Kurs i obuka za MIG zavarivanje

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa osnovnim principima koje podrazumeva elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, sa osobinama inertnih gasova, načinima njihovog ponašanja u okviru ovog procesa, sa odabirom i primenom vrsta lukova, vrstama elektrodnih žica, različitim izvorima struje, pravilnom primenom osnovnih parametara MIG zavarivanja, sa položajima zavarivanja, vrstama i protokom zaštitnog gasa, kao i podešavanjima MIG aparata.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Argon ili helijum, odnosno mešavina gasova koji imaju njima slične osobine se svrstavaju u gasove koji su poznati kao inertni. Oni se, između ostalog koriste u okviru procesa zavarivanja koje je pontao kao MIG zavarivanje (Metal Inertni Gas). U ovom postupku se za elektrolučno zavarivanje koristi topljiva elektrodna žica, a kako mogu da se koriste i inertni i aktivni gasovi, to se i sam postupak, ali i polje njegove primene razlikuje. Pa, osim MIG zavarivanja postoji i MAG, što je skraćeno od Metal Aktivni Gas, a reč je o elektrolučnom zavarivanju u zaštiti aktivnog gasa.

Iako obuka za MIG zavarivanje spada u red kompleksnijih, činjenica je da ovaj postupak ima izuzetno široku oblast primene, a što u praktičnom smislu znači da postoji velika potreba za radnicima koji su kvalifikovani za obavljanje ovog posla. Svakako, tome treba dodati i podatak da je kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova vrlo posećen ne samo u okviru Akademije Oxford, već i na globalnom nivou, jer je i ovaj radni profil, kao i mnogi drugi koji se odnose na zavarivanje i lemljenje dosta tražen na svetskom tržištu rada, a često se navode pristojne mesečne sume koje kvalifikovani MIG zavarivač može da zaradi u pojedinim zemljama. Takođe je vrlo važno i da svaki polaznik koji želi da pohađa školu za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova zna da po uspešnom završetku kursa, polaže završni ispit, te stiče sertifikat koji je priznat u Srbiji, ali i u mnogim drugim zemljama u svetu.

MIG zavarivanje ima brojne prednosti, u odnosu na druge vrste postupaka, ali i nedostatke. Sem velike brzine topljenja i zavarivanja, u prednosti se ubraja i činjenica da se elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova može primenjivati u različitim položajima, te da se za klasičan način ovog zavarivanja ne zahteva ulaganje velike količine novca. A u nedostatke se, osim grešaka koje se vrlo često mogu javiti na samom početku procesa zavarivanja, ubrajaju i različite komplikacije koje mogu da se dogode ukoliko se proces odvija na otvorenom prostoru, uzevši u obzir da strujanje vazduha može naročito da ima negativan uticaj na učinak ove vrste zavarivanja.
Program nastave škole za MIG zavarivanje

Ne treba zaboraviti podatak da se elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova primenjuje u različitim sferama, a sem u metalnoj industriji, ovaj tip zavarivanja se koristi i kod motornih vozila, plovnih objekata, posuda pod pritiskom, te za zavarivanje različitih vrsta metalnih konstrukcija. Upravo iz tog razloga je kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova usmeren na sve oblasti u okviru kojih ovaj postupak nalazi primenu.

Svi profesori škole za MIG zavarivanje Akademije Oxford osim visokih stručnih kvalifikacija, poseduju i sasvim dovoljan nivo iskustva. Upravo iz tog razloga, sa sigurnoću možemo da kažemo da će svaki polaznik obuke biti i više nego zadovoljan kvalitetom nastave, ali i njenom cenom, te može biti siguran da će predavači dati sve od sebe da upute polaznike u sva ona znanja koja će im biti od koristi kada budu samostalno obavljali posao za koji se školuju, što i jeste osnovni cilj ovog kursa.

Osim što se polaznici obuke upoznaju sa osnovnim principima koje podrazumeva elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, oni uče i o osobinama inertnih gasova, te načinima njihovog ponašanja u okviru ovog procesa. Takođe, nastavnim planom i programom je predviđeno i pažljivo upoznavanje svih kandidata koji pohađaju ovaj kurs sa sistemom zaštite i bezbednosti na radu, uzevši u obzir da nestručnim ponašanjem i nepoznavanjem pravila vezanih za bezbednost, ovaj proces može da ima posledice i po radnike i po okolinu. Iako argon, koji se vrlo često primenjuje u ovom procesu, ne spada u red otrovnih gasova, činjenica je da se događa da ukoliko se koristi u zatvorenoj prostoriji, lako može da dovede do smanjenja koncentracije kiseonika, pa je vrlo važno da kandidati koji pohađaju obuku za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova budu do tančina upoznati sa pravilnom upotrebom boca u kojima se nalazi argon, ali i sa pravilnim odabirom gasa, uzevši u obzir da se najčešće koristi argon kvaliteta C, dok se onaj B kvaliteta koristi samo u određenim slučajevima.Vrlo je važno i da se polaznici upoznaju sa različitim načinima prenosa dodatnog materijala, odnosno sa adekvatnim odabirom i primenom vrsta lukova. Ovaj proces se uglavnom koristi ua proces sastavljanja svih metala, osim čelika, ali i materijala od aluminijuma i nekih drugih vrsta metala.

Takođe se upoznaju i sa različitim vrstama elektrodnih žica koje se koriste za zavarivanje, uzevši u obzir da se njihov prečnik razlikuje u zavisnosti od toga šta se njima zavaruje. Osim toga, u toku obuke za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, polaznici se upoznaju i sa različitim izvorima struje, te načinom adekvatnog odabira izvora za MIG zavarivanje, ali i sa svim komponentama uređaja za zavarivanje, odnosno načinom njihovog funkcionisanja.

Vrlo važan segment ovog kursa jeste i upoznavanje, to jest pravilna primena osnovnih parametara MIG zavarivanja, što podrazumeva prilagođavanje jačine struje, odabir pravilnog napona luka i brzine dotura žice, te njenog prečnika, nagiba i dužine slobodnog dela, odnosno odabir najboljeg mogućeg položaja zavarivanja, vrste i protoka zaštitnog gasa.

Škola za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova je završni deo obuke usmerila na upoznavanje kandidata sa podešavanjima MIG aparata, kako bi mogli da naučeno primene u okviru praktičnog dela. Kako ovi aparati, koji se koriste u savremenom procesu, poseduju vrlo precizne i pregledne upravljačke table, to je i čitav postupak podešavanja znatno olakšan, a svi kandidati od predavača dobijaju jasne smernice na koji način se vrši podešavanje apsolutno svih parametara.

Po završetku teorijskog dela ove obuke, polaznici su dužni i da obave praktičan deo i to u tačno određenom trajanju. U principu, Akademija Oxford svim polaznicima nudi mogućnost da imaju praksu u onim kompanijama sa kojima sarađuje, ali imaju i drugu mogućnost, koja podrazumeva da sami pronađu firmu u kojoj će pohađati praktičan deo obuke. Ukoliko se kandidat odluči za drugu varijantu, najvažnije je da zna da organizator kursa ne može da garantuje za kvalitet tako pohađane prakse, kao i da nema apsolutno nikakve veze sa cenom prakse, već se ona dogovora između odabrane kompanije i samog polaznika.

Svi kandidati koji žele da pohađaju kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova mogu da se prijave u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford i to tokom cele godine. Nastava se najčešće odvija kao grupna, a radi se u manjim grupama, jer se tako čuva visok kvalitet obuke koji je jedan od primarnih ciljeva našeg poslovanja. Individualna i poluindividualna nastava se može organizovati na zahtev onih klijenata kojima ne odgovoraju termini grupne nastave ili sam princip rada u grupi.

Kome je kurs za MIG zavarivanje namenjen?

Svi zainteresovani kandidati, koji žele da steknu međunarodno važeći sertifikat da su specijalizovani za MIG zavarivanje, to mogu da učine po završetku kursa za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova Akademije Oxford.

Jedini uslov koji moraju da ispune se odnosi na njihovu starost, budući da samo kandidati koji imaju navršenih 18 godina mogu da pohađaju pomenutu obuku.

Koliko traje obuka za MIG zavarivanje?

Prema važećem nastavnom planu i programu, kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova ukupno traje 3 meseca, a polaznici za to vreme imaju 240 sati nastave.

Koja je cena obuke za MIG zavarivanje?

U cenu ove obuke je uračunat priručnik, ali i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata i diploma.

Sa druge strane, u cenu kursa nije uračunata praktična nastava, koja može da se sprovede na dva načina. Ukoliko se kandidat odluči da praksu obavi u jednoj od mnogih kompanija sa kojima sarađuje Akademija Oxford, cena se kreće od 50 € (pa naviše), a u slučaju da želi samostalno da pronađe firmu u kojoj će obavljati praksu, organizator kursa nema nikakvog uticaja na njen kvalitet i cenu, uzevši u obzir da se cena dogovora između kandidata i te firme.

Ukupna cena kursa za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova je po dogovoru.

Sve obaveze koje polaznici imaju u vezi sa plaćanjem se vrše u onoj poslovnici u kojoj se vrši i obuka.

Vreme i mesto održavanja kursa za MIG zavarivanje

Kako je najčešći vid održavanja ove vrste obuke grupna nastava, to se po formiranju grupe od dovoljnog broja zainteresovanih polaznika, svi oni obaveštavaju na dogovoren način o terminima održavanja časova.

Što se tiče individualne i poluindividualne nastave, polaznici se direktno dogovaraju sa profesorima o terminima, tako da imaju mnogo veću slobodu. Dovoljno je samo da na vreme obaveste predstavnika Akademije Oxford u svom gradu, kako bi se ovaj vid obuke organizovao u što kraćem roku.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite PDF verzijuIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija Oxford

 • Navedi koje su najčešće posledice nesreće na radu u zavarivačkim pogonima?
 • Navedi mere zaštite u cilju sprečavanja povreda od opekotina prilikom gasnog zavarivanja?
 • Navedti opremu za zaštitu očiju od istovremenog dejstva svetlosnog i toplotnog
 • zračenja pri radovima gasnog zavarivanja?
 • Navedi sredstva za zaštitu ruku u zavarivačkim radionicama?
 • Objasni pojam uvar korena.
 • Objasni pojam nadvišenje zavara.
 • Nabroj vrstu šava prema kontinuitetu.
 • Navedi postupak paljenja i podeljavanja plamena.
 • Objasni postupak montaže opreme za gasno zavarivanje.
 • Opiši neprovaren koren šava.
 • Navedi uzroke gasnih pora u šavu.
 • Objasni ulogu dodatnog materijala.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja ulevo.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja udesno.
 • Opiši vođenje gorionika i dodatnog materijala (putanju zavarivanja).
 • Opiši postupak gasnog rezanja.
 • Objasni razliku između gasnog zavarivanja i gasnog rezanja.
 • Šta je to E REL?
 • Kakve su to obložene elektrode?
 • Navedi osnovne delove obložene elekrode?
 • Kakve obloge prema sastavu mogu biti?
 • Kako se elektrode označavaju?
 • Koji sve standardi postoje?
 • Kako se izvodi spoj?
 • Navedi osnovne tipove podloški?
 • Koji su sve vrste i izvori struje, uređaji i oprema za E postupak?
 • Šta obuhvata tehnologija zavarivanja E REL-a?
 • Koje su osnovne smernice pri izboru obloge elektrode?
 • Objasni izbor parametara?
 • Objasni tehniku zavarivanja?

Spisak gradova za kurs i obuku MIG zavarivanja

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje