Kurs i obuka za higijeničara

Higijeničar - Audio verzija
Audio verzija teksta

Koji god nivo obrazovanja da ima kandidat, može da izvrši prijavu i pohađa ovu obuku, posle koje će steći pravno validan sertifikat za higijeničara.

S obzirom na to da je Obrazovni centar Akademije Oxford ovlašćena obrazovna institucije u našoj zemlji, to će i izdati zakonom priznat dokument, koji će vlasnici moći da upišu u svoj radni dosije. Naglašavamo da je zakon izmenjen, te da sertifikate u dosijee kandidata upisuju isključivo zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, tako da se očekuje njima i da se obrate, kako bi postupak upisa sertifikata bio izvršen u skladu sa pravilima.

Inače se specijalizovana obuka i kurs za higijeničara organizuje za fizička lica i za pravna, a u kom slučaju se sprovodi takozvana korporativna edukacija. Princip organizacije je gotovo isti, s tim što ovlašćeni predstavnik određene kompanije treba da definiše detalje sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Jednostavnije govoreći, oni će da se usaglase oko datuma početka nastave, zatim oko termina u kojima će određeni broj zaposlenih pohađati časove i oko trajanja, odnosno dinamike. Isto tako moramo naglasiti da samo kod korporativne obuke postoji mogućnost promene mesta održavanja, u smislu da časovi za zaposlene mogu biti organizovani i u njihovoj firmi ili u prostoru, koji bude klijent obezbedio za tu svrhu. Naravno da će svi uslovi morati da budu ispunjeni u tom slučaju, a prethodno će nadležno lice konkretnog preduzeća biti upoznato sa njima.


Očekuje se da svaki pojedinačni polaznik kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije putem telefona, kako bi izvršio prijavu, s tim što to može učiniti i elektronski i lično. Potrebno je da navede svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te da obavezno ostavi i broj telefona, kako bi ga zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije kontaktirali i obavestili o dokumentima koja treba da pripremi za upis, te o tome da se njegovo lično prisustvo tom prilikom zahteva.

Važno je i da svaki prijavljeni odabere da li ga interesuje online seminar za higijeničara ili onaj koji se organizuje u okviru poslovnica ove institucije, a po klasičnom principu. Predviđeno je za oba tipa nastave da ih polaznici mogu pohađati kako putem individualne i grupne, tako isto i u paru, pa je zato i neophodno da svaki prijavljeni navede šta mu od svega toga najviše odgovara.

Vrlo je važno da ima sopstveni kompjuter svaki polaznik, koji se odluči da nastavu pohađa onlajn, s tim da će imati obavezu i da na njega neposredno pre početka nastave instalira tačno određenu vrstu softvera. Da bi bez ikakvih poteškoća mogao časove na taj način da prati, zahteva se i da ima stabilnu internet konekciju, a svakako je dostupna i podrška IT stručnjaka. Naime, ko god se ne bude snašao ili prilikom pristupa časova online ili prilikom instalacije softvera može da kontaktira ove stručnjake, koji su zaposleni u svakoj poslovnici institucije organizatora i da dobije od njih pomoć.

Trebalo bi da u dogovorenom terminima bude prisutan u samoj poslovnici svaki onaj kandidat, koji se opredeli da časove pohađa na klasičan način.

Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da polaznici biraju između praćenja nastave u grupi, u kom slučaju je prisutno od četvoro do osmoro ljudi, a na raspolaganju im je i mogućnost da pristupe nastavi u paru ili samostalno, budući da je ponudom obuhvaćen i poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka za higijeničara.

Na koji način će biti organizovana nastava u grupi, odnosno u kojim terminima i kojim tempom će se časovi sprovoditi, odlučuje organizator, a datum njenog početka definiše nakon formiranja grupe i to koja mora da broji minimum 4 člana. Zato i naglašavamo da svako ko izabere takav pristup nastavi mora da sačeka kreiranje grupe, odnosno ispunjenje osnovnog uslova za početak. Ne postoji mogućnost da se bilo šta od onoga što organizator u tom slučaju definiše promeni, tako da se ne uzimaju u obzir ni zahtevi polaznika u vezi sa tim.

Prilikom organizacije individualne ili poluindividualne edukacije se poštuju drugačije pravila, koja su ujedno i mnogo fleksibilnija. Zapravo se tada dozvoljava svakom kandidatu da se zajedno sa profesorom dogovori oko toga u kojim terminima će nastava biti organizovana, odnosno kojom brzinom će se časovi sprovoditi i naravno, kada će tačno početi.

TESTOVI


Specijalizovana obuka i kurs za higijeničara - program nastave

Najpre sa radnim uslovima, a zatim i sa obavezama koje ima lice sertifikovano za navedeno zanimanje će specijalizovani seminar za higijeničara upoznati sve prisutne u toku uvodnog predavanja. Svi polaznici će tom prilikom dobiti vrlo detaljne informacije o tome kako će da izgleda radni dan osobe koja stekne sertifikat za navedeno zanimanje, a u smislu da će im biti predstavljena zaduženja koja ona mora da ispuni. Naravno da se od institucije do institucije razlikuju zaduženja, ali ipak postoje ona koja su uopštena, to jest koja važe za sve.

U toku predavanja će polaznici biti upoznati kroz primere sa time kako bi trebalo da obavljaju posao u nekoj zdravstvenoj instituciji, a kako u obrazovnoj, odnosno u hotelu, restoranu ili bilo kom drugom objektu. U tom segmentu edukacije je programom predviđeno da polaznicima bude pružena prilika da postavljaju pitanja predavaču, a ukoliko im nešto od prethodnog predstavljenog gradiva nije u potpunosti jasno.

Naravno da će biti prisutnima ukazano i na to da u pojedinim slučajevima higijeničarke treba da održavaju čistim i spoljašnji deo određenog objekta, tako da će specijalizovanni kurs i obuka za higijeničara, a primarno kroz dobro izabrane primere u toku teorijskog dela omogućiti prisutnima da dobiju informacije o tome šta se u tom slučaju od njih zahteva.

S obzirom na to da svaka higijeničarka, a u zavisnosti od koncepta samog objekta, treba da koristi različite hemijske preparate, to će posebno profesori ukazati na to koliko je važno da njima rukuju pravilno, kako ne bi doživeli neku neprijatnost.

Bitno je naglasiti da će svaki polaznik ove edukacije imati pravo da za vreme trajanja predavanja uzme učešće, a kada je to programom predviđeno, tako da sve nedoumice koji imaju u vezi sa temama koje su predstavljene mogu tom prilikom da reše.

U pojedinim objektima i higijeničarke treba da popunjavaju liste, odnosno da vode dokumentaciju o tome u kom trenutku u toku dana su pregledale određeni objekat, pa će i o tome biti reči tokom ove edukacije.

A nakon što budu završili praćenje predavanja, trebalo bi da svi polaznici pohađaju i praktični deo, jer i njega specijalizovana obuka i kurs za higijeničara uključuje. Svakako će u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kojoj izvrše prijavu i upis da dobiju sve potrebne informacije o tome.

Gde će biti održan stručni seminar za higijeničara i u kojim terminima?

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćen onlajn i klasični kurs i obuka za higijeničara, to znači da mesto održavanja nastave zavisi samo od odluke svakog prijavljenog kandidata.

U brojnim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford se sprovodi edukacija na klasičan način, a ukoliko se neko odluči za drugu opciju, može nastavu pratiti sa bilo koje lokacije, ukoliko ima računar sa propisanim performansama. Takođe se očekuje da ima stabilnu vezu sa internetom, a neophodno je da potpuno samostalno instalira odgovarajući softver, o čemu će dobiti sve potrebne informacije od zaposlenih u instituciji organizatora. Napominjemo da tim svakog predstavništva te institucije čine i IT stručnjaci, čije usluge su na raspolaganju svim onim polaznicima, koji se ne budu u potpunosti dobro snašli tokom instalacije softvera ili kada pohađaju nastavu na taj način.

Svakako će prijavljeni da odaberu i da li žele predavanja da pohađaju potpuno samostalno, a u okviru individualne ili im više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna, odnosno grupna obuka i kurs za higijeničara.

Primarna razlika između njih je vezana za broj polaznika, tako da jedno lice treba da pohađa individualnu, dok od četvoro do osmoro polaznika uzima učešće u okviru grupne, a dva kandidata pristupaju poluindividualnoj.

Naravno da se razlikuje i princip organizacije, a u tom smislu da kod grupne nastave sve detalje ima jedino obavezu da navede organizator, dok je predviđeno kod poluindividualne i individualne edukacije da o tome svaki kandidat razgovara sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu, te da sa njima definiše kako datum početka individualnog ili poluindividualnu kursa, tako isto i termine u kojima će biti organizovani časovi, odnosno trajanje, uzevši u obzir da se usaglašavanju i oko toga prema kakvoj dinamici će biti sproveden celokupan nastavni fond.

Na potpuno drugačiji način se organizuje grupni tip edukacije, a prvenstveno zato što je zvanično iznet zahtev da grupa bude formirana, što se može dogoditi tek nakon što četiri osobe najmanje budu izvršile prijavu u jednoj od poslovnica. Dakle, kada se minimalan broj osoba bude prijavilo, nadležno lice konkretnog predstavništva pomenute institucije definiše kog datuma će početi grupna obuka, a zatim i određuje raspored časova, to jest dinamiku i o tome obaveštava svakog prethodno prijavljenog kandidata. A tom prilikom će posebno istaći i da se izmene niti jednog segmenta ne smeju vršiti po zahtevu prijavljenih.

Osim mogućnosti da nastavu pohađa bilo koje fizičko lice, a koji ima za to interesovanje, ponudom je obuhvaćen i korporativni seminar za higijeničara, u kom slučaju časove treba da prate zaposleni nekog preduzeća. Potrebno je da nadležno lice zainteresovane firme definiše kako će nastava biti organizovana za prethodno definisani broj radnika i to sa ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora. Ne samo da će oni zajedno precizirati kog datuma bi trebalo da počne korporativna obuka, nego će definisati i u kojim terminima će časovi biti organizovani, odnosno kakvom će to biti tačno dinamikom, to jest koliko će ukupno edukacija trajati. Sa tim u vezi moramo naglasiti i to da je korporativni kurs jedini koji može biti organizovan i na drugoj lokaciji, a ukoliko klijent bude izneo zahtev da njegovi radnici časove pohađaju u svojoj kompaniji. Naravno da je tada neophodno sve zahteve vezano za opremljenost prostora on da ispoštuje, a sa čime će detaljno pre toga biti upoznat od strane nadležnih u okviru bilo koje poslovnice organizatora.

Stručni kurs i obuka za higijeničara - trajanje

Teorijski deo ove edukacije obuhvata ukupno 12 školskih časova, a koji će biti raspoređeni na period od dve sedmice.

Međutim, moramo naglasiti da se to odnosi isključivo na one slučajeve kada se organizuje grupna obuka i kurs za higijeničara. Budući da organizator tom prilikom ima obavezu da definiše sve, pa i dinamiku, to će svi prijavljeni naknadno dobiti informacije o tome, odnosno nakon što bude bila kreirana grupa od 4 člana minimum.

Princip organizacije poluindividualne nastave, odnosno individualne je sasvim drugačiji, a razlikuje se i broj polaznika. Baš zato i naglašavamo da trajanje tih tipova obuka može biti i kraće nego kod grupne i duže, jer svaki kandidat treba da se sa nadležnim licem Obrazovnog centra Akademije Oxford usaglasi kako oko dinamike sprovođenja časova, tako isto i oko datuma početka, te oko termina.

Ova specijalizovana obrazovna institucija u ponudi ima i korporativni seminar za higijeničara, a u pitanju je nastava koja se organizuje isključivo za određeni broj zaposlenih u okviru bilo koje kompanije. Sličan je princip organizacije kao i kod individualne, odnosno poluindividualne nastave za pojedinačne polaznike, s tim što u tom slučaju dogovor o svemu treba da ima nadležno lice zainteresovanog preduzeća sa ovlašćenim predstavnikom pomenute specijalizovane institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku za higijeničara

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje