Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova

Metal Inertni Gasovi ili skraćeno MIG, a primarno helijum i argon, odnosno mešavine drugih vrsta gasova, sa karakteristikama sličnim argonu i helijumu se koriste u jednom od vrlo često korišćenih procesa zavarivanja, koje se skraćeno naziva MIG zavarivanje ili, preciznije elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova. Ovaj postupak zavarivanja je označen brojem 131, a najčešće se primenjuje za spajanje delova koji su načinjeni od različitih vrsta metala, poput aluminijuma, nikla i njima sličnih, stim što se ova vrsta zavarivanja ne primenjuje kod obrade spojeva delova od čelika.

Kandidati koji pohađaju kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova u okviru Akademije Oxfod imaju prilike da se upoznaju kako sa teorijskim, tako i sa praktičnim znanjima iz ove oblasti, te sa svim prednostima i manama korišćenja ovog procesa u praksi. A nakon što završe obuku, imaju pravo da izađu na završni ispit, nakon čijeg uspešnog polaganja stiču sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, koji je priznat i u našoj zemlji, ali i u mnogim državama Evrope i sveta.
Svaka sertifikaciona kuća sa kojom imamo saradnju se najpre rukovodi pravilima EN ISO/IEC 17024:2012 standarda, koji podrazumeva Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba, uzevši u obzir da je to osnovni standard koji ima obavezu da sprovodi tokom procesa sertifikacije za koji je ovlašćena od strane vodećih svetskih institucija u ovoj oblasti.

Kao i svi ostali ispiti, tako se i ovaj sprovodi u skladu sa pravilima određenih međunarodno priznatih standarda, a na prvom mestu EN ISO 9606-2:2005 (Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 2: Aluminijum i legure aluminijuma), zatim prema smernicama koje su navedene u sledećim standardima: EN ISO 9606-3:1999 (Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 3: Bakar i legure bakra), EN ISO 9606-4:1999 (Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 4: Nikl i legure nikla), EN ISO 9606-5:2001 (Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 5: Titan i legure titana, cirkonijum i legure cirkonijuma), kao i onih delova standarda EN ISO 9692-3 2008 (Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za pripremu spoja - Deo 3: Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova i elektrolučno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnog gasa aluminijuma i njegovih legura (sadrži izmenu A1:2003)), koji se odnose na MIG zavarivanje.

Za sam tok ispita koji organizuje Akademija Oxford, a koji kandidatima omogućuje da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova je zaduženo sertifikaciono telo sa kojim imamo saradnju, a čiji predstavnici su u obavezi da se pridržavaju pravila svih pomenutih standarda u onom segmentu u kome je to potrebno, kako bi kandidatima omogućili visok kvalitet procesa sertifikacije. Sve te sertifikovane kuće su ovlašćene od strane nadležnih institucija na svetskom nivo za obavljanje ovog procesa, a ujedno su i članice prestižnih udruženja koja su vezana za oblast zavarivanja, kao što su Evropska federacija za zavarivanje (EWF) i Međunarodni institut za zavarivanje (IIW).

Ko može da polaže ispit za MIG sertifikat?

Procesu sertifikacije za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova može da pristupi svako punoletno lice, odnosno kandidat koji u času prijavljivanja ima najmanje 18 godina.

Kandidati koji žele da polažu ovaj ispit, uz ispunjenje pomenutog uslova moraju i da poseduju važeću potvrdu da su pohađali obuku za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, jer se jedino u tom slučaju može izvršiti proces sertifikacije.

Kako se vrši prijava na ispit za sertifikat zavarivača za MIG zavarivanje?

Kada kandidat ispuni uslove koji su prethodno navedeni, ima pravo da izvrši prijavu na ovaj ispit, čime dobija mogućnost da stekne sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova. Formular prijave nije precizno određen, već može da bude napisan u slobodnoj formi, ali je zato precizno određeno šta mora da sadrži. To podrazumeva da osim ličnih podataka samog kandidata, poput imena, prezimena, adrese i podataka za kontakt (broj mobilnog i fiksnog telefona, mejl adresa), treba da postoji i precizno naveden naziv ispita za čije se polaganje prijavljuje, odnosno sertifikata koji želi da stekne. Prijava treba, takođe da sadrži i podatak o tome ko će biti vlasnik sertifikata, odnosno da li će to biti kandidat lično ili, pak određena kompanija u čije ime polaže ovaj ispit.

Uz prijavu i dokaz da je pohađao kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, kandidat prilaže i fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu, u slučaju da poseduje dokument sa čipom.

Kada i gde se održava ispit?

Nakon što se ispuni osnovni uslov za održavanje ovog ispita, a koji podrazumeva prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih kandidata, što je u ovom slučaju njih najmanje petoro, organizator ispita dogovara precizan termin sa predstavnicima sertifikacionog tela koje je zaduženo za sprovođenje ovog ispita.

Uzevši u obzir da Akademija Oxford ima predstavništva u skoro svakom gradu širom naše zemlje, to se ispit za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova održava u onoj poslovnici u kojoj se prijavi najmanje petoro kandidata koji žele da ga polažu, a o čemu će svaki od njih ponaosob biti obavešten na odgovarajući način.

Ispit za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova

Po principu obuke za MIG zavarivanje, i ispit koji se sprovodi prema pravilima različitih standarda za ovu oblast, poput EN ISO 9606-2:2005 (Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 2: Aluminijum i legure aluminijuma), zatim prema smernicama koje su navedene u sledećim standardima: EN ISO 9606-3:1999 (Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 3: Bakar i legure bakra), EN ISO 9606-4:1999 (Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 4: Nikl i legure nikla), EN ISO 9606-5:2001 (Ispitivanje u cilju provere zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 5: Titan i legure titana, cirkonijum i legure cirkonijuma), te segmenata standarda EN ISO 9692-3 2008 (Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za pripremu spoja - Deo 3: Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova i elektrolučno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnog gasa aluminijuma i njegovih legura (sadrži izmenu A1:2003)), koji se tiču MIG zavarivanja, se sastoji od teorijskog i praktičnog dela.

Tokom provere teorijskih znanja, kandidat odgovara na pitanja koja mu postavlja ovlašćeni ispitivač i to u formi usmenog ispitivanja, dok ispitivač o toku ovog dela ispita vodi pažljivu evidenciju u pisanoj formi, koja se ocenjuje uz pokazana praktična znanja.

A u okviru praktičnog dela ispita, kandidati imaju zadatak da prema jasnim smernicama koje dobijaju od ispitivača, izrade ispitni uzorak. Posebno je važno da naglasimo da se ispitni uzorak isključivo izrađuje u prisustvu ovlašćenog lica sertifiakcione kuće, odnosno ispitivača, te da kandidati nemaju dozvolu da već urađen uzorak jednostavno donesu na ocenjivanje. U slučaju da dođe do ovakve situacije, takav uzorak se ne uzima u dalje razmatranje, a kandidat koji ga je izradio se udaljuje sa polaganja, te gubi mogućnost da tom prilikom stekne sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova.Ocenjivanje praktičnog dela ispita

Uz maksimalno poštovanje procedure ocenjivanja uzoraka, te pravila standarda prema kome se vrši sertifikacija za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, vrši se i ocenjivanje izrađenih uzoraka.

Za ovaj segment su zaduženi članovi posebno odabrane komisije, koje isključivo imenuje sertifikaciona kuća zadužena za sprovođenje ispita prema pravilima međunarodnih standarda. Oni, najpre pristupaju vizuelnoj kontroli izrađenih uzoraka, u okviru koje odbacuju one uzorke koji ne zadovoljavaju određene smernice kvaliteta, koje su date u pomenutim standardima. Kandidati koji su izradili takve uzorke se obaveštavaju da nisu zadovoljili osnove kvaliteta, te samim tim nisu stekli uslov da postanu vlasnici sertifikata za MIG zavarivanje, a takav uzorak se ne uzima u obzir za dalje ocenjivanje.

Celokupan proces ispitivanja uzoraka i ocenjivanja se vrši prema pravilima procedure koja se odnosi na proces Kvalifikacije i sertifikacije zavarivača i nosi naziv QPR.WI.S.08 procedura.

Tokom procesa ocenjivanja, članovi komisije imaju pravo da za određeni uzorak zahtevaju i dodatno ispitivanje, ukoliko to smatraju potrebnim. Takav uzorak se šalje dalje u sertifikovanu laboratoriju, sa kojom sertfikaciona kuća ostvaruje saradnju, radi daljeg ispitivanja, a kandidat i organizator ispita se obaveštavaju o tome na precizno određen način i u najkraćem roku, uzevši u obzir da ovaj postupak produžava proces ocenjivanja, a samim tim i dostavu sertifikata u za to predviđenom roku.

Proces ocenjivanja je potkrepljen validnom dokumentacijom u pisanoj formi, jer su članovi komisije u obavezi da o svemu vode pažljivu evidenciju u pisanom obliku.

Sticanje sertifikata zavarivača za MIG zavarivanje

Po završetku procene i ocenjivanja uzoraka, komisija sumira te i rezultate usmenog ispitivanja, te donosi konačnu odluku o tome da li je kandidat stekao uslov da postane vlasnik ovog sertifikata ili nije.

A nakon formiranja konačnog mišljenja se počinje sa izradom sertifikata. Kao i ostali deo ove procedure, tako je i izrada sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova precizno određena standardom, a formular može biti u rasponu od QOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10. formulara, od kojih je svaki namenjen određenom standardu.

Izrađen sertifikat za MIG zavarivača, kandidati najpre dobijaju skniran u elektronskoj formi, koji im se šalje na mejl adresu, a originalan dokument im stiže na kućnu adresu i to u roku od 10 do 15 radnih dana od trenutka kada su polagali ovaj ispit.

Skoro svi sertifikati koji su vezani za oblast zavarivanja imaju rok važnosti od najduže 3 godine, a njihovo trajanje je precizno određeno na osnovu pravila standarda prema kojima se vrši sertifikacija.

Šta je resertifikacija i kada se ona vrši?

Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova ima tačno određeno vreme koliko traje, a koje je usklađeno sa pravilima standarda prema kojima se vrši sertifkovanje kandidata.

Upravo iz tog razloga se po isteku tog roka zahteva produženje sertifikata, odnosno vrši se proces poznat kao resertifikacija. Kao i samo sticanje sertifikata, tako je i njegovo produženje precizno određeno pravilima pomenutih standarda, ali se sprovodi na drugačiji način. Zapravo, kandidadi rešavaju test u pisanoj formi, u okviru koga su pitanja vezana za sam proces elektrolučnog zavarivanja u zaštiti inertnih gasova, dok se sve ostalo svodi na procenu lica ovlašćenog od strane sertifiakcione kuće za sprovođenje procesa resertifikacije. A to znači da ispitivač na osnovu dostavljenih dokumenata o stečenom radnom iskustvu kandidata, te proceni njegovih sposobnosti u fizičkom smislu, a sa stanovišta zahteva posla za koji je stekao sertifikat, odnosno proceni napretka u profesionalnom smislu, formira mišljenje, koje ima obavezu da iznese u pisanoj formi.

Tek kada ovlašćeno lice sabere rezultate ispita i svoje procene, može da donese odluku da li je resertifikacija uspešna ili ne, odnosno da li se kandidatu produžava trajanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova.

Koliko košta ispit za sticanje sertifikata za MIG zavarivanje?

Cena ispita je na upit, a u cenu je uračunata njegova organizacija, dok se izrada sertifikata naplaćuje potpuno nezavisno od samog ispita.

Sva plaćanja koja su vezana za ovaj ispit se vrše direktno u poslovnici organizatroa ispita u kojoj se on i organizuje.

A kandidati koji prilikom prijave dostave i dokaz da su pohađali obuku za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova, u okviru Akademije Oxford nemaju obavezu plaćanja izlaska na ispit, ni eventualne izrade sertifikata, uzevši u obzir da su ove dve stavke već uračunate u cenu pomenutog kursa, koji organizujemo na preko 20 lokacija u zemlji, odnosno u svakom gradu u kome postoji naša poslovnica i u kome se prijavi dovoljan broj kandidata koji su zainteresovani da ga pohađaju.

Dodatne informacije o sticanju sertifikata za MIG zavarivanje

Tok ispita za sticanje ovog sertifkata je precizno određen pravilima standarda EN ISO/IEC 17024:2012 (Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba), ali i svih ostalih standarda prema kojima se odvija sertifkacija zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova. Predstavnici sertifikacione kuće koja je zadužena za pravilno sprovođenje ovog ispita su dužni da se u potpunosti pridržavaju ovih pravila, kako bi ispit bio sproveden u skladu sa zahtevima međunarodno priznatih standarda koji se tiču ove oblasti.

Ali, ukoliko se i pored svega toga desi da kadidat smatra da je tokom ovog ispita na bilo koji način oštećen, on ima pravo da uloži žalbu. Žalba može da bude navedena u slobodnoj formi, a mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu (ime, prezime, adresa, broj telefona, mejl i slični), te tačno naveden datum kada je polagao i pun naziv ispita koji je polagao, kao i precizan opis situacije koja je predmet žalbe. Ovaj dokument kandidat može da dostavi organizatoru ispita, koji ga zatim prosleđuje sertifikacionoj kući, zaduženoj za sprovođenje ispita.

Predstavnici sertifikacionog tela uzimaju navode žalbe na razmatranje i to prema pravilima procedure za žalbe, to jest QPR.WI.S.03 procedure, te uz maksimalno poštovanje politike o nepristrasnosti na koju je ova instutucija obavezana, istražuju podatke koji su u ovom dokumentu navedeni. Kada utvrde činjenično stanje, oni odlučuju kako će postupiti, a o čemu obaveštavaju i kandidata koji je žalbu uložio i sertifikaciono telo i to u roku od najkasnije 3 nedelje od dana prijema žalbe i na tačno određen način.

Klijenti koji žele da prisustvuju ispitu za sticanje sertifikata za MIG zavarivanje, ali žele da se on organizuje na nekoj drugoj lokaciji, a ne na onoj koju je odredio organizator ispita, bi trebalo da kontaktiraju onu poslovnicu Akademije Oxford koja se nalazi u njihovom gradu, odnosno koja im je najbliža, te da se sa zaposlenima dogovore oko svih potrebnih detalja, kako bi ovaj ispit bio održan na onom mestu koje njima više odgovara.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje