Kurs i obuka za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi

Najjednostavnije rečeno, veliku korist od znanja, koja će omogućiti prisutnima specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi će imati svi koji se trude da unaprede kvalitet najpre svog ličnog poslovnog ugleda. Takođe, sve to može pomoći i onim osobama, koje su u kompanijama različite strukture i veličine zaposlene na rukovodećim pozicijama u sektoru ljudskih resursa, te uopšteno svima koji se smatraju delom top menadžmenta bilo koje firme. Podrazumeva se da će vlasnici preduzeća, kao i svi poslovni ljudi nakon praćenja ove specijalizovane edukacije i primene prezentovanih znanja sasvim sigurno poboljšati i kvalitet svog poslovanja.

Uzevši u obzir da zvanični organizator ove edukacije ne zahteva nikakva prethodna znanja i veštine od polaznika, to bi najpravilnije bilo reći da ovo edukaciju može svako ko želi da pohađa.

Najvažnije je da napomenemo da Obrazovni centar Akademije Oxford može po zahtevu klijenata da organizuje i korporativni tip nastave. Radi se o edukaciji koja je namenjena radnicima neke kompanije, a ona se organizuje prema smernicama koje će klijent, odnosno direktor ili vlasnik te firme dati nadležnom predstavniku bilo koje od preko 20 poslovnica navedene obrazovne institucije. Princip je, zapravo vrlo jednostavan, jer se ovlašćeno lice određenog predstavništva institucije organizatora zajedno sa osobom, koja je u okviru konkretnog preduzeća za te poslove nadležna, dogovara oko toga kada će korporativna obuka da počne. Trebalo bi da se oni usaglase i oko termina u kojima će radnici predavanja da pohađaju, ali i oko rasporeda časova, što stvari znači da će oni zajedno definisati i koliko će ukupno da traje korporativni kurs i obuka za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi. Postoji i vrlo zanimljiva informacija, vezana za mesto održavanja edukacije namenjene zaposlenima, uzevši u obzir da po zahtevu klijenata ona može da bude organizovana i u okviru njihovog preduzeća. Neophodno je da tada vlasnik konkretne firme obezbedi nesmetani rad, odnosno da željeni prostor opremi prema pravilima, sa kojima će ga nadležno lice konkretne poslovnice organizatora svakako na vreme upoznati.


A u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i edukacija, koja je isključivo fizičkim licima namenjena, a ona može biti organizovana u okviru individualne i poluindividualne, odnosno grupne nastave, s tim što svaki pomenuti tip edukacije može biti pohađan i online i direktno u jednoj od poslovnica pomenute institucije, kada se časovi održavaju na klasičan način. Zapravo je iznet zahtev pred sve zainteresovane da se prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja odluče kako će časove pohađati i na kom će to mestu da učine.

Budu li se opredelili da časove pohađaju u grupi, od njih se na prvom mestu zahteva da budu strpljivi, zato što taj tip edukacije ne može biti organizovan sve do onog trenutka, dok u jednoj od poslovnica navedene institucije ne bude bio ostvaren zahtev i kreirana grupa od najmanje četiri člana. Baš zato da bi kvalitet edukacije bio na visokom nivou, ova institucija dozvoljava da maksimalno osmoro ljudi prisustvuje nastavi u grupi, a ovlašćeno lice poslovnice u kojoj je ispunjen navedeni zahtev će definisati na koji način će časovi biti organizovani. Jednostavnije rečeno, koordinator za nastavu će precizno da odredi kog datuma bi trebalo taj vid edukacije da počne, ali i kojim tempom će nastavni fond da bude održan, to jest koliko će ukupno dana trajati grupna obuka i naravno, u kojim terminima će biti organizovani časovi. Prethodno prijavljeni kandidati će na propisani način uosvemu tome da dobiju obaveštenja, a biće istaknut podatak da se izmene kod grupnog tipa edukacije ne dozvoljavaju, ako neko od članova te grupe eventualno bude zahtevao.

Zato se u ponudi i nalazi individualne seminar za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi, kada samo jedan polaznik predavanja pohađa, što je tip nastave koji se organizuje na vrlo fleksibilan način. Stvar je u tome da je data sloboda svakom kandidatu u tom slučaju da definiše kako će časovi biti održani i to direktno sa ovlašćenim licem predstavništva institucije organizatora, u kome je prijavu i upis taj kandidat izvršio, kao i sa nadležnim profesorom. Bitno je da oni odluče ne samo kog dana će individualna obuka početi, nego i u kojim terminima će polaznik da prisustvuje predavanjima i u skladu sa kakvom dinamikom će u tom slučaju predviđeni nastavni fond da bude raspoređen.

TESTOVI


Kada je u pitanju takozvani poluindividualni kurs, primenjuju se potpuno ista pravila koja važe i za individualni tip edukacije, samo što u tom slučaju predavanja treba da pohađaju dvoje ljudi u isto vreme. Zato i napominjemo da će se oni sa nadležnima u izabranoj poslovnici institucije organizatora i dogovarati o svim detaljima, koji su vezani za organizaciju nastave u paru.

Prilikom prijave, odnosno zvaničnog upisa bi svaki pojedinac trebalo da odluči i da li će časove pohađati online ili na klasičan način, to jest u poslovnicama navedene obrazovne institucije.

Svako ko se opredeli za prvu opciju, koja je ovom prilikom navedena će morati i da obezbedi računar, čiji performanse svakako moraju biti odgovarajuće, a sa čime će on na vreme da bude upoznat svaki polaznik zainteresovan da nastavu na taj način pogađa. Obaveza je kandidata u tom slučaju i da poseban tip programa instalira neposredno pre početka one vrste edukacije, koju bude izabrao da prati. Naravno da konekcija sa internetom mora biti stabilna na lokaciji, na kojoj će boraviti polaznik kada bude pohađao predavanja. Inače, svaka poslovnica ove institucije zapošljava i IT stručnjake, a upravo oni su kandidatima na raspolaganju, ukoliko se ne budu u potpunosti dobro snašli ili kada časove budu na taj način pratili ili u toku instalacije softvera.

U toku cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje zainteresovanih za praćenje ovog specijalizovanog seminara. A potrebno je da osim osnovnih informacije o sebi, to jest imena, prezimena i datuma rođenja, svaki zainteresovani dostavi i broj telefona, kako bi ga zaposleni u konkretnoj poslovnici pomenute institucije kontaktirali i informisani o detaljima, koji se tiču i postupka upisa i organizacije nastave.

Lično prisustvo se zahteva od svakog prijavljenog kandidata u trenutku upisa, a podrazumeva se da će dobiti jasne smernice i o tome kako funkcioniše taj postupak, ali i o tome koja dokumenta je u obavezi da donese nadležnim a tom prilikom.

Stručna obuka i kurs za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi - plan i program edukacije

Zbog čega je komunikacija posebno važna za poboljšanje poslovanja, odnosno poslovnog odnosa i sa klijentima, ali i sa kolegama je prva tema kojom će se specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi detaljno baviti. Primeri dobre prakse će biti pokazani odmah polaznicima, kako bi oni uočili šta se smatra dobrim komunikacijskih veštinama, a šta neizostavno treba izbegavati, posebno kada je u pitanju poslovna etika.

Kako komunikacijske veštine mogu uticati na poboljšanje odnosa u kolektivu, odnosno na koji način one utiču na poboljšanje poslovanja, te na povećanje produktivnosti svakog pojedinca posebno, ali isto tako i celog kolektiva te organizacije jesu, svakako teme kojima će dosta pažnje predavači tokom ove edukacije posvetiti.

Saznaće prisutni i na koji način mogu unaprediti socijalne veštine, te kako one utiču na poboljšanje radne atmosfere, a posredno i na produktivnost pojedinca, odnosno celog kolektiva.

Jedna od vrlo zanimljivih tehnika će biti predstavljena polaznicima, a vezana je za takozvanu kontrolnu mapu. Dobiće informacije svaki polaznik ove edukacije i o tome po kom principu funkcioniše kontrolna mapa i koji je osnovni cilj njene pravilne primene.

Trebalo bi da specijalizovani seminar za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi omogući polaznicima i da dobiju informacijw o tome koje su to greške, koje nadležni primarno u nekom preduzeću čine. Naravno da će predavači sve to prikazati i uz pomoć primera, koje će prethodno vrlo pažljivo i da izaberu, kako bi ponudili polaznicima mogućnost da lako shvate koje su to greške i kako da ih izbegnu u svom poslovanju. Tom prilikom će biti i diskusija između učesnika ove edukacije i predavača, tako da će oni razgovarati o svim prezentovanim greškama poslovnih ljudi, odnosno objasniće profesorima na koji način bi oni u praksi ispravili.

Biće informisani polaznici i o tome koje su to tehnike i strategije komunikacije, koje bi svakako trebalo implementirati ne samo u svoj poslovni život, nego i u privatni.

Na koji način je najbolje pristupiti rešavanju konflikata u određenom preduzeću je, svakako tema koju će detaljno specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi da obradi. U zavisnosti od broja polaznika, odnosno njihovih afiniteta, profesori mogu organizovati i studiju slučaja, a u koji će učešće uzeti svi prisutni. Naravno da će biti u prilici kandidati i da nauče koji su to najčešći konflikti na radnom mestu, te kako bi trebalo pristupiti njihovom pravilnom rešavanju.

A da bi neko u poslovnoj sferi bio uspešan, on mora znati i kako da odbije određene poslove, a da to ne bude socijalno neprihvatljivo. Upravo zato će profesori govoriti i o tome, te će polaznike upoznati i sa najboljim načinom za rešenje takvih situacija, a biće reči i o tome kako da na socijalno prihvatljiv način oni daju poslodavcu otkaz, ako ikada budu došli u takvu situaciju.

Bilo koji sektor u kompaniji mora funkcionisati besprekorno, a da bi to moglo da se dogodi, nadležno lice mora biti u stanju da uz primenu specijalnih tehnika poboljša atmosferu u kolektivu, odnosno da podstiče zaposlene da budu još produktivniji i da svoj posao obavljaju na visokom nivou kvaliteta. Upravo sa tim tehnikama će profesori i upoznati polaznike ove specijalizovane edukacije, te će im objasniti kako bi trebalo da ih pravilno primene u svojoj kompaniji.

Potrudiće se profesori da predstave prisutnim i osnovna pravila asertivne, kao i neverbalne komunikacije, a biće predstavljeni i pojmovi socijalne, odnosno emocionalne inteligencije.

Naravno da nadležni u različitim sektorima u određenim slučajevima kritikuju svoje zaposlene, ali da bi poboljšanje kvaliteta rada svakog pojedinca, odnosno cele kompanije unapredili, oni moraju znati i da na pravilan način upute kritiku, tako da će profesori i o tome tokom ove specijalizovane obuke da govore.

A sve to isto se odnosi i na pohvale zaposlenima, te bi kandidati trebalo da saznaju i na koji način oni treba u praksi da prime pohvalu od svojih nadležnih, odnosno kako da svojim kolegama i podređenima iskažu pohvalu na pravi način.

U određenim slučajevima može doći do manipulacije zaposlenih, a uglavnom od strane nadležnih, mada nije redak slučaj da manipulacija dolazi i od kolega, tako da će svaki polaznik ove specijalizovane edukacije dobiti informacije i o tome kako da prepozna manipulativne metode i kako da se na najbolji način od njih distancira, odnosno odbrani.

Interaktivno će biti završno predavanje ovog specijalizovanog kursa, a trebalo bi da svi kandidati tom prilikom uzmu učešće, u smislu da pitaju profesore apsolutno sve što nisu razumeli u toku prethodnih predavanja, odnosno za vreme predstavljanja nastavnog programa ove specijalizovane obuke.

Specijalizovani kurs i obuka za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi - mesto i vreme održavanja

Isključivo od želje i odluke svakog prijavljenog zavisi kako mesto, tako i vreme, odnosno termini u kojima će specijalizovani seminar za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi da bude održan.

Da pojasnimo, Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje kako na klasičan način, tako isto i online, a nudi se mogućnost prijavljenima da odaberu hoće li časove pohađati u paru, zatim individualno ili u okviru grupne nastave.

Baš iz tog razloga što postoji nekoliko tipova edukacija u ponudi, nudi se mogućnost svakom prijavljenom kandidatu da izabere kako tip edukacije koji želi da pohađa, tako i lokaciju na kojoj to želi da učini.

A u slučaju da se odluči za klasičan vid nastave, to će podrazumevati da je obavezan svaki polaznik u jednu od poslovnica pomenute institucije da dolazi u terminima, koje će prethodno sa ovlašćenim licem definisati.

Ukoliko prijavljenom kandidatu više odgovara online kurs i obuka za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi, tada ima pravo on lično da odabere lokaciju sa koje će pratiti časove. Zapravo će koristiti sopstveni računar tom prilikom, a na koji će u skladu sa pravilima institucije organizatora on biti u obavezi da instalira specijalizovani program. Sa tim u vezi bi bilo dobro da napomenemo i to da su IT stručnjaci u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni, te da su njihovi saveti na raspolaganju kandidatima, koji ne budu mogli sa uspehom da instaliraju namenski softver, odnosno koji budu naišli na neku teškoću u trenutku kada pristupaju predavanjima online. Inače, bitno je da osim kompjutera odgovarajućih performansi, svaki kandidat u tom slučaju osigura i stabilnu vezu sa internetom, a na onoj lokaciji sa koje bude odlučio časove da pohađa.

Prema pravilniku pomenute institucije, potrebno je da svaki polaznik izabere i da li će online, odnosno klasičnu edukaciju pohađati samostalno, odnosno u grupi ili u paru, pošto se u ponudi osim individualne i grupne, nalazi i takozvana poluindividualna nastava.

Pravila po kojima se individualni tip edukacije organizuje su istovetna kao i kada nastavi treba da prisustvuje dvoje kandidata, odnosno kada se sprovodi poluindividualna obuka. A u pitanju su vrlo fleksibilna pravila, zato što se zainteresovanima za praćenje tih vidova obuke dozvoljava da odluče kako će časove pohađati, a to čine zajedno sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu konkretne institucije, u kome su neposredno pre toga prijavu i zvaničan upis izvršili. Jednostavnije rečeno, potrebno je da se oni dogovore prvo oko toga kog datuma će početi ili individualna ili poluindividualna obuka i kurs za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi, a da posle toga precizno definišu i u kojim terminima će časove pohađati, odnosno koliko će ukupno konkretni tip edukacije da traje, uzevši u obzir da je njihova obaveza da se usaglase i oko dinamike održavanja časova, što znači da će oni odlučiti i o tome koliko će tip obuke koji izabere da pohađa, ukupno da traje.

A što se tiče nastave koju bi trebalo da prati grupa polaznika, pravila po kojima se ona organizuje se u velikoj meri razlikuju u odnosu na ona, koja se praktikuju prilikom sprovođenja poluindividualne, odnosno individualne edukacije. Naime, prilikom održavanja nastave za grupu polaznika isključivo ovlašćeno lice institucije organizatora ima pravo i obavezu da definiše kako će predavanja u tom slučaju da budu organizovana. Potrebno je da grupa od 4 kandidata minimum bude oformljena, jer je baš to navedeno kao osnovni uslov za početak nastave u grupi. Trebalo bi da najviše osmoro kandidata prisustvuje predavanjima tom prilikom, kako bi kvalitet edukacije tog tipa bio na visokom nivou. Takođe je važno da svi koji su zainteresovani predavanja na taj način da prate znaju da se detalji, koji koordinator za nastavu bude prethodno odredio, ni u kom slučaju ne smeju po zahtevu polaznika menjati, već se očekuje da oni budu u potpunosti prihvaćeni i ispoštovani od strane svakog prijavljenog. U principu, nakon što grupa od minimalnog broja članova zvanično bude bila formirana, koordinator za nastavu će precizno da odredi kao prvo datum početka grupnog kursa, zatim termine u kojima će taj broj kandidata predavanja da pohađaju, odnosno preciziraće i njihov raspored, to jest dinamiku održavanja predviđenog broja predavanja. Na propisani način će prijavljeni biti informisani o tome, a svakako se očekuje da se konkretnih pravila oni u potpunosti pridržavaju.

Sem edukacije koje se organizuje za fizička lica, odnosno pojedinačne polaznike, ova institucija nudi mogućnosti da nastava bude prilagođena zaposlenima u nekoj firmi. U tom slučaju se organizuje takozvana korporativna obuka, a pravila nalažu da nadležni predstavnik jedne od poslovnia institucije organizatora definiše kako će predavanja biti organizovana zajedno sa zvanično ovlašćenim licem zainteresovanog preduzeća, odnosno sa direktorom ili vlasnikom. Potrebno je da se oni usaglase kako oko termina održavanja časova, odnosno oko njihovog rasporeda, tako isto i oko datuma početka korporativnog kursa, ali i oko lokacije na kojoj će časovi za zaposlene da budu organizovani. Stvar je u tome da jedino kod korporativne edukacije može biti dozvoljena izmena mesta održavanja, a u smislu da se omogući radnicima da u okviru svog matičnog preduzeća predavanja pohađaju. Vrlo je važno da klijent tada bude detaljno informisan o tome šta se mora naći u samom prostoru, u kome će časovi da budu održani, a kako bi edukacija ostala na istom nivo kvaliteta kao kada bi bila organizovana u poslovnicama pomenute institucije.

Stručni seminar za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi - trajanje

Samim tim što specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi može biti organizovana za grupu polaznika, zatim za samo jednu osobu i za dvoje njih u isto vreme, trajanje svakog od ponuđenih vidova edukacije se razlikuje.

Baš zato, praktično i nije moguće unapred reći koliko će ova edukacija da traje, izuzev kada je u pitanju grupna nastava, zato što u tom slučaju organizator jedini ima pravo i obavezu da o svemu tome odluči.

S obzirom na to da je ukupno 15 časova predviđeno trenutno aktuelnim nastavnim programom, to je od strane organizatora definisano da 3 sedmice ukupno polaznici treba nastavu tog tipa da pohađaju. Naravno da nakon što u jednoj od poslovnica pomenute institucije bude bila oformljena grupa, ovlašćeno lice, to jest koordinator za nastavu ima obavezu da odredi raspored časova, kao i datum početka i dinamiku po kojoj će predavanja da budu organizovana. Svi članovi te grupe će biti precizno obavešteni o ovim detaljima upravo pošto grupa od minimum četiri člana bude bila oformljena.

Ako prijavljeni kandidata odluči da časove pohađa ili u paru ili samostalno, treba da zna da se poluindividualna i individualna nastava organizuju na potpuno isti način. Svakome od njih je tada dozvoljeno da o dinamici sprovođenja časova, te posredno i o trajanju odabranog tipa edukacije odluči zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onoj poslovnici pomenute institucije, u kojoj je pre toga najpre izvršio prijavu, a potom i upis, ali i sa onim stručnjakom, koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi. U suštini, i jedan i drugi tip edukacije mogu trajati duže, ali i kraće nego kada se nastava organizuje za grupu polaznika.

Bitno je naglasiti i to da se i korporativni kurs i obuka za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi nalazi u ponudi ove institucije, a tada prethodno definisani broj zaposlenih nekog preduzeća pristupa nastavi. Trajanje tog tipa edukacije će zajedno definisati zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i ono lice, koje je u okviru dotične kompanije za to zaduženo. Informacije o trajanju korporativnog seminara će biti dostupne radnicima tog preduzeća vrlo brzo pošto pomenuta lica i te detalje budu definisala.

Spisak gradova za kurs i obuku "Poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje