Kurs i obuka za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje

Najbitnije je da budu informisani svi, koje tematika ove edukacije privlači da Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva od polaznika da imaju bilo kakva predznanja. Ipak tematika ove edukacije je specifična, pa je u tom smislu ona na prvom mestu namenjena direktorima prodaje, ali i kontrolorima u tom sektoru, te svima koji su zainteresovani za upoznavanje sa konkretnom tematikom.

Od fizičkih lica se zahteva da ispoštuju pravilo o prijavljivanju, te da osnovne podatke o sebi (ime, prezime, datum rođenja i kontakt telefon) dostave ili na mail adresu ili preko telefona ili da se prijave lično u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije.

Biće informisan svako od njih i o tome da mora biti prisutan lično u konkretnoj poslovnici u momentu upisa, kao i da treba određena dokumenta da dostavi.


Svakako da je ova edukacija namenjena pojedinačnim polaznicima, to jest fizičkim licima, ali na samom početku moramo napomenuti da specijalizovana obuka i kurs za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje može biti organizovana i u formi korporativne nastave. U pitanju je edukacija, koju samo zaposleni u određenoj kompaniji treba da pohađaju. Inače se nastava tog tipa organizuje po zahtevu nadležnih lica u okviru dotičnog preduzeća, pa se i izlazi u susret mnogim zahtevima klijenata tom prilikom. Naime, institucija organizatora nudi mogućnost i da edukacija za određeni broj zaposlenih bude održana upravo u okviru firme, koja je i zainteresovana za sprovođenje nastave. Međutim, potrebno je da pre toga nadležno lice u kompaniji klijenta dobije sve neophodne informacije o tome kako mora izabrani prostor da bude opremljen, da bi nastava mogla kvalitetno da bude organizovana. Svakako je princip sprovođenja časova za zaposlene jednostavan, jer se klijent, to jest ovlašćeno lice tog preduzeće direktno sa predstavnikom institucije organizatora mora o svemu dogovoriti. Pored toga što će precizirati termine održavanja časova i datum početka nastave za zaposlene, oni će definisati i koliko bi kurs trebalo da traje, jer su u obavezi da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova.

Istakli bismo i to da je fizičkim licima na raspolaganju opcija da predavanja pohađaju online direktno u jednoj od poslovnica institucije organizatora, to jest prema klasičnom principu. A pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik ima pravo da izabere da li će klasičnu ili online edukaciju da pohađa u paru, samostalno ili u grupi. Radi se o tome da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi individualni kurs i obuka za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje, zatim grupna i poluindividualna nastava.

Prilikom organizacije individualne nastave, a kada samo jedno lice treba da pohađa predavanja će biti primenjena potpuno ista pravila kao i kada časove treba dvoje kandidata da pohađaju, to jest kada se organizuje takozvana poluindividualna edukacija. U suštini su vrlo jednostavna pravila organizacija u oba slučaja, jer se kandidatima dozvoljava da u dogovoru sa nadležnim licima preciziraju sve detalje. Ne samo da će se oni tom prilikom dogovoriti o tome kog datuma bi trebalo konkretni tip edukacije da počne, već će biti u obavezi da preciziraju i sve ostalo. Pod tim se prvenstveno misli na definisanje termina u kojima će predavanja biti organizovana i njihovog rasporeda, što podrazumeva da će se na taj način oni usaglasiti i o trajanju poluindividualne i nastave poznate kao jedan na jedan.

TESTOVI


Suprotno od toga, edukacija koju treba grupa polaznika da pohađa podrazumeva drugačija i ujedno mnogo strožija pravila organizacije. U suštini će koordinator za nastavu da odredi sve što je vezano za organizaciju časova u tom slučaju. Prvenstveno se misli na definisanje datuma početka edukacije, odnosno na detalje u vezi sa tim u kojim će terminima da budu časovi organizovani. Iako on tom prilikom ima obavezu da precizira raspored predavanja, ipak ne odlučuje o trajanja nastave u grupi. Naime, taj podatak je dostupan svakom polazniku već kada bude vršio prijavljivanje, budući da trajanje nastave u grupi određuju isključivo nadležni u konkretnoj obrazovnoj institucije. Podrazumeva se da će ta informacija biti primenjena na sve grupe, a potpuno svejedno u kojoj poslovnici budu formirane. Da napomenemo i to da se izmene na osnovu zahteva polaznika u tom slučaju ne smeju prihvatiti, jer tako navode pravila ove specijalizovane obrazovne institucije. Posebno je važno da svaki kandidat koji odluči da nastavu pohađa online poseduje i kompjuter sa odgovarajućim performansama. U svakom slučaju će nadležno lice konkretne poslovnice informisati svakoga od njih o tome koje performanse mora da ima uređaj, da bi kvalitet nastave bio na zahtevanom nivou. Takođe je bitno i da svaki kandidat, koji želi da stručni seminar za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje pohađa online osigura stabilnu vezu sa internetom i to u toku svakog predavanja, da ne bi došlo ni do kakvog ometanja. S obzirom na to da se časovi u tom slučaju organizuju preko posebne vrste softvera, to podrazumeva da će svaki polaznik biti u obavezi taj program samostalno da instalira. A kako sam postupak uopšte ne može da se okarakteriše kao zahtevan, sasvim je jasno zbog čega se i očekuje od svakog pojedinca da bez ikakvih smetnji to učini. U slučaju da ima neko pitanje ili problem kako u toku samog procesa instalacije softvera, tako isto i za vreme trajanja nastave online, ima pravo da se obrati timu za tehničku podršku, u okviru konkretne poslovnice.

Kako individualna, tako isto i grupna i poluindividualna nastava mogu biti organizovane i prema klasičnom principu. A to znači da će časovi biti održani u prostorijama bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije.

Program stručnog seminara za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje

Na koji način mora biti izrađen finansijski plan prodajnog procesa je svakako osnovna tema ove edukacije. Podrazumeva se da bi u toku uvodnog predavanja trebalo profesor da objasni i zbog čega je važno da prodaja bude pažljivo planirana, te će i da uputi prisutne u to koji se parametri moraju uzeti prilikom izrade tog plana.

A posle toga će profesor govoriti o važnosti donošenja odluka prilikom organizovanja prodaje. Predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje obradi temu koja je vezana za pažljivi odabir proizvoda, čija prodaja će biti najisplativija za konkretnu kompaniju. Saznaće prisutni na osnovu kojih smernica bi trebalo da donesu odluku o tome koji proizvod je najisplativije prodavati.

Na koji način se isplativost akcije može računati i zbog čega je važno da pravilno bude ulagano u marketing je isto tako tema, kojoj će predavač svakako posvetiti pažnju. A ne samo da će teoretski predstaviti tu temu, nego će i omogućiti kandidatima da na osnovu primera shvate kako se odabira proizvod koji je najisplativiji sa aspekta prodaje i finansija.

Saznaće prisutni i šta je rabat, odnosno kako se on može isplatiti. Ustvari će profesor, koji bude vodio stručni seminar za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje govoriti o tome na koji način se računa isplativost rabata, to jest o čemu posebno trgovac mora voditi računa. Dobiće informacije polaznici i o tome kako da procene koliko moraju prodati dodatnih proizvoda, da bi im se rabat u određenom procentu isplatio.

Kako su povezani likvidnost, profitabilnost i zaduženost, te zbog čega se upravo te tri stvari karakterišu kao finansijski trougao će saznati svaki kandidat tokom ove stručne edukacija. U narednom delu će biti govora i o tome koji se alati moraju koristiti za praćenje kupaca i za praćenje zaliha gotovih proizvoda, te se podrazumeva da će profesor objasniti i na koji način se finansijska slika bilo kog kupca može relativno brzo analizirati.

Prema kom principu se određuje prodajna cena određenog proizvoda će, svakako saznati svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje. Pored teorijskog dela, ovaj segment će obuhvatiti i primere iz prakse, a koje će profesor sa puno pažnje i da izabere, kako bi svakom polazniku značajno olakšao shvatanje konkretne tematike.

U završnom delu ove edukacije će kandidati saznati šta su to varijanse kako miksa proizvoda, tako isto i cene, ali i količine, to će saznati kako se svaka od njih odražava na postupak prodaje.

Iako će akcenat biti stavljen na predstavljanje teoretskih znanja, svakako se očekuje da svaki polaznik bude u prilici da može da odgovori na zadatak, koji će dobiti od nadležnog predavača. U suštini je potrebno da svako od njih izradi finansijski plan prodaje za određeno preduzeće, odnosno proizvod, a isključivo na osnovu parametara koje će pre toga da dobije od predavača. Kada budu izvršili sve propisane zadatke, kandidati će biti u prilici i da analiziraju sve to jedni drugima, te da eventualno na sve greške ukažu. A da bi pokazali u kojoj su meri razumeli konkretnu tematiku, od njih se očekuje da objasne svojim kolegama koju su grešku uvideli i kako bi trebalo ona da bude ispravljena.

Ko god bude imao neku nejasnoću u vezi sa konkretnom tematikom, ima i pravo da se obrati profesoru i zatraži pojašnjenje.

Specijalizovana obuka i kurs za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje - lokacija i termini organizacije predavanja

Iako je fokus stavljen na fizička lica, činjenica je da može biti po zahtevu organizovan i korporativni kurs i obuka za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje. Tom prilikom će zaposleni u određenoj kompaniji biti u obavezi predavanja da pohađaju. A s obzirom na to da se taj tip edukacije organizuje na zahtev klijenta, odnosno nadležnog lica dotične kompanije, to će se upravo on i usaglasiti sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford o načinu organizacije časova i o mestu njihovog održavanja. Jednostavno govoreći, oni će precizirati koliko bi trebalo nastava za zaposlene da traje, jer će se usaglasiti oko dinamike sprovođenja predviđenog broja časova. Takođe će definisati i termine njihovog održavanja i datum početka obuke, ali i na kom mestu će da bude nastava u tom slučaju organizovana. Naime, samo kada zaposleni treba predavanja da pohađaju, ova obrazovna institucija dozvoljava u tom segmentu odstupanje. Isključivo ukoliko u konkretnom preduzeću postoji prostor, koji može po karakteristikama da odgovori zahtevima institucije organizatora, biće omogućeno i sprovođenje časova za zaposlene u okviru njega. Važno je da klijent bude informisan o tome šta se mora u konkretnom prostoru naći od opreme da bi kvalitet edukacije bio na zahtevanom nivou.

Da pomenemo i to da svako fizičko lice ima obavezu da u momentu zvaničnog upisivanja, odnosno prijavljivanja navede na koji način želi da pohađa stručni seminar za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje. A biće svakako obavešten o tome da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi više mogućnosti, jer se u njenoj ponudi osim nastave u grupi, nalaze i nastava u paru i individualna. Inače je pravilnikom predviđeno da se svaka od njih može održati i prema klasičnom principu, ali i putem računara. Iz tog razloga se od apsolutno svakog prijavljenog kandidata i zahteva da se odluči između svih ponuđenih opcija, pošto će tek posle toga moći da bude o detaljima informisan.

Najzahtevniji princip organizacije podrazumeva nastava u grupi, jer se u tom slučaju od apsolutno svakog polaznika zahteva da poštuje pravila, koja definiše organizator. Da budemo precizni, kordinator za nastavu u tom slučaju odlučuje o svemu, izuzev o trajanju edukacije u grupi, jer je to odluka nadležnih u okviru institucije organizatora i ona je primenljiva na svaku poslovnicu. Svakako će u trenutku kada budu vršili prijavljivanje kandidati dobiti informaciju i o tome koliko je predviđeno da edukacija u tom slučaju ukupno traje. Očekuje se strpljenje od svakog zainteresovanog kandidata, jer nastava u grupi ne može da bude organizovana ni u jednoj poslovnici dok zvanično grupa ne bude bila oformljena. S obzirom na to da je pravilnikom precizno definisano da između četvoro i osmoro kandidata tada treba da prisustvuju predavanjima, to znači da minimalan broj njih mora biti prijavljen, kako bi grupa bila formirana. Dakle, tek pošto četiri osobe u tom predstavništvu prijavu budu izvršile, organizator će imati pravo da pristupi definisanju svih ostalih detalja. A ti detalji uključuju kako datum početka nastave za tu grupu polaznika, tako isto i definisanje termina u kojima će da bude održana specijalizovana obuka i kurs za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje u tom slučaju. Pored toga, koordinator za nastavu donosi odluku i o tačnom rasporedu predviđenog broja časova. Zahtevi kandidata u vezi sa promenom definisanih segmenata neće biti prihvaćeni, a svako od njih će o tome naravno biti blagovremeno informisan.

Prema mnogo slobodnijim pravilima će biti organizovana i individualna nastava i nastava u paru. Naime, tom prilikom se očekuje da svaki kandidat, koji bude izabrao časove na jedan od tih načina da pohađa, direktno sa predstavnicima institucije organizatora precizira i kako će predavanja da budu održana. Da budemo precizni, polaznici će tom prilikom da se usaglase najpre sa koordinatorom za nastavu, a zatim i sa nadležnim predavačem kako o datumu početka, tako isto i o tome u kojim će terminima časovi biti organizovani. Međutim, to nije sve, jer će oni da odluče i koliko će trajati poluindividualna ili individualna nastava, to jest da precizno definišu kakva će dinamika sprovođenja časova u tom slučaju da bude primenjena.

Pošto budu odlučili kako žele časove da pohađaju, kandidati treba da odluče i na kom mestu će boraviti dok ovaj edukacija traje. Kao što smo naveli na početku, od mogućnosti imaju klasičan tip edukacije i nastavu online.

U principu je prilično jednostavno da kandidati odluče gde žele da pohađaju nastavu prema klasičnom principu, jer se poslovnice pomenute obrazovne institucije nalaze na brojnim lokacijama. Da budemo precizni na više od 35 lokacija su raspoređena predstavništva ove obrazovne institucije i u okviru svakoga od njih može da bude organizovan stručni seminar za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje. Potrebno je samo da kandidat izabere u kojoj poslovnici želi nastavu da pohađa i da se sa nadležnima dogovori o tome na koji način će to učiniti.

Naravno da postoji mogućnost i da nastava bude organizovana u formi učenja na daljinu, to jest online. Očekuje se od zainteresovanih za taj tip edukacije da koriste lični računar, kako bi mogli časove da prate. Isto tako je vrlo važno i da se oni pridržavaju pravila o tome da veza sa internetom mora biti kvalitetna u toku svakog predavanja, a vrlo je važno i da izvrše instalaciju softvera u skladu sa pravilima. Upravo preko tog softvera će oni i da pohađaju predavanja, a moramo naglasiti da sam postupak instalacije uopšte nije komplikovan. Uprkos tome što se smatra prilično jednostavnim, ova obrazovna institucija obezbeđuje i tehničku podršku za sve zainteresovane, nevezano za to da li im je pomoć IT stručnjaka potrebna u momentu dok budu instalirali konkretni program ili u toku trajanja nastave.

Stručni kurs i obuka za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje - trajanje

Sve potrebne informacije o datumu početka nastave, zatim o rasporedu časova i o trajanju će dobiti unapred isključivo ona fizička lica, koja odluče da pohađaju specijalizovani seminar za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje u formi grupne nastave. Sve to je definisano na nivou celokupne institucije Obrazovnog centra Akademije Oxford, te napominjemo da te informacije važe za svaku grupu u svakoj poslovnici.

Ukupno se u nastavnom programu nalazi 10 časova. Predviđeno je da članovi svake grupe imaju obavezu 7 dana da pohađaju u tom slučaju nastavu. Sve potrebne informacije o datumu početka grupne obuke, zatim u terminima u kojima će biti predavanja organizovana i o njihovom preciznom rasporedu će biti na raspolaganju svakom polazniku nakon što grupa u tom predstavništvu ove obrazovne institucije bude bila zvanično formirana. Da budemo precizni, pošto četiri osobe budu prijavu izvršile, steći će se uslov za formiranje grupe, pa će posle toga ovlašćeni koordinator za nastavu definisati sve detalje i o njima obavestiti prijavljene.

Ako neko fizičko lice odluči predavanja da pohađa na drugačiji način, njemu je na raspolaganju takozvana nastava u paru ili poluindividualna, kao i mogućnost da časove pohađa sasvim samostalno i to u okviru individualne nastave. Treba naglasiti da važe i sasvim drugačija pravila organizacije u tom slučaju, tako da će informaciju o tome koliko bi ukupno trebalo da traje stručna obuka i kurs za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje dobiti svaki kandidat nakon što se dogovori sa predstavnicima konkretne poslovnice institucije organizatora. Reč je o tome da koordinator za nastavu u toj poslovnici ima obavezu u dogovoru sa profesorom i sa jednim ili dvoje kandidata da definiše ne samo datum početka nastave, odnosno termine održavanja časova, nego i njihov raspored, pa će samim tim oni zajedno precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje u konkretnom slučaju edukacija.

Isto tako je bitno naglasiti i podatak da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije takozvane korporativne nastave. S obzirom na to da isključivo zaposleni u nekom preduzeću tada treba predavanja da pohađaju, to se dopušta nadležnim licima da definišu sve detalje u vezi sa organizacijom nastave. A u suštini to znači da će ovlašćeni predstavnik institucije organizatora biti u obavezi da direktno sa vlasnikom ili direktorom zainteresovane kompanije, odnosno sa ovlašćenim predstavnikom precizira kako datum početka, tako isto i termine održavanja časova i naravno da se usaglase oko rasporeda, što će automatski dovesti do toga da oni zajedno odlučuju o trajanju korporativne nastave.

Spisak gradova za kurs i obuka za korišćenje alata za izradu finansijskog plana prodaje

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje