Sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje

Budući da Akademija Oxford organizuje i obuku za aluminotermijsko zavarivanje, koje spada u red specijalnih postupaka zavarivanja koji primarno nalaze primenu u oblasti železničkog zavarivanja, te se primenjuje najčešće za zavarivanje šina i obradu različitih delova koloseka, svaki polaznik koji sa uspehom završi ovu obuku ima mogućnost i da polaže završni ispit kako bi stekao validan sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje.

Kvalifikacija zavarivača za postupak aluminotermijskog zavarivanja, sertifikacija izvođača radova i prihvatanje zavara - deo 2: primene na železnici - kolosek - aluminotermijsko zavarivanje šina se vrši u skladu sa pravilima međunarodno priznatog standarda EN 14730-2:2007, tako da svaki kandidat koji sa uspehom položi ovaj ispit, zapravo postaje vlasnik sertifikata kojim može da se služi ne samo na teritoriji naše zemlje, već i u mnogim drugim državama sveta, budući da je reč o dokumentu koji je priznat na svetskom nivou.

Iako se za zavarivanje čelika najčešće primenjuje proces koji je označen brojem 111, u zvaničnoj kategorizaciji, odnosno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, u toku ispita se od kandidata mogu zahtevati i znanja o ostalim procesima koji se koriste prilikom ove vrste zavarivanja.

Posebno napominjemo i to da je svaka sertifikovana kuća sa kojom ostvarujemo saradnju članica najvažnijih svetskih i evropskih institucija u oblasti zavarivanja, kao što su Evropska federacija za zavarivanje (EWF) i Međunarodni institut za zavarivanje (IIW), te da svaka od njih poseduje potrebne licence, čime apsolutno potvrđuje svoj kredibilitet u procesu sertifikovanja i dodele sertifikata zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje.
Ko može da polaže ispit prema standardu EN 14730-2:2007?

Kvalifikaciju zavarivača za postupak aluminotermijskog zavarivanja, sertifikaciju izvođača radova i prihvatanje zavara - deo 2: primene na železnici - kolosek - aluminotermijsko zavarivanje šina koja se sprovodi prema svim pravilima standarda čija je oznaka EN 14730-2:2007 može da polaže svaki onaj kandidat koji poseduje dovoljan nivo znanja, odnosno koji je završio kurs i obuku za aluminotermijsko zavarivanje, te koji zadovoljama uslov koji se odnosi na godine starosti. Pod tim mislimo na činjenicu da je polaganje kvalifikacionog ispita kojim se stiče sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje dozvoljeno isključivo onim kandidatima koji imaju najmanje 18 godina, to jest svakome ko je prema važećim zakonima naše zemlje punoletan.

Kako se vrši prijava na ispit za sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje?

Svaki kandidat koji želi da polaže ispit kako bi stekao sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje, to može da učini u jednoj od naših poslovnica u bilo koje doba godine. Tom prilikom je dužan da priloži najpre fotokopiju lične karte, to jest ako ima čipovanu ličnu kartu, da dostavi fotokopiju dokumenta na kome je ona očitana, te prijavu za ispit i validan dokaz da je pohađao i uspešno završio kurs i obuku za aluminotermijsko zavarivanje.

Prijava na kvalifikaciju zavarivača za postupak aluminotermijskog zavarivanja, sertifikaciju izvođača radova i prihvatanje zavara - deo 2: primene na železnici - kolosek - aluminotermijsko zavarivanje šina, koja se vrši prema pravilima standarda EN 14730-2:2007, treba da bude u slobodnoj formi, a kandidat je dužan u njoj da navede najpre svoje lične podatke, odnosno ime, prezime i adresu na kojoj stanuje. Takođe, prijava mora da sadrži i naziv sertifikata koji želi da stekne, odnosno ispita za čije polaganje se prijavljuje. Ono što je izuzetno važno, jeste da kandidat ima obavezu da prilikom prijave precizno navede i ko će biti nosilac sertifikata zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje, ako uspešno položi ovaj ispit, to jest da precizira da li je u pitanju lični sertifikat ili će njegov nosilac biti pravno lice, čiji je on predstavnik.

Mesto i vreme održavanja ispita

Uslov da se održi kvalifikacija zavarivača za postupak aluminotermijskog zavarivanja, sertifikacija izvođača radova i prihvatanje zavara - deo 2: primene na železnici - kolosek - aluminotermijsko zavarivanje šina, kojom se stiče validan sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje jeste da se prijavi 5 kandidata za polaganje minimalno, tako da organizator sertifikacije može tek nakon prijave dovoljnog broja njih da određuje tačan datum i vreme polaganja ispita. O svemu tome obaveštava na dogovoren način svakog kandidata posebno.

Preciznije rečeno, ispit za sticanje sertifikata zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje koji se sprovodi prema međunarodno priznatom standardu EN 14730-2:2007 se organizuje u onoj našoj poslovnici u kojoj se prijavi minimum 5 kandidata.

Kako izgleda ispit za sticanje sertifikata zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje?

Ispit, odnosno kvalifikacija zavarivača za postupak aluminotermijskog zavarivanja, sertifikacija izvođača radova i prihvatanje zavara - deo 2: primene na železnici - kolosek - aluminotermijsko zavarivanje šina, koja se odvija prema precizno određenim smernicama međunarodnog standarda EN 14730-2:2007 se sastoji od teorijskog i praktičnog dela.

U principu, akcenat provere je stavljen na praktičan deo, a teorijski deo predstavlja klasično usmeno ispitivanje o pravilima aluminotermijskog zavarivanja i ostalim važnim detaljima koji su vezani za ovaj proces. Ispitivač koji je zadužen za nadgledanje celokupnog ispita, a koga je ovlastilo sertifikaciono telo sa kojim sarađujemo će, po završetku usmenog ispitivanja sačiniti zapisnik.

U okviru praktičnog dela ovog ispita su kandidati dužni da izrade uzorke, a prema uputstvima koja dobiju, stim da je prilikom njihove izrade obavezno i prisustvo ispitivača. To zapravo znači da nijedan od kandidata ne može da priprema uzorke, ukoliko u prostoriji nije prisutan i ispitivač ovlašćen od sertifikacionog tela.Postupak ocenjivanja uzorka

Kako se ispit za sticanje sertifikata zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje u potpunosti vrši prema pravilima standarda EN 14730-2:2007, to je i postupak ocenjivanja usklađen sa svim pravilima koja definiše procedura QPR.WI.S.08, koja je primarno namenjena Kvalifikaciji i sertifikaciji zavarivača.

A komisija koju čine ispitivač i drugi članovi ovlašćeni od strane sertifikacionog tela je obavezna da se u toku samog procesa ocenjivanja uzorka maksimalno pridržava svih pravila pomenutog međunarodnog standarda, odnosno navedene procedure za klasifikaciju i sertifikaciju zavarivača.

U slučaju da se dogodi da komisija jednoglasno donese odluku da određeni uzorak koji je predmet procene ne zadovoljava smernice koje su navedene u standardu EN 14730-2:2007, oni ga proglašavaju neodgovarajućim i ne vrše njegovu dalju procenu, a kandidata čiji je to rad obaveštavaju na propisan način da nije uspeo da ispuni uslove koji su propisani za sticanje sertifikata zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje.

Ukoliko komisija smatra da je potrebno da se određeni uzorak podvrgne dodatnom ispitivanju, ona ima pravo da to zahteva, ali samo ukoliko su ti zahtevi u vezi sa pomenutim standardom. O dodatnom ispitivanju se obaveštavaju svi koji su učestvovali u procesu sertifikacije na za to predviđen način.

Tokom procesa ispitivanja uzoraka, jedan od članova komisije je posebno zadužen za sastavljanje evidencije o čitavom toku ovog procesa, a ovu evidenciju potpisuju svi članovi koji su od strane sertifikacionog tela ovlašćeni za procenu.

Sticanje sertifikata

Kada članovi ovlašćene komisije završe sa procesom procene, oni donose odluku o tome da li je određeni uzorak usuglašen sa pravilima EN 14730-2:2007 standarda, nakon čega se određeni uzorak ocenjuje pozitivno ili negativno.

Precizno definisani obrasci od OB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10. određuju formu sertifikata zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje, a koji od svih njih je namenjen za ovaj sertifikat je jasno definisano u navedenom standardu, prema kome se i vrši sertifkacija.

Nakon toga, kandidati koji su stekli sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje dobijaju najpre skeniran dokument na mejl, a u roku od 10 do 15 radnih dana od dana kada su polagali ispit, originalan dokument im se isporučuje na adresu koju su naveli.

Svi sertifikati zavarivača uglavnom imaju rok važnosti od 3 godine, ali se on može donekle razlikovati u zavisnosti od propisanih pravila u okviru standarda po kome se sertifikacija odvija.

Kako i kada se vrši resertifikacija?

Proces resertifikacije podrazumeva, najjednostavnije rečeno obnovu već postojećeg sertifikata. Kandidat može samostalno da odluči da li želi ili ne da vrši ovaj postupak, ali svakako treba da ima na umu da kada prođe rok važnosti sertifikata, a on ne uradi resertifikaciju, takav dokument se više ne smatra validnim. Jednostavnije rečeno, u tim situacijama kandidat gubi pravo na sertifikat i ukoliko u nekom trenutku bude želeo da ga ima, moraće ponovo da polaže kvalifikaciju zavarivača za postupak aluminotermijskog zavarivanja, sertifikaciju izvođača radova i prihvatanje zavara - deo 2: primene na železnici - kolosek - aluminotermijsko zavarivanje šina, koja se sprovodi prema smernicama međunarodnog standarda.

Kao i proces serifikacije, tako je i proces resertifikacije određen pravilima standarda EN 14730-2:2007.

Resertifikacija se razlikuje u odnosu na osnovni ispit kojim se stiče sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje, jer nema praktičnog dela, već komisija koja je određena od strane sertifikacionog tela sa kojim Akademija Oxford sarađuje, procenjuje fizičke sposobnosti svakog kandidata posebno, a u odnosu na njegov poslovni angažman, odnosno sa stanovišta zahteva radnog mesta na kome vrši proces aluminotermijskog zavarivanja. Takođe, kandidati rade i ispit, koji je isto precizno određen pravilima navedenog standarda, a članovi komisije procenjuju ne samo podatke o stečenom radnom iskustvu kandidata u ovoj oblasti, već i da li je i koliko napredovao u poslovnom smislu u periodu od kada je stekao sertifikat do trenutka resertifikacije.

Na osnovu rezultata svih navedenih segmenata, komisija odlučuje da li se određenom kandidatu produžava sertifikat, a u skladu sa pravilima standarda EN 14730-2:2007 se donosi odluka i na koji vremenski period se omogućuje njegovo produženje.

Koja je cena ispita prema pravilima standarda EN 14730-2:2007?

Cena ispita za sticanje sertifikata zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje, koji se vrši prema smernicama međunarodno priznatog standarda EN 1470-2:2007 je po dogovoru.

Navedena cena podrazumeva samo polaganje ispita, a izrada sertifikata spada u dodatnu uslugu i naplaćuje se prema važećem cenovniku sertifikacionog tela koje se angažuje za proveru kandidata.

Ukoliko kandidat pohađa, odnosno završi kurs i obuku za aluminotermijsko zavarivanje, pri Akademiji Oxford, on ne plaća izradu sertifikata, jer je ona već uračunara u cenu obuke.

Sve obaveze koje se odnose na ovaj ispit, kandidati mogu da plate u onoj poslovnici organizatora u kojoj se i vrši ispitivanje.

Dodatne informacije o sertifikaciji

Svaki kandidat koji smatra da ima razloga za tim, može da uloži žalbu ovlašćenom licu, a sertifikaciono telo potom, u skladu sa QPR.WI.S.03 procedurom koja određuje postupanje u slučaju žalbe, istu prima od kandidata na precizno određen način, te istražuje ono što je u njoj navedeno. Sva istraživanja koja se ovom prilikom sprovode, maksimalno poštuju politiku nepristrasnosti na koju se sertifikaciono telo obavezalo. Nakon toga se donosi i krajnja odluka o načinu postupanja u vezi sa žalbom, a o čemu se kandidat obaveštava u za to propisanom roku, koji u ovom slučaju podrazumeva 3 sedmice od trenutka njenog prijema.

Kako kvalifikacija zavarivača za postupak aluminotermijskog zavarivanja, sertifikacija izvođača radova i prihvatanje zavara - deo 2: primene na železnici - kolosek - aluminotermijsko zavarivanje šina, koja se odvija prema smernicama međunarodnog standarda EN 14730-2:2007 može da se vrši i na lokaciji koju nije odredio organizator samog ispita, klijent koji ima potrebu za ovom varijantom treba da o tome obavesti koordinatora poslovnice Akademije Oxford, kako bi se sa njim dogovorio oko svih potrebnih detalja.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za aluminotermijsko zavarivanje

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje