Kurs i obuka za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja

Kako postoje brojne nedoumice, vezano za čitanje, odnosno tumačenje, a samim tim i razumevanje svega što je navedeno u finansijskim izveštajima, to postoji potreba da osobe koje su u direktnom dodiru sa finansijama u različitim kompanijama budu upoznate sa tematikom specijalizovane edukacije, koju u toku cele kalendarske godine organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford, a na više od 20 lokacija u zemlji, odnosno u okviru svake svoje poslovnice i to na klasičan način.

Međutim, u ponudi te institucije se nalazi i online obuka i kurs za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja, pa pojedinačni polaznici imaju mogućnost da odaberu lokaciju sa koji će predavanja pratiti, uzevši u obzir da to čine uz pomoć sopstvenog računara. Vrlo je važno da osiguraju stabilnu internet konekciju i to u okviru bilo kog prostora, iz koga budu odlučili predavanja da pohađaju online. A tom prilikom se nastava sprovodi preko namenskog programa, tako da će upravo taj softver morati svaki kandidat da instalira samostalno pre nego što odabrani tip edukacije bude počeo. Napominjemo da sam proces instalacije programa nije nimalo kompleksan, te se očekuje da kandidat može potpuno samostalno da ga izvrši, ali ako bude imao potrebu da dobije pomoć, može kontaktirati izabrano predstavništvo pomenute institucije, jer u okviru svakoga od njih postoji i IT sektor, koji čine stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške polaznicima.

Prilikom prijave, odnosno zvaničnog upisa bi trebalo svaki pojedinačni polaznik da navede da li će online, odnosno klasičnu nastavu pohađati u grupi, u paru ili individualno, jer od toga zavisi i kada će edukacija početi, kojim tempom će časovi biti organizovani i u kojim terminima.


Ističemo da u jednoj grupi može biti prisutno najviše osmoro polaznika, a za formiranje grupe, pa samim tim i za početak tog tipa edukacije, prijavu mora izvršiti četvoro kandidata najmanje u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Bitno je naglasiti da koordinator za nastavu, nedugo nakon formiranja grupe od najmanje 4 člana definiše kako datum početka, tako isto i termine u kojima će specijalizovani seminar za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja da bude organizovan, te definiše kakvom dinamikom će nastavni fond biti sproveden. A sve to što on bude odredio, ni u kom slučaju ne sme da bude izmenjeno, jer se zahtevi kandidata u tom slučaju ne mogu ispuniti, pa se upravo od njih i očekuje da se u potpunosti svega navedenog pridržavaju.

U slučaju da polaznicima više odgovara individualni tip edukacije, kada oni samostalno pristupaju predavanjima, biće potrebno da se o terminima održavanja časova, kao i o njihovom tačnom rasporedu, te svakako o datumu početka individualnog kursa, oni lično dogovore sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice, u koji su izvršili zvaničan upis. A sve to isto se odnosi i na poluindividualnu nastavu, s tim da je jedina razlika između njih u broju polaznika, uzevši u obzir da dvoje kandidata istovremeno pristupaju predavanjima u tom slučaju.

Od svakoga ko je zainteresovan da pohađa bilo koji tip edukacije od navedenih se zahteva da izvrši prijavu u skladu sa pravilima, posle čega mora da pristupi upisu, kada je neophodno i obavezno njegovo lično prisustvo.

TESTOVI


Svakog radnog dana, odnosno u vreme kada je poslovnica pomenute institucije otvorena, kandidati mogu prijavu da izvrše lično ili putem telefona. Omogućena im je i opcija da osnovne informacije o sebi pošalju na mejl ove institucije, a kada se zahteva da navedu svoje ime i prezime, potom datum kada su rođeni i broj telefona.

Vrlo brzo posle prijavljivanja će dobiti sve informacije o samom postupku upisa, kao i o dokumentima koja će morati tada da pripreme i donesu.

Pomenuta institucija je u mogućnosti da ostvari zahteve klijenata, ukoliko žele da određeni broj svojih zaposlenih u konkretnoj oblasti edukuju. A u tom slučaju se organizuje takozvani korporativni seminar za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja, te je pravilo da se o načinu organizacije nastave tada dogovara klijent sa organizatorom, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnici obe institucije. Ne samo da će oni precizirati kog datuma bi trebalo korporativna obuka da počne, nego i u kojim terminima će radnici pohađati predavanja, to jest koliko je će korporativni kurs da traje, uzevši u obzir da su obavezni da definišu i dinamiku u skladu sa kojom će časovi biti organizovani. Ovde je izuzetno značajna informacija da edukacija može biti organizovana i u samoj kompaniji, u kojoj su polaznici zaposleni, ali isključivo u slučaju da klijent to zvanično zahteva i naravno, da prethodno obezbedi adekvatne uslove, odnosno da odabrani prostor u skladu sa pravilima opremi.

Stručna obuka i kurs za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja - nastavni program

S obzirom na to da je finansijski aspekt poslovanja izuzetno značajan, to je i vrlo važno da prvenstveno vlasnici preduzeća, ali i svi koji imaju dodira sa finansijskim sektorom, na prvom mestu svi oni koji su zaposleni na upravljačkim pozicijama, znaju kako treba tumačiti finansijske izveštaje.

Upravo od toga će i početi specijalizovani seminar za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja, te će profesori u toku uvodnog predavanja ukazati prisutnima na to zbog čega je važno da budu upoznati sa svim aspektima finansijskog izveštaja, ali i ss odgovornošću koju ima vlasnik određenog preduzeća u tom smislu.

Zatim će biti predstavljeni osnovni pojmovi, kao što su solventnost, kao i likvidnost i obrtni kapital, te prelomna rentabilnosti, ali i neto prinos na prodaju, odnosno povratna sredstva i povratna kapital, kao i mnogi drugi pojmovi i njihove precizne definicije, jer je sve to izuzetno značajno za pravilno tumačenje takvih izveštaja.

Podrazumeva se da će profesori pokazati i praktične primere, tako da će polaznici saznati šta sve mora da sadrži jedan pravilno izrađen finansijski izveštaj, odnosno koji se parametri moraju posmatrati prilikom njegovog tumačenja i na koji način. Isto tako će kroz primere pokazati prisutnima i kako izgleda loše izrađen finansijski izveštaj, to jest koje su to greške koje se prilikom njegovog kreiranja najčešće u praksi javljaju. A podrazumeva se da će predavači omogućiti prisutnima i da nauče kako se sve te greške mogu ispraviti, to jest šta je potrebno da učine da bi one maksimalno u praksi bile izbegnute.

Akcenat ove edukacije će biti svakako stavljen na konkretne aspekte finansijskih izveštaja i njihovu analizu. Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja ukazati prisutnima i na to na osnovu čega mogu da identifikuju rizik, te šta je potrebno da preduzmu kako bi ga izbegli.

Pored toga, biće reči i o tome kako tumačenje finansijskih izveštaja na pravilan način utiče na poslovanje, odnosno zašto je to važno za donošenje najboljih odluka, koje će unaprediti poslovni proces.

Upravo zahvaljujući pravilnom tumačenju finansijskih izveštaja, lica koja su u konkretnoj kompaniji ovlašćena će biti u prilici da izbegnu mnogobrojne rizike, te da na najbolji mogući način izvrše procenu finansijskog stanja konkretnog preduzeća i u skladu sa tim da donesu odgovarajuće odluke.

Svakako da će biti reči o pravilnom tumačenju bilansa stanja i uspeha, ali i o tome na koji način se obračunavaju različiti pokazatelji u konkretnim dokumentima.

Vrlo je važno je napomenuti i to da će u određenim segmentima specijalizovana obuka i kurs za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja biti usmerena i na praksu, a u smislu da će polaznicima biti dati zadaci, koje oni moraju izvršiti. Zapravo će im profesori dati već izrađene finansijske izveštaje, posle čega će zahtevati da oni na osnovu toga ustanove koji su to prihodi i rashodi prisutni, odnosno da samostalno obračunaju koeficijent ekonomičnosti, kao i prelomnu tačku rentabilnosti, te da na osnovu određenih pokazatelja ustanove da li je to pravno lice solventno, odnosno da li je likvidno ili ne.

Trebalo bi da profesori tokom ove specijalizovane edukacije omoguće polaznicima da nauče i šta je to kreditna sposobnost poslovanja, te na osnovu čega se procenjuje da li je određeno pravno lice kreditno sposobno ili ne. A isto tako će biti reči i o obračunu novčanog toka, te će i tom prilikom kandidati biti u obavezi da izvrše praktične zadatke, a na osnovu podataka koje će dobiti od predavača.

Završni deo ove edukacije je osmišljen kao interaktivan, gde se očekuje da tom prilikom uzme učešće svaki polaznik pomenute obuke, a u smislu da učestvuje u diskusiji o obrađenim temama. Upravo u tom segmentu bi trebalo kandidati i da postavljaju pitanja profesoru, ukoliko ih možda imaju, a ako nisu baš u potpunosti sve prezentovano razumeli i ako nisu sigurni da će moći kasnije u svom radu ta znanja da primene na najbolji mogući način. Podrazumeva se da će im profesori pomoći da dobiju odgovore na sva pitanja, kako bi implementaciju predviđenog nastavnog programa vršili bez ikakvih poteškoća u svom kasnijem radu.

Specijalizovani seminar za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja - vreme i mesto održavanja nastave

Svi koji su zainteresovani da pohađaju ovu edukaciju moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije klasičnog tipa nastave, kada se ona održava u bilo kom predstavništvu te institucije, s tim da specijalizovani kurs i obuka za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja može biti praćen i online, a preko računara svakog pojedinačnog polaznika. Takođe, u ponudi ove institucije se nalazi i nastava u grupi, odnosno individualna, a ko god želi može da je pohađa i u paru, uzevši u obzir da je i poluindividualni tip edukacije zastupljen u ponudi. Samim tim što postoji nekoliko mogućnosti, između kojih bi trebalo da se svaki prijavljeni opredeli, to i vreme, ali i mesto sprovođenja predavanja zavisi isključivo od toga šta on od svega navedenog budu odabere.

Da napomenemo i to da računar mora posedovati svako, ko se opredeli da nastavu pohađa online, te se podrazumeva da bi taj kompjuter trebalo da ima odgovarajuće karakteristike, a sa čime će naravno svaki kandidat da bude upoznat. Osim toga, potrebno je i da svako od njih na taj uređaj instalira poseban program, preko koga će moći i da prati nastavu na taj način. Naravno da postupak instalacije nije ni malo težak, ali i pored toga ova institucija nudi zainteresovanima mogućnost da kontaktiraju tim za tehničku podršku, a ukoliko im nešto nije u potpunosti jasno vezano za postupak instalacije, odnosno za pristup predavanjima po tom principu.

Važno je napomenuti da i klasična nastava i ona, koju kandidati pohađaju preko interneta mogu biti organizovane za grupu polaznika, zatim za dvoje njih istovremeno i za samo jednu osobu, uzevši u obzir da je u ponudi kako grupni tip edukacije, tako isto i poluindividualna, odnosno individualna nastava.

Upravo iz tog razloga i jeste bitno da svaki prijavljeni kandidat odabere da li mu više odgovara da nastavu pohađa potpuno samostalno ili mu je interesantnija poluindividualna obuka i kurs za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja, odnosno nastava koja se organizuje u grupi, a kada časovima treba da pristupi između četvoro i maksimalno osmoro kandidata u isto vreme.

Naravno da nije jedina razlika između njih vezana za broj polaznika, već postoje i određene razlike koje se tiču principa organizacije nastave. Zapravo se radi o tome da se razlikuje to ko donosi odluku o načinu sprovođenja predavanja.

Da ne bude zabune, kod grupne nastave o tome odlučuje isključivo ovlašćeno lice jedne od poslovnica, tačnije one u kojoj četiri osobe najmanje budu pre toga izvršile prijavu. Samo iz tog razloga i napominjemo da svako ko je zainteresovan da nastavu pohađa u grupi treba da bude strpljiv, zato što na prvom mestu mora biti kreirana grupa i to od najmanjeg broja članova, a posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati na koji način će časovi biti organizovani. Ustvari to znači da će on odlučiti o tome kog datuma bi trebalo grupni tip edukacije da počne, zatim u kojim terminima će polaznici predavanja pohađati i svakako, kakvom će to da bude dinamikom. Podrazumeva se da će o svemu tome kandidati dobiti precizna obaveštenja na propisan način, a naročito će im biti naglašeno da je njihova obaveza svega navedenog da se pridržavaju, zato što se izmene po njihovom zahtevu ni u kom slučaju ne smeju vršiti, pošto je to protivno pravilima pomenute institucije.

Međutim, kada se prijavljeni opredeli da nastavu pohađa ili potpuno samostalno ili sa još jednom osobom, a u okviru takozvane poluindividualne, obavezni su svi prijavljeni da se zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa nadležnim profesorom usaglase oko toga kojim tempom će nastavni fond biti sproveden, zatim u kojim terminima će časovi biti organizovani i naravno kog datuma će individualni ili poluindividualni tip edukacije da počne.

A sem toga što ovoj edukaciji mogu da pristupe fizička lica, pomenuta institucija može da organizuje po zahtevu klijenata, odnosno nadležnih u kompanijama i takozvani korporativni seminar za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja, a koji je namenjen zaposlenima u toj firmi. Sama činjenica da je to dodatna edukacija za radnike, podrazumeva da oni imaju nešto manje slobodnog vremena, pa će samim tim organizator i nastojati da maksimalno prilagodi sprovođenje časova njihovim obavezama. Iz tog razloga je upravo korporativna obuka ujedno i jedina, koja može biti organizovana na nekoj drugoj lokaciji, tačnije u prostorijama samog preduzeća u kome su polaznici zaposleni. Podrazumeva se da će nadležni u toj firmi biti u obavezi tom prilikom da obezbede sve propisane uslove za rad, a svakako će ih neposredno pre toga organizator sa time upoznati. Inače je u pitanju takav princip organizacije nastave, gde se klijentu omogućuje da direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definiše u kojim terminima će predavanja biti organizovana, zatim u skladu sa kakvom dinamikom će biti sprovedena i na kraju kog datuma će korporativni kurs zvanično da počne.

Stručni kurs i obuka za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja - trajanje nastave

Potrebno je odmah naglasiti da u zavisnosti od izbora svakog kandidata, a vezano za to da li mu više odgovara grupna ili individualna obuka i kurs za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja, odnosno polaindividualna nastava, zavisi i na koji način će 12 časova nastavnog fonda biti raspoređeno, pa samim tim i koliko dana ukupno će edukacija trajati.

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanima za poluindividualnu ili individualnu edukaciju da se najpre se koordinatorom za nastavu dogovore, a zatim i sa profesorom kako će biti raspoređeni časovi, to jest koliko dana bi trebalo da traje konkretni tip edukacije, to su njima te informacije dostupne tek nakon dogovora.

A sasvim se drugačija pravila primenjuju kada polaznik odluči da nastavu pohađa u grupi, zato što u tom slučaju organizator jedini ima pravo da definiše raspored časova, odnosno da odluči o tome koliko će trajati grupni tip obuke. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da je u okviru svake poslovnice predviđeno da polaznici, koji su za taj tip edukacije zainteresovani, nastavu pohađaju ukupno mesec dana. Njihova je obaveza da pričekaju formiranje grupe u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, jer je to jedini i ujedno osnovni uslov naveden za početak tog tipa kursa, a da bi mogli da dobiju obaveštenje o tome kako će biti raspoređen celokupan nastavni fond, to jest u kojim terminima će predavanja pohađati.

Iako je primarno ova edukacija namenjena fizičkim licima, može biti organizovan i korporativni seminar za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja, u kom slučaju tačno određeni broj radnika nekog preduzeća treba da pristupe praćenju edukacije. A upravo tom prilikom je predviđeno da nadležni u okviru zainteresovane firme zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definišu kako će časovi biti organizovani, te da odluče i o dinamici njihovog sprovođenja, što znači da će zaposleni informacije o trajanju korporativne obuke dobiti nakon toga.

Spisak gradova za kurs i obuku za pravilno tumačenje finansijskih izveštaja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje