Sertifikat lemioca za tvrdo lemljenje

Iako se u praksi sreću i tvrdo, ali i meko lemljenje, sertifikacija lemioca se u ovom slučaju isključivo vezuje za tvrdo lemljenje, sa akcentom na lemljenju bakra, a prema procesu koji nosi oznaku 912, te naziv tvrdo lemljenje (bakar).

Nakon što kandidati završe kurs i obuku za tvrdo lemljenje pri Akademiji Oxford, imaju mogućnost da polažu završni ispit, koji ih kvalifikuje za lemioca i operatora lemljenja, a prema međunarodno priznatom standardu EN ISO 13585:2012. Podrazumeva se da su kandidati koji izađu na ispit sa uspehom prošli kroz obuku, te da nisu izostajali sa nastave, kao i da su uradili praktičan deo obuke i to onoliko sati koliko je predviđeno pravilima pomenutog standarda.

Proces lemljenja nije u tolikoj meri zastupljen u praksi kao što je to slučaj sa zavarivanjem, ali se primenjuje u mnogim oblastima, počev od elektronike, preko termo industrije, pa do energetike i mašinske industrije. A budući da je potreba za kvalifikovanim lemiocima za tvrdo lemljenje na birou rada u porastu, sasvim je jasno da će kandidati koji sa uspehom polože kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje, te steknu validan sertifikat, moći da konkurišu na radno mesto u struci.

Takođe, imajte na umu da je reč o sertifikatu koji je priznat van granica naše zemlje, što vam otvara mnoga vrata, a samim tim znači i da imate mnogo veće šanse da pronađete posao u ovoj struci i van granica naše zemlje, te da budete za njega mnogo bolje plaćeni.
U principu, lemljenje ne mora da se odnosi samo na bakar, mada je to primaran cilj ove sertifikacije, već se primenjuje i na raziličite obojene metale i njihove legure, ali i liveno gvožđe, te plemenite metale, pa čak i takozvane ugljenične čelike.

Tvrdo lemljenje koje je predmet ispita za sticanje sertifikata se odnosi na proces spajanja određenih vrsta materijala pomoću dodatnog, čija je temperatura topljenja viša od 450 stepeni, a prah koji se koristi sadrži ne samo čelik, već i bakar sa topiteljima, sivi liv i ferolegure, o čemu uče svi kandidati koji pohađaju kurs za tvrdo lemljenje pri Akademiji Oxford.

Da bismo polaganje kvalifikacionog ispita lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje prema standardu EN ISO 13585:2012 mogli da sprovedemo na propisan način, ostvarujemo saradnju sa sertifikovanim telima, koja su nosioci svih potrebnih licenci, ali i članovi Evropske federacije za zavarivanje (EWF) i Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), što je dovoljno da kandidati steknu poverenje u kvalitet njihovog, ali i našeg rada.

Kome je namenjen kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje?

Uslov koji je kandidat dužan da ispuni da bi mogao da polaže kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje, a prema pravilima međunarodno priznatog stamndarda EN ISO 13585:2012 jeste da poseduje dovoljna znanja o ovom procesu, što stiče svaki onaj kandidat koji pohađa kurs i obuku za tvrdo lemljenje pri Akademiji Oxford.

Drugi uslov koji svi kandidati moraju da ispune podrazumeva da oni u trenutku prijave za polaganje ovog ispita imaju minimum 18 godina starosti, što znači da su prema zakonima naše zemlje punoletni.

Kako se prijaviti na ispit prema standardu EN ISPO 13585:2012?

Uzevši u obzir da Akademija Oxford organizuje kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje, a u skladu sa smernicama standarda EN ISO 13585:2012 i u saradnji sa sertifikacionim telima, to i svaki kandidat koji je zainteresovan za njegovo polaganje može da izvrši prijavu u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica, koje se osim u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, između ostalog nalaze i u Ćupriji, Jagodini, Čačku, Smederevu, Pančevu, Ćupriji i mnogim drugim, većim i manjim gradovima Srbije.

Prijava za polaganje ispita za sticanje sertifikata lemioca za tvrdo lemljenje se vrši tokom cele godine, a uslov za organizovanje ispita podrazumeva prijavljivanje najmanje 5 kandidata.

Prilikom prijave je svaki kandidat u obavezi da dotavi prijavu, koja treba da bude u slobodnoj formi, stim da treba da sadrži osnovne podatke o samom kandidatu, poput imena, prezimena i adrese stanovanja, odnosno podataka za kontakt, te precizno naveden ili proces za koji je kandidatu potrebna serifikacija ili naziv sertifkata. Takođe je izuzetno važno da kandidat ima obavezu i da prilikom prijave tačno navede ko će biti nosilac sertifikata, u slučaju da uspešno položi ovaj ispit. To znači da nosilac sertifikata može da bude kandidat lično ili, pak kompanija čiji je on predstavnik. Sem prijave, kandidat koji želi da stekne sertifikat lemioca za tvrdo lemljenje, prema standardu EN ISO 13585:2012 je dužan da dostavi i fotokopiju lične karte, te potvrdu da je završio kurs za tvrdo lemljenje.

Vreme i mesto polaganja

Osnovni uslov da bi se održao kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje, prema pravilima međuanarodno priznatog standarda EN ISO 13585:2012 jeste da se prijavi dovoljan brpj kandidata, a što je u ovom slučaju njih 5.

Nakon što se u određenoj poslovnici Akademije Oxford prijavi toliko zainteresovanih kandidata, organizator ispitivanja u dogovoru sa ovlašćenim predstavnikom sertifikacionog tela određuje termin za polaganje ispita, te i o vremenu i mestu polaganja obaveštava sve kandidate koji su izvršili prijavu na propisan način.

Kako se prijava može izvršiti na preko 20 lokacija u zemlji, odnosno u svakom mestu u kome postoji poslovnica organizatora ovog ispita, to se i mesto polaganja određuje upravo prema dovoljnom broju prijavljenih kandidata u svakoj poslovnici posebno.

Kako izgleda ispit prema standardu EN ISO 13585:2012?

Svako ko je zainteresovan za polaganje ispita kojim dobija mogućnost da stekne međunarodno priznat sertifikat lemioca za tvrdo lemljenje treba da zna da se kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje sastoji iz dva dela, odnosno da mora da polaže i teorijski i praktičan deo.

U okviru teorijskog dela ovog ispita, lice zvanično ovlašćeno od sertifikacionog tela za ispitivanje, odnosno ispitivač ima zadatak da proveri koliko svaki od kandidata poznaje proces tvrdog lemljenja i to tokom usmenog ispitivanja, a o čemu vodi preciznu evidenciju.

Što se tiče drugog dela ispita, kandidati imaju zadatak da izrade uzorak i to prema navedenim smernicama koje dobijaju od ovlašćenog lica sertifikacionog tela koje je zaduženo za ispitivanje. Vrlo je važno da napomenemo i to da ne postoji mogućnost da kandidat uradi uzorak na nekom drugom mestu i da ga donese na ispitivanje, već se uzorak uvek radi na onoj lokaciji koja je predviđena od strane organizatora i to uvek pred ovlašćenim ispitivačem.

Kada je u pitanju proces ocenjivanja, on je u potpunosti određen smernicama u okviru QPR.WI.S.08 procedure, a koja se tiče Kvalifikacije i sertifikacije zavarivača. Podrazumeva se da su članovi komisije, na čijem čelu je ovlašćeni ispitivač u obavezi da se maksimalno drže svih onih pravila koja propisuje EN ISO 13585:2012 standard, po kojima se i sprovodi ovaj ispit.

Prilikom procene, članovi komisije imaju pravo da određeni uzorak okarakterišu kao nezadovoljavajući, već nakon vizuelnog pregleda, te takav uzorak nije predmet dalje procene. Kandidat koji izradi ovakav uzorak se o rezultatima polaganja obaveštava u za to predviđenom roku i na dogovoren način, budući da nije ispunio predviđene uslove kako bi stekao sertifikat lemioca za tvrdo lemljenje.

Ukoliko komisija jednoglasno donese odluku da određeni uzorak treba dodatno da se proveri, dužna je da najpre obavesti i kandidate i organizatore, odnosno svakog koje učestvovao u procesu sertifikacije, te da pomenuti uzorak pošalje na ispitivanje na propisan način u laboratoriju koja je sertifikovana za procenu, a prema pravilima standarda po kome se vrši sertifikacija.

Naravno, članovi komisije o svim segmentima ocenjivanja vode računa o preciznoj evidenciji, koju vode tokom čitavog procesa.Dodela sertifikata lemioca za tvrdo lemljenje

Kada komisija koju čine predstavnici sertifikacionog tela sa kojima organizator ispita ostvaruje saradnju završi ocenjivanje, te ustanovi ko od kandidata stiče sertifikat lemioca za tvrdo lemljenje, oni pripremaju i zvanične sertifikate i to u skladu sa precizno određenim obrascima, odnosno QOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10. obrascima, stim što odabir obrasca isključivo zavisi od pravila koja propisuje standard EN ISO 13585:2012, prema kome se i vrši kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje.

Svako ko je ispunio predviđene uslove, stiče sertifikat lemioca za tvrdo lemljenje koji se priznaje i van granica naše zemlje. Pripremljeni sertifikati se klijentima najpre dostavljaju u elektronskoj formi, odnosno skenirani na njihov mejl, a nakon toga, u roku od 10 do 15 radnih dana će ih svaki polaznik dobiti i na adresu koju je naveo prilikom prijave.

Kada je u pitanju validnost sertifikata lemioca za tvrdo zavarivanje, i ona je kao i svi ostali segmenti precizno određena pravilima standarda prema kojima se i odvija kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje, a u većini slučajeva je period trajanja sertifikata za lemioce ukupno 3 godine, od dana kada je isti izdat.

Šta je resertifikacija i kada se vrši?

Uzevši u obzir da sertifikat lemioca za tvrdo lemljenje ima određeni period koliko traje, to svaki kandidat koji želi da produži ovaj rok ima obavezu da izvrši resertifikaciju, koja se takođe radi prema pravilima standarda EN ISO 13585:2012, te je i ovaj proces precizno određen tim standardom.

Mahom, resertifikacija podrazumeva drugačiju vrstu provere nego prilikom sticanja pomenutog sertifikata. A to znači da se vrši procena i provera najpre fizičke sposobosti svakog kandidata posebno, te se proveraju zapisi o njihovom radnom iskustvu i napretku, a u periodu od sticanja sertifikata lemioca za tvrdo lemljenje do dana kada se vrši resertifikacija, odnosno procena napretka kandidata od trenutka kada je polagao kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje, te stekao pomenuti sertifikat.

Koja je cena ispita?

Cena ispita, po čijem uspešnom polaganju kandidat stiče sertifikat lemioca za tvrdo lemljenje, je po dogovoru.

U navedenu cenu su uračunati troškovi organizacije i polaganja kvalifikacionog ispita lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje, koji se sprovodi prema smernicama EN ISO 13585:2012 standarda.

Međutim, svako ko upiše obuku i kurs za tvrdo lemljenja u okviru Akademije Oxford treba da zna da je u cenu obuke već uračunata nadoknada za polaganje završnog ispita za sticanje navedenog sertifikata, a sva plaćanja vezano za ovaj ispit se vrše u onoj našoj poslovnici u kojoj kandidat polaže ispit.

Dodatne informacije o sertifikaciji

U slučaju da kandidat ima bilo kakvu zamerku na tok samog ispita, on ima pravo da uputi žalbu organizatoru ispita koji će istu na propisan način proslediti sertifikacionom telu koje je zaduženo za sprovođenje ispita. Nakon toga, to sertifikaciono telo razmatra žalbu i istražuje razloge koji su u njoj navedeni i to prema pravilima striktno propisane procedure za žalbe, to jest QPR.WI.S.03 procedure. Prilikom sporvođenja istrage razloga, sertifikaciono telo je dužno da se pridržava politike nepristrasnosti, koja ga obavezu da donese odluku o tome šta treba i da li treba i šta da preduzme u vezi sa razlozima koji su u određenoj žalbi navedeni, kao i da prema toj odluci postupi. O svemu tome on mora da obavesti i kandidata koji je žalbu uložio i to u propisanom vremenskom roku, koji u ovom slučaju podrazumeva period od 3 nedelje od trenutka prijema žalbe.

Svako ko ima neki poseban zahtev, a u vezi sa mestom za održavanja kvalifikacionog ispita lemioca i operatora lemljenja - tvrdo lemljenje, koji se sprovodi u skladu sa pravilima međunarodnog standarda EN ISO 13585:2012 ima pravo da se obrati direktno organizatoru ispita, koji će na osnovu dostavljenih podatak proceniti da li pomenuti ispit može da se održi na tom mestu ili ne, te će o tome obavestiti podnosica zahteva na propisan način.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje