Sertifikat zavarivača za gasno plameno zavarivanje

U procesu zavarivanja se primenjuje niz različitih postupaka od kojih je svaki precizno određen i šifrom, ali i nivoom kvaliteta prema međunarodno propisanim standardima kojih ima obavezu da se pridržava svako ko stekne sertifikat zavarivača, Konkretno, postupak koji je predmet sertifikacije za za gasno - plameno zavarivanje, je označen brojem 311.

Budući da je u pitanju specifičan postupak zavarivanja koji se najčešće koristi u praksi u onim situacijama kada je potrebno izvršiti spajanje cevi ili, pak tanjih delova od lima, sertifikacija se vrši prema standardima koji se odnose na sve segmente procesa gasno - plamenog zavarivanja. Pod tim mislimo najpre na kontrolu zavarenih spojeva i radnih položaja, koja se vrši prema smernicama navedenim u standardu EN ISO 6947:2009 (Zavareni spojevi - Radni položaji - Definicije uglova i zakrivljenja), te na sam postupak zavarivanja koji se vrši na ovaj način, odnosno ISO 9013:1998 (Zavarivanje i srodni postupci - Nivoi kvaliteta i tolerancije mera površina dobijenih termickim rezanjem (plamenom kiseonik/gorivi gas)). Ne treba zaboraviti ni pravila standarda koja se odnose na specifikaciju i kvalifikaciju tehnologije zavarivanja metalnih materijala, to jest na standard EN ISO 15614-1:2008 (Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla).
Sasvim je jasno da je i ispit po čijem uspešnom polaganju svaki zainteresovani kandidat ima mogućnost da stekne međunarodno priznat sertifikat zavarivača za gasno - plameno zavarivanje u najmanju ruku specifičan, a Akademija Oxford ga organizuje u preko 20 svojih poslovnica širom Srbije i to, najpre zahvaljujući saradnji koju ostvaruje sa telima koja su sertifikovana za njegovo sprovođenje. Posebno napominjemo i podatak da su te ove sertifikovane kuće ne samo članice Evropske federacije za zavarivanje (EWF), već su i članice Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), a samim tim što su od strane vodećih međunarodnih institucija ovlašćene za obavljanje poslova sertifikacije za ovaj proces, možete biti sigurni da će u potpunosti ispoštovati sve potrebne zahteve kvaliteta koje propisuju pomenuti standardi.

Ko može da stekne sertifikat zavarivača za gasno - plameno zavarivanje?

Postoje dva osnovna uslova koja mora da ispuni svaki kandidat koji želi da polaže ovaj ispit, te da stekne sertifikat zavarivača za gasno - plameno zavarivanje koji je priznat u mnogim državama Evrope i sveta.

Prvi uslov podrazumeva da kandidat u trenutku prijave ima najmanje 18 godina, a što znači da mora da bude punoletan da bi postao vlasnik ovog sertifikata. Drugi uslov se odnosi na potvrdu o pohađanju propisane obuke, tako da svaki kandidat koji je pohađao kurs i obuku za zavarivanje gasom, koju organizuje Akademija Oxford, te o tome poseduje adekvatnu dokumentaciju ima pravo da polaže ovaj ispit i na taj način stekne navedeni sertifikat.

Kako se vrši prijava za polaganje ispita za gasno - plameno zavarivanje?

Da bi kandidat kojije završio obuku i kurs za zavarivanje gasom mogao da polaže ispit, neophodno je da izvrši prijavu na za to propisan način.

Prijava za ovaj ispit se iznosi u slobodnoj formi zahteva koji kandidat predaje u poslovnici organizatora ispita. Taj zahtev treba da sadrži lične podatke, odnosno ime i prezime kandidata, adresu stanovanja i podatke za kontakt, te tačan naziv ispita, to jest sertifikata koji želi da stekne. Takođe, vrlo je važno i da navede da li će on lično biti nosilac sertifikata zavarivača za gasno - plameno zavarivanje ukoliko ga stekne ili će to biti neka kompanija u čije ime polaže ovaj ispit.

Sem toga, kandidat ima obavezu da priloži i očitanu ličnu kartu, odnosno njenu fotokopiju, te dokaz da je završio kurs za zavarivanje gasom.

Vreme i mesto održavanja ispita?

Da bi se održao ispit za sticanje sertifikata za gasno - plameno zavarivanje važno je da se ispuni osnovni uslov koji podrazumeva da je neophodno da se prijavi najmanje 5 kandidata koji su zainteresovani za polaganje ovog ispita.

Kada se ispuni ovaj uslov u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, svi prijavljeni kandidati se obaveštavaju na propisan način o tačnom vremenu i mestu održavanja ispita.

Kako izgleda ispit za sticanje sertifikata zavarivača za gasno - plameno zavarivanje?

Provera znanja o postupku koji je označen brojem 311 gasno - plameno zavarivanje, te u skladu sa tim i sticanje sertifikata zavarivača za gasno - plameno zavarivanje, se vrši prema pravilima različitih međunarodnih standarda i to EN ISO 6947:2009 (Zavareni spojevi - Radni položaji - Definicije uglova i zakrivljenja), EN ISO 15614-1:2008 (Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla), kao i standarda ISO 9013:1998 (Zavarivanje i srodni postupci - Nivoi kvaliteta i tolerancije mera površina dobijenih termickim rezanjem (plamenom kiseonik/gorivi gas)).

Sam ispit se sastoji od teorijskog dela, koji je u formi usmenog ispitivanja kandidata, o čemu ispitivač ovlašćen od strane sertifikacione kuće sa kojom Akademija Oxford ostvaruje saradnju, vodi precizan zapisnik. Drugi deo ispita je usmeren na proveru praktičnih znanja kandidata koja su stekli tokom obuke za zavarivanje gasom, a koji podrazumeva izradu uzorka prema smernicama koje dobijaju od ispitivača. Izradu uzorka je isključivo moguće izvršiti u prisustvu ovlašćenog ispitivača, a ni u kom slučaju nije moguće da kandidat izradi uzorak na drugom mestu, te da ga donese na ispitivanje, jer se to kosi sa pravilima pomenutih standarda prema kojima se i vrši sertifikacija.

Članovi komisije sertifikacionog tela, po završetku ispitivanja vrše najpre vizuelnu kontrolu izrađenih uzoraka, a tek nakon toga se bave detaljima samog uzorka. U slučaju da se dogodi da tokom vizuelne kontrole procene da određeni uzorak ne zadovoljava smernice kvaliteta koje su precizno navedene u pomenutim standardima, imaju pravo da takav uzorak odbace kao neispravan, a o čemu su dužni da obaveste kandidata koji ga je izradio i to u roku koji je predviđen za obaveštavanje i na način koji je, takođe precizno određen.

Može da se dogodi da članovi komisije procene da određeni uzorak treba da ide na dalje ispitivanje, koje se vrši u okviru sertifikovane laboratorije sa kojom sertifikaciono telo ostvaruje saradnju. Ukoliko dođe do toga, članovi komisije su u obavezi da o tome obaveste sve one koji su učestvovali u procesu sertifikacije, odnosno i organizatora ispita i samog kandidata.

Predstavnici sertifikacione kuće sa kojom organizator ispita sarađuje, a koji su zaduženi za ispitivanje i ocenjivanje uzoraka su dužni da o celokupnom procesu vode preciznu evidenciju koju mogu da stave na uvid zainteresovanim stranama.Informacije o dodeli sertifikata

Kada sprovedu sve segmente procene uzoraka, a na osnovu rezultata i jednog i drugog dela ispita za sticanje sertifikata zavarivača za gasno - plameno zavarivanje, članovi komisije sertifikacionog tela donose odluku da li je kandidat stekao uslove za sticanje sertifikata ili ne.

Forma sertifikata je, kao uostalom i sve u vezi sa ovim ispitom, precizno određena obrascima od QOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10. , a ona se razlikuje u zavisnosti od toga o kojoj vrsti zavarivanja je reč.

Svi kandidati koji su ispunili uslove propisane pomenutim standardima, te stekli sertifikat zavarivača za gasno - plameno zavarivanje će ovaj dokument najpre dobiti u elektronskoj formi, odnosno skeniran na mejl, a nakon toga dobijaju i originale i to u roku od 10 do 15 radnih dana od trenutka polaganja ispita.

Svaki sertifikat u oblasti zavarivanja ima važnost do 3 godine, a njegova validnost se razlikuje u zavisnosti od vrste procesa koji se sertifikuje, odnosno od smernica datih u standardu prema kome se vrši ispitivanje, a o čemu će svaki kandidat biti obavešten na za to propisan način.

Šta je resertifikacija i kada se ona vrši?

Uzevši u obzir da je sertifikat zvaničan dokument koji ima svoj rok trajanja, odnosno precizno određen datum do kada važi, svaki kandidat koji želi da produži taj rok ima obavezu da izvrši resertifikaciju.

I proces resertifikacije je precizno određen standardom po kome se vrši sertifikacija, stim da se provera bitno razlikuje u odnosu na osnovni ispit. Najčešće se resertifikacija vrši na osnovu provere fizičke sposobnosti osobe koja poseduje sertifikat zavarivača za gasno - plameno zavarivanje, odnosno ovlašćeni ispitivač vrši proveru njegovih sposobnosti da se i dalje bavi ovim poslom. Takođe se procenjuju i zapisi o dotadašnjem radnom iskustvu koje kandidat ima obavezu da priloži uz zahtev za resertifikaciju, a na osnovu toga se dalje vrši procena profesionalnog napretka u periodu od sticanja sertifikata do trenutka resertifikacije.

Koliko košta ispit?

Cena ispita za sticanje sertifikata za gasno - plameno zavarivanje koji se vrši prema pravilima pomenutih standarda je po dogovoru.

Prema važećem cenovniku sertifikacione kuće koja je zadužena za sprovođenje ovog ispita, u navedenu cenu je uračunata organizacija ispita, dok se izrada sertifikata dodatno naplaćuje.

A svaki kandidat koji je završio kurs za zavarivanje gasom nema obavezu plaćanja, jer je u cenu ove obuke uračunato i polaganje završnog ispita i izrada sertifikata.

Kandidat može da izvrši sva plaćanja u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se i organizuje ispit.

Još informacija o ispitu

Kandidati koji u toku polaganja ispita kojim stiču sertifikat zavarivača za gasno - plameno zavarivanje procene da su na neki način oštećeni, imaju pravo da ulože žalbu. Žalba se prilaže organizatoru ispita na propisan način, a on je dalje prosleđuje sertifikacionoj kući koja je zadužena za njegovo sprovođenje. Dalje, predstavnici sertifikacionog tela na osnovu precizno određene QPR.WI.S.03 procedure, odnosno procedure za žalbe procenjuju navode, te ih istražuju na adekvatan način, sve vreme se rukovodeći politikom nepristrasnosti. Kada ustanove ispravnost, odnosno neispravnost navoda, dužni su da odluče na koji način će postupiti, a o čemu obaveštavaju kandidata najkasnije u roku od 3 nedelje od trenutka prijema žalbe.

Svako ko želi da se ispit za sticanje sertifikata zavarivača za gasno - plameno zavarivanje održi na mestu koje nije odredio organizator obuke, odnosno u prostorijama njegove firme, na primer može da kontaktira najbližu poslovnicu Akademije Oxford kako bi dobio sve potrebne informacije o ovoj opciji.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za gasno plameno zavarivanje

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje