Sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu

Posebna oblast vezana za proces zavarivanja je usmerena na segment vazduhoplovstva, te primarno nalazi primenu u spajanju elemenata u avio industriji, bilo vojnoj, bilo civilnoj. Upravo sa primenom procesa zavarivanja metala topljenjem u vazduhoplovstvu se upoznaju i svi polaznici istoimene obuke koju organizuje Akademija Oxford u okviru svoje škole za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu.

A svaki kandidat koji sa uspehom završi pomenuti kurs, treba da polaže završni ispit ukoliko želi da stekne dokument, odnosno sertifikat koji se priznaje ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim drugim zemljama, kako u onima koje se nalaze na teritoriji Evrope, tako i u mnogim državama u svetu. Onaj ko poseduje sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu mnogo lakše može da nađe posao u struci, a dobro je poznat podatak da je to radno mesto izuzetno dobro plaćeno.
Ispit kojim se stiče ovaj sertifikat se vrši u saradnji sa sertifikacionim telima koja su ovlašćena od strane evropskih i svetskih institucija za poslove provere znanja kandidata i dodele sertifikata, a u skladu sa pravilima koja su navedena u međunarodno priznatom standardu EN ISO/IEC 17024:2012 (Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba), stim da se prvenstveno obraća pažnja na pravila standarda ISO 24394:2008 (Zavarivanje delova i uređaja u vazduhoplovstvu - Kvalifikacioni ispit za zavarivače i operatere - Zavarivanje metala topljenjem).

Akademija Oxford kao organizator ovog ispita, ostvaruje saradnju sa sertifikacionim telima, koja su zadužena za njegovo sprovođenje prema pravilima pomenutih standarda. Sve te institucije poseduju dokumentaciju o ovlašćenjima koja su im dodeljena, a vezano za sticanje sertifikata zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu. Osim toga, reč je i o kompanijama koje su članice vodećih svetskih i evropskih institucija i oblasti zavarivanja, kao što su Međunarodni institut za zavarivanje (IIW) i Evropska federacija za zavarivanje (EWF).

Ko ima pravo da polaže ispit prema standardu ISO 24394:2008?

Onaj kandidat koji u trenutku prijave ima minimum 18 godina, to jest koji je prema važećim zakonima naše zemlje punoletan, ima pravo da se prijavi za polaganje ispita prema standardu ISO 24394:2008, kako bi stekao sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu.

Sem ovog uslova, kandidat je dužan da ispuni još jedan, odnosno da organizatoru ispita prilikom prijave podnese i odgovorajuću potvrdu da je pohađao kurs za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu. A Akademija Oxford, u svakoj svojoj poslovnici organizuje ovu obuku i to po trenutno najpristupačnijim cenama na tržištu.

Kako se vrši prijava na ispit za sticanje ovog sertifikata?

Samo u slučaju da kandidat ispunjava dva prethodno pomenuta zahteva, ima pravo da izvrši prijavu na ispit kojim može da stekne međunarodno važeći sertifikat zavarivača za zavarivanje topljenjem u vazduhoplovstvu.

A osim što je neophodno da tom prilikom dostavi i potvrdu o pohađanju pomenute obuke, u obavezi je da dostavi i očitanu ličnu kartu, ako je u pitanju dokument sa čipom, odnosno fotokopiju lične karte, kada je reč o onom bez čipa, te prijavu.

Pod prijavom za polaganje ispita, koji se vrši prema smernicama standarda ISO 24394:2008 se podrazumeva dokument koji, iako nema tačno definisanu formu, neizostavno mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu koji se prijavljuje (ime, prezime, adresu, podatke za kontakt, poput broja telefona i mejl adrese), kao i informacije o nazivu ispita koji želi da polaže ili sertifikata koji želi da stekne. Osim toga, kandidat je dužan da u okviru prijave naznači da li će on lično da bude nosilac sertifikata ili će to biti određena firma, čiji je on predstavnik, odnosno u čije ime i za čiji račun polaže ovaj ispit.

Prijava i sva potrebna dokumentacija se dostavljaju u jednu od poslovnica Akademije Oxford u Srbiji, koje se sem u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, između ostalog nalaze još i u Jagodini, Ćupriji, Kraljevu, Subotici i mnogim drugim, kako većim tako i manjim gradovima.

Gde i kada se održava ispit prema standardu ISO 24394:2008?

Ispit kojim se svakom zainteresovanom kandidatu pruža mogućnost da stekne sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu se održava u prostorijama organizatora obuke i to u onom gradu u kome se prijavi dovoljan broj kandidata koji su zainteresovani za polaganje. A pod tim mislimo na jedan od prioritetnih uslova za organizovanje ispita, koji podrazumeva da je neophodno da bude prijavljeno najmanje 5 kandidata, da bi ispit prema standardu ISO 24394:2008 mogao da bude održan.

Tek kada se ispuni taj uslov, Akademija Oxford kao organizator polaganja, u dogovoru sa ovlašćenim predstavnicima sertifikacione kuće koja je zadužena za sprovođenje ovog ispita, donosi odluku o tačnom terminu polaganja, dok se mesto određuje prema broju prijavljenih kandidata.

Svi kandidati koji su blagovremeno izvršili prijavu za polaganje ovog ispita će biti obavešteni i o tačnom mestu i o vremenu održavanja ispita i to u precizno određenom vremenskom roku od trenutka sticanja uslova za njegovo sprovođenje i na propisan način.

Šta sadrži ispit za sticanje sertifikata prema standardu ISO 24394:2008?

U okviru ispita kojim kandidati imaju mogućnost da steknu sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu postoje dve oblasti provere i to teorijski i praktičan deo.

Teorijski deo se proverara u okviru ispitivanja usmenim putem, a ispitivač koji je ovlašćen za sprovođenje ove oblasti provere u okviru ispita vodi evidenciju o rezultatima ispitivanja u pisanoj formi. Zatim sledi provera praktičnog dela, koja podrazumeva izradu uzorka prema jasno definisanim smernicama.

Svaki kandidat u okviru provere praktičnih znanja ima obavezu da ispitni uzorak izradi u za to određenim prostorijama i isključivo u prisustvu ovlašćenog ispitivača. U slučaju da kandidat izradi uzorak, te ga samo donese na proveru i ispitivanje, takav materijal će se smatrati nevažećim, a kandidat čiji je to rad će biti diskvalifikovan.Postupak procene i ocenjivanja uzorka

Komisija koja je zadužena za procenu i ocenjivanje izrađenih uzoraka se posebno formira od strane sertifikacionog tela, kako bi mogla da izvrši ovaj proces rukovodeći se pravilima navedenim u međunarodno priznatom standardu ISO 24394:2008, odnosno uz maksimalno poštovanje pravila procedure Kvalifikacije i sertifikacije zavarivača, to jest QPR.WI.S.08 procedure.

Sam postupak procene i ocenjivanja uzorka prema pravilima ovog standarda i pomenute procedure podrazumeva da članovi komisije najpre vrše procenu uzoraka vizuelnim putem, pa tek onda nakon ovog dela procene, one uzorke koji zadovolje nivo kvaliteta, detaljno ispitiju. Može se dogoditi da tokom ovog procesa članovi komisije donesu odluku da određeni uzorak mora da bude podvrgnut dodatnim ispitivanjima, te ga šalju u sertifikovanu laboratoriju sa kojom ostvaruju saradnju. Takođe, ukoliko dođe do ovoga, sertifikaciono telo, odnosno njegovi predstavnici su u obavezi da o tome obaveste svakog ko je učestvovao u sertifikaciji, a primarno kandidate i to u precizno određenom roku i na odgovarajući način.

Ukoliko članovi komisije, nakon vizuelnog pregleda prispelih uzoraka odluče da neki od njih nije zadovoljio osnovne smernice standarda ISO 24394:2008 prema čijim odrednicama se i vrši ova sertifikacija, imaju pravo da takav uzorak odbace kao nevažeći, o čemu su dužni da obaveste kandidata u roku koji je za to propisan.

Evidencija procesa procene i ocenjivanja uzoraka se vrši u pisanoj formi, a taj dokument potpisuju članovi komisije koji su ovlašćeni od strane sertifikacione kuće.

Dodeljivanje sertifikata

Po završetku procesa ocenjivanja uzoraka, komisija na osnovu tih i rezultata usmenog ispitivanja donosi odluku da li je kandidat stekao uslov da mu se dodeli sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu ili nije. Zatim se pristupa izradi sertifikata, koja se vrši prema precizno određenoj proceduri, a u skladu sa predviđenim obrascima koji nose oznaku od QOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10. Tačan obrazac je određen standardom prema kome se vrši sertifikacija, a što je u ovom slučaju standard ISO 24394:2008 (Zavarivanje delova i uređaja u vazduhoplovstvu - Kvalifikacioni ispit za zavarivače i operatere - Zavarivanje metala topljenjem).

Po završetku procesa izrade sertifikata, isti se skeniraju i u elektronskoj formi dostavljaju kandidatima, a originali se šalju na adresu kandidata i to u roku od 10 do 15 radnih dana od datuma polaganja ispita.

Svaki kandidat mora da ima na umu i to da je sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu važeči dokument, koji ima određeni rok do kada traje, a što je za većinu sertifikata u oblasti zavarivanja 3 godine, stim da je trajanje svakog od njih ponaosob određeno standardom po kome se i vrši provera.

Kako funkcioniše proces resertifikacije?

Svaki kandidat koji je postao vlasnik sertifikata zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu, po njegovom isteku ima obavezu da ga obnovi, odnosno da pristupi procesu resertifikacije.

Kao i sam proces sertifikacije, tako je i ovaj precizno određen standardima, tako da podrazumeva proveru u pisanoj formi, odnosno kandidat ima obavezu da rešava test koji sadrži pitanja iz oblasti ove vrste zavarivanja. Na osnovu rezultata testa i provere drugih oblasti, ispitivač koji je ovlašćen od strane sertifikacionog tela donosi odluku da li je kandidat ispunio uslove za resertifikaciju.

Pod drugim oblastima provere se najpre podrazumeva procena fizičkih sposobnosti kandidata da se i dalje bavi procesom koji je predmet sertifikacije, kao i procena radnog iskustva koje je stekao od trenutka dobijanja sertifikata, što ispitivač vrši uvidom u dokument koji kandidat ima obavezu da priloži, a u kome je taksativno navedeno radno iskusvo koje je stekao u minulom periodu.

Koliko košta ispit prema pravilima standarda ISO 24394:2008?

Cena je na upit. U ukupnu cenu ispita kojim kandidat stiče sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstv je uračunata samo organizacija ispita, dok se izrada sertifikata naplaćuje nezavisno od ove cene, a prema cenovniku sertifikacione kuće koji je važeći u datom momentu.

Oni kandidati koji prilože validan dokaz da su pohađali kurs za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu, koji organizuje Akademija Oxford su oslobođeni plaćanja, jer su i polaganje završnog ispita i izrada sertifikata uračunati u njegovu cenu.

Sve obaveze koje kandidati imaju u vezi sa plaćanjem mogu da izvrše u onoj poslovnici organizatora sertifikacije u kojoj polažu ispit.

Još informacija o sertifikaciji

Tokom procesa sertifikacije se posebno vodi računa o primeni pravila međunarodno priznatog standarda ISO 24394:2008 (Zavarivanje delova i uređaja u vazduhoplovstvu - Kvalifikacioni ispit za zavarivače i operatere - Zavarivanje metala topljenjem), kako bi se izbegle sve moguće greške. Međutim, ako i pored striktno određene procedure, koja se u potpunosti poštuje od strane tela ovlašćenog za sprovođenje ovog procesa, kandidat oceni da je došlo do nepravilnosti, ima mogućnost da o tome uloži žalbu.

Žalba može da bude napisana u slobodnoj formi, stim da mora da sadrži podatke o vremenu i mestu polaganja ispita, te precizne informacije o predmetu nepravilnosti, a kandidati je dostavljaju organizatoru ispita, koji je u obavezi da istu u najkraćem mogućem roku dostavi sertifikacionom telu koje je zaduženo za sprovođenje ispita.

Nakon što zvanično prime ovaj dokument, predstavnici sertifikacione kuće postupaju prema pravilima precizno definisane Procedure za žalbe, koja nosi oznaku QPR.WI.S.03. Oni najpre ispituju sve navode, a uz potpuno poštovanje politike nepristrasnosti, na koju su se obavezali prilikom sticanja ovlašćenja za sertifikaciju po standardu ISO 24394:2008. Kada precizno utvrde činjenično stanje, donose odluku o načinu postupanja, o čemu su dužni da u roku od najkasnije 3 nedelje od datuma njenog prijema, obaveste kandidata koji je žalbu uložio.

Iako organizator ispita određuje gde će se on održavati, svaki klijent koji želi da se ovaj ispit organizuje na nekom drugom mestu, može da kontaktira najbližu poslovnicu Akademije Oxford, kako bi se sa njenim predstavnikom dogovorio oko svih potrebnih detalja za održavanje ispita kojim kandidati dobijaju sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu na nekoj drugoj lokaciji.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za zavarivanje metala topljenjem u vazduhoplovstvu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje