Kurs i obuka za dekoraciju balonima

S obzirom na to da ne postoje nikakvi određeni zahtevi, koje bi trebalo da ispune kandidati, to navodimo da je specijalizovani seminar za dekoraciju balonima namenjen svakome, ko na ovaj način želi da ispolji svoju kreativnost. Podrazumeva se da se od prijavljenih kandidata očekuje da imaju želju da se upoznaju sa umećem dekorisanja prostora balonima, te da su u određenom smislu kreativni.

Svakako je najvažnije da zainteresovani pojedinci izvrše prijavu, a uz maksimalno poštovanje pravila, koja važe u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji. A to znači da su u obavezi da prilikom zvaničnog prijavljivanja navedu kao prvo svoje ime i prezime, zatim datum rođenja i svakako da ostave kontakt informacije, to jest broj telefona. U principu svako od njih ima mogućnost da izabere i na koji način će navedene podatke da pošalje, a na raspolaganju mu je mogućnosti da to učini lično, zatim putem telefona izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije ili elektronski (na mejl adresu).

Potpuno je svejedno da li će zainteresovano lice izvršiti prijavu telefonski ili lično, odnosno da li će zahtevane podatke da pošalje na mejl, jer je svakako njegova obaveza da posle toga izvrši zvaničan upis, a opet uz maksimalno poštovanje pravilnika navedene obrazovne institucije.


Najbitnije je da svako od njih u odabranoj poslovnici bude prisutan lično onog momenta, kada bude bio vrše zvaničan upis, pošto tako predviđaju aktuelna pravila. Svakako da kandidati moraju i da prilože propisanu dokumentaciju, te se podrazumeva da će svako od njih da dobije preciznu informaciju i o tome šta je potrebno da dostave od dokumenata prilikom upisa.

Važno je da svako od prijavljenih bude obavešten o tome da specijalizovana obuka i kurs za dekoraciju balonima podrazumeva najpre individualnu nastavu, kada je prisutan samo jedan kandidat. Isto tako po zahtevu može biti organizovana i takozvana nastava u paru, kao i grupna, ali samo ako se za to ispune uslovi.

Naime, poluindividualna nastava podrazumeva prisustvo dve osobe istovremeno, dok u grupi treba da bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi maksimalno. Sve to podrazumeva da prijavu mora izvršiti dovoljan broj kandidata i za organizaciju poluindividualne i grupne nastave, a što će svakako da bude posebno naglašeno od strane zaposlenih u svakoj poslovnici.

TESTOVI


Princip organizacije individualne nastave je vrlo jednostavan i podrazumeva da će svaki polaznik biti u obavezi da direktno kako sa koordinatorom za nastavu odabrane poslovnice, tako isto i sa stručnjakom, koji bi trebalo edukaciju da vodi, definiše na koji način će časovi da budu tom prilikom organizovani. U tom smislu bi oni trebalo da preciziraju kao prvo datum početka nastave, potom da odluče i o terminima održavanja časova i naravno o njihovom rasporedu. A u suštini to podrazumeva da će oni na taj način da se usaglase i oko trajanja individualne edukacije.

Ukoliko se dovoljan broj polaznika prijavi, te je potrebno da bude organizovana poluindividualna obuka, biće primenjen potpuno isti princip kao i kada se organizuje edukacija za samo jednog polaznika, odnosno takozvana individualna. Uzevši u obzir da je tada dvoje kandidata prisutno tokom nastave, to podrazumeva da će se oni zajedno dogovarati sa predstavnicima konkretne poslovnice i na koji način će da budu organizovana predavanja u tom slučaju.

Pomenuli smo već da može biti organizovan i stručni kurs i obuka za dekoraciju balonima za grupu kandidata, ali samo ako uslovi za to budu ostvareni. Dakle, ukoliko 4 osobe najmanje prijavu budu u okviru određene poslovnice izvršile, biće ostvaren osnovni zahtev i nastava za grupu kandidata će biti organizovana. Naravno da će svako od njih biti upoznat sa činjenicom da u tom slučaju isključivo nadležni u okviru same poslovnice donose odluku o načinu organizacije časova. A to znači da nedugo nakon formiranja grupe, ovlašćeni predstavnik konkretne obrazovne institucije donosi odluku o datumu početka grupne edukacije, kao i o dinamici sprovođenja časova i o terminima njihovog održavanja. Potom će svi ti podaci biti prosleđeni polaznicima, a posebno će svako od njih biti informisan o tome da se promene po njihovom zahtevu ne dozvoljavaju u tom slučaju, već se očekuje da u potpunosti prihvate ono što organizator bude prethodno odredio.

Iako tematika ove edukacije možda i nije toliko interesantna za takvu vrstu nastave, moramo naglasiti da po zahtevu može biti organizovana i korporativna obuka i kurs za dekoraciju balonima. U tom slučaju nastavu treba da prati određeni broj zaposlenih u okviru zainteresovanog preduzeća, a predviđen je prilično fleksibilan princip organizacije. Pod tim mislimo na činjenicu da vlasnik tog preduzeća, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik ima obavezu da precizira detalje u vezi sa sprovođenjem časova direktno sa nadležnim licem u okviru jedne od poslovnica. U tom smislu će se oni usaglasiti oko svih detalja, a čak može biti dozvoljeno da teorijski deo ove edukacije bude održan direktno u firmi, u kojoj su polaznici i zaposleni.

Svakako će akcenat ovog stručnog seminara da bude stavljen na praktičan rad. Vrlo je važno i da napomenemo da konkretna obrazovna institucija sarađuje sa ekspertima, odnosno sa firmama, koje su specijalizovane za dekoraciju balona i koje se tim poslom bave dugi niz godina. Samim tim sa sigurnošću možemo reći da će praktična nastava, kao uostalom i teorijski deo ove edukacije da bude na visokom nivou.

Stručni seminar za dekoraciju balonima - plan i program edukacije

Da bi neko mogao da se upozna da umećem dekoracije balonima, mora najpre da od predavača dobije informacije o tome kakve sve vrste balona se nalaze u ponudi i koja dodatna oprema se u tom slučaju koristi. Zato se i podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs za dekoraciju balonima od te teme i započeti.

Naravno da se dekoracija razlikuje u zavisnosti od toga kojim povodom se izrađuje, te se podrazumeva da će profesor najpre teoretski objasniti kako se izrađuju dekoracije za svadbe, a kako recimo za proslavu punoletstva ili prilikom korporativnih proslava, te u mnogim drugim svečanim prilikama, kako ličnim, tako isto i poslovnim.

A nakon što sve to bude profesor teoretski objasnio, pokazaće polaznicima i primere. Međutim, da bi oni mogli zaista da kroz primere razumeju kada je kakva dekoracija poželjna, profesor će pokazati i one primere, koji podrazumevaju neprofesionalnu izradu dekoracija. U tom segmentu će od prisutnih zahtevati da otkriju gde su načinjeni propusti, odnosno da iznesu svoje mišljenje o tome šta na prikazanoj dekoraciji nije dobro urađeno. Posle toga će svi prisutni razgovarati o tome šta je potrebno promeniti, da bi konkretna dekoracija odgovarala prilici.

Nakon što profesor bude sve to predočio prisutnima, stručni kurs i obuka za dekoraciju balonima će biti usmeren na praktičan rad. A tom prilikom će svakom polazniku biti prikazana određena fotografija, na kojoj će biti izrađena dekoracija, a zatim je njegova obaveza da takvu istu dekoraciju i on samostalno izradi.

Podrazumeva se da će svaki kandidat naučiti da vezuje čvorove, a na za to predviđen način, kako bi dekoracija bila uspešna. Dobiće svako ko pohađa ovo edukaciju informaciju i o tome šta podrazumeva takozvani privremeni čvor na omči, a šta trajni i kako se svaki od njih izrađuje, to jest kojom prilikom se koristi.

Naučiće, pored ostalog polaznici ove stručne obuke i kako se izrađuje cvet od balona, zatim kako se pravi buket, odnosno one vrste ukrasa, koje najčešće klijenti zahtevaju.

S obzirom na to da postoji mogućnost i da klijent, koji je zainteresovan za dekoraciju balonima, ima neku posebnu želju, to podrazumeva da će predavač objasniti polaznicima i kako je potrebno u tom slučaju reagovati, to jest u kom pravcu bi trebalo da bude vođen razgovor sa zainteresovanim. Pod tim mislimo da će im biti ukazano na to šta je moguće izraditi od balona, a šta ne i kako bi trebalo usmeriti klijenta prema što boljoj dekoraciji.

Podrazumeva se da će predavač omogućiti svakome, ko bude pohađao specijalizovani seminar za dekoraciju balonima i da se upozna sa time kako se ponaša balon izrađen od različitih materijala prilikom dekorisanja. Naravno da će svako od njih naučiti i da koristi specijalne alate, koji nalaze primenu prilikom izrade željene dekoracije.

Pitanja koja kandidati imaju u vezi sa tematikom ove stručne obuke, u principu mogu postavljati polaznici profesoru tokom svakog časa, jer će na taj način mnogo bolje razumeti šta je sve potrebno da učine, da bi njihova dekoracija bila u skladu sa zahtevima klijenata i same vrste proslave.

Specijalizovana obuka i kurs za dekoraciju balonima - vreme i lokacija održavanja

Uzevši u obzir da se na prvom mestu stručna obuka i kurs za dekoraciju balonima organizuje kroz individualnu nastavu, to će svaki kandidat u tom slučaju imati obavezu da detalje vezano za organizaciju nastave precizira sa nadležnima. A to znači da će se on najpre sa profesorom, a potom i sa nadležnim koordinatorom za nastavu u okviru prethodno izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se prijavio i upisao, dogovoriti oko načina sprovođenja časova.

Na prvom mestu je vrlo važno da se oni usaglase oko datuma početka edukacije, a zatim i da definišu ostale detalje. Potrebno je da se dogovore oko termina u kojima će časovi, odnosno i teorijski i praktični deo biti organizovan, kao i oko dinamike njihovog sprovođenja.

A ako bude postojao zahtev i ukoliko, naravno budu ostvareni uslovi, pomenuta obrazovna institucija može da organizuje i poluindividualnu edukaciju, ali i grupnu. Napominjemo da dve osobe pohađaju poluindividualnu nastavu, a da između četvoro i osmoro ljudi treba da bude prisutno kada je u pitanju grupni tip edukacije. Praktično govoreći, tek kada bude dovoljno kandidata izvršilo prijavu, može da bude organizovan jedan ili drugi tip edukacije.

Ukratko rečeno, poluindividualna nastava podrazumeva istovetan princip organizacije kao i individualna, a grupna se organizuje na potpuno drugačiji način.

Najbitnije je istaći da koordinator za nastavu prilikom organizacije grupne obuke definiše kako će časovi biti organizovani. A to znači da posle prijavljivanja 4 osobe minimum, koje su zainteresovani za specijalizovani seminar za dekoraciju balonima, to jest nakon što grupa bude zvanično bila oformljena u tom predstavništvu, koordinator odlučuje kako o datumu početka i o terminima u kojima će predavanja u tom slučaju da bude organizovana, tako isto i o njihovom rasporedu. Svakako je važno da to bude maksimalno poštovano od strane svakog člana grupe, budući da se promene ne dozvoljavaju kod nastave te vrste.

Mada moramo naglasiti da tematika ove edukacije možda i nije interesantna određenim kompanijama, odnosno njihovim zaposlenima, napominjemo da konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost i organizacije korporativnog kursa. Nadležni u okviru zainteresovane firme će biti u obavezi u tom slučaju da sve detalje vezano za organizaciju nastave za zaposlene definišu direktno sa predstavnikom institucije organizatora.

Stručni kurs i obuka za dekoraciju balonima - trajanje nastave

U skladu sa zvaničnim nastavnim programom, a u skladu sa čijim smernicama će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za dekoraciju balonima, kandidati su u obavezi da pohađaju 40 sati nastave.

Sama činjenica da se prvenstveno ova edukacija organizuje u formi individualne, vodi do toga da kandidat zajedno sa predstavnicima institucije organizatora, to jest za koordinatorom za nastavu odabrane poslovnice i sa predavačem, treba da precizira i na koji način će taj broj sati da bude raspoređen u konkretnom slučaju.

Naravno da upravo iz tog razloga i nije dostupna informacija o tačnom trajanju nastave unapred, jer pravila podrazumevaju da taj podatak svaki pojedinačni kandidat dobija nakon što precizira sve detalje sa nadležnima.

Isti fond se primenjuje i ukoliko postoji dovoljan broj prijavljenih, odnosno ako se ispune uslovi za organizaciju kako grupne, tako i poluindividualne nastave. A samim tim što se primenjuju drugačija pravila organizacije, naknadno će polaznici u tom slučaju da dobiju i informacije o trajanju edukacije koju prethodno budu odlučili i da pohađaju.

Potpuno isto važi i kada je u pitanju korporativni seminar za dekoraciju balonima, samo što tada raspored predavanja, pa samim tim i trajanje nastave, treba da definiše nadležno lice zainteresovane kompanije i predstavnik institucije organizatora.

Cena:

15,000 RSD

Trajanje:

40 sati

Spisak gradova za kurs i obuku za dekoraciju balonima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje