Kurs i obuka za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje

Svi koji su u fabrikama i proizvodnim pogonima zaduženi za upravljanje, odnosno nadgledanje proizvodnog procesa, kao i vlasnici takvih firmi bi trebalo da pohađaju specijalizovani seminar za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje, pošto će im to biti od koristi u daljem poslovanju. Svakako da organizator nije naveo nikakva ograničenja za polaznike, tako da u principu ovu edukaciju može svako ko želi da pohađa.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford ima brojne poslovnice u celoj zemlji, to zainteresovani mogu da izvrše prijavu direktno u svakoj od njih. Naravno da mogu odabrano predstavništvo ove institucije da kontaktiraju putem telefona kako bi izvršili prijavu, ali i da ostave informacije o sebi, to jest prezime i ime, kao i datum rođenja i broj telefona. Isto tako im je dozvoljeno i da konkretne informacije pošalju na mejl adresu, te da tako izvrše prijavu za pohađanje ove edukacije.

Zvaničan upis prema pravilima pomenute institucije se vrši isključivo uz prisustvo svakog prijavljenog, a od njega se zahteva i da priloži propisanu dokumentaciju, o čemu će prethodno da dobije jasna obaveštenja od zaposlenih u onoj poslovnici, u okviru koje bude izvršio prijavu.


Trebalo bi da se svaki pojedinac odluči da li ga interesuje online obuka i kurs za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje ili mu više odgovara princip koji podrazumeva klasična edukacija, a kada nastavu pohađa u prostorijama same poslovnice.

Predviđeno je pravilnikom da se i klasična i onlajn edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i individualna i poluindividualna, ali i grupna obuka.

Napominjemo da računar mora imati svako, ko se bude opredelio za nastavu pohađa online, te je vrlo važno i da ima dobru konekciju sa internetom u prostoriji, iz koje bude odlučio da na taj način prati obuku. Neposredno pre početka edukacije će svaki kandidat instalirati na sopstveni računar i namenski softver, a u skladu sa smernicama koje će dobiti od zaposlenih u instituciji organizatora. Svakako u svakoj poslovnici funkcioniše i tim za tehničku podršku, te se podrazumeva da se svaki kandidat može njima obratiti, a ako bude imao ma kakvu poteškoću ili kada pristupa nastavi online ili dok bude instalirao softver za praćenje predavanja na taj način.

TESTOVI


Budući da se i onlajn i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, to podrazumeva da svaki prijavljeni kandidat treba da izabere da li mu odgovara časove da pohađa individualno, odnosno u grupi ili u paru.

Princip je takav da grupni kurs i obuka za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje treba da pohađa od 4 do 8 ljudi, a organizator definiše kako termine održavanja časova u tom slučaju, tako isto i njihovu dinamiku, odnosno odlučuje o tačnom rasporedu. Ipak, organizator nije u mogućnosti da odluči kog datuma će početi grupna obuka, zato što to isključivo zavisi od prijavljenih. Naime, tek onog trenutka kada se grupa od najmanjeg broja članova u jednoj od poslovnica bude oformila, a što znači nakon što četiri osobe minimum budu izvršile prijavu, taj tip edukacije će moći da bude organizovan. Shodno pravilima, koordinator za nastavu će doneti odluku o tačnom datumu početka grupnog kursa, kao i o svemu ostalom što je vezano za njegovu organizaciju, te će o tome obavestiti svakog prijavljenog. Moramo ovom prilikom naglasiti da se promene kod grupnog seminara ne dozvoljavaju po zahtevu prijavljenih.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kod individualne i poluindividualne edukacije, a praktično rečeno jedina razlika između njih se odnosi na broj polaznika. Trebalo bi da se svako od njih zajedno sa koordinatorom za nastavu, te sa profesorom koji će konkretni tip obuke voditi, dogovori oko svih detalja. Zapravo će oni precizirati kako datum početka poluindividualne ili individualne obuke, tako i termine u kojima će časovi biti organizovani, odnosno prema kakvom rasporedu će to biti.

Istakli bismo i to da ova institucija po zahtevu nadležnih u određenoj kompaniji može organizovati i korporativni seminar za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje, a kojom prilikom nastavi treba da pristupi određeni broj radnika tog preduzeća. Kako je u pitanju specifična ciljna grupa polaznika, to je omogućeno nadležnima u okviru zainteresovane kompanija da se o načinu organizacije časova dogovore sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Trebalo bi da se usaglase ne samo oko datuma početka edukacije i termina održavanja časova, odnosno rasporeda, nego i oko toga na kom mestu će zaposleni predavanja da pohađaju. Stvar je u tome da samo kod korporativnog kursa može biti dozvoljena izmena lokacije održavanja, tako da časovi mogu biti organizovani i u njihovoj matičnoj kompaniji, ali isključivo onda kada za to postoje adekvatni i propisani uslovi.

Plan i program stručne obuke za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje

Akcenat ove edukacije će biti stavljen prvenstveno na one alate koji su poznati pod skraćenicom TPM, a što se odnosi na Total Productive Maintenance. Upravo će specijalizovani kurs i obuka za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje fokus staviti ne samo na predstavljanje takvog koncepta, nego i na njegovu pravilnu implementaciju u praksi.

Baš zato što se TPM alati mogu primeniti u bilo kojoj vrsti proizvodnog procesa, to će naročito biti obraćena pažnju na primere iz prakse u toku korporativne edukacije, jer u tom slučaju na zahtev vlasnika određenog preduzeća, čiji zaposleni treba nastavu da prate, može biti izvršen odabir onih primera, koji su vezani za poslovanje njihovog preduzeća. Na taj način će svaki radnik biti u prilici da mnogo bolje shvati poentu primene ovih alata, odnosno pravilnu implementaciju celokupnog koncepta. A sve to isto će nadležni u brojnim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford da učine i prilikom organizacije poluindividualne ili individualne, odnosno grupne edukacije, s tim što sve to primarno zavisi od potreba polaznika, budući da se upravo i primeri njima prilagođavaju kad god je to moguće.

Osnovna svrha primene Total Productive Maintenance tehnika i alata ili takozvanog totalnog produktivnog održavanja jeste da se različiti zastoji u toku postupka proizvodnje maksimalno smanje, a u određenim situacijama i izbegnu.

Celokupan koncept, isto tako ima za cilj ne samo da poboljša proizvodnju u tom smislu, odnosno njen kvalitet, nego da omogući određenoj kompaniji da upravo zahvaljujući poboljšanju kvaliteta i pouzdanosti celokupne opreme u pogonu utiče i na smanjenje troškova proizvodnje.

Predviđeno je da specijalizovani seminar za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje omogući polaznicima i da nauče šta se prema definiciji smatra proizvodnjom bez rasipanja, te na koji način bi trebalo implementirati alate pomoću kojih će to da bude postignuto u najkraćem mogućem roku.

Podrazumeva se da će polaznicima biti predočene i sve prednosti primene tih alata u praksi, a posebno će se profesori osvrnuti i na pravilnu implementaciju Total Productive Maintenance koncepta.

Naravno da će kandidatima biti ukazano i na greške, koje se prilikom primene pomenutog koncepta dešavaju, te će im biti objašnjeno i šta bi trebalo da preduzmu kako bi ih na najbolji mogući način izbegli.

Na koji način primena tih alata utiče na opremu, ali i na celokupni proizvodni proces, su isto teme koje će profesori obraditi. A naravno da će biti govora i o podeli, odnosno o kategorizaciji brojnih mašina koje se koriste u proizvodnji, te će polaznici saznati i zbog čega je važno da nadležni u tom sektoru budu upoznati sa tim, odnosno na koji to način utiče na implementaciju TPM koncepta.

Iako je ovaj koncert prvenstveno fokusiran na poboljšanje produktivnosti mašina, a samim tim i na smanjenje troškova proizvodnje, svakako da će obuka i kurs za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje ponuditi polaznicima mogućnost i da nauče na koji način bi trebalo da pristupe edukaciji radnika u svojoj kompaniji, a koji će biti zaduženi za upravljanje konkretnim mašinama. Na primerima iz prakse će im biti omogućeno da saznaju koji pristup zaposlenima je dobar, odnosno koji pozitivno utiče na njihovu motivaciju, ali i kako da izbegnu sve one situacije, koje mogu potencijalno negativno da se odraze na poslovanje i pojedinca, a posredno i cele institucije, odnosno celokupnog proizvodnog pogona.

U završnom delu ove obuke će polaznici imati priliku da upute pitanja predavačima, te da eventualno bilo kakvu nejasnoću tom prilikom razjasne, a kako bi mogli u svom preduzeću da izvrše implementaciju ovih i ostalih prezentovanih alata, koji se koriste na prvom mestu zarad poboljšanja proizvodnog procesa.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima će biti organizovan kurs i obuka za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje?

Najpre napominjemo da se na klasičan način organizuje ova edukacija i to na više od 20 lokacija za sada, uzevši u obzir da poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford postoje kako u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, odnosno Nišu i Subotici, te Ćupriji i Valjevu, tako isto i u Kraljevu i drugim gradovima. A tom prilikom će specijalizovani seminar za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje biti organizovan u prostorijama konkretnog predstavništva ove institucije i to na onakav, način koji se smatra uobičajenim.

Napominjemo da je ponudom obuhvaćena i edukacija koja podrazumeva praćenje časova online, a preko specijalizovanog softvera, koji prethodno treba da instaliraju na svoj računar, kako bi mogli na takav način da pohađaju predavanja. Inače je pravilo da oni to učine samostalno, ali i će im biti ponuđena i pomoć IT stručnjaka prilikom postupka instalacije softvera, odnosno ako budu imali bilo kakavu nedoumicu ili problem kada pristupaju predavanjima preko interneta. Naravno da moraju imati sopstveni računar, ali je neophodno i da obezbede propisanu internet konekciju u bilo kom prostoru, iz koga odluče da pohađaju nastavu.

A što se tiče termina održavanja časova, moramo naglasiti da ova institucija u ponudi ima grupnu i individualni edukaciju, ali da po zahtevu kandidata može biti organizovana i poluindividualna obuka i kurs za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje, kada dvoje polaznika istovremeno treba da prate nastavu. Baš zato što se u ponudi nalaze sva tri tipa edukacije, napominjemo da bi svaki polaznik pojedinačno trebalo da se odluči na koji način će časove pohađati, kako bi dobio sve neophodne informacije i o terminima njihovog održavanja i o datumu početka, ali i o rasporedu predavanja, odnosno o dinamici sprovođenja predavanja u tom slučaju.

Nastava u grupi podrazumeva učešće od četvoro do smrti ljudi najviše, dok poluindividualnoj treba da prisustvuje dvoje kandidata u isto vreme, a jedno lice treba da pohađa individualnu edukaciju.

U principu organizacija je takva da koordinator za nastavu nakon formiranja grupe u jednoj od poslovnica, a kojom prilikom se zahteva prijavljivanje četiri osobe najmanje, definiše kako datum početka nastave, tako isto i termine u kojima će polaznici predavanja pohađati, ali odlučuje i o tome kakvom će dinamikom predavanja biti organizovana. Na propisan način će sve to naknadno biti prezentovano prijavljenima, a naglašavamo i to da se promene po njihovom zahtevu ne smeju vršiti kod tog tipa obuke.

Vrlo je važno je pomenuti da se poluindividualna, odnosno individualna edukacija organizuje prema potpuno istim pravilima, a jedina razlika je vezana za broj polaznika. Trebalo bi da se sa nadležnim profesorom dvoje kandidata ili samo jedan, kao i sa koordinatorom za nastavu one poslovnice institucije organizatora, u okviru koje odluče časove da pohađaju, dogovore i oko dinamike njihovog sprovođenja i oko datuma početka izabrane vrste edukacije i oko termina održavanja časova.

Određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji može, istu tako pohađati ovu edukaciju, a kada se organizuje korporativni kurs i obuka za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje. S obzirom na to da isključivo radnici nekog preduzeća tada treba da pohađaju predavanja, organizator dozvoljava njihovim nadležnima da definišu i mesto i vreme sprovođenja nastave, ali i sve ostale detalje i to direktno sa nadležnim licem jedne od poslovnica. Naime, radi se o tome da korporativni seminar može biti održan i u okviru one firme, čiji radnici bi trebalo časove da prate, ali samo ako to bude procenjeno kao bolja opcija i ukoliko nadležni u instituciji klijenta budu opremili konkretni prostor adekvatno, te na taj način ispune sve zahteve organizatora. Inače je pravilo da se oni sa ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu pomenute institucije moraju dogovoriti ne samo oko datuma početka korporativne obuke, nego isto tako i oko termina u kojima će časovi biti održani, te oko njihovog rasporeda.

Koliko ukupno traje stručni seminar za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje?

Prema nastavnom programu ove edukacije, 15 časova bi trebalo da pohađaju polaznici. A u zavisnosti od toga da li ih interesuje grupna obuka i kurs za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje ili edukacija koju će pohađati individualno, odnosno u paru, biće tačno definisano i trajanje.

Naime, organizator je unapred odredio da nastava u grupi treba da traje 5 dana, s tim da nakon formiranja grupe u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, svi članovi dobijaju precizne informacije o rasporedu časova. U principu, organizator sve to definiše, a nema pravo samo da odredi prethodno datum početka, jer on zavisi od formiranje grupe, koja mora brojati najmanje četiri člana.

Pravila prema kojima se organizuje individualna ili poluindividualna nastava su posve drugačija, te je predviđeno da jedan kandidat ili njih dvoje, a što sve zavisi za koji tip edukacije se odluče, definišu i datum njenog početka i trajanje, odnosno raspored časova i to zajedno sa nadležnim predavačem i sa ovlašćšenim koordinatorom za nastavu.

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs i obuka za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje, a da su pravila organizacije slična onima koja se primenjuju kod poluindividualne ili individualne nastave za fizička lica, to se dozvoljava nadležnima u okviru zainteresovane kompanije da zajedno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica ove institucije definišu sve to.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu alata i tehnika sa ciljem poboljšanja proizvodnje

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje