Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom

Iako je činjenica da je proces elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom najčešće prisutan u praksi, isto je tako činjenica da i ostali procesi elektrolučnog zavarivanja imaju široko polje primene. A tu najpre mislimo na proces koji je označen brojem 114 i čiji je pun naziv - elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom.

Upravo zato što postoje mnoge situacije kada je bolje primenjivati ovaj proces nego zavarivanje obloženom elektrodom, sve veći broj kandidata se odlučuje da pohađa kurs za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom, koji na preko 20 lokacija širom zemlje, sa velikim uspehom organizuje Akademija Oxford. A kandidati koji završe tu obuku, mogu da izađu na završni ispit kako bi stekli sertifikat za obavljanje ovog posla, koji je priznat ne samo u našoj zemlji, već i na teritoriji mnogih država i Evrope, ali i sveta.
Kao i za sve ostale sertifikate u oblasti zavarivanja, tako se i u ovom slučaju tačno zna prema pravilima kojih standarda se obavlja ispitivanje, a na prvom mestu je reč o standardu EN ISO/IEC 17024:2012 (Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba) prema kome su i sertifkacione kuće sa kojima Akademija Oxford ima saradnju dobile ovlašćenja za obavljanje poslova ispitivanja za ovaj proces zavarivanja.

Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom podrazumeva primenu standarda EN 287-1:2011 (Ispit za kvalifikaciju zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 1: Čelici), odnosno standarda EN ISO 9606-1:2013 (Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 1: Čelici).

A sertifikovana tela koja su zadužena za pravilno sprovođenje ovog ispita, osim sve potrebne dokumentacije i ovlašćenja koja za to poseduju, su i članovi vrlo važnih evropskih i svetskih institucija, kao što su Evropska federacija za zavarivanje (EWF) i Međunarodni institut za zavarivanje (IIW), čime svakom kandidatu koji želi da stekne sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom jasno daju do znanja da je reč o institucijama svetskog glasa, koje će u potpunosti ispoštovati sve zahteve pomenutih standarda i time kandidatima omogućiti maksimalno profesionalnu sertifikaciju.

Ko može da se prijavi za polaganje ispita?

Prvi uslov koji jedan kandidat treba da ispuni, ukoliko želi da stekne ovaj sertifikat jeste da u momentu kada vrši prijavu ima minimum 18 godina, što znači da je prema zakonima naše zemlje reč o punoletnom licu.

Drugi, obavezujući uslov za sve kandidate koji žele da polažu ovaj ispit podrazumeva da su pohađali kurs za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom. Pomenuti kurs organizuje u okviru svoje škole za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom Akademija Oxford i to u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima u Srbiji. Podrazumeva se da je kandidat u obavezi da priloži i važeći dokaz o tome da je pohađao ovu obuku.

Kako se vrši prijava na ispit?

Kako organizator ispita za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom, u saradnji sa sertifikovanim telima sprovodi ispit prema pravilima standarda EN 287-1:2011 i standarda EN ISO 9606-1:2013 u svakoj svojoj poslovnici, a njih za sada osim u Beogradu, i to na nekoliko lokacija, ima i u: Jagodini, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Subotici. Ćupriji, ali i mnogim drugim gradovima, to se prijava za ovaj ispit može izvršiti u poslovnici u svakom gradu, uz uslov da je kandidat punoletan i da je pohađao pomenutu obuku.

Prilikom prijave, kandidati su dužni da dostave i kopiju važećeg ličnog dokumenta, odnosno lične karte, a ako poseduju dokument sa čipom, u obavezi su da prilože očitanu ličnu kartu, kao i dokaz da su sa uspehom završili kurs za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom.

Osim pomenutih dokumenata, kandidati prilažu i prijavu, što predstavlja dokument načinjen u slobodnoj formi, ali koji mora da sadrži određene podatke. Pod tim se prvenstveno misli na ime i prezime kandidata, njegovu adresu stanovanja i podatke za kontakt, poput broja fiksnog i mobilnog telefona i mejl adrese. U prijavi se navodi i tačan naziv sertifikata koji kandidat želi da stekne, odnosno ispita koji želi da polaže, te informacija o tome da li će kandidat lično biti nosilac sertifikata ili će to biti firma u čije ime on polaže ovaj ispit.

Kada kompletira dokumentaciju, kandidat je donosi lično u onu poslovnicu Akademije Oxford u kojoj želi da polaže ovaj ispit.

Vreme i mesto održavanja ispita

Još jedan vrlo bitan uslov koji je neophodno da bude ispunjen da bi se održao ispt za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom jeste da se na njega prijavi najmanje 5 kandidata. Samim tim se i mesto održavanja ispita određuje nakon ispunjenja tog uslova, odnosno ispit se održava u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavi dovoljan broj polaznika.

Što se termina održavanja ispita tiče, on se određuje nakon prijave propisanog broja kandidata. I o mestu i o vremenu održavanja ispita se svaki od kandidata obaveštava u precizno određenom roku i na za to, propisan način.

Kako izgleda ispit za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom?

Svi ispiti provere procesa zavarivanja, pa tako i ovaj sadrže dva dela, odnosno proveru teorijskih i praktičnih znanja koja je kandidat stekao kroz pohađanje obuke za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom.

Provera teorijskih znanja se vrši po principu usmenog ispitivanja, o čemu dežurni ispitivač, koji je ovlašćen od strane sertifikacione kuće, vodi precizan zapisnik u pisanoj formi.

Drugi deo ispita je usmeren na proveru praktičnih znanja i svaki od kandidata ima zadatak da izradi uzorak, prema uputstvima koje dobije od ispitivača. Izrada uzorka se vrši isključivo u prisustvu ovlašćenog lica, a kandidati koji već izrađen uzorak donesu će biti udaljeni sa polaganja, dokumenta se takav uzorak neće uzeti u razmatranje.

O celokupnom toku ispita se vodi pažljiva evidencija u pisanoj formi, koja može biti data na uvid kandidatima i drugim ovlašćenim licima, ukoliko se za tim javi potreba.

Sertifikaciono telo imenuje i članove komisije koja je zadužena za ispitivanje i ocenjivanje izrađenih uzoraka, a prema pravilima procedure koja nosi oznaku QPR.WI.S.08. Oni najpre vrše vizuelni pregled prispelih uzoraka, a tek nakon toga se pristupa detaljnoj analizi.

Može se dogoditi da članovi komisije procene da određeni uzorak zahteva i dodatnu analizu, koja prevazilazi njihove mogućnosti u tom trenutku, što znači da se takav uzorak šalje u sertifikovanu laboratoriju sa kojom sertifikaciono telo ima saradnju. Podrazumeva se da su predstavnici sertifikacionog tela u tom slučaju dužni da obaveste i kandidata i organizatora ispita o dodatnom ispitivanju, budući da taj čin produžava proces ocenjivanja i izveštavanja o sticanju sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom.

Takođe, može se dogoditi i da članovi komisije već nakon vizuelnog pregleda donesu odluku da određeni uzorak nije zadovoljio zahteve kvaliteta prema standardima EN 287-1:2011 i EN ISO 9606-1:2013, pa takav uzorak više ne podleže ispitivanju i ocenjivanju, a kandidat čiji je to rad se obaveštava na propisan način da nije stekao uslov da postane vlasnik ovog sertifikata.Dodela sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom

Na osnovu znanja koja kandidati pokažu tokom usmenog ispitivanja, te rezultata ocenjivanja urađenog uzorka, komisija donosi odluku da li je kandidat zadovoljio zahteve standarda po kojima se odvija sertifikacija zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom.

Nakon toga se počinje sa izradom sertifikata koji mogu da budu na obrascima sa oznakom od QOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10., uzevši u obzir da se njihova precizna forma određuje isključivo u skladu sa zahtevima standarda prema kojima se i sprovodi proces sertifikovanja.

Kandidati koji su stekli ovaj sertifikat isti dobijaju prvo skeniran na mejl, a originalan dokument u roku od 10 do 15 radnih dana od dana polaganja na adresu koju su naveli prilikom prijavljivanja na ovaj ispit.

Što se tiče roka važnosti sertifikata, i on je precizno određen pravilima standarda prema kome se vrši sertifikacija, a za gotovo sve procese u oblasti zavarivanja je rok važnosti sertifikata 3 godine.

Kako se vrši proces resertifikacije?

Samim tim što sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom ima rok do kada važi, jasno je da se, kao i svaki drugi zvaničan dokument, on mora produžiti, ukoliko kandidat želi da ga i dalje poseduje. A taj proces se naziva resertifikacija i razlikuje se od postupka sticanja sertifikata.

Naime, kandidati i u ovom slučaju rade test u pisanoj formi, ali sada ne postoji praktičan deo provere, već ovlašćeno lice procenjuje fizičke sposobnosti kandidata da nastavi da se bavi poslom za koji je sertifikovan, te na osnovu njegovog dotadašnjeg radnog iskustva procenjuje da li je i u kolikoj meri napredovao u poslu od trenutka kada je stekao sertifikat. Upravo iz tog razloga su kandidati koji su zainteresovani za proces resertifikacije dužni da uz ostala potrebna dokumenta prilože i taksativno navedene podatke o pređašnjem radnom iskustvu.

Kada lice ovlašćeno od strane sertifikacione kuće zadužene za resertifikaciju sumira rezultate testa sa svojom procenom, on donosi konačnu odluku da li je kandidat stekao uslov da mu se sertifikat produži ili nije.

Koliko košta ispit za sticanje sertifikata za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom?

Prema važećem cenovniku sertifkacionog tela koje je zaduženo za sprovođenje ispita za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom iznosi, cena ovog ispita je po dogovoru, a u nju je uračunata organizacija ispita. Dodatno se naplaćuje izrada sertifikata i to, takođe prema važećem cenovniku sertifikacionog tela.

A svaki kandidat koji prilikom prijave priloži važeći dokaz da je pohađao obuku za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom Akademije Oxford ne plaća ni izlazak na ispit, ni izradu sertifikata, jer su te usluge uračunate u cenu ovog kursa.

Što se tiče plaćanja, kandidati mogu izvršiti sve svoje obaveze u onoj poslovnici organizatora ispita u kojoj se odvija polaganje.

Dodatne informacije o ovom ispitu

Procedura prema kojoj se odvija ispit za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom je precizno određena, najpre pravilima standarda EN 287-1:2011 i EN ISO 9606-1:2013, koja moraju u potpunosti da se poštuju od strane ovlašćenih lica sertifikicionog tela i organizatora ispita. Međutim, u slučaju da se dogodi da i pored toga, kandidat smatra da je tokom procesa sertifikacije na bilo koji način došlo do neregularnosti, ima pravo da to iznese u žalbi, koju će dostaviti na adresu poslovnice Akademije Oxford. Nakon toga se žalba, na propisan način dostavlja sertifikacionoj kući koja je zadužena za sprovođenje ispita, a koja dalje postupa prema QPR.WI.S.03 proceduri koja je posebno namenjena za žalbe.

Žalba podrazumeva dokument čija forma nije precizno određena, ali se tačno zna šta mora da sadrži od podataka. Tako da, osim ličnih podataka kandidata, te mesta i vremena polaganja ispita, odnosno punog naziva ispita koji je predmet žalbe, navodi se i precizno na koji način kandidat smatra da je došlo do neregularnosti.

Najpre se utvrđuju navodi koji su izneti u žalbi, te se donosi odluka da li će se i na koji način po njima postupiti. Podrazumeva se da predstavnici sertifikacionog tela koji proveravaju ove navode, u potpunosti poštuju i politiku nepristrasnosti na koju su se obavezali još prilikom sticanja dozvole za vršenje sertifikacije prema pomenutim standardima.

O ishodu žalbe se kandidati obaveštavaju na tačno određen način i to u roku od 3 nedelje, najkasnije od trenutka kada je sertifikaciono telo primilo žalbu.

Ukoliko određena kompanija ili pojedinac želi da se ispit za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenjenom elektrodom, u okviru koga se primenjuju pravila standarda EN 287-1:2011, odnosno EN ISO 9606-1:2013 održi na nekoj drugoj lokaciji, a ne onoj koju je predvideo organizator ispita, ima mogućnost da kontaktira najbližu poslovnicu Akademije Oxford kako bi dobio sve potrebne informacije i o ovakvom načinu organizovanja pomenutog ispita.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje