Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom

Činjenica da proces poznat kao elektrolučno zavarivanje plazmom spada u red najskupljih procesa zavarivanja koji se primenjuju i to primarno zbog opreme koja se tokom njega koristi, ni malo ne umanjuje njegov značaj i polje primene, uzevši u obzir da ima mnogo prednosti.

Upravo iz tog razloga je i povećana potreba za radnicima koji su kvalifikovani za obavljanje ovog procesa, a najpre zato što zavarivači specijalizovani za elektrolučno zavarivanje plazmom spadaju u red onih koji zarađuju prilično visoke svote novca na svetskom nivou. Zato gotovo svaki kandidat koji pohađa obuku za elektrolučno zavarivanje plazmom, pri istoimenoj školi Akademije Oxford polaže završni ispit koji mu omogućuje da stekne sertifikat za obavljanje ovog posla, čime se i njegove šanse da pronađe zaposlenje u struci u velikoj meri povećavaju i to kako na teriotiji naše zemlje, tako i u mnogim državama širom Evrope i sveta, budući da je ovaj sertifikat priznat i u njima.
Akademija Oxford ovaj ispit organizuje u saradnji sa sertifikacionim telima koja poseduju svu potrebnu dokumentaciju, kao dokaz da su ovlašćeni za sprovođenje ispita i to od strane prestižnih svetskih institucija u ovoj oblasti. Sem toga, svaka sertifikaciona kuća sa kojom na ovom polju ostvarujemo saradnju je i članica vodećih udruženja varioca, kao što je Evropska federacija za zavarivanje (EWF), ali i Međunarodni institut za zavarivanje (IIW). Tako kandidati zainteresovani za polaganje ovog ispita stiču sigurnost da će sertifikacija biti urađena na sasvim profesionalan način, te da sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom koji tom prilikom mogu da steknu zaista i jeste priznat u mnogim državama, kako onih koje se nalaze na tlu Evrope, tako i pojedinih u svetu.

Provera u okviru ovog ispita se najpre vrši prema pravilima međunarodno priznatog standarda EN ISO/IEC 17024:2012, odnosno Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba. Uz to se primenjuju i segmenti drugih standarda koji se odnose na elektrolučno zavarivanje plazmom, kao što su standardi EN 287-1:2011 (Ispit za kvalifikaciju zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 1: Čelici) i EN ISO 9606-1:2013 (Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 1: Čelici), odnosno EN ISO 9692-3 2008 (Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za pripremu spoja - Deo 3: Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova i elektrolučno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnog gasa aluminijuma i njegovih legura (sadrži izmenu A1:2003)).

Ko može da stekne sertifikat za elektrolučno zavarivanje plazmom?

Da bi neki kandidat mogao da izvrši prijavu za polaganje ovog ispita, neophodno je da ispuni dva vrlo važna uslova. Prvi i najvažniji podrazumeva da u trenutku prijave mora da ima najmanje 18 godina, to jest da prema važećim zakonima naše zemlje bude punoletan. A drugi uslov, koji je kandidat u obavezi da ispuni ukoliko želi da stekne sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom jeste da je pohađao istoimeni kurs, koji Akademija Oxford pri svojoj uskospecijalizovanoj školi za elektrolučno zavarivanje plazmom organizuje u mnogim, većim i manjim gradovima širom Srbije, odnosno u svakom mestu u kome postoji njena poslovnica.

Kako se prijavljuje za polaganje ovog ispita?

Isključivo oni kandidati koji zadovoljavaju u potpunosti dva prethodno pomenuta uslova, imaju pravo da izvrše prijavu za ovaj ispit, nakon čijeg uspešnog polaganja mogu da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom i to tako što će pripremiti sledeću dokumentaciju: fotokopiju lične karte ili očitan dokument, ako se radi o onome sa čipom, potvrdu da su završili kurs za elektrolučno zavarivanje plazmom, te prijavu.

Prijava se odnosi na dokument koji nema tačno utvrđenu formu, a koji mora da sadrži sve podatke o kandidatu, kao što su: njegovo ime i prezime, adresa, broj telefona (fiksni/mobilni), mejl adresa, te tačno naveden naziv sertifikata koji želi da stekne, to jest naziv ispita koji želi da polaže. Takođe, važno je i da kandidat u okviru prijave naglasi da li će nositac sertifikata biti on lično ili neka institucija, čiji je on predstavnik i u čije ime polaže ovaj ispit.

Kada kompletira dokumentaciju, kandidat treba da je preda organizatoru ispita, a što može da izvrši u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada ima Akademija Oxford širom Srbije. Sem u glavnom gradu (na nekoliko lokacija), one se nalaze i u Nišu, Jagodini, Kragujevcu, Ćupriji, Subotici, Kraljevu, Novom Sadu, Šapcu i mnogim drugim gradovima naše zemlje.

Termin i lokacija održavanja ispita

Kada je u pitanju lokacija održavanja ispita, to je uvek ona poslovnica Akademije Oxford u kojoj se prijavi dovoljan broj kandidata koji žele da ga polažu, budući da je uslov za organizovanje ispita da se u jednoj od poslovnica organizatora ispita prijavi najmanje 5 zainteresovanih kandidata.

Nakon ispunjenja tog uslova se sa predstavnicima sertifikacionog tela koje je dužno da sprovede ovaj ispit prema pravilima navedenih standarda precizira termin održavanja ispita kojim kandidati imaju mogućnost da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom. Potom se svaki kandidat pojedinačno obaveštava na propisan način i o terminu i o lokaciji održavanja ispita.

Kako izgleda ispit sertifikacije za elektrolučno zavarivanje plazmom?

Ispit za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom podrazumeva proveru teorijskih i praktičnih znanja koja su kandidati stekli tokom pohađanja istoimenog kursa.

Provera teorijskih znanja podrazumeva usmeno ispitivanje koje vrši ovlašćeno lice sertifikovanog tela, odnosno ispitivač, o čemu vodi preciznu evidenciju u pisanom obliku. Nakon toga se vrši provera praktičnih znanja, u okviru koje su kandidati dužni da izrade uzorak prema navodima koje dobiju od ovlašćenog lica.

Uzorci se isključivo izrađuju u prisustvu ispitivača, a nikako nije moguće da ih kandidat izradi na drugom mestu i donese na ispitivanje i ocenjivanje, jer se takvi uzorci ne uzimaju u razmatranje, a kandidat koji to pokuša da uradi se udaljava sa ispita.

Nakon završetka izrade uzorka, komisija koju takođe formira sertifikaciono telo, u prisustvu ispitivača počinje proveru i ocenjivanje izrađenih uzoraka i to uz poštovanje svih pravila koja su navedena u proceduri Kvalifikacije i sertifikacije zavarivača, koja nosi oznaku QPR.WI.S.08.

Oni najpre pristupaju proceni uzoraka vizuelnim putem, a onda nastavljaju sa daljim ispitivanjima. Nekada se događa da već tokom prvog kontakta koji članovi komisije imaju sa izrađenim uzorcima ustanove da neki od njih ne odgovara pravilima koje propisuju standardi prema kojima se sprovodi sertifikacija. Ukoliko dođe do toga, takav uzorak se dalje ne ispituje, a kandidat čiji je to rad se obaveštava na propisan način da nije stekao uslov da dobije sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom.

Isto tako se može dogoditi da članovi komisije tokom ispitivanja procene da neki uzorak mora da bude podvrgnut dodatnom ispitivanju, kada se on na precizno određen način šalje u sertifikovanu laboratoriju kako bi bio dodatno ispitan. Podrazumeva se da i kandidat i organizator ispita moraju da budu obavešteni u određenom roku o ovom detalju, uzevši u obzir da to može da utiče na produženje procesa ocenjivanja, a samim tim se produžava i period za izradu, odnosno dodelu sertifikata.

O celokupnom toku ispitivanja i ocenjivanja se vodi evidencija u pisanoj formi, a ona može biti data na uvid zainteresovanim kandidatima nakon upućenog zahteva.Sticanje sertifikata za elektrolučno zavarivanje plazmom

Nakon što komisija završi čitav proces ispitivanja i ocenjivanja izrađenih uzoraka, oni formiraju krajnji rezultat i na osnovu tih, ali i na osnovu rezultata koje je kandidat postigao u okviru teorijskog dela ispita, te donose odluku da li kandidat stiče sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom.

Izrada sertifikata je, takođe precizno određena pravilima navedenim u pomenutim standardima, a forma sertifkata zavisi upravo od smernica koje su date u standardima prema kojima se vrši ispitivanje. Inače, forma sertifikata može biti na obrascima koji nose oznaku QOB.WI.S i to od broja 8.1. pa do broja 8.10.

Izrađene sertifikate kandidati prvo dobijaju u elektronskoj formi, na njihov mejl, a originali im se dostavljaju na adresu navedenu u prijavi i to u roku od 10 do 15 radnih dana od dana održavanja ispita.

Svaki srtifikat u oblasti zavarivanja ima određeni rok do kada važi, a koji zavisi od pravila navedenih u standardu prema kome se i sprovodi provera, stim što je njihov rok važnosti uglavnom do 3 godine.

Šta podrazumeva proces resertifikacije?

Da bi kandidat koji stekne sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom mogao da ga poseduje i nakon isteka roka važnosti, neophodno je da ga produži na za to propisan način, što znači da pristupi procesu resertifikacije.

Razlika između sticanja sertifikata i procesa resertifikacije postoji, jer se produženje uglavnom svodi na procenu dokumenata koja je kandidat u obavezi da dostavi. Osim toga, jedina obaveza kandidata jeste da uradi test koji podrazumeva proveru poznavanja ovog procesa zavarivanja, a ispitivač procenjuje najpre njegovu fizičku sposobnost da i dalje obavlja posao za koji je sertifikovan, te na osnovu podataka o radnom iskustvu koje kandidat treba da dostavi, ocenjuje da li je došlo do napretka u njegovoj profesionalnoj karijeri od trenutka kada je stekao sertifikat i u kojoj meri.

Na osnovu procene svih segmenata i rezultata testa, ovlašćeni ispitivač donosi konačnu odluku o tome da li je kandidat uspešno prošao proces resertifikacije, to jest da li mu se produžava rok važnosti sertifikata ili ne.

Koja je cena ispita?

Cena ispita je na upit. U cenu ispita od je uračunata samo njegova organizacija, kandidati moraju da imaju na umu da se izrada sertifikata naplaćuje potpuno nezavisno od nje i to prema cenovniku sertifikacionog tela koji je važeći u tom trenutku.

Isto tako, morate imati na umu i činjenicu da svaki kandidat koji priloži dokaz da je pohađao obuku za elektrolučno zavarivanje plazmom pri Akademiji Oxford ne plaća izlazak na ispit ni izradu sertifikata, jer je sve to već uračunato u cenu pomenutog kursa.

Sve obaveze oko plaćanja ispita i izrade sertifikata kandidati mogu da izvrše u okviru one poslovnice organizatora obuke u kojoj se sprovodi ovaj ispit.

Dodatne informacije o ispitu provere za elektrolučno zavarivanje plazmom

Celokupna procedura održavanja ovog ispita se vrši prema pravilima pomenutih standarda, koja se striktno poštuju.

Međutim, ukoliko se i pored toga dogodi da kandidati smatraju da je došlo do određenih neregularnosti tokom održavanja ovog ispita, o tome imaju pravo da obaveste sertifikacionu kuću i to u vidu žalbe. Ovaj dokument nema tačno određenu formu, ali se podrazumeva da mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu koji je podnosi, kao što su njegovo ime i prezime i podaci za kontakt (adresa, broj mobilnog ili fiksnog telefona, mejl adresa). Takože, u žalbi moraju da budu navedeni i podaci o ispitu koji je kandidat polagao, što podrazumeva njegov naziv, datum i mesto održavanja, te precizno objašnjeno šta je predmet žalbe. Ovaj dokument kandidat dostavlja u poslovnicu organizatora ispita, koji ga zatim prosleđuje sertifikacionoj kući.

U skladu sa Procedurom za žalbe, to jest QPR.WI.S.03 procedurom, predstavnici sertifikacionog tela ispituju podatke koji su u ovom dokumentu navedeni, uz maksimalno poštovanje politike nepristrasnosti na čiju su se primenu obavezali prilikom dobijanja ovlašćenja za sertifikaciju. Po završetku ispitivanja, donose i zvaničnu odluku o tome da li će i na koji način postupiti, te obaveštavaju kandidata o svojoj odluci, kao i organizatora ispita. Rok za obaveštavanje o postupanju je 3 nedelje od dana kada sertifikaciono telo primi žalbu.

Ako određena kompanija želi da se ispit za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom organizuje u njenim prostorijama ili na nekom drugom mestu, može da kontaktira najbližu poslovnicu organizatora ispita, kako bi se sa koordinatorom Akademije Oxford dogovorio oko svih potrebnih detalja.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje plazmom

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje