Kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza

Ne samo da bi vlasnici različitih preduzeća, odnosno direktori i uopšteno zaposleni na višim pozicijama trebalo da pohađaju ovu edukaciju, nego i svi koji imaju dodira sa kreiranjem marketinških aktivnosti određene kompanije.

U suštini specijalizovani kurs i obuka - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza nudi znanja vezano za prezentovanje usluga, odnosno proizvoda putem interneta, ali i direktnom prodajom. Samim tim bi svi koji komuniciraju sa poslovnim partnerima ili klijentima imali korist od praćenja ove edukacije. A prvenstveno mislimo na brend menadžere i nadležne u službi odnosa sa javnošću, zatim na office menadžere, kao i na sve one osobe koje su zaposlene na radnom mestu poslovnih sekretara. Svakako je tematika ove edukacije izuzetno interesantna, tako da praktično govoreći ko god bude odlučio da je pohađa, imaće veliku korist od toga.

A kako Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji da izađe u susret zahtevima svih klijenata, to ova obuka može biti organizovana i u formi korporativne. Ustvari to znači da određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću može nastavu pohađati, s tim da postoji mogućnost i da korporativni kurs bude održan u okviru njihove kompanije. Ako to nadležni budu izneli kao zvaničan zahtev organizatoru, te naravno ako obezbede optimalne uslove za rad, ne postoji razlog da korporativni tip edukacije ne bude organizovan i u okviru matične firme polaznika. Inače se nastava tog tipa organizuje na vrlo jednostavan način - nadležno lice institucije organizatora će se sa direktorom određenog preduzeća, odnosno sa njegovim zvanično ovlašćenim predstavnikom dogovoriti oko svih detalja. A prvo što će oni morati da preciziraju jeste mesto gde će zaposleni pohađati predavanja, a potom će se usaglasiti i oko svega ostalog. Najvažnije je da definišu datum početka korporativne obuke, a zatim i dinamiku prema koji će predavanja da budu organizovana, odnosno termine. Polaznici će o svemu tome biti naknadno informisani na način, koji je za to određen.


Kada su u pitanju fizička lica, njima je na raspolaganju online obuka i kurs - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza, kao i nastava koja može da bude organizovana na klasičan način, to jest u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Moramo napomenuti i to da kako onlajn, tako isto i klasična edukacija mogu biti održane za samo jednu osobu, kao i za grupu polaznika i za dvoje njih, s obzirom na to da je ponudom obuhvaćena i individualna i grupna, ali i takozvana poluindividualna, odnosno nastava u paru. Jednostavnije govoreći, prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja svaki kandidat treba da se između svih ponuđenih varijanti opredeli, nakon čega će dobiti precizne informacije o načinu organizacije nastave.

Svakog radnog dana može lično prijavu da izvrši zainteresovani kandidat u jednoj od poslovnica pomenute institucije, a koje se nalaze u celoj Srbiji, odnosno na preko 20 lokacija. Druga mogućnost jeste prijavljivanje putem telefona i treća podrazumeva slanje neophodnih podataka na mejl (prezime i ime kandidata, datum njegovog rođenja i broj telefona).

Što se tiče samog postupka upisa, on je precizno definisan pravilnikom institucije organizatora. Baš zato se zahteva od svakog prijavljenog kandidata da lično bude prisutan u konkretnom predstavništvu ove institucije, te da dostavi neophodna dokumenta. Svakako će zaposleni u toj poslovnici prethodno informisati prijavljene o dokumentima, koja imaju obavezu da donesu tom prilikom.

TESTOVI


Upravo tada će kandidati biti u obavezi da se opredele između klasične i online edukacije, odnosno između grupne, individualne i poluindividualne nastave.

U svakoj od preko 20 poslovnica ove institucije će biti održana nastava na klasičan način. Podrazumeva se da kandidat treba da bude prisutan u tim prostorijama, a u skladu sa terminima koje će prethodno definisati sa nadležnima.

A kada je u pitanju specijalizovani seminar - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza koji se organizuje online, kandidat bira lokaciju sa koje će časove pohađati. Naime, u tom slučaju se nastava organizuje preko njegovog računara, a uz korišćenje specijalnog programa. Upravo taj program svaki polaznik mora samostalno da instalira na računar, a u skladu sa smernicama koje će mu dati nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Mada sam proces instalacije softvera zapravo uopšte nije kompleksan, lako se može dogoditi da kandidatu treba pomoć stručnjaka. Naravno da institucija organizatora nudi i tu mogućnost, uzevši u obzir da u okviru svakog njenog predstavništva funkcioniše i IT sektor. Dakle, ako neko ima problem u toku postupka instalacije softvera ili u trenutku kada počne predavanja online da prati, može slobodno kontaktirati zaposlene u tom sektoru i zatražiti njihovu stručnu pomoć. Takođe moramo napomenuti i to da stabilna internet konekcija neizostavno mora da postoji u prostoru, u kome će taj kandidat boraviti dok pohađa predavanja na opisani način.

Princip organizacije nastave je takav da i online i klasična edukacija mogu biti održane za samo jednu osobu, za grupu polaznika koju čini od četvoro do osmoro ljudi i za dvoje kandidata istovremeno. A sve to znači da je obaveza prijavljenih i da se između tih opcija opredele.

Odmah moramo napomenuti da su vrlo fleksibilna pravila prema kojima se organizuje kako individualni kurs i obuka - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza, tako isto i nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna. Daje se velika sloboda polaznicima u tom slučaju, uzevši u obzir da oni zajedno sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice pomenute institucije, kao i sa nadležnim predavačem definišu kako će predavanja biti organizovana. Stvar je u tome da se oni usaglašavaju prvo oko tačnog datuma početka individualne ili poluindividualne edukacije, a zatim definišu i raspored časova, odnosno termine u kojima će oni biti održani.

Međutim, kod grupne nastave se primenjuju sasvim drugačija pravila, a koja su u svakom slučaju i mnogo strožija. Naime, ovlašćeni koordinator za nastavu će definisati kako će časovi biti organizovani za grupu polaznika, ali će odlučiti i o datumu početka obuke te vrste. Stvar je u tome da on ne može sve to da precizira do onog momenta, dok u konkretnom predstavništvu ne bude oformljena jedna grupa. Samim tim se i zahteva da četvoro polaznika najmanje prvo izvrše prijavu, pa tek posle toga ima pravo ovlašćeno lice da odluči o svemu. Podrazumeva se da će koordinator za nastavu nakon kreiranja jedne grupe definisati u kojim terminima će časovi da bude organizovani, odnosno kako će biti raspoređen nastavni fond, te će svakako precizirati kog datuma će nastava za tu grupu polaznika da počne. Sve te informacije će na propisani način biti prosleđene prijavljenima, a od njih se zahteva da se toga u potpunosti pridržavaju. Radi se o tome da ne postoji mogućnost promene ničega od definisanog kod grupne nastave, jer tako predviđa pravilnik institucije organizatora.

Specijalizovani kurs i obuka - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza - program i plan nastave

Bez obzira da li ste ekspert u oblasti marketinga ili ne, sasvim sigurno znate da je najbitnije da određena reklamna poruka privuče što veći broj potencijalnih klijenata.

Koje smernice moraju biti poštovane prilikom kreiranja sadržaja za marketinške materijale je osnovna tema, kojom će se baviti stručna obuka i kurs - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza. Podrazumeva se da će profesori govoriti o tome koji su izrazi poželjni za korišćenje prilikom kreiranja marketinških materijala različite vrste, a bez obzira da li su u pitanju katalozi, PR tekstove ili brošure, odnosno reklamni flajeri i drugi.

Zbog čega je važno na taj način dopreti do potencijalnih klijenata je, svakako tema kojoj će profesori takođe posvetiti određenu pažnju.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati u formi korporativne, to primeri koji će biti predstavljeni polaznicima, mogu maksimalno da budu usklađeni sa poljem poslovanja kompanije koja je i zainteresovana za organizaciju korporativnog kursa. Upravo sve to će pomoći polaznicima da bolje shvate tematiku ove obuke.

Neophodno je da osoba koja kreira marketinški materijal izvrši i adekvatnu pripremu. A specijalizovani seminar - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza će ponuditi prisutnima i jasne smernice o tome kako bi trebalo da funkcioniše postupak pripreme za pisanje konkretnog reklamnog sadržaja.

Takođe je važno i da struktura samog teksta, odnosno marketinškog materijala bude precizno definisana, a akcenat treba da bude stavljen na naslov, odnosno na sam početak tekstualnog sadržaja. Koje reči bi trebalo koristiti da bi naslov bio zaista efektan su svakako informacije, koje će dobiti svaki polaznik ovog specijalističkog kursa.

Osnovna svrha dobrih marketinških materijala jeste prvo da privuku pažnju čitaoca, a zatim i da kod njega stvori želju da deluje. Preciznije govoreći, kada neko pročita konkretni sadržaj, trebalo bi da poželi odmah da iskoristi konkretnu uslugu ili da kupi reklamirani proizvod. Iz tog razloga bi trebalo napomenuti i da će stručni kurs ponuditi polaznicima jasne smernice o tome kako bi takvi sadržaji trebalo da budu kreirani.

Zapravo će polaznici da korak po korak prođu kroz celokupan postupak kreiranja različitih marketinških sadržaja, a uz maksimalno poštovanje najpre pravila reklamiranja, a zatim i pisanja takvih materijala.

Svakako da mora biti precizno određena i ciljna grupa ljudi do kojih bi trebalo dopreti, te sprovedene adekvatne analize. Upravo o svemu tome će profesori takođe ugovoriti polaznicima.

A nakon svega prezentovanog, trebalo bi da kandidati izvrše zadatak, koji će im profesori dati. Tom prilikom će oni dobiti precizne smernice o tome koji se proizvod reklamira, te će njihov zadatak biti da kreiraju sadržinu različitih reklamnih materijala. U skladu sa pravilnikom institucije organizatora, nakon što svi polaznici konkretni zadatak budu izvršili, biće uključeni u razgovor o svemu tome. Trebalo bi da svi prisutni učestvuju u tom razgovoru, te da objasne gde su načinjene greške u konkretnom radu i kako je potrebno da budu ispravljene.

Posle svega toga će predavači na primerima iz prakse predstaviti prisutnima reklamni materijal različite vrste u kome postoje brojne greške. A od prisutnih će zahtevati da definišu koji su to propusti načinjeni i da objasne kako bi trebalo da bude kreiran sadržaj, da te greške ne bi uopšte postojale.

U slučaju da bilo koji polaznik ima neku nedoumicu u vezi sa obrađenom temom, valjalo bi da je razreši u toku završnog predavanja, koje je interaktivno. Prisutni mogu postaviti pitanja predavačima, a kako bi sve ono što možda nisu razumeli shvatili već tokom ovog kursa.

Stručna obuka i kurs - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza - termini i lokacija održavanja edukacije

Kada znamo da Obrazovni centar Akademije Oxford Nodi mogućnost prijavljenima da stručni seminar - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza pohađaju online i na uobičajen način, onda je jasno zbog čega praktično i nije moguće navesti gde će nastava biti održana.

A zapravo se sve to isto odnosi i na termine u kojima će časovi biti organizovani, zato što se u ponudi ove specijalizovane ustanove nalazi i grupna nastava, ali i poluindividualna i individualna. Stvar je u tome da organizator da je mogućnost izbora svakom kandidatu, a on bi trebalo da navede i gde će časove pohađati i po kom principu od svih koji su u ponudi.

Uobičajeni princip organizacije nastave podrazumeva da će predavanja biti održana u prostorijama one poslovnice institucije organizatora, koju kandidat bude odabrao, odnosno koja mu je najbliža. Njegova je obaveza da bude prisutan u prostorijama tog predstavništva u terminima, koje će prethodno precizirati sa organizatorom. A sve to u stvari zavisi od toga da li nastavu odluči da pohađa u grupi, individualno ili u paru.

Postoji i druga opcija, a to je online kurs i obuka - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza. Preko računara koji mora da poseduje svaki kandidat u tom slučaju se časovi organizuju. Obaveza svakoga od njih jeste da instaliraju poseban tip programa na svoj kompjuter u skladu sa pravilima. Bitno je naglasiti da se uopšte ne radi o komplikovanom postupku, tako da bi svaki kandidat trebalo da je u mogućnosti potpuno samostalno to da učini. Ipak, organizator svakome od njih nudi pomoći stručnjaka, koji su u okviru IT sektora svake poslovnice zaposleni. Njima se slobodno može obratiti svaki polaznik koji ne bude mogao sa uspehom da instalira taj softver ili onaj, koji ima bilo kakav problem dok prati predavanja online. Moramo još napomenuti i to da stabilna internet konekcija treba da postoji u prostoru, u kome polaznik bude odlučio da boravi dok pohađa predavanja.

Sama činjenica da se i online i klasična nastava mogu pratiti na jedan od tri načina znači da svaki kandidat bira da li će časove pohađati samostalno, u grupi ili u paru.

Svako ko bude odlučio da predavanjima pristupa samostalno, to će učiniti u okviru takozvane individualne nastave. A ona se organizuje vrlo jednostavno, uzevši u obzir da polaznik tada ima pravo da definiše i datum početka edukacije i termine u kojima će časovi biti organizovani i njihov raspored. U principu, on sve to treba lično da dogovori sa nadležnim licem konkretne poslovnice organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa onim profesorom, koji bi trebalo individualnu obuku da voli.

Predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da dvoje polaznika pohađaju poluindividualnu nastavu. U tom slučaju se specijalizovana obuka i kurs - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza organizuje potpuno isto kao i individualni tip edukacije, s tim što će naravno dvoje kandidata sa pomenutim stručnjacima o svemu da se dogovaraju.

U suštini je sasvim drugačiji princip prema kome se grupni tip edukacije organizuje. Tada je odluka o načinu sprovođenja časova prepuštena ovlašćenom koordinatoru za nastavu. Međutim, postoji zahtev koji neizostavno mora biti ostvaren da bi uopšte nastava na taj način mogla da bude organizovana. Naime, u jednoj grupi može biti prisutno od četvoro do osmoro ljudi. Samim tim je i organizator naveo zahtev da četvoro kandidata minimum moraju prvo prijavu izvršiti, kako bi grupa bila oformljena i da bi taj tip edukacije mogao da bude organizovan. Sve to će naravno biti predočeno prijavljenima, uz opštu napomenu da njihovi zahtevi u vezi sa izmenama bilo kog segmenta ne smeju biti uzeti u obzir. Dakle, koordinator za nastavu prvo formira grupu, a potom definiše i termine održavanja časova i datum početka grupne edukacije i raspored predavanja, pa o svemu tome pojedinačno obaveštava svakog prijavljenog.

Uz to što ovo edukaciju mogu da pohađaju fizička lica, ponudom je obuhvaćen i korporativni kurs. Reč je o edukaciji koja se isključivo organizuje za zaposlene u nekom preduzeću, a na zahtev njihovih nadležnih. Upravo ti nadležni će se o principu organizacije nastave dogovarati sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora. Oni će precizirati datum početka korporativne obuke, kao i raspored predavanja, te svakako termine u kojima će časovi da budu održani. Postoji mogućnost i da korporativni seminar - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza bez ključnih reči bude održan u samoj firmi, čiji bi radnici časove trebalo da pohađaju. Naravno da tada vlasnik kompanije, odnosno njen ovlašćeni predstavnik u potpunosti mora da ispuni sve zahteve i uslove, koji su propisani zakonom, a tiču se opremljenosti prostora u kome bi radnici časove trebalo da pohađaju.

Specijalizovani seminar - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza - trajanje nastave

U skladu sa zvaničnim pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza traje ukupno tri sedmice.

Međutim da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da se to odnosi isključivo na onaj tip edukacije, koji je predviđen za grupu polaznika. Stvar je u tome da koordinator za nastavu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u tom slučaju donosi odluku o načinu organizacije obuke, pa samim tim i o dinamici u skladu sa kojom će časovi da budu organizovani.

Uopšteno rečeno, 12 je časova u nastavnom programu ove edukacije. A članovi prethodno oformljene grupe će dobiti informacije naknadno o tome kako će biti raspoređen predviđeni nastavni fond.

Inače se u ponudi ove institucije nalazi i poluindividualna, ali i individualna obuka. Tada dvoje, odnosno jedan kandidat pohađaju predavanja i nastava se organizuje drugačije nego grupna. Naime, predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da u tom slučaju kandidati definišu sa organizatorom, to jest sa profesorom i koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome su prijavu izvršili, kako će biti raspoređen ukupan broj časova. U suštini sve to znači da oni odlučuju i o tome koliko će trajati poluindividualnu nastava, odnosno individualni kurs i obuka - za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza.

Kada se javi potreba da bude organizovan korporativni seminar, biće primenjena gotovo ista pravila kao i kod individualne, odnosno poluindividualne nastave za pojedinačne polaznike. Jednostavnije govoreći, tada će se koordinator za nastavu konkretne poslovnice navedene institucije dogovoriti o svemu, pa i o dinamici sprovođenja časova sa nadležnim licem firme, koja je zainteresovana za korporativni tip edukacije. A sve to zapravo znači da će oni definisati i trajanje ma koje vrste edukacije, ali i mesto njenog održavanja, zatim datum početka i termine u kojima će tačno određeni broj radnika predavanja da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku za poboljšanje prodaje uz primenu pažljivo odabranih ključnih reči i izraza

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje