Sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta

Kada kandidat završi pohađanje teorijskog i praktičnog dela nastave u okviru obuke za zavarivanje sklopova od termoplasta, ima pravo da izađe na završni ispit koji Akademija Oxford organizuje u svojim poslovnicama širom Srbije i to u saradnji sa sertifikacionim kućama koje su ovlašćene od strane vodećih svetskih institucija za sertifikaciju i to najpre prema pravilima međunarodno priznatog standarda koji nosi oznaku EN ISO/IEC 17024:2012, a odnosi se na Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba.

Sva sertifikaciona tela sa kojima ostvarujemo saradnju, osim neophodne dokumentacije kojom potvrđuju svoja ovlašćenja su i članovi vrlo važnih evropskih i svetskih institucija u oblasti zavarivanja, odnosno Evropske federacije za zavarivanje (EWF) i Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW).

Sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta se stiče uz poštovanje pravila različitih standarda, a prvenstveno EN 13067:2003 (Osoblje za zavarivanje plastičnih masa - Ispitivanje kvalifikovanosti zavarivača - Termoplastični zavareni spojevi).

Kada je reč o procesu zavarivanja koji je predmet ove sertifikacije, neophodno je da napomenemo da on ima široku primenu u svakodnevnom životu, odnosno da se koristi u svim onim situacijama kada je potrebno trajno spojiti dva dela koja su izrađena od plastičnih masa. Iako postoje i mnogi drugi načini zavarivanja plastičnih masa, poput recimo zavarivanja toplim gasom ili vazduhom, vibraciono, ultrazvučno i druga, u okviru ispita kojim kandidati imaju mogućnost da steknu sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta, posebna pažnja je usmerena na zavarivanje toplim alatom, odnosno elektrofuziono zavarivanje, što su takođe vrste zavarivanja koje kandidati imaju prilike da izučavaju tokom kursa u školi za zavarivanje sklopova od termoplasta pri Akademiji Oxford.
Ko može da dobije sertifikat za zavarivanje sklopova od termolasta?

Osnovni uslov koji mora svaki kandidat da ispuni, ukoliko želi da stekne sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta, koji se priznaje i van granica naše zemlje podrazumeva da u trenutku prijave mora da bude punoletan, što znači da prema slovu zakona, mora da ima minimum 18 godina u trenutku kada vrši prijavu.

Drugi, takođe veoma bitan uslov koji su obavezni da ispune kandidati koji se prijavljuju za polaganje ispita prema pravilima standarda EN 13067:2003 jeste da poseduju validan dokaz o pohađanju kursa za zavarivanje sklopova od termoplasta, koji Akademija Oxford organizuje na preko 20 lokacija širom naše zemlje.

Kako se prijaviti na ispit prema pravilima standarda EN 13067:2003?

Ukoliko kandidat ispunjava uslove koje smo naveli u prethodnom poglavlju, on može da izvrši prijavu na ispit za sticanje sertifikata zavarivača za zavarivanje plastičnih masa, koji se sprovodi prema smernicama koje su date u međunarodno priznatom standardu EN 13067:2003 i to u ma kojoj od poslovnica Akademije Oxford u Srbiji.

Tom prilikom je neophodno da donese kopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu, u slučaju da poseduje dokument sa čipom, te dokaz da je pohađao kurs za zavarivanje sklopova od termoplasta, kao i prijavu. Prijava podrazumeva dokument koji nema tačno utvrđenu formu, ali je precizno navedeno šta treba da sadrži od podataka, kako bi se smatrala validnom. Tako, sem osnovnih podataka o kandidatu, poput imena, prezimena, adrese stanovanja, te broja telefona i ostalih podataka za kontakt, kao što je na primer mejl adresa, u prijavi se navodi i naziv ispita koji kandidat želi da polaže, odnosno naziv sertifikata. Osim toga, vrlo je važno da kandidat u prijavi navede i ko će biti vlasnik sertifikata, ako ga stekne, pri čemu se misli ili na njega lično ili na određenu kompaniju u čije ime polaže ispit za sticanje sertifikata zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta.

Vreme i lokacija održavanja ispita?

Što se lokacije tiče, ispit kojim kandidati imaju mogućnost da steknu međunarodno priznat sertifikat zavarivača za zavrivanje sklopova od termoplasta se odvija u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavi dovoljan broj kandidata zainteresovanih za polaganje, uzevši u obzr da je uslov za organizaciju ispita da se prijavi njih 5.

Kada se prijavi dovoljan broj kandidata, Akademija Oxford kao organizator ispita, u dogovoru sa sertifikacionim kućama koje su zadužene za njegovo sprovođenje dogovara tačan termin održavanja ispita, te o svim detaljima obaveštava posebno svakog prijavljenog kandidata.

Kako izgleda ispit za sticanje sertifikata prema standardu EN 13067:2003?

Budući da su svi kandidati koji su pohađali kurs za zavarivanje sklopova od termoplasta imali prilike da steknu i teorijska znanja o ovom procesu, koja su potom morali da primene u okviru praktičnog dela obuke, to se i ispit kojim se stiče sertifikat za zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta odvija u ova dva segmenta.

A to znači da kandidati polažu teorijski deo, koji je u ovom slučaju u formi ispitivanja usmenim putem, dok je praktičan deo ispita usmeren na izradu uzoraka prema precizno određenim smernicama koje svaki kandidat posebno dobija od ispitivača, odnosno lica koje je ovlašćeno za ispitivanje od strane sertifikacionog tela.

U okviru provere teorijskih znanja, ispitivač usmeno isptuje kandidata vezano za gradivo sa kojim se upoznao tokom pohađanja obuke, o čemu pažljivo vodi evidenciju u pisanoj formi. Zatim se kandidat upućuje na proveru praktičnih znanja, te dobija sve detalje u vezi sa izradom uzorka. Uzorak može da pripremi isključivo kada je prisutan i ovlašćeni ispitivač i u skladu sa smernicama koje od njega ili nekog od članova komisije dobije, što podrazumeva da je nedozvoljeno da kandidat izradi ispitni uzorak i već urađenog ga donese na ocenjivanje.

Proces procene i ocenjivanja oba dela ispita je određen QPR.WI.S.08 procedurom, koja se odnosi na Kvalifikaciju i sertifikaciju zavarivača. Sem pravila koja navodi ova procedura, članovi komisije su dužni da se tokom ovog procesa pridržavaju i svih pravila EN 13067:2003 standarda, prema kome se i vrši sertifikacija.

Članovi komisije najpre pristupaju vizuelnom pregledu svakog uzorka posebno, nakon čega sledi njihova podrobnija analiza. Međutim, u pojedinim slučajevima oni mogu da procene već prilikom vizuelnog pregleda da određeni uzorak ne zadovoljava zahteve standarda prema kome se odvija sertifikacija, te tada imaju pravo da ovaj uzorak odbace kao nevažeći, odnosno da ocene da nije uspeo da zadovolji nivo kvaliteta koji se zahteva. U praksi, to znači da se takav uzorak proglašava neispravnim, te se ne ispituje više, a kandidat koji ga je izradio se obaveštava na propisan način i u precizno određenom roku da nije zadovoljio kriterijume sertifikacije, što znači da nije uspeo da stekne sertifikt zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta.

Osim toga, tokom procesa ispitivanja i ocenjivanja, članovi komisije imaju pravo da odluče da je potrebno da se određeni uzorak ispita dodatno, o čemu su dužni da obaveste i kandidata i organizatora ispita, odnosno sve strane koje su učestvovale u procesu sertifikovanja i to u roku i na način koji je precizno određen pravilima održavanja ispita.

Što se tiče evidencije, ona se tokom čitavog procesa ocenjivanja vodi u pisanoj formi, kako bi se mogla dati na uvid ili kandidatu ili organizatoru ispita, a u skladu sa njihovim zahtevima.Dodela sertifikata zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta

Nakon što članovi komisije završe proces ispitivanja i ocenjivanja uzoraka, te uz procenu znanja koja je kandidat pokazao u okviru usmenog dela ispita oforme završno mišljenje o tome da li je kandidat stekao uslove da dobije sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta ili ne, pristupa se izradi sertifikata.

Kandidati koji su položili ispit, te stekli ovaj sertifikat, isti dobijaju najpre skeniran na mejl, a u roku od 10 do 15 radnih dana im se isporučuje i originalan dokument na adresu.

U zavisnosti od vrste ispita, te pravila standarda prema kome se on sprovodi zavisiće i koju od prihvaćenih formi će sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta imati. Inače, kao i sve ostalo u okviru ovog ispita, tako je i forma sertifikata precizno određena i to dokumentima koja imaju oznaku QOB. WI.S.8.1., a forma sertifikata može biti u rasponu od QOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10. dokumenata.

Svaki sertifikat koji se odnosi na proces zavarivanja ima rok važnosti, a najduže može da bude validan 3 godine od dana polaganja. Rok važnosti svakog dokumenta ponaosob zavisi od pravila koja su navedena u standardima po kojima se vrši proces sertifikacije.

Šta je resertifikacija i kada se ona vrši?

Sasvim jasno i sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta, kao i svaki drugi dokument ove vrste ima određeni period do kada važi. A kada taj period istekne, svaki kandidat koji želi i dalje da poseduje pomenuti sertifikat ima obavezu da izvrši njegovo produženje, odnosno resertifikaciju.

Proces resertifikacije se vrši na drugačiji način nego kada se polaže ispit za sticanje sertifikata, stim da su kandidati i tada u obavezi da polažu ispit u pisanoj formi, ali resertifikacija ne podrazumeva praktičan deo provere. Zapravo, ovlašćeno lice sertifiakcionog tela vrši procenu nekoliko segmenata, a najpre fizičke sposobnosti koju kandidat ima za obavljanje svih poslova zavarivanja sklopova od termoplasta, ali i procenu njegovog napretka u radu u odnosu na trenutak sticanja sertifikata, a najpre na osnovu podataka o dotadašnjem radnom iskustvu, koje je kandidat obavezan da dostavi ovom prilikom.

Na osnovu procene svih ovih elemenata i rezultata ispita, članovi komisije koji su ovlašćeni od strane sertifikacione kuće donose odluku da li je kandidat stekao uslov za produženje sertifikata ili ne.

Koja je cena polaganja ispita prema standardu EN 13067:2003?

Cena ispita za sticanje sertifikata zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta koji se sprovodi prema smernica navedenim u međunarodno priznatom standardu EN 13067:2003 je na upit.

U pomenutu cenu se uračunava organizacija ispita, a izrada sertifikata se naplaćuje dodatno i to u skladu sa važećim cenovnikom tela koje je zaduženo za izdavanje sertifikata.

Svaki kandidat koji je pohađao obuku za zavarivanje sklopova od termoplasta i o tome priloži validan dokaz, je oslobođen plaćanja polaganja ispita i izrade sertifikata, uzevši u obzir da je sve to već uračunato u cenu pomenutog kursa.

Sva plaćanja u vezi sa polaganjem ovog ispita se vrše direktno u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se i organizuje sertifikacija.

Dodatne informacije o ovom ispitu

Ukoliko kandidat tokom procesa sertifikacije primeti bilo kakvu neregularnost, te smatra da je po nekom osnovu oštećen, ima pravo da u propisanom roku priloži žalbu. Forma ovog dokumenta nije precizno određena, a u njemu moraju biti navedeni svi validni podaci o mestu i vremenu polaganja, te o vrsti ispita, kao i informacije o neregularnosti. Njega kandidat može da podnese organizatoru ispita, koji dalje ima obavezu da isti dostavi sertifikacionoj kući koja je zadužena za sprovođenje pomenutog ispita.

Kada sertifikaciona kuća dobije ovaj dokument, u obavezi je da postupi prema pravilima Procedure za žalbe, to jest QPR.WI.S.03 procedure. A to podrazumeva da mora da ispita sve podatke koji su u ovom dokumentu pomenuti i to prema svim pravilima politike nepristrasnosti na koju se obavezala prilikom dobijanja ovlašćenja za sertifikaciju. Nakon što ustanovi da li su navedeni podaci osnovani ili ne, sertifikaciono telo donosi odluku i kako će postupiti, o čemu je u obavezi da obavesti podnosioca žalbe i to najkasnije 3 nedelje od trenutka kada mu je žalba dostavljena.

Svako ko ima potrebu da na drugom mestu organizuje ispit koji kandidatima nudi mogućnost da steknu sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta, može da kontaktira najbližu poslovnicu organizatora ispita, kako bi se o tome raspitao i dobio sve potrebne informacije o ovakvoj vrsti sertifikacije.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za zavarivanje sklopova od termoplasta

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje