Kurs i obuka za dekoratera zidnih površina

Obično se navodi da nije potrebno nikakvo predznanje, a ukoliko nekoga interesuje specijalizovana obuka i kurs za dekoratera zidnih površina. Međutim, naravno da je neophodno da kandidati imaju afiniteta za bavljenje ovim poslom, kao i da donekle imaju smisla za lepo, a sve ostalo će naučiti za vreme trajanja edukacije.

Upisivanje se isključivo vrši u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a tom prilikom je neophodno da bude prisutan svaki prethodno prijavljeni kandidat. Zaposleni u konkretnom predstavništvu će sve njih informisati o dokumentima koja moraju da pripreme, ali i o samom postupku upisa, te o detaljima vezano za organizaciju nastave.

Predviđeno je da svi zainteresovani pojedinci prijavu vrše kako putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica organizatora, tako isto i elektronski, a od njih se zahteva da izuzev imena i prezimena, svakako navedu i tačan datum rođenja, kao i broj telefona.


Trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik izabere da li nastavu želi da pohađa u paru, odnosno individualno ili u grupi, budući da je u ponudi individualni, poluindividualni i grupni seminar za dekoratera zidnih površina.

Iako postoje i određene razlike u organizaciji, osnovna je svakako vezana za broj polaznika, jer jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, dok njih dvoje treba da pristupe poluindividualnoj, a u grupi može biti između četvoro i najviše osmoro ljudi.

Vrlo su fleksibilna pravila, kada polaznici odluče da pohađaju poluindividualnu ili individualnu edukaciju, pošto se oni kako o terminima održavanja predavanja, tako isto i o njihovoj dinamici, ali i o datumu početka konkretnog tipa obuke, usaglašavaju sa nadležnima u izabranoj poslovnici institucije organizatora.

TESTOVI


A o svemu tome kod grupne nastave brine ovlašćeno lice i to isključivo onog predstavništva pomenute institucije, u kome bude bio ostvaren uslov za početak, to jest u kome se minimum četiri osobe prijave za praćenje nastave u grupi. Sve što bude koordinator za nastavu definisao, odnosno datum početka, dinamiku sprovođenja časova i termine, polaznici moraju u potpunosti da prihvate, pošto se ne vrše izmene kod tog tipa edukacije.

Predviđeno je pravilima da se sva tri tipa nastave mogu pohađati na klasičan način, odnosno u samoj poslovnici ili preko interneta.

Svi oni polaznici koji se opredele za drugu opciju će preko sopstvenog računara pratiti predavanja, a podrazumeva se da moraju obezbediti i adekvatnu internet konekciju, te prethodno izvršiti instalaciju tačno određenog softvera, o čemu će precizno i na vreme biti informisani. S obzirom na to da tim za tehničku podršku funkcioniše u svakom predstavništvu ove institucije, to polaznici mogu da se brojnim IT stručnjacima obrate, kako bi dobili odgovore na pitanja vezano kako za pristup nastavi tog tipa, tako isto i za instalaciju samog softvera.

Pomenuta institucija organizuje i nastavu namenjenu zaposlenima, a predviđeno je da se korporativni kurs i obuka za dekoratera zidnih površina sprovodi isto kao nastava za fizička lica, uz jedan izuzetak. Naime, samo korporativni tip edukacije može biti, a po zahtevu klijenata, organizovan i na nekoj drugoj lokaciji koju on izabere. U principu, najčešće se nastava organizuje u samoj kompaniji, ali isključivo ukoliko za rad postoje adekvatni uslovi. Trebalo bi da se direktor firme ili njen ovlašćeni predstavnik o načinu organizacije časova dogovara sa nadležnima u instituciji organizatora, kojom prilikom definiše ne samo kog datuma će početi kurs, nego i u kojim terminima će časovi biti održani, te u skladu sa kakvom dinamikom će to biti, a svakako je neophodno da definišu i kog datuma će startovati predavanja.

S obzirom na to da se radi o specifičnom zanimanju, obavezni smo da napomenemo i da specijalizovana obuka i kurs za dekoratera zidnih površina obuhvata i praktičan deo. U principu, od odluke svakog pojedinačnog polaznika zavisi na koji način će pohađati praksu, odnosno da li će to učiniti u kompanijama sa kojima organizator sarađuje ili će pronaći samostalno neku firmu, koja je kompetentna i u okviru koje može da pohađa praksu u predviđenom trajanju. Najvažnije je da svi prijavljeni imaju na umu da organizator nema pravo da garantuje za kvalitet praktične nastave, a ukoliko se oni o predele za drugu ponuđenu opciju, to jest ako po sopstvenom nahođenju izaberu određeno preduzeće u kome će praksu pohađati.

Takođe bi trebalo da obavestimo i sve kandidate da je institucija organizatora kompetentna za sprovođenje ove edukacije, to jest da poseduje sva ona ovlašćenja koja su za to neophodna. Baš zato što ima dozvolu za sprovođenje pomenutog kursa, polaznici dobijaju sertifikat koji je od strane nadležnih institucija Republike Srbije u potpunosti priznat, te praktično izjednačen sa diplomama ostalih državnih institucija, a koje organizuju nastavu za navedeni obrazovni profil. Sve to znači da vlasnik konkretnog sertifikata ima apsolutno pravo da kontaktira nadležne, odnosno Nacionalnu službu za zapošljavanje, te da iznese zahtev za zvaničnim upisom konkretnog sertifikata u njegov radni dosije.

Stručna obuka i kurs za dekoratera zidnih površina - program i plan nastave

Najpre je predviđeno da svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar za dekoratera zidnih površina bude upoznat sa tim šta spada u opis ovog zanimanja. Profesori će najpre uopšteno objasniti prisutnima kako će u budućnosti izgledati jedan njihov radni dan u praksi, a uz sve detalje.

S obzirom na to da se ova edukacija sastoji od praktičnog i od teorijskog dela, podrazumeva se da će u toku predavanja svi polaznici upoznati sve korake, koji dovode do finalizacije dekoracija zidnih površina i to jedan po jedan, a svakako će im biti predstavljeni i alati, odnosno materijali koji se tom prilikom koriste.

Sa svim detaljima vezano za izvođenje najpre farbarsko - molerskih radova će teoretski biti upoznati svi polaznici, a svakako će im profesori objasniti i na koji način bi trebalo da kreiraju ukrasne gipsane elemente, odnosno kako da ispoštuju sve što im bilo koji klijent bude tražio. Baš iz tog razloga će oni ponuditi i primere dobro odrađenog posla, a kako bi polaznicima olakšali da ispune očekivanja svojih klijenata.

Da bi ovaj posao svi kandidati izvršavali u budućnosti što je moguće bolje, stručni kurs i obuka za dekoratera zidnih površina će se pozabaviti i različitim situacijama u kojima je eventualno došlo do grešaka, odnosno u kojima nisu ispoštovani u potpunosti zahtevi vlasnika konkretnog prostora. A upravo iz tog razloga će i objasniti svim prisutnima u čemu je greška, te će od njih tražiti odgovor na pitanje kako da je otklone. Naravno da ako to oni ne budu znali, profesori će im detaljno objasniti i tom prilikom prikazati i primere, ako bude bilo potrebno.

Sa različitim vrstama materijala i građevinskim konstrukcijama će se upoznati svi prisutni, a tom prilikom će im predavači objasniti i u kojim slučajevima se određeni alat koristi, odnosno na koji način.

Napominjemo da specijalizovana obuka i kurs za dekoratera zidnih površina uključuje i praktični deo, a koji svaki polaznik može da pohađa ili u kompaniji koju predloži organizator ili u onoj, koju će on samostalno da pronađe. A upravo zahvaljujući pohađanju prakse će svaki kandidat znanje stečeno za vreme trajanja predavanja moći pravilno da primeni.

Budući da svaki kandidat ne mora u potpunosti da razume ono što predstavljaju predavači za vreme trajanja teorijskog dela nastave, prisutnima će biti omogućeno da za vreme trajanja završnih časova upitaju profesore o tome. Naravno da će se oni potruditi na sva pitanja da im daju odgovore, te da im na taj način maksimalno olakšaju bavljenje ovim poslom.

Gde se i u kojim terminima organizuje stručni kurs i obuka za dekoratera zidnih površina?

U svakoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford širom naše zemlje se održava specijalizovani seminar za dekoratera zidnih površina za sve zainteresovane kandidate.

Ponudom je obuhvaćena i nastava onlajn, a u tom slučaju se od svih prijavljenih zahteva da preko sopstvenog kompjutera prate časove, te je neophodno i da imaju stabilnu internet konekciju. Valjalo bi posebno napomenuti i to da su brojni IT stručnjaci zaposleni u predstavništvu pomenute institucije u svakom gradu, tako da je obezbeđena tehnička podrška, a ukoliko prilikom instalacije softvera ili za vreme trajanja nastave budu imali bilo kakvih poteškoća.

Očekuje se da svaki kandidat, nakon što izabere da li će seminar pohađati online ili direktno u samoj poslovnici, odluči i da li ga interesuje grupna, poluindividualna ili individualna obuka i kurs za dekoratera zidnih površina. Upravo na osnovu toga će i moći da dobije sve informacije kako o datumu početka nastave, tako isto i u tačnim terminima održavanja časova i o trajanju, to jest o tome prema kakvoj dinamici će predavanja biti organizovana.

Ističemo da osmoro ljudi najviše može prisustvovati grupnoj edukaciji, a u tom slučaju obavezu definisanja organizacije nastave ima isključivo nadležno lice one poslovnice pomenute institucije, u okviru koje grupa od najmanje 4 člana bude bila oformljena. Dakle, nakon što najmanji broj polaznika izvrše prijavu, te navedu da žele da pohađaju upravo grupni kurs, koordinator za nastavu će definisati kako datum početka edukacije, tako će isto odrediti i termine održavanja časova, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će to biti. Obaveštenje o tome će biti prosleđeno svakom prijavljenom, a zahteva se da navedene smernice svi polaznici maksimalno poštuju, budući da se izmene kod grupnog tipa edukacije ne dozvoljavaju.

Uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i poluindividualna obuka, koju treba dve osobe da pohađaju, odnosno individualna nastava, to se svaka od njih organizuje na potpuno drugačiji način od grupne. Naime, mnogo je veća sloboda data polaznicima u tom slučaju, tako da oni imaju apsolutno pravo direktno sa kordinatorom za nastavu poslovnice, u kojoj su pre toga izvršili prijavu, kao i sa profesorom, da definišu kako će se časovi odvijati. Ustvari se pod tim misli na preciziranje datuma početka edukacije, zatim na termine sprovođenja časova i naravno na njihov raspored, odnosno dinamiku.

Izuzev nastave namenjene fizičkim licima, u ponudi je i korporativni kurs i obuka za dekoratera zidnih površina, a što je u neku ruku specifičan tip nastave, zato što isključivo predavanja pohađaju radnici zaposleni u određenom preduzeću. Samim tim što je ciljna grupa specifična, dozvoljava se njihovim nadležnima da u dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora definišu gde će se nastava odvijati, odnosno da li u poslovnicama ove institucije ili online, te u samoj kompaniji, kao i po kom principu će to biti (grupna, poluindividualna ili individualna). Uopšteno govoreći, oni će definisati i termine održavanja časova, ali i to u skladu sa kakvom dinamikom će nastava biti organizovana, te naravno da će odlučiti i u tome kog datuma će određeni broj zaposlenih početi predavanja da pohađaju.

Specijalizovani seminar za dekoratera zidnih površina - trajanje

Samo na osnovu toga koji tip edukacije odluče da pohađaju će polaznici saznati i koliko ukupno traje specijalizovana obuka i kurs za dekoratera zidnih površina.

Zapravo se radi o tome da trajanje poluindividualne i individualne nastave definiše svaki prijavljeni sa nadležnim licem konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno sa profesorom. Ustvari će oni odlučiti zajedno o tome na koliko dana će 18 časova nastavnog programa da bude raspoređeno.

A s obzirom na to da je i grupni tip nastave u ponudi, te da podrazumeva drugačiji tip organizacije, to je unapred definisano da će polaznici taj tip kursa pohađati ukupno 4 nedelje. O tome kakvom će dinamikom časovi da budu organizovani, te o njihovom rasporedu i ostalim detaljima će polaznici biti informisani onog trenutka kada se grupa u toj poslovnici bude formirala.

Napominjemo i to da je ponudom ove specijalizovane institucije obuhvaćen i korporativni kurs i obuka za dekoratera zidnih površina. Kako se nastava organizuje u skladu sa dogovorom između nadležnih u instituciji klijenta i organizatora, to se može desiti da nastava traje i duže nego grupna za fizička lica, ali i kraće.

Spisak gradova za kurs i obuku za dekoratera zidnih površina

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje