Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom

Mnogima koji se bave ili žele da se bave zavarivanjem je, sasvim sigurno prva asocijacija na ovaj termin elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, uzevši u obzir da se ovaj proces i najčešće sreće u praksi. I to ne samo zato što je najisplativiji, već i zato što se ovakav način zavarivanja, praktično može primeniti na sve vrste materijala. A tome treba dodati i podatak da se primenjuje čak i u onim slučajevima kada je potrebno spojiti dva materijala čiji sastav je potpuno drugačiji, uz uslov da sa stanovišta metalurgije moraju da budu kompatibilni. Sem čelika, aluminijuma i bakra, ovaj postupak se primenjuje i kada treba spojiti delove načinjene od livenog gvožđa, nikla, te mnogih drugih vrsta materijala, pa se iz tog razloga sertifikacija zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom vrši prema pravilima nekoliko međunarodno priznatih standarda, budući da se svaki od njih ponaosob razlikuje u odnosu na to koje se vrste materijala njime spajaju.

U opšteprihvaćenoj kategorizaciji, proces elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom je označen brojem 111, a svaki kandidat koji je polagao kurs za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom koji organizuje Akademija Oxford u svakoj svojoj poslovnici u Srbiji, ima pravo da izađe na završni ispit koji se organizuje u saradnji sa sertifikacionim telima.
Na osnovu standarda EN ISO/IEC 17024:2012 (Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba), kvalifikacioni ispit u okviru koga zainteresovani kandidati imaju mogućnost da steknu međunarodno priznat sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom se odvija prema sledećim standardima: EN 287-1:2011 (Ispit za kvalifikaciju zavarivača – Zavarivanje topljenjem – Deo 1: Čelici), EN ISO 9606-1:2013 (Kvalifikacioni ispit zavarivača – Zavarivanje topljenjem – Deo 1: Čelici, Izmena 1), EN ISO 9606-2:2005 (Kvalifikacioni ispit zavarivača – Zavarivanje topljenjem – Deo 2: Aluminijum i legure aluminijuma), EN ISO 9606-3:1999 (Ispitivanje u cilju provere zavarivača – Zavarivanje topljenjem – Deo 3: Bakar i legure bakra), EN ISO 9606-4:1999 (Ispitivanje u cilju provere zavarivača – Zavarivanje topljenjem – Deo 4: Nikl i legure nikla), kao i prema standardu EN ISO 9606-5:2001(Ispitivanje u cilju provere zavarivača – Zavarivanje topljenjem – Deo 5: Titan i legure titana, cirkonijum i legure cirkonijuma).

Samim tim što se ispitivanje obavlja u skladu sa spravilima pomenutih standarda, svaki kandidat ponaosob ima obavezu da prilikom prijave precizno navede za koju vrstu elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom želi da ima proveru, odnosno za koji od procesa želi da stekne sertifikat.

U saradnji sa sertifikovanim telima, koja su članovi kako Evropske federacije za zavarivanje (EWF), tako i Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), te poseduju sve potrebne licence za obavljanje poslova sertifikacije za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom,organizujemo ispite u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada imamo na teritoriji Republike Srbije.

Ko može da dobije sertifikat za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom?

Da bi jedan kandidat mogao da dobije međunarodno priznat sertifikat za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, on mora da ispuni dva najvažnija uslova, kako bi uopšte mogao da se prijavi za polaganje ovog ispita.

Pod tim najpre mislimo na činjenicu da mora da bude punoletan, odnosno da u trenutku prijave za polaganje ima najmanje 18 godina, dok se drugi uslov odnosi na pohađanje obuke. Naime, samo oni kandidati koji su pohađali kurs i obuku za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, te koji prilikom prijave prilože validan dokaz o tome imaju pravo da polažu ispit za sticanje pomenutog sertifikata.

Kako izvršiti prijavu za ispit?

Uzevši u obzir da Akademija Oxford ispit za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom organizuje u svim svojim poslovnicama u kojima se prijavi dovoljan broj kandidata, to se i prijava vrši na preko 20 lokacija u našoj zemlji.

Kandidati koji žele da polažu ovaj ispit treba da u našu poslovnicu donesu očitanu ličnu kartu (ukoliko je u pitanju dokument sa čipom) ili fotokopiju lične karte, kao i dokaz da su pohađali kurs za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, te prijavu. Prijava podrazumeva dokument čija forma nije precizno utvrđena, a koji mora da sadrži podatke o podnosiocu, odnosno njegovo ime, prezime, adresu stanovanja i podatke za kontakt, kao i precizno naveden naziv ispita, odnosno sertifikata koji želi da stekne, a što je u ovom slučaju sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom, stim što je poželjno i da precizno navede za koju vrstu materijala želi da stekne sertifikat, uzevši u obzir da se provera u okviru ovog ispita vrši prema pravilima nekoliko standarda, od kojih je svaki usmeren na tačno određenu vrstu materijala (čelik, alumijum, bakar, nikl i drugi).

Vreme i mesto održavanja ispita

Uslov koji mora da bude ispunjen da bi se održao ispit za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom jeste da se prijavi petoro kandidata koji žele da ga polažu.

Kada se ispuni ovaj uslov, Akademija Oxford kao organizator ispita, a u skladu sa dogovorom koji ima sa sertifikacionim kućama koje su zadužene za njegovo sprovođenje, precizno određuje datum i vreme njegovog održavanja. Što se mesta tiče, ovaj ispit se održava u onoj našoj poslovnici u kojoj se prijavi predviđen broj kandidata.

Svaki kandidat biva obavešten i o tačnom vremenu i o mestu održavanja ispita na za to propisan način od strane zaposlenih u okviru kompanije organizatora ispita.

Ispit za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom

Kao što smo već pomenuli ovaj ispit je u neku ruku specifičan, jer se sertifikacija vrši prema nekoliko međunarodno priznatih standarda, uzevši u obzir da se elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom primenjuje na različite vrste materijala. Ali, bez obzira po kom od pomenutih standarda se sprovodi ispitivanje, svaki ispit je sačinjen od dva dela, odnosno provere teorijskih i praktičnih znanja.

Provera teorijskih znanja je u formi usmenog ispitivanja, dok je praktičan deo ispita usmeren na izradu uzorka prema smernicama koje kandidati dobijaju od strane članova komisije, tačnije od ispitivača koji je ovlašćeno lice sertifikacione kuće zadužene za sprovođenje ovog ispita. Vrlo je važno i to da svaki kandidat zna da nijedan uzorak ne može da izradi na nekom drugom mestu i donese ga ispitivanje, već se izrada uzorka isključivo vrši u prisustvu ovlašćenog ispitivača.

Kada je u pitanju provera teorijskih znanja, ispitivač vodi pažljivu evidenciju o svim detaljima koji su vezani za tok usmenog ispitivanja koja je sproveo.

Po završetku ispita, komisija koja je posebno određenja od strane sertifikacionog tela za proveru i ocenjivanje rezultata, a u prisustvu ispitivača koji je pratio tok ispita, najpre procenjuje vizuelno same uzorke, da bi tek nakon toga prešla i na druge vrste ispitivanja. Procedura poznata kao QPR.WI.S.08, jasno definiše pravila procenjivanja i ocenjivanja, a primarno je usmerena na Kvalifikaciju i sertifikaciju zavarivača. Podrazumeva se da se članovi komisije tokom ovog procesa maksimalno pridržavaju svih pravila onog stanadarda prema kome se i vrši ispitivanje.

Kako je vizuelni pregled i prvi kontakt koji članovi komisije imaju sa izrađenim uzorcima, to oni mogu već tokom tog dela ocenjivanja da utvrde da određeni uzorak ne zadovoljava osnovne smernice kvaliteta. U slučaju da se to dogodi, takav uzorak se odbacuje, a kandidat koji ga je izradio se u propisan roku obaveštava da nije ispunio uslov kako bi stekao sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom.

Takođe, komisija ima pravo da zahteva da se izvrši dodatno ispitivanje nekog uzorka. Takvu vrstu ispitivanja vrši posebna laboratorija koja je za to sertifikovana, a članovi komisije, odnosno sertifikaciono telo koje oni predstavljaju ima obavezu da o ovome obavesti i kandidata i organizatora ispita i to u propisan roku i na tačno određen način.

Tokom čitavog toka ocenjivanja, članovi komisije vode evidenciju o svim detaljima u pisanoj formi, koju potom mogu da daju na uvid i zainteresovanim stranama, odnosno i kandidatima i organizatoru ispita.Informacije o dodeli sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom

Kada članovi komisije završe celokupan proces ispitivanja uzoraka, oni odlučuju da li je određeni uzorak zadovoljio pravila standarda prema kome se odvija sertifikacija ili nije, te na osnovu toga donose odluku da li je određeni kandidat stekao sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom ili ne.

Obrasci koji su označeni kao QOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10. precizno određuju formu sertifikata, a u skladu sa pravilima standarda prema kome se i vrši sertifikacija.

Kandidati koji su ispunili uslove, te stekli ovaj sertifikat, isti najpre dobijaju skeniran u elektronskoj formi, odnosno na mejl, a nakon toga im stiže i original na adresu stanovanja koju su naznačili u prijavi za polaganje ovog ispita. Rok za dostavu sertifikata je 10 do 15 radnih dana od datuma polaganja ispita.

Većina sertifikata vezanih za oblast zavarivanja ima rok važnosti do 3 godine, a u zavisnosti od standarda prema kome se vrši ispitivanje zavisi i ovaj rok, o čemu kandidati bivaju precizno obavešteni na vreme.

Kako i kada je potrebno izvršiti resertifikaciju?

Kada se uzme u obzir činjenica da je sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom validan dokument, koji kao i svi drugi ima svoj rok važenja, po isteku tog roka se javlja potreba za njegovim produžetkom ukoliko kandidat želi i dalje da se bavi ovim poslom. Taj produžetak je zapravo resertifikacija, koja se takođe vrši u skladu sa pravilima standarda prema kome se vrši i primarno ispitivanje za njegovo sticanje, stim što se proces ispitivanja razlikuje u odnosu na onaj koji je vršen kada je kandidat stekao ovaj sertifikat.

U osnovi, proces resertifikacije podrazumeva da kandidat ima obavezu da uradi ispit, koji je propisan važećim standardom u trenutku polaganja, a ispitivač vrši proveru kandidata za obavljanje posla zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom i to prema precizno utvrđenoj formi u određenom standardu. Zatim, ispitivač procenjuje zapis koji je kandidat dostavio prilikom prijave, a koji je vezan za dotadašnje radno iskustvo, te ocenjuje da li je i u kolikoj meri on napredovao u ovom poslu od trenutka kada je stekao sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom.

Nakon što se precizno utvrde svi ovi segmenti, te na osnovu rezultata ispita, donosi se odluka da li se kandidatu odobrava produženje sertifikata ili ne.

Koja je cena ispita za sticanje sertifikata za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom?

Cena ispita kojim se stiče sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom je precizno određena cenovnikom sertifikacione kuće koja je zadužena za njegovo pravilno sprovođenje je na upit.

U cenu je uračunata organizacija ispita, dok se postupak izrade sertifikata naplaćuje dodatno, a u skladu sa cenom koja je navedena u aktuečnom cenovniku sertifikacionog tela.

Svi kandidati koji su pohađali kurs za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom polaganje ispita i izradu sertifikata ne plaćaju, uzevši u obzir da je ona uračunata u cenu obuke.

Kandidati sva plaćanja u vezi sa ovim ispitom vrše u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se organizuje ispitivanje.

Dodatne informacije o ispitu

Svaki kandidat koji tokom trajanja ispita za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom ili tokom procesa resertifikacije, a koji smatra da su njegova prava na bilo koji način povređena, ima mogućnost da uloži žalbu. Žalbu može da podnese u slobodnoj formi organizatoru ispita, koji će je proslediti sertifikacionoj kući koja je bila dužna da obavi ispitivanje.

Oni, dalje prema pravilima Procedure za žalbe, odnosno QPR.WI.S.03 procedure ispituju ono što je u njoj navedeno, te na osnovu dobijenih rezultata donose odluku da li će i na koji način reagovati. Ispitivanje i procena navoda koji su pomenuti u žalbi kandidata se vrše prema pravilima politike nepristrasnosti na koju se obavezuje svako telo koje je sertifikovano od strane nadležnih institucija za ispitivanje i dodelu sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom.

U roku od 3 nedelje od dana prijema žalbe, sertifikaciono telo je u obavezi da o ishodu obavesti kandidata koji je uložio žalbu i to na propisan način.

Svaka kompanija koja ima potrebu da ispit za sticanje ovog sertifikata obavi u svojim prostorijama ili na nekom drugom mestu, ima mogućnost da kontaktira organizatora ispita, kako bi se dogovorila oko svih detalja.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje