Kurs i obuka za montera drvenih kuća

Kratak opis

Ponudom je obuhvaćen kako korporativni seminar, tako i stručni kurs i obuka za montera drvenih kuća za fizička lica.

Cena | Trajanje kursa: 240 sati

Nije neophodno da ima bilo kakvo prethodno znanje ona osoba, koja želi da pohađa specijalizovani seminar za montera drvenih kuća, ali svakako mora da obezbedi propisanu dokumentaciju za upis. Informacije o tome će biti dostupne zainteresovanima direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a prijavu mogu izvršiti ili na taj način ili putem telefona. Svakako da im je dozvoljeno i osnovne informacije da pošalju na mejl, a zahteva se da izuzev imena i prezimena, tom prilikom obavezno navedu i datum rođenja, ali i broj svog telefona, kako bi zaposleni konkretne poslovnice kontaktirali i informisali ih o dokumentima koja su obavezni da prilože i o postupku upisa.

A što se upisa tiče, zahteva se prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata, te dolazak u dogovoreno vreme u predstavništvo institucije organizatora, u kome su prijavu prethodno izvršili.

Bitno je da informišemo sve zainteresovane da izuzev za fizička lica, ova institucija može pomenutu obuku da organizuje i za određeni broj radnika u nekoj kompaniji, u kom slučaju se sprovodi korporativna obuka. Način organizacije je prilično jednostavan, jer se nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća dozvoljava da sve detalje direktno definišu sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, odnosno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Potrebno je da se oni usaglase prvo oko toga koliko zaposlenih će pohađati časove, te u skladu sa tim da odrede i da li će nastava biti individualna, poluindividualna ili grupna, a potom i da definišu gde će časovi biti organizovani. Naime, kao i kod kursa, koji treba da prate fizička lica, praktikuje se da časovi budu organizovani u samoj poslovnici ili preko interneta, s tim što korporativni kurs i obuka za montera drvenih kuća može biti sproveden i u kompaniji klijenta. O svim uslovima koji moraju biti ostvareni, da bi nastava bila organizovana na drugoj lokaciji će nadležni u okviru konkretnog preduzeća detaljno da budu informisani.


Svaki pojedinačni polaznik može časove da pohađa po klasičnom principu i to u prostorijama izabrane poslovnice, a omogućeno mu je i da to učini online.

S obzirom na to da nastavu onlajn polaznik prati preko računara, to podrazumeva da ga on mora imati, a vrlo je važno i da u konkretnom prostoru veza sa internetom bude zadovoljavajuća, kako bi predavanja bila organizovana bez ikakvih smetnji. Tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške se nalazi u svakoj poslovnici ove institucije i na raspolaganju je onim polaznicima, koji se ne budu u potpunosti snašli sa postupkom instalacije namenskog softvera, odnosno koji budu imali ma kakav problem prilikom pohađanja časova na taj način.

Kako klasična, tako online nastava, može biti organizovana za grupu polaznika, koja broji između četvoro i osmoro njih, odnosno u okviru individualne ili poluindividualne, a kada časovima pristupa jedna ili dve osobe.

Pravila koja se poštuje prilikom sprovođenja grupne nastave su naročito rigorozna i podrazumevaju da organizator sve definiše, to jest da određuje kako datum početka, tako isto i termine održavanja časova, ali i dinamiku u skladu sa kojom će se grupna obuka i kurs za montera drvenih kuća organizovati. Međutim, sve to ne može da bude sprovedeno do onog momenta, dok se najmanje četiri osobe u određenom predstavništvu ne prijave, to jest dok ne bude bila oformljena grupa od minimalnog broja članova. Ističemo da zahtevi polaznika vezano za promene niti jednog segmenta kod grupne nastave ne mogu biti uzeti u obzir.

Upravo zato i jesu u ponudi poluindividualna i individualna edukacija, budući da se radi o nastavi koja se organizuje u skladu sa zahtevima polaznika. Preciznije govoreći, svako od njih bi trebalo da se sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica pomenute institucije dogovori o datumu početka, potom o terminima održavanja časova i svakako oko dinamike. U principu je jedina razlika između ova dva tipa edukacije u broju polaznika, uzevši u obzir da njih dvoje pohađaju poluindividualnu, a individualnoj nastavi pristupa samo jedna osoba.

S obzirom na to da je u pitanju zanimanje koje podrazumeva praktičan rad, to specijalizovani seminar za montera drvenih kuća uključuje i praksu. Informacije o organizaciji prakse su dostupne polaznicima u okviru poslovnica institucije organizatora, a postoje dve opcije. Naime, svaki kandidat može pronaći određenu kompaniju i tamo odraditi praksu u predviđenom trajanju, a zatim dostaviti dokaz o tome, kako bi mogao da stekne validan sertifikat. Druga opcija podrazumeva da institucija organizatora nudi polaznicima da praktični deo ove edukacije pohađaju u firmama, koje su poslovni partneri te institucije i za čiji rad ona garantuje. Sa druge strane, polaznici koji se opredele za prvu ponuđenu opciju ne dobijaju garancije o kvalitetu praktičnog dela nastave.

Naglašavamo i to da nakon što se završi stručni kurs i obuka za montera drvenih kuća, odnosno pošto polaznik bude završio sa pohađanjem i predavanja i praktičnog dela, steći će sertifikat koji je pravno validan i upisiv u radni dosije. A s obzirom na to da je zakon promenjen i da isključivo upisivanje sertifikata mogu da izvrše nadležni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, to se svakom kandidatu savetuje da odmah po sticanju ovog dokumenta kontaktira nadležne službe i zahteva zvaničan upis konkretnog sertifikata u svoj radni dosije.

TESTOVI


Šta izučava kurs i obuka za montera drvenih kuća?

Kako se očekuje da nakon završetka ove edukacije svi polaznici budu u potpunosti osposobljeni da samostalno navedeni posao obavljaju, to podrazumeva da će specijalizovani seminar za montera drvenih kuća njima najpre da omogući sticanje teorijskih znanja o tome na koji način se postavljaju kuće od drveta i to korak po korak.

Naravno da će predavači najpre predstaviti materijale, odnosno vrste drveta od kojih se najčešće izrađuju objekti suve gradnje, a potom će ukazati prisutnima i na to koliko je obično vremena potrebno da bi konkretni objekat u potpunosti bio završen.

Govoriće im i o termičkim svojstvima takvih objekata, a posebno će objasniti i koje su predložene vrste grejanja, odnosno kolika se energija nakon useljenja obično koristi.

Podrazumeva se da plan i program, u skladu sa čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za montera drvenih kuća uključuje i predstavljanje postupka izrade temelja za montažnu kuću ili objekat druge namene, a sve to najpre kroz teoriju, te potom u okviru praktičnog dela. Takođe će profesori govoriti i o tome kako se ugrađuje termo - zvučna izolacija, zatim na koji način se ugrađuju prozori, vrata i kako se koriste takozvani KVH profili za spoljašnje i unutrašnje zidove.

Predavači će govoriti i o međuspratnim konstrukcijama, te o hidroizolaciji objekata, odnosno o probnoj konstrukciji i uopšteno o svemu što će omogućiti vlasnicima da dugo uživaju u konkretnom stambenom ili poslovnom objektu, odnosno u drvenom objektu bilo kakve namene.

Naravno da će svaki polaznik ove specijalizovane edukacije dobiti informacije i o tome kako teče celokupan postupak montiranja određenog objekta, odnosno o tome šta je sve potrebno preduzeti da bi taj postupak bio sa uspehom završen.

Sva pitanja koja polaznici budu imali vezano za predstavljene teme će moći da upute profesorima u toku svakog predavanja, a obično se praktikuje da to bude nakon svega što profesor bude završio svoje izlaganje.

Budući da postoje i određeni nedostaci ovakvih objekata, to je predviđeno da stručni kurs i obuka za montera drvenih kuća i tu temu obradi. Predavači će prvo objasniti kandidatima koji su to primećeni nedostaci u praksi, a zatim će im predstaviti primere i naučiti kako da oni sve te probleme u svom budućem radu na vreme preduprede, te eventualno i ako do njih dođe, saznaće kako da ih što pre i otklone.

Kada se održava seminar za montera drvenih kuća i gde?

Prema jasno definisanim pravilima, specijalizovana obuka i kurs za montera drvenih kuća može biti organizovana i za fizička i za pravna lica, odnosno za određeni broj radnika nekog preduzeća, a u kom slučaju je u pitanju takozvana korporativna obuka.

Jednostavnije govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave u svojim poslovnicama širom zemlje i preko interneta, a zainteresovani će se opredeliti da li im više odgovara da časove prate u grupi, odnosno u paru ili u okviru individualne nastave. Upravo od svega toga zavisi i vreme održavanja časova i mesto.

Posedovanje računara je navedeno kao osnovni zahtev za praćenje nastave onlajn, kao i stabilna veza sa internetom, a neposredno pred početak će svaki kandidat morati i da izvrši instalaciju propisanog softvera. Naravno da ako to ne bude mogao samostalno da učini, ima apsolutno pravo da se obrati i zaposlenima u bilo kom predstavništvu ove institucije, a uzevši u obzir da je omogućena i tehnička podrška svim polaznicima u tom slučaju.

Klasičan tip edukacije podrazumeva organizaciju nastave u poslovnicama pomenute institucije, a fizičko lice koje izvrši prijavu će odabrati da li želi da časove pohađa kroz individualnu ili grupnu, odnosno poluindividualnu nastavu, to jest da li želi da to učini samostalno, u grupi u kojoj može biti najviše osmoro, a najmanje četvoro ljudi ili u paru.

Ukoliko nekome odgovara da potpuno samostalno pohađa predavanja, treba da zna da se individualni i poluindividualni kurs i obuka za montera drvenih kuća organizuje na potpuno isti način. Direktno sa predavačima će se jedan ili dvoje polaznika dogovarati o svemu u tom slučaju, odnosno definisaće prvo kog datuma počinje edukacija, zatim na koji način će celokupan nastavni fond biti raspoređen i u kojim terminima će časovi biti organizovani.

Potpuno suprotno od toga, grupna edukacija podrazumeva striktno definisana pravila, a koja tom prilikom određuje isključivo nadležno lice i to u onom predstavništvu pomenute institucije, u kome se neposredno pre toga oformi grupa od minimum 4 člana. Dakle, nakon što se toliko osoba najmanje bude prijavilo, koordinator za nastavu će definisati kako datum početka, tako isto i u kojim terminima će nastava biti organizovana, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom. Naravno da će svi prijavljeni dobiti o tome precizne informacije na propisan i način, a posebno će biti istaknuto da se ne smeju vršiti promene po njihovom zahtevu.

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar za montera drvenih kuća, to se omogućuje nadležnima u okviru bilo koje firme da definišu na koji način će njihovi zaposleni pratiti časove i to direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Pored toga što će odlučiti o tome kog datuma će početi korporativni kurs, oni će definisati i termine održavanja časova, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će oni biti organizovani, ali i gde. Naime, samo kod tog tipa edukacije je dozvoljeno da nastava bude organizovana i van uobičajenih pravila, odnosno ili u samoj kompaniji čiji zaposleni treba da pohađaju obuku ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, uz zahtev da klijent obezbedi optimalne uslove za rad.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs za montera drvenih kuća?

Obuka za montera drvenih kuća traje tri meseca, 240 sati odnosno potrebno je odraditi 240 sati prakse u jednom od stacionara u svom mestu. Baš zato što nadležno lice poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kojoj se oformi grupa i to od minimalnog broja ljudi, to jest njih četvoro, definiše dinamiku održavanja časova, kao i datum početka i termine, prijavljeni će naknadno dobiti informacije o svemu tome.

Ukoliko se pojedinačni polaznik opredeli da časove pohađa ili u okviru poluindividualne ili individualne nastave, on automatski stiče pravo da direktno sa profesorom, odnosno sa licem koje u konkretnoj poslovnici ima ta ovlašćenja, definiše koliko će ukupno nastava u tom slučaju trajati. Sve to podrazumeva da ona može trajati i duže od četiri sedmice, ali i kraće od toga, jer isključivo sve zavisi od dogovora koji će polaznici imati sa nadležnima.

Preostalo nam je da pomenemo i to da korporativni kurs i obuka za montera drvenih kuća podrazumeva drugačiji princip organizacije, te iz tog razloga će podatke o trajanju polaznici dobiti od svojih nadležnih, a koji će prethodno da se o svemu tome dogovore sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i to u okviru bilo koje poslovnice.

Spisak gradova za kurs i obuku za montera drvenih kuća

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje