Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa

Još jedan od postupaka elektrolučnog zavarivanja koje se vrlo često sreće u praksi je označen brojem 135 i nosi naziv elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa ili skraćeno MAG zavarivanje. Razlog za ovu skaraćenicu koja označava početna slova sledećih reči: Metal Aktivni Gasovi jeste što se tokom ovog procesa zavarivanja koriste upravo aktivni gasovi, a na prvom mestu ugljen dioksid.

Ovaj postupak se najšeće primenjuje za zavarivanje onih elemenata koji su načinjeni od čelika ili njegovih legura, mada se može primenjivati i na druge materijale.

Svako ko sa uspehom završi obuku za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, koju Akademija Oxford organizuje u svim svojim poslovnicama u zemlji, ima pravo da izađe na završni ispit, kako bi stekao važeći dokument koji će mu omogućiti da lakše pronađe posao u struci. A samim tim što je sertifikat zavarivača za MAG zavarivanje priznat i van granica naše zemlje, to se kandidatima koji ga steknu otvaraju mnoga vrata, te mnogo lakše mogu da pronađu posao u nekoj poznatoj svetskoj kompaniji, čime će u velikoj meri obezbediti sebi bolju zaradu u budućnosti.
Ispit za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford u kojoj se za to steknu uslovi, a za njegovo pravilno sprovođenje su zadužene sertifikacione kuće koje su za taj postupak ovlašćene od vodećih evropskih i svetskih institucija. Osim što je reč o sertifikacionim telima koji su članovi Evropske federacije za zavarivanje (EWF), svako od njih je i član Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), čime kandidatima jasno daju do znanja da je u pitanju maksimalno stručna sertifikacija, te nemaju razloga da sumnjaju u validnost sertifikata koji mogu na ovaj način da steknu.

Pincip provere koji kandidatima pruža mogućnost da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa se isključivo sprovodi prema pravilima međunarodno priznatih standarda koji regulišu ovaj proces zavarivanja, a na prvom mestu na osnovu smernica standarda EN ISO/IEC 17024:2012 (Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba). Takođe, tokom procesa sertifikacije se primenjuju i odrednice sledećih standarda: ISO 4063 2007 (Zavarivanje i srodni postupci - Lista postupaka i njihovo označavanje), EN ISO/IEC 17024:2012 (Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba), te standarda EN 287-1:2011 (Ispit za kvalifikaciju zavarivača - Zavarivanje topljenjem – Deo 1: Čelici) i EN ISO 9606-1:2013 (Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem – Deo 1: Čelici).

Ko može da se prijavi za polaganje ispita za MAG zavarivanje?

Isključivo oni kandidati koji u momentu prijavljivanja imaju najmanje 18 godine, te su prema važećim zakonima Republike Srbije punoletni, imaju pravo da se prijave za polaganje ovog ispita.

Još jedan vrlo bitan uslov koji je u obavezi da ispuni svaki kandidat koji želi da polaže ovaj ispit kako bi stekao međunarodno priznat sertifikat podrazumeva da poseduje dokaz da je pohađao kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa. A upravo taj kurs organizuje Akademija Oxford na brojnim lokacijama u zemlji, odnosno u svakom gradu u kome ima poslovnicu.

Kako se vrši prijava za polaganje ispita za MAG zavarivanje?

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, odnosno koji su punoletni i koji poseduju dokaz o pohađanju obuke za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, koji prilažu prilikom prijavljivanja, treba da prilože još i kopiju lične krate, to jest očitan dokument, ako imaju ličnu kartu sa čipom i prijavu.

Što se tiče formulara prijave, on ne postoji, već ovaj dokument podrazumeva slobodnu formu, ali uz obavezu da poseduje određene informacije. A to znači da kandidat u prijavi mora da navede svoje lične podatke, kao što su prezime i ime, adresa stanovanja, te tačan naziv sertifikata koji želi da stekne, odnosno ispita za čije polaganje se prijavljuje. Pored toga, neophodno je i da jasno navede ko će da bude nosilac sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa koji može da stekne, to jest da li on lično ili neka kompanija čiji je on predstavnik i u čije ime i polaže ovaj ispit.

Kada kandidat prikupi svu potrebnu dokumentaciju, u obavezi je da je donese lično u jednu od poslovnica Akademije Oxford, koje se nalaze i u Beogradu, ali i u: Nišu, Kraljevu, Čačku, Novom Sadu, Ćupriji, Subotici, Jagodini i u mnogim drugim, kako većim, tako i manjim gradovima u Srbiji.

Termin održavanja ispita za sertifikat za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa

U svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavi minimalno 5 kandidata koji su zainteresovani za polaganje ovog ispita se on može organizovati.

Preciznije rečeno, nakon što se prijavi određen broj kandidata, predstavnici sertifikacionog tela sa kojim ostvarujemo saradnju određuju tačan termin održavanja ispita. A nakon toga, se na adekvatan način i u tačno određenom roku obaveštavaju svi prijavljeni kandidati i to svaki od njih posebno, kako i mestu, tako i o vremenu održavanja ispita.

Kako izgleda ispit za sticanje sertifikata za MAG zavarivanje?

Ispit koji se odvija prema zahtevima standarda ISO 4063 2007 (Zavarivanje i srodni postupci - Lista postupaka i njihovo označavanje), EN ISO/IEC 17024:2012 (Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba), odnosno EN 287-1:2011 (Ispit za kvalifikaciju zavarivača - Zavarivanje topljenjem – Deo 1: Čelici) i EN ISO 9606-1:2013 standarda (Kvalifikacioni ispit zavarivača - Zavarivanje topljenjem – Deo 1: Čelici), a kojim se stiče međunarodno priznat sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa se sastoji iz dva dela provere - teorijskog i praktičnog.

Teorijski deo provere je u formi usmenog ispitivanja, o čemu ispitivač, koji je specijalno određen od strane sertifikacionog tela vodi zapisnik u pisanom obliku.

Izrada uzorka prema uputstvima ovlašćenog ispitivača spada u praktičan deo ovog ispita, a uzorci se izrađuju isključivo onda kada je prisutan ispitivač. To posebno naglašavamo, jer svi oni kandidati koji donesu uzorak koji je već urađen na nekom drugom mestu mroaju biti diskvalifikovani, a takav uzorak se ne uzima na razmatranje.Proces ocenjivanja izrađenih uzoraka

Sertifikaciono telo, po završetku oba dela ispita ima obavezu da oformi stručnu komisiju zaduženu za ocenjivanje uzoraka, a ovom procesu psisustvuje i ispitivač. Oni tokom čitavog postupka procene i ocenjivanja vode evidenciju u pisanoj formi, koja može da bude data na uvid onim kandidatima koji to budu zahtevali.

Članovi komisije najpre vrše vizuelnu kontrolu uzoraka, a sve one za koje tom prilikom utvrde da ne odgovaraju smernicama standarda po kojima se vrši sertifikovanje proglašavaju neodgovarajućim, te ih dalje ne ispituju. Kandidate koji su izradili takve uzorke na tačno propisan način i u precizno određenom roku obaveštavaju da nisu zadovoljili uslove da bi u tom trenutku stekli sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa.

Ostale uzorke ispituju dalje i to na način koji je jasno naveden u standardima prema kojima se vrši provera kandidata. Ukoliko članovi komisije procene da neki od uzoraka mora da bude podvrgnut daljem ispitivanju, najpre imaju obavezu da ga pošalju u namensku, sertifikovanu laboratoriju sa kojom sertifikaciono telo čiji su oni predstavnici ima saradnju, a odmah zatim i da kandidata, odnosno organizatora ispita obaveste o ovom postupku. Ovo je vrlo važno da učine u precizno određenom roku, jer dodatno ispitivanje uzoraka često produžava čitav proces ocenjivanja, a samim tim i period za dostavu sertifikata kandidatima.

Sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa

Nakon što članovi komisije završe proces ispitivanja i ocenjivanja uzoraka, oni na osnovu tih i rezultata koje je kandidat pokazao u okviru provere teorijskog dela ispita donose konačnu odluku o tome da li je određeni kandidat stekao uslov da mu se dodeli sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa.

Zatim se počinje sa izradom sertifikata čija je forma, isto precizno određena pravilima standarda, te upravo od njih i zavisi na kom će obrascu biti izrađen, jer se oni kreću od forme sa oznakom QOB. WI.S.8.1., pa do QOB.WI.S.8.10. obrasca.

Kandidati koji su sa uspehom završili ovaj ispit, te stekli navedeni sertifikat, najpre dobijaju skeniran dokument na mejl, a u roku od 10 do 15 radnih dana ga dobijaju i lično i to na adresu koju su naveli u prijavi za polaganje ispita.

Što se tiče roka važnosti sertifikata zavarivača za MAG zavarivanje i on je precizno određen smernicama pomenutih standarda, stim da je rok važnosti za većinu sertifikata u oblasti zavarivanja najviše 3 godine od dana izdavanja.

Kako i kada se vrši resertifikacija?

Budući da je sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa validan dokument i on, kao i mnogi drugi dokumenti ima tačno naveden rok do kada važi. A nakon toga, kandidati koji žele da ga zadrže vrše proces resertifikacije.

I proces resertifikacije je, takođe jasno određen pravilima standarda, tako da podrazumeva najpre proveru znanja kandidata iz oblasti elektrolučnog zavarivanja u zaštiti aktivnog gasa, koja se radi u formi testa. Uz to, lice koje je od strane sertifikacione kuće ovlašćeno za proces resertifikacije ima obavezu da, najpre proceni fizičke sposobnosti kandidata za dalje obavljanje posla za koji je sertfikovan, odnosno da na osnovu podataka o dotadašnjem radnom iskusvu, koje je kandidat u obavezi da dostavi prilikom prijave za produženje sertifikata, proceni da li je i koliko on napredovao u obavljanju ovog posla.

Po završetku procene, te na osnovu njenih i rezultata testa koji je kandidat radio, donosi se odluka da li je on zadovoljio uslove da mu se sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa produži ili nije.

Koja je cena ispita za sertifikat zavarivača za MAG zavarivanje?

Cena ispita je na upit. U ukupnu cenu ispita je uračunata organizacija ispita, a ukoliko kandidat stekne sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, u obavezi je da njegovu izradu plati dodatno i to prema cenovniku sertifikacionog tela koji je važeći u tom momentu.

Sva plaćanja u vezi sa polaganjem i izradom sertifikata, kandidat može da izvrši direktno u onoj poslovnici organizatora sertifikacije u kojoj se ispitivanje odvija.

U slučaju da je kandidat pohađao i sa uspehom završio kurs za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa u Akademiji Oxford i o tome poseduje važeći dokaz, oslobođen je plaćanja polaganja ispita i izrade sertifikata, jer su i ove usluge uračunate u cenu obuke.

Dodatne informacije o ispitu za proveru zavarivača za MAG zavarivanje

Mada je procedura održavanja ovog ispita jasno određena pravilima pomenutih standarda kojih se u potpunosti pridržavaju i članovi sertifikacionog tela zaduženog za njegovo sprovođenje, kandidati imaju mogućnost da ulože žalbu, a u slučaju da procene da su na bilo koji način oštećeni ili da je došlo do neke neregularnosti tokom odvijanja ispita.

Žalba je dokument koji oni podnose u slobodnoj formi organizatoru ispita, a on je zatim na propisan način prosleđuje sertifikacionom telu koje je vršilo ispitivanja. Iako je forma žalbe slobodna, u njoj moraju da budu jasno navedeni podaci o vremenu i mestu polaganja, te naziv samog ispita, kao i podaci kandidata koji je sastavio (ime, prezime, podaci za kontakt). Uz to se precizno opisuje i razlog zbog koga se žalba ulaže.

Kada sertifikaciona kuća primi žalbu, ima rok od ukupno 3 nedelje da kandidata i organizatora ispita obavesti o njenom ishodu i to na tačno određen način. A do tada se ispituju navodi koji su u njoj navedeni, te predstavnici sertifikacionog tela donose odluku da li će ih uvažiti ili ne i na koji način će da postupe.

Klijenti koji žele da polažu ispit kako bi stekli međunarodno priznat sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, a iz nekog razloga im ne odgovara mesto održavanja ispita, već možda žele da to bude u prostorijama njihove firme, imaju mogućnost da kontaktiraju najbližu poslovnicu Akademije Oxford, kako bi ih naši koordinatori upoznali i sa informacijama za organizaciju ispita na ovaj način.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje