Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom

Skraćenica EPP se koristi da označi postupak zavarivanja koji nosi oznaku 121, a u pitanju je elektrolučno zavarivanje pod praškom, tačnije elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom.

Budući da je u pitanju proces koji se u praksi najčešće primenjuje kao automatizovan, to se i ispitivanje koje zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom, odvija prema pravilima nekoliko standarda, koji su svi priznati na svetskom nivou. Reč je o osnovnom standardu koji nosi oznaku EN ISO 9692-2:2008 (Zavarivanje i srodni postupci - Priprema spoja - Deo 2: Elektrolučno zavarivanje čelika pod praškom), te o standardima EN 1418:1999 i EN ISO 14732:2013 (Osoblje u zavarivanju – Ispitivanje radi provere zavarivača za zavarivanje topljenjem i otporno zavarivanje za potpuno automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala).
Sertifikacione kuće sa kojima sarađuje Akademija Oxford, a koje su nosioci svih potrebnih licenci i članice vodećih svetskih institucija u oblasti zavarivanja i to na prvom mestu Evropske federacije za zavarivanje (EWF), a zatim i Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW) se tokom procesa sertifikacije zavarivača u potpunosti pridržavaju opšteprihvaćenog standarda EN ISO/IEC 17024:2012, koji se odnosi na Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba.

Najčešću primenu ovaj proces zavarivanja ima kada je potrebno spojiti delove izrađene od nelegiranih i nisko legiranih čelika, ali i visokoleginarinih materijala izrađenih od ovog metala, te bakra i ostalih materijala. Takođe, kandidat koji stekne sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom može da obavlja ovaj posao u mnogim segmentima, stim što je mahom u pitanju automatizovan proces, pa se od kandidata očekuje da je potpuno upoznat sa njegovim tokom, te da je za vreme pohađanja obuke za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom stekao sva potrebna znanja u vezi sa ovom vrstom zavarivanja, koja će da pokaže tokom ovog ispita.

Sertifikat koji stiču kandidati nakon uspešnog polaganja pomenutog ispita nije priznat samo na teritoriji naše zemlje, već i na teritoriji mnogih država, kako Evrope, tako i sveta.

Ko može da polaže ispit za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod praškom?

Svako ko želi da polaže ispit prema pravilima standarda EN ISO 9692-2:2008, EN 1418:1999 i EN ISO 14732:2013, a u trenutku prijavljivanja na ispit ima minimum 18 godina, ima pravo da ga polaže.

Još jedan vrlo važan uslov koji imaju obavezu da ispune kandidati koji žele da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom jeste da poseduju dokaz o pohađanju specijalizovanog kursa koji se odnosi na ovaj postupak zavarivanja. A u okviru škole za zavarivanje pod zaštitnim praškom pri poslovnicama Akademije Oxford se organizuje istoimeni kurs, koji kandidatima omogućuje da steknu neophodna znanja da bi mogli da izađu na završni ispit, te obezbede sebi sertifikat koji je priznat na međunarodnom nivou.

Kako se vrši prijava za ispit prema navedenim standardima?

Samo kandidat koji ispiunjava već pomenute uslove ima pravo da izvrši prijavu na ispit, po čijem uspešnom polaganju stiče sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod praškom.

Prilikom prijavljivanja, koje može da izvrši direktno u poslovnici Akademije Oxford, koja ovaj ispit organizuje i to u ma kojoj od preko 20 njih, kandidati su dužni da podnesu dokaz da su pohađali kurs i obuku za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom, kao i fotokopiju lične karte ili, pak očitanu ličnu kartu, ako se radi o dokumentu koji sadrži čip. Naravno, tom prilikom dostavljaju u prijavu, odnosno dokument koji je u slobodnoj formi, a koji neizostavno mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu, poput imena, prezimena, adrese i podataka za kontakt (broj fiksnog i mobilnog telefona, mejl), ali podatke o nazivu ispita za čije polaganje se kandidat prijavljuje, to jest naziv sertifikata koji želi da stekne. Vrlo je važno i da kandidat u prijavi naznači ko će biti nosilac sertifikata, da li on lično ili neka kompanija u čije ime polaže ovaj ispit.

Vreme i lokacija održavanja ispita?

Organizator ovog ispita širom zemlje u brojnim gradovima i mestima ima svoje poslovnice, tako da se lokacija održavanja ispita za sticanje sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom određuje prema broju prijavljenih kandidata koji žele da polažu ovaj ispit. Naime,radi se o tome da je za održavanje ispita neophodno da se prijavi minimum petoro kandidata. Tek kada se u određenoj poslovnici Akademije Oxford prijavi dovoljan broj njih, u dogovoru sa predstavnicima sertifikacionog tela se određuje i tačno vreme polaganja.

Posle toga se o svim detaljima, odnosno i o mestu i o vremenu održavanja ispita prema smernicama standarda EN ISO 9692-2:2008, EN 1418:1999 i EN ISO 14732:2013 obaveštavaju prijavljeni kandidati i to na propisan način.

Ispit za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom

Uzevši u obzir da je tok samog ispita precizno određen pravilima standarda EN ISO 9692-2:2008, EN 1418:1999 i EN ISO 14732:2013, po kojima se i odvija ispitivanje, kandidati imaju obavezu da uspešno savladaju i teorijski i praktičan deo ispita, kako bi mogli da steknu sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom.

A to znači da najpre odgovaraju na pitanja koja im postavlja ispitivač, ovlašćen od strane sertifikacione kuće sa kojom Akademija Oxford ima saradnju. Ovaj deo ispita je u formi usmenog ispitivanja, a i o njemu, kao i o proveri u okviru praktičnog dela se vodi precizna evidencija u pisanoj formi.

U okviru drugog dela provere, kandidati dobijaju precizne smernice kako da izrade ispitni uzorak, sa ciljem provere teorijskih znanja koja su stekli tokom pohađanja obuke za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom. To podrazumeva da kandidati izrađuju uzorak i to isključivo u za to predviđenom prostoru i samo onda kada je prisutan ovlašćeni ispitivač. U slučaju da kandidati uzorak izrade na nekom drugom mestu, te ga samo donesu na ispit sa ciljem ocenjivanja, takav uzorak će se odbaciti kao nevažeći, a kandidat koji ga je izradio se udaljava sa polaganja.

Po završetku izrade uzorka, počinje proces procene i ocenjivanja izrađenih uzoraka, a koji vrši precizno određena komisija sertifikacione kuće zadužene za sprovođenje ovog ispita. Ovaj proces podleže pravilima Kvalifikacije i sertifikacije zavarivača koja su definisana QPR.WI.S.08 procedurom. Naravno, za sve vreme trajanja procesa ocenjivanja, članovi komisije maksimalno poštuju sva pravila koja navode standardi EN ISO 9692-2:2008, EN 1418:1999 i EN ISO 14732:2013, prema čijim smernicama se i sprovodi proces sertifikacije.

Proces ocenjivanja se najpre vrši vizuelno, a članovi komisije tek nakon toga počinju sa detaljnijom proverom uzoraka. Nekada se može dogoditi da se već tokom vizuelnog pregleda utvrdi da određeni uzorak ne zadovoljava standarde kvaliteta, kada komisija ima pravo da tako izrađen uzorak isključi iz daljeg toka ocenjivanja, a kandidata koji ga je izradio obavesti u propisanom roku da nije zadovoljio uslove definisane navedenim standardima, te da ne može da stekne sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom.

Isto tako, u pojedinim slučajevima može da se dogodi da komisija smatra da određeni uzorak treba da bude podvrgnut daljim ispitivanjima. Tada je vrlo važno da komisija na propisan način o tome obavesti sve učesnike ispitivanja, kako samog kandidata, tako i organizatora ispita, te da u skladu sa definisanom procedurom, takav uzorak prosledi na dalje ispitivanje u sertifikovanu laboratoriju sa kojom ostvaruje saradnju.Dodela sertifikata zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom

Kada se završi čitav proces ocenjivanja, komisija objedinjuje te rezultate sa onima koje je kandidat pokazao u okviru usmenog ispitivanja, te donosi konačnu odluku o tome da li je stekao sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom.

Zatim sledi izrada sertifikata i to prema precizno određenim obrascima koji se kreću od QOB. WI.S.8.1. do QOB.WI.S.8.10., a u zavisnosti od toga prema kom standardu se vrši ispitivanje. Kada sertifikaciono telo završi izradu sertifikata, iste šalje prvo kandidatima na mejl, a originale im dostavlja na kućnu adresu. Rok za dostavu sertifikata je između 10 i 15 radnih dana, gledano od datuma polaganja ispita.

U zavisnosti od pravila navedenih u standardu prema kome se vrši sertifikacija, zavisi i koliko on traje, ali je većinom rok važnosti sertifikata u oblasti zavarivanja do 3 godine.

Šta je resertifikacija i kada se ona vrši?

Budući da je sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom zvaničan dokument, on ima i precizno određen rok do kada važi. A nakon što taj rok istekne, kandidat je u obavezi da izvrši produženje sertifkata, odnosno da obavi proces resertifikacije.

Iako je i resertifikacija, odnosno njen tok precizno određen međunarodno priznatim standardima, ovaj postupak se u velikoj meri razlikuje od početnog ispitivanja kada kandidati stiču sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom.

U suštini, postupak resertifikacije više podrazumeva procenu dokumenata koje tom prilikom podnosi kandidat od strane ovlašćenog lica sertifikacionog tela, kao i procenu fizičke sposobnosti kandidata da i dalje vrši posao za čije obavljanje poseduje sertifikat. Praktično gledano, jedina obaveza kandidat jeste da uradi test, koji sadrži pitanja vezana za proces elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim praškom.

Na osnovu rezultata ispita, te procene i fizičke sposobnosti i profesionalnog napretka kandidata, komisija donosi odluku da li se kandidatu produžava sertifikat ili ipak nije stekao uslove za to.

Cena ispita za sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom

Ukupna cena polaganja ispita prema međunarodno priznatim standardima EN ISO 9692-2:2008, EN 1418:1999 i EN ISO 14732:2013 je po dogovoru. Sva plaćanja u vezi sa polaganjem, kandidat vrši u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se sprovodi i ispit.

Navedena cena uključuje organizaciju ispita, dok se izrada sertifikata naplaćuje naknadno i to nezavisno od cene ispita, a prema važećem cenovniku sertifikacione kuće koja je zadužena za njegovo pravilno sprovođenje.

Ako kandidat prilikom prijave dostavi važeći dokaz da je sa uspehom završio kurs za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom u Akademiji Oxford, on se oslobađa plaćanja, jer su i izlazak na završni ispit i izrada sertifikata uračunati u cenu navedene obuke.

Još informacija o ovom ispitu

Svaki kandidat koji u toku polaganja smatra da je narušena ispitna procedura, ima pravo da uloži žalbu u propisanom roku, koju može da preda organizatoru ispita. A Akademija Oxford je dužna da u najkraćem mogućem roku navedeni dokument dostavi sertifikacionoj kući, koja dalje postupa prema pravilima QPR.WI.S.03, odnosno Procedure za žalbe. To znači da najpre procenjuju navode koji su pomenuti u ovom dokumentu, te nakon utvrđivanja činjeničnog stanja odlučuju da li će i na koji način reagovati. Potom o predviđenim postupcima obaveštavaju kandidata u roku od 3 nedelje od dana prijema žalbe.

Kandidati koji žele da ulože žalbu moraju da znaju da je reč o dokumentu čija je forma slobodna, ali koji mora posedovati bitne podatke. Pod tim se misli najpre na informacije o kandidatu, terminu kada je polagao ispit, te lokaciji i tačnom nazivu ispita, a tek nakon toga treba da budu iznete informacije koje se odnose na propuste koji su eventualno uočeni od strane kandidata.

U slučaju da kandidati ili predstavnici drugih kompanija imaju potrebu da ispit kojim se stiče sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom bude održan na nekom drugom mestu, a ne u prostorijama koje je predvideo organizator ispita, može da kontaktira najbližu poslovnicu Akademije Oxford kako bi dobio sve neophodne informacije i o ovoj opciji.

Gradovi u kojima možete dobiti Sertifikat zavarivača za elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje