Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova

Postupak koji je zvanično označen brojem 142, odnosno elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova se najpre primenjuje kada je potrebno spojiti dva ili više dela načinjenih od aluminijuma. Iako ima brojne prednosti u odnosu na elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, koje se i najčešće sreće u praksi, ovaj vid zavarivanja je posebno pogodan za one limene delove koji nemaju naročito veliku površinu, uzevši u obzir da može da se radi u, praktično svim položajima.

Kandidat koji pohađa kurs za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova ima mogućnost da po njegovom uspešnom završetku polaže ispit za sticanje međunarodno priznatog sertifikata. Na završnom ispitu kandidat ima obavezu da pokaže sva znanja koja je stekao, kako u teorijskom, tako i u praktičnom delu ove obuke koju organizuje Akademija Oxford, te da po uspešnom polaganju ispita stekne i zvaničan sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, koji je priznat ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim državama na tlu Evrope, ali i sveta.




Samim tim što je TIG, odnosno WIG postupak precizno određen, to se i sertifikacija vrši prema smernicama sledećih međunarodno priznatih standarda, odnosno njihovim izmenama i dopunama koje se donesu do trenutka polaganja ispita: EN ISO 9692-3:2008 (Zavarivanje i srodni postupci - Preporuke za pripremu spoja - Deo 3: Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnih gasova i elektrolučno zavarivanje sa volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnog gasa aluminijuma i njegovih legura (sadrži izmenu A1:2003)), EN ISO 4063:2007 (Zavarivanje i srodni postupci - Lista postupaka i njihovo označavanje), EN ISO 6947:2009 (Zavareni spojevi - Radni položaji - Definicije uglova i zakrivljenja), a uzevši u obzir da se ova vrsta zavarvanja primarno primenjuje kod obrade delova od aluminijuma, to se tokom procesa ispitivanja posebna pažnja obraća i na pravila standarda EN ISO 9606-2/NA/2009 (Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 2: Aluminijum i legure aluminijuma). Sa pravilima svih ovih standarda se kandidati upoznaju tokom trajanja obuke za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, koju organizujemo na preko 20 lokacija u zemlji, to jest u svakom onom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford.

Podrazumeva se da sertifikaciono telo sa kojim ostvarujemo saradnju prilikom organizacije ovog ispita, najpre primenjuje pravila standarda EN ISO/IEC 17024:2012, odnosno Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba.

Da bi ispit kojim se kandidatima pruža mogućnost da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova mogao da bude sproveden na pravi način, mi sarađujemo sa različitim sertifikovanim kućama. Svaka od njih poseduje sva potrebna dokumenta da izvrši sertifikaciju na najbolji mogući način, a uz to su i članice Evropske federacije za zavarivanje (EWF), odnosno Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW).

Ko može da dobije sertifikat za TIG i WIG zavarivanje?

Prijavu na ispit kojim se stiče sertifikat za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, odnosno WIG ili TIG zavarivanje može da izvrši svaki kandidat koji je prema zakonima Republike Srbije punoletan, to jest onaj kandidat koji u trenutku prijave ima punih 18 godina.

Takođe, da bi kandidat mogao da stekne ovaj sertifikat mora da pohađa kurs za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, koji organizuje Akademija Oxford u svakoj poslovnici u zemlji, odnosno na preko 20 lokacija.

Kako se prijaviti na ispit za sticanje sertifikata za WIG i TIG zavarivanje?

Da bi kandidat, koji ispunjava gore navedene uslove mogao da se prijavi na ispit za sticanje sertifikata za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, potrebno je da donese kopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu, ukoliko poseduje dokument sa čipom i potvrdu da je pohađao obuku za TIG, odnosno WIG zavarivanje.

Uz to, treba da priloži i prijavu. Prijava je dokument koji nema precizno utvrđenu formu, ali mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu, to jest njegovo ime i prezime, adresu stanovanja i podatke za kontakt (broj telefona, mejl adresa). Takođe, kandidat je dužan da u prijavi precizno navede ili postupak za koji želi da se sertifikuje ili pun naziv sertifikata koji želi da stekne, a koji je u ovom slučaju sertifikat za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova. Važno je i da navede ko će biti nosilac sertifikata, to jest da li on lično ili određena firma u čije ime polaže ovaj ispit.

Kada i gde se održava ispit?

Budući da je osnovni uslov za održavanje ispita dovoljan broj prijavljenih, to organizator ispita tek kada se u jednoj od njegovih poslovnica prijavi 5 kandidata koji žele da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, dogovara sa sertifikacionom kućom tačno vreme ispita. O svim detaljima, zatim obaveštava svakog od kandidata koji je izvršio prijavu na propisan način.

Kako izgleda ispit sertifikacije za TOG i WIG zavarivanje?

Kao i obuka za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, tako se i ispit sastoji od teorijskog i praktičnog dela.

U okviru teorijskog dela, koji se sprovodi u formi usmenog ispitivanja, kandidat iznosi znanja koja je stekao tokom predavanja u okviru pomenutog kursa, a pitanja su vezana i za pravila standarda prema kojima se vrši sertifikacija, sa posebnim osvrtom na ona pitanja koja se odnose na oblast bezbednosti na radu. Ispitivač koji je ovlašćen od strane sertifikacione kuće sa kojom Akademija Oxford sotvaruje saradnju, je dužan da o čitavom toku ispita vodi preciznu evidenciju, koju može da preda na uvid i kandidatima i organizatoru ispita.

Praktičan deo ispita je takođe precizno određen smernicama koje su date u standardima prema kojima se odvija sertifikacija, a podrazumeva da kandidat treba da izradi uzorak i to prema jasno datim smernicama. Posebno je važno da kandidati budu upoznati sa činjenicom da se uzorak izrađuje na licu mesta i to isključivo kada je prisutan i ovlašćeni ispitivač te da nije moguće da se uzorak uradi na nekom drugom mestu, pa donese na ispitivanje.

Kada se završe oba dela ispita, posebno oformljena komisija, uz obavezno prisustvo ispitivača počinje sa proverom i ocenjivanjem izrađenih uzoraka. Provera i ocenjivanje se vrše prema smernicama koje su date u QPR.WI.S.08 proceduri, koja je vezana za Kvalifikaciju i sertifikaciju zavarivača, te sadrži jasno određena pravila. Komisija zadužena za pregled uzoraka i njihovo ocenjivanje se tokom ovog procesa u potpunosti pridržava pravila koja su navedena u standardima prema kojima se i odvija sertifikacija zavarivača za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova.

Budući da komisija najpre pristupa vizuelnom pregledu prispelih uzoraka, može da se dogodi da tom prilikom proceni da neki uzorak ne zadovoljava zadate kriterijume kvaliteta. Tada se određeni uzorak dalje ne ispituje, a kandidat koji ga je izradio, u propisanom roku dobija informaciju da nije zadovoljio propisane uslove za sticanje ovog sertifkata.

Isto tako, ako članovi komisije prilikom pregleda ustanove da je potrebno uzvršiti dodatne analize na određenom uzorku, imaju pravo da ga upute na dalju analizu u sertifikovanu laboratoriju. Stim da je u obavezi da o ovime obavesti i kandidata i organizatora ispita i to u precizno određenom roku.

Evidencija tokom procesa procene i ocenjivanja se vrši u pisanoj formi i to za sve vreme trajanja procene.



Dodela sertifikata za WIG i TIG zavarivanje

Po završetku procesa procene i ocenjivanja, članovi komisije donose odluku da li je određeni kandidat stekao uslov da dobije sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova ili nije.

Forma sertifikata koji se u tom slučaju dodeljuje je utvrđena dokumentima koja nose naziv QOB. WI.S.8.1., odnosno odnQOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10. , a što samo zavisi od procesa zavarivanja koji je predmet sertifikacije.

Svi kandidati koji su uspešno savladali oba dela ispita, stiču i sertifikat zavarivača za TIG i WIG zavarivanje. Kandidatima se izrađen sertifikat prvo šalje na mejl, skeniran, a u roku od 10 do 15 radnih dana od datuma održavanja ispita dobijaju i originalan dokument na adresu koju su naveli u prijavi.

Sertifikati u oblasti zavarivanja imaju rok važenja koji se razlikuje u zavisnosti od toga koji proces je predmet provere, stim da najduže mogu da važe 3 godine.

Šta je resertifikacija i kako je izvršiti?

Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova ima određeni period do kada važi, tako da je potrebno izvršiti njegovo produženje neposredno pre isteka tog roka, ako kandidat želi da se i dalje bavi tim poslom, odnosno ako je siguran da ne želi da izgubi sertifikat koji je već stekao.

Za razliku od osnovnog ispita za sticanje TIG i WIG sertifikata, resertifikacija se vrši u formi testa, koji svaki kandidat polaže kao pismeni deo ispita. Takođe, ovlašćeni ispitivač procenjuje fizičku sposobnost kandidata, a sa stanovišta bavljenja procesom ove vrste zavarivanja, ali i njegov profesionalni napredak i to na osnovu zapisa o radnom iskustvu od trenutka sticanja serifikata do trenutka njegove resertifikacije.

Tek nakon svih ovih ispitivanja, te rezultata ispita, predstavnici sertifikacionog tela koje je zaduženo za sticanje ovog sertifikata donose odluku da li je kandidat zadovoljio ili nije uslove za produžetak sertifikata, odnosno resertifikaciju.

Koliko košta ispit?

Cena je na upit. U cenu ispita je uračunata njegova organizacija, dok se izrada sertifikata naplaćuje dodatno i to prema važećem cenovniku sertifikacionog tela zaduženog za pravilno i profesionalno sprovođenje ovog ispita.

Oni kandidati koji su pohađali kurs za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova u okviru Akademije Oxford, praktično ne plaćaju ništa, jer je i cena polaganja, ali i nadoknada za izradu sertifikata uračunata u cenu ove obuke.

Direktno u onoj poslovnici u kojoj se i održava ispit za sticanje TIG i WIG sertifikata kanddati mogu da izvrše sva potrebna plaćanja.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje