Kurs i obuka za montera ventilacije

Monter ventilacije - Audio verzija
Audio verzija teksta

Apsolutno nikakvo predznanje nije potrebno da bi neko mogao da se prijavi za pohađanje ove specijalizovane edukacije. Inače, Obrazovni centar Akademije Oxford u toku cele godine organizuje stručni seminar za montera ventilacije za sve zainteresovane polaznike.

A osim za fizička lica, nastava može biti sprovedena i za pravna, odnosno za zaposlene u brojnim kompanijama. Uzevši u obzir da je korporativni kurs specifičan zbog ciljne grupe, dozvoljava se nadležnima u okviru zainteresovanih firmi da preciziraju način organizacije sa zvanično ovlašćenim licem ma koje poslovnice pomenute institucije. Zapravo je važno da se oni usaglase ne samo oko termina održavanja predavanja i dinamike, odnosno datuma početka, nego i oko toga na kojoj lokaciji će korporativna obuka biti održana. Naime, to je jedini izuzetak, pošto se dozvoljava da budu ostvareni zahtev klijenata vezano za sprovođenje nastave u samoj firmi, ali samo ukoliko za to postoje zakonom i pravilnikom propisani uslovi.

Svako fizičko lice koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za montera ventilacije treba prvo da izvrši prijavu i to ili direktno u odabranom predstavništvu ove institucije, koje mu je najbliže ili elektronski, a zahtevane podatke može da dostavi i putem telefona. Osim prezimena i imena, očekuje se da navede i datum rođenja, kao i kontakt informacije.


Nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora će detaljno informisati sve prijavljene o dokumentima, koja su obavezni da dostave prilikom upisa. Svakako će im tom prilikom naglasiti i da je njihovo prisustvo zahtevano u momentu upisa.

Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da institucija organizatora ima neophodne dozvole i ovlašćenja za sprovođenje konkretne edukacije, tako da po njenom završetku svakom polazniku izdaje i sertifikat. U pitanju je dokument koji je sa pravnog aspekta u potpunosti validan, što znači da može u radni dosije svakog kandidata da bude upisan. Dakle, ukoliko polaznik pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje ima otvoren dosije, biće neophodno da se obrati nadležnima i da od njih zahteva upis stečenog sertifikata u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima.

Inače, prema programu po kome se odvija specijalizovani kurs i obuka za montera ventilacije, navedeno je da kandidati moraju pohađati i teorijski i praktični deo. Za teorijski deo oni biraju tip nastave i mesto gde, odnosno odakle će časove pohađati, a što se tiče prakse, na raspolaganju su im dve mogućnosti. Naime, organizator nudi opciju da praktični deo svaki polaznik pohađa u kompanijama, sa kojima ova institucija ima saradnju i u kom slučaju u potpunosti stoji iza kvaliteta praktičnog dela edukacije. Druga opcija jeste da kandidat samostalno pronađe odgovarajuću firmu, a u kojoj postoji otvorena radna pozicija monter ventilacije i da tu pohađa praktični deo. Ono sa čime moraju svi kandidati da budu upoznati jeste da institucija organizatora garantuje za kvalitet praktičnog dela obuke samo ako polaznik odaberi prvu opciju, odnosno ukoliko se odluči da praksu pohađa u firmi, koja je poslovni partner institucije organizatora.

TESTOVI


Dakle, svaki pojedinačni polaznik bira da li će nastavu pohađati klasično, odnosno u poslovnicama ove institucije ili onlajn, a posle toga odlučuje i da li želi da to učini u paru, u grupi ili individualno, pošto je ponudom obuhvaćen poluindividualni i grupni seminar za montera ventilacije, kao i individualni.

Broj polaznika se razlikuje kod svakog tipa edukacije, te tako dvoje ljudi treba da pohađaju poluindividualnu, između četvoro i osmoro kandidata pristupa grupnoj, a samo jedan individualnoj.

Sasvim očekivano, razlikuje se i način organizacije svake od njih, te tako kod individualne i poluindividualne važi pravilo da se polaznici o svim detaljima vezano za sprovođenje teorijskog dela edukacije dogovaraju direktno sa nadležnima u onoj poslovnici, u kojoj su neposredno pre izvršili prijavu i upis. Tom prilikom će se oni dogovoriti kako oko tačnog rasporeda časova, tako isto i oko datuma početka individualne ili poluindividualne nastave, te oko termina održavanja predavanja.

Tek onog momenta kada bude bio ostvaren osnovni uslov za početak grupne obuke, organizator može da definiše datum njenog početka, potom termine u kojima će časovi biti organizovani i da odredi prema kakvom rasporedu. Stvar je u tome da je naveden uslov da se oformi grupa od najmanjeg broja članova, tako da tek nakon što u jednoj od poslovnica četiri kandidata minimum bude izvršilo prijavu, ovlašćeno lice tog predstavništva ima pravo da definiše na koji način će časovi biti organizovani i da o tome obavesti prijavljene. Moramo posebno napomenuti da se promena niti jednog segmenta kod grupnog kursa ne dozvoljava, a ukoliko bilo koji polaznik to bude zahtevao.

Koje teme izučava obuka i kurs za montera ventilacije?

Trebalo bi da svaki polaznik ove edukacije na samom početku nauči koje poslove obavlja osoba specijalizovana za to zanimanje, a kako bi kasnije mogao ta znanja da primeni u praksi, koju isto obuhvata specijalizovani seminar za montera ventilacije. Naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi dve opcije za pohađanje praktičnog dela edukacije, te da će o tome sve informacije polaznici u trenutku upisa da dobiju od nadležnih.

A što se tiče teorijskog dela, biće predstavljeni različiti alati i mašine, koje obično ovaj stručnjak koristi u radu, kao i njihove osnovne karakteristike, kako bi polaznici u svom budućem radu znali na koji način se kojom od njih pravilno rukuje.

Sa osnovnim karakteristikama različitih tipova ventilacionih sistema će se kroz teoriju upoznati svaki polaznik ove edukacije. Predviđeno je da profesori u toku tih predavanja objasne i koje su prednosti kog ventilacionog sistema, ali će navesti i ukoliko postoje neke mane, te će ih uputiti kako da se primećeni nedostaci otklone u praksi na što bolji način.

Budući da osoba koja obavlja ovaj posao mora znati i da tumači nacrte, odnosno da na osnovu dobijenih projekata zna gde će biti postavljena ventilacija, a kako bi celokupan sistem što bolje funkcionisao, to će za vreme predavanja biti reči i o tome.

Svakako da će stručni kurs i obuka za montera ventilacije biti usmeren i na postupak puštanja u rad celokupnog sistema ventilacije, kojom prilikom će detaljno biti objašnjeno polaznicima šta je potrebno da posmatraju, a kako bi utvrdili da li su sva pravila ispoštovali i da li ventilacioni sistem radi onako kako je predviđeno. Budući da se tom prilikom može dogoditi da se jave određeni nedostaci, odnosno propusti, tokom teorijskog dela nastave će profesori govoriti o onima koji se u praksi najčešće sreću. Naravno da će polaznicima biti objašnjeno i na koji način se ti propusti mogu u što kraćem roku otkloniti, a kako bi nesmetano funkcionisao ceo sistem.

Kako u pojedinim slučajevima treba izvršiti i demontažu određenih delova ili celokupnog ventilacionog sistema, a u objektu bilo koje namene i površine, to je predviđeno da stručna obuka i kurs za montera ventilacije ponudi kandidatima mogućnost da se upoznaju kroz teoriju i sa takvim poslovima.

Interaktivni pristup nastavi je predviđen za završni deo, zato što bi trebalo da polaznici sva pitanja, koja imaju u vezi sa temama koje su pre toga obrađene i predstavljene, tada postave predavaču, a da bi nesmetano mogli da pohađaju praktičan deo ove edukacije, te kasnije i da posao montera ventilacije obavljaju samostalno i na što bolji način.

U kojim terminima se organizuje seminar za montera ventilacije i na kom mestu?

Da bi mogli da saznaju polaznici kada će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za montera ventilacije, odnosno u kojim terminima će nastavu pratiti i kakvom dinamikom, ali i gde, potrebno je da se svi prijavljeni opredele između opcija koje su im ponuđene vezano za praćenje nastave. Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje grupnu, poluindividualnu i individualnu edukaciju i to online i na klasičan način.

Svako ko bude odabrao grupni tip nastave će morati da prihvati ono što institucija organizatora definiše, uzevši u obzir da jedino ovlašćeno lice svake poslovnice pomenute institucije ima dozvolu da odredi datum početka grupne obuke, termine održavanja časova i njihov raspored. Međutim, predviđeno je da taj tip edukacije bude organizovan tek nakon što minimalan broj polaznika bude izvršio prijavu. Budući da u jednoj grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, to je neophodno da se najmanje 4 osobe u konkretnom predstavništvu prijave, posle čega će organizator sve prethodno pomenuto definisati. Kada bude obaveštavao koordinator za nastavu, odnosno ovlašćeno lice konkretne poslovnice sve prijavljene o tome, posebno će istaći da njihovi zahtevi u vezi sa promenom bilo kog segmenta ne mogu da budu uzeti u obzir.

Zato svako ko želi da pohađa časove onda kada njemu to najviše odgovara i onim tempom kojim želi, na raspolaganju ima individualnu ili poluindividualnu edukaciju. I jedna i druga se organizuju na potpuno isti način, a različit je samo broj polaznika, uzevši u obzir da dve osobe pohađaju poluindividualnu, a individualnu samo jedna. Trebalo bi da se tom prilikom kandidati dogovore sa profesorom koji će voditi odabrani tip nastave o tome kada će tačno početi individualna ili poluindividualna obuka i kurs za montera ventilacije, a zatim i o tome kojim tempom će nastava biti organizovana i u kojim terminima bi trebalo da pohađaju časove.

Za sva tri tipa edukacija je navedeno pravilo da mogu biti organizovane i u brojnim poslovnicama pomenute institucije, a na uobičajen način i preko interneta.

Svi kandidati koji izaberu da nastavu pohađaju onlajn treba da obezbede računar i stabilnu internet konekciju. A neposredno pred početak će dobiti sve informacije o tome koji softver moraju da instaliraju, te ukoliko bude bilo potrebno, mogu se obratiti članovima tima tehničke podrške bilo koje poslovnice pomenute institucije.

Konkretnu edukaciju mogu pohađati i zaposleni u okviru bilo kog preduzeća, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i korporativni seminar za montera ventilacije. Bez obzira koliko radnika će pratiti obuku, princip njene organizacije je takav da se dozvoljava vlasnicima preduzeća ili nadležnim licima da sa ovlašćenim predstavnicima institucije organizatora odrede i u kojim terminima će zaposleni pohađati predavanja i kada će nastava početi, odnosno kakvom dinamikom će časovi biti organizovani. Jedina edukacija koja može biti organizovana i na drugoj lokaciji jeste upravo korporativna, a obično se praktikuje da radnici časove pohađaju u svojoj matičnoj kompaniji. Podrazumeva se da će nadležni u instituciji klijenta morati da ispoštuju sve zahteve koji se tiču opremljenosti konkretnog prostora.

Koliko bi trebalo da stručni kurs i obuka za montera ventilacije traje?

S obzirom na to da je teorijskim delom obuhvaćeno 18 časova, to kada se organizuje grupni seminar za montera ventilacije nastava traje 4 sedmice ukupno.

Sve detalja vezano za tačan raspored časova, odnosno termine njihovog održavanja, kao i datum početka, dobijaju prijavljeni nakon formiranja grupe u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Budući da je dostupna i mogućnost da fizička lica pohađaju individualnu ili poluindividualnu edukaciju, a da se svaka od njih organizuje na drugačiji način, to oni podatke o trajanja dobijaju nakon dogovora sa nadležnima u konkretnoj poslovnici. Svakako da će se sa njima dogovoriti oko tačnog datuma početka bilo individualne, bilo poluindividualne nastave, ali i o terminima u kojima će teorijski deo edukacije biti organizovan.

Naglašavamo da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativna obuka i kurs za montera ventilacije, a da je način organizacije sličan kao i kod poluindividualne, odnosno individualne nastave za fizička lica. Naime, zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora će se sa direktorom ili vlasnikom preduzeća, čiji zaposleni treba da pohađaju ovu obuku, odnosno sa nadležnim licem, dogovoriti i oko dinamike sprovođenja časova i oko datuma njenog početka, te oko termina, tako da upravo od njihovog dogovora i zavisi koliko će trajati korporativna nastava.

Spisak gradova za kurs i obuku za montera ventilacije

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje