Kurs i obuka za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi

Metoda koja je predmet izučavanja ove specijalizovane edukacije je prvenstveno namenjena onim kompanijama, koje su prvenstveno usmerene na proizvodnju, budući da se ta metoda primarno implementira sa ciljem unapređenja proizvodnog procesa. Zato i napominjemo da bi osobe koje su u sektoruu proizvodnju zaposlene trebalo da je pohađaju, ali i svi oni pojedinci koji su u oblasti proizvodnje zaposleni, te odgovorni kako za kontrolu proizvodnog procesa te kompanije, tako isto i za njegovo unapređenje.

Bitno je naglasiti da se kurs i obuka za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi organizuje kako za fizička lica, odnosno pojedinačne polaznike, tako isto i za radnike određenog preduzeća, a u kom slučaju se organizuje korporativna obuka.

Međutim, s obzirom na to da je u pitanju donekle specifična grupa polaznika, to je i princip organizacije fleksibilniji nego kada se nastava sprovodi za fizička lica. Naime, trebalo bi da se vlasnik određene kompanije, odnosno lice koje poseduje adekvatna ovlašćenja za to, direktno sa predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovori kada će zaposleni pohađati časove, odnosno u kojim terminima i u skladu sa kakvom dinamikom, te će odlučiti i o datumu početka i mestu održavanja. Da ne bude zabune, zaposleni mogu časove pohađati i onlajn i u poslovnicama ove institucije, što važi i za fizička lica, ali organizator omogućuje i izmenu mesta održavanja časova, ali isključivo u slučaju sprovođenja korporativnog kursa. Sa tim u vezi je dobro naglasiti da zaposleni mogu i na svom radnom mestu pohađati nastavu, ali isključivo ako njihovi nadležni budu optimalne uslove za rad obezbedili tom prilikom, a sa čime će naravno nadležni u instituciji organizatora prethodno da ih upoznaju.


Najvažnije je da pojedinačni polaznici izvrše prvo prijavu za pohađanje ove edukacije, a u propisanom roku nakon toga i da pristupe zvaničnom upisu i to u skladu sa pravilima.

Dozvoljeno je zainteresovanima svakog radnog dana tokom cele godine ili preko telefona ili direktno u jednoj od poslovnica da izvrše prijavu, a postoji mogućnost i da zahtevane informacije pošalju elektronski. Vrlo je važno da osim imena i prezimena, u tom slučaju navedu kako datum svog rođenja, isto tako i broj telefona.

Biće napomenuto svakom prijavljenom da je u trenutku upisa njegovo prisustvo obavezno, a svakako će dobiti precizne informacije od nadležnih i o svim onim dokumentima, koja je u obavezi da priloži.

Upravo u trenutku upisa će kandidat imati pravo da se opredeli između mogućnosti da specijalizovani seminar za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi pohađa u grupi, individualno ili u paru, odnosno da to učini online ili prema uobičajenom principu, a u kom slučaju se časovi organizuju direktno u poslovnicama ove institucije, koje su smeštene na više od 20 lokacija u celoj zemlji.

TESTOVI


Princip koji se primenjuje prilikom organizacije obuke u grupi je svakako najstrožiji i podrazumeva da isključivo koordinator za nastavu ima obavezu da definiše i datum početka kursa i termine, u kojima će časovi biti organizovani i njihov tačan raspored. A što se tiče datuma početka, on može isključivo biti definisan nakon što grupa od najmanje četvoro kandidat u tom predstavništvu bude oformljena zvanično, s tim da organizator dozvoljava prisustvo najviše osmoro ljudi tom tipu edukacije. Naglašavamo da se izmene, a na osnovu zahteva polaznika ne smeju vršiti kod tog tipa obuke, pa će sa time biti upoznat svaki prethodno prijavljeni kandidat.

Kada je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka, primenjuju se potpuno drugačija pravila nego kod nastave u grupi, a jedina i osnovna razlika između njih je vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da jedna osoba prati individualnu, a dvoje njih treba da pohađaju poluindividualnu nastavu. Upravo jedan ili dvoje polaznika će definisati i termine održavanja časova i njihov raspored, ali i datum početka i to zajedno sa nadležnim licem određenog predstavništva institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i predavačem, koji bi trebalo konkretni tip edukacije i da vodi.

Pravilo je da i individualna i grupna, ali i poluindividualna obuka i kurs za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi mogu biti organizovane na klasičan način, odnosno u poslovnicama ove institucije i online, a u kom slučaju kandidat ima pravo da pohađa nastavu sa bilo koje lokacije koju izabere.

Da bi bilo dozvoljeno prijavljenom da nastavu pohađa onlajn, on mora obezbediti kompjuter i stabilnu, odnosno kvalitetnu internet konekciju u tom prostoru, ali je vrlo važno i da samostalno instalira softver na svoj računar neposredno pre početka. Uzevši u obzir da ova institucija, u okviru svake poslovnice ima i tim za tehničku podršku, polaznicima su na raspolaganju i usluge IT stručnjaka, koji će im omogućiti da kroz postupak instalacije softvera, te prilikom pristupa nastavi na takav način reše sve potencijalne poteškoće.

Stručni kurs i obuka za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi - program i plan edukacije

Podrazumeva se da će uvodni deo edukacije biti usmeren na predstavljanje osnovnih karakteristika ove specijalne metode. Ipak, stručna obuka i kurs za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi bi trebalo akcenat da stavi na pažljivo izabrane primere, jer će na taj način pomoći svakom polazniku da znanja predviđena nastavnim programom mnogo lakše i jednostavnije prihvati, te ih kasnije i primenjuje.

Osnovni cilj primene ove metode jeste da se izvrši pravilno planiranje ne samo tokova informacija i materijala, već i svih ostalih aspekata, koji su vezani za poslovni proces. Podrazumeva se da će profesori pojasniti prisutnima da se ova specifična metoda može primeniti i u kompanijama, koje se bave pružanjem bilo kakvih usluga, ali i u okviru onih, koje su specijalizovane za proizvodnju različitih proizvoda.

Upravo zahvaljujući implementaciji svih koraka, koje će specijalizovani seminar za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi obraditi, svi polaznici će biti u mogućnosti da u najkraćem mogućem roku unaprede poslovni proces u preduzeću, koje je ili u njihovom vlasništvu ili u okviru koga su zaposleni.

Sve korake koji su vezani za analizu poslovnog procesa, a sa aspekta pomenute metode će polaznici savladati, te se podrazumeva da će profesori tokom svakog predavanja odgovarati na njihova pitanja, ukoliko ih budu imali.

Za pravilnu implementaciju ove, inače vrlo korisne metode je važno da stručnjak koji je za to zadužen, ima na raspolaganju sve informacije o celokupnom poslovnom procesu, pa će profesori polaznicima objasniti i na koji način se ta analiza mora izvršiti, odnosno šta je potrebno da učini svako od njih, da bi do željenih podataka došao.

Naravno da će vrlo strpljivo i pažljivo predavači predstaviti gradivo prisutnima, tako da će im i omogućiti da nauče potpuno samostalno da implementiraju konkretnu metodu. Zapravo će stručni kurs i obuka za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi najpre biti fokusiran na teoriju, a posle toga će profesori od svih prisutnih zahtevati da pristupe i praktičnoj primeni prezentovanih znanja. Programom je predviđeno da kandidatima profesori zadaju zadatke, a nakon obrađenog gradiva, kako bi oni bili potpuno sigurni da su prisutni sve to shvatili, te da će moći stečena znanja i da primenjuju kasnije samostalno.

Podrazumeva se da će nakon završenog zadatka svi oni zajedno razgovarati o tome, a akcenat će tada biti stavljen na greške koje su možda kandidati načinili. Budući da je poznato da se na greškama najbolje uči, to će profesori pozvati svakoga od njih da kaže da li primećuje grešku u radu ili ne, te šta misli da je potrebno promeniti, da do takvih i sličnih propusta ne bi više dolazilo.

Moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford, izuzev edukacije koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, odnosno fizička lica, u skladu sa zahtevima organizuje i korporativnu obuku. A upravo zato što su u tom slučaju učesnici obuke, zapravo zaposleni u istom preduzeću, to predavači mogu izaći u susret zahtevima njihovih nadležnih, a prvenstveno vezano za izbor primera iz prakse, te praktičnog zadatka. Stvar je u tome, da svaki profesor maksimalno nastoji da ostvari zahteve klijenata u tom segmentu, tako da može i zadatak koji je predviđen programom, odnosno primere pravilne implementacije ove metode u poslovni proces, da prilagodi oblasti u kojoj matična kompanija polaznika posluje. Baš zahvaljujući tome će svima njima biti mnogo lakše najpre da usvoje znanja, koja ova obuka podrazumeva, a posle toga i da ih bez ičije pomoći praktično primenjuju, što i jeste osnovni cilj ovog kursa.

Specijalizovana obuka i kurs za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi - vreme i mesto organizacije

Informacije o tome u kojim terminima, ali i na kom mestu će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi će polaznici dobiti onog momenta kada se budu opredelili između nekoliko ponuđenih opcija.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost da nastavu pohađaju u paru, individualno i u grupi, a na klasičan način i onlajn, odnosno sa lokacije koju oni lično budu izabrali.

Svako ko bude izabrao časove da pohađa u grupi se mora prilagoditi zahtevima organizatora, uzevši u obzir da ovlašćeni koordinator za nastavu definiše tom prilikom kako datum početka, tako isto i termine u kojima će predavanja biti organizovana, ali i na koji način će ukupan nastavni fond da bude raspoređen, to jest kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana. Osnovni uslov za početak nastave u grupi jeste prijavljivanje četvoro kandidata najmanje u određenom predstavništvu pomenute institucije, a organizator je predvideo da 8 ljudi najviše imaju pravo nastavi u tom slučaju da prisustvuju. Inače sve ono što koordinator za nastavu bude prethodno definisao će biti na vreme i na propisan način predočeno polaznicima, a očekuje se maksimalno poštovanje svega toga, uzevši u obzir da se ne dozvoljavaju promene kod tog tipa obuke.

Međutim, kada je u pitanju poluindividualni ili individualni tip edukacije, polaznicima je dato mnogo više slobode. Naime, pravilo je da se jedan kandidat ili dvoje njih, a što sve zavisi od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni vid obuke, zajedno sa profesorom i sa kordinatorom za nastavu dogovaraju kako će predavanja biti organizovana. Zapravo je predviđeno da se oni usaglase prvo oko tačnog datuma početka nastave, a zatim i oko termina u kojima će časovi biti održani, te oko njihovog rasporeda, odnosno trajanja poluindividualnog ili individualnog kursa.

Isto tako i mesto održavanja nastave zavisi od toga da li kandidat odabere online seminar za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi ili onaj, koji se organizuje na klasičan način, a koji podrazumeva sprovođenje predavanja u poslovnicama pomenute institucije.

Pored obaveze da poseduje računar, svaki kandidat koji odluči predavanja da pohađa onlajn će biti u obavezi i da izvrši instalaciju namenskog softvera na konkretni uređaj, ali i da osigura kvalitetnu vezu sa internetom u onom prostoru, iz kog odluči predavanja da pohađa. Zainteresovanima je na raspolaganju i tim IT stručnjaka u svakoj poslovnici, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. A upravo njih mogu da kontaktiraju polaznici koji naiđu na ma kakav problem ili tokom pristupa nastavi online ili prilikom instalacije namenskog softvera na lični računar.

Pored edukacije koja je namenjena fizičkim licima, u ponudi ove institucije se nalazi i korporativna obuka i kurs za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi. Bitno je naglasiti da u tom slučaju tačno određeni broj radnika nekog preduzeća pristupaju nastavi, a princip njene organizacije se maksimalno prilagođava potrebama i zahtevima polaznika. Zapravo se radi o tome da ako nadležni u određenom preduzeću budu to zahtevali, organizator je u mogućnosti da ponudi i sprovođenje časova u samoj kompaniji, ali isključivo ako budu bili obezbeđeni propisani uslovi za to, a sa kojima će naravno nadležni u okviru kompanije klijenta precizno biti upoznati. Takođe, predviđeno je da ovlašćeni predstavnik institucije organizatora zajedno sa nadležnim licem u firmi, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju, odluči o tome kog datuma će nastava početi, u kojim terminima će biti predavanja organizovana i koliko će uopšteno korporativni kurs trajati, budući da je neophodno da se oni usaglase i oko dinamike prema kojoj će biti organizovana predavanja.

Stručni seminar za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi - trajanje

S obzirom na to da osim nastave u grupi, Obrazovni centar Akademije Oxford može da ponudi i poluindividualni i individualni tip edukacije, to znači da informacije o tome koliko traje stručni kurs i obuka za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi, svaki kandidat ima na raspolaganju nakon što odabere jednu opciju od ponuđenih.

Uopšteno govoreći, predviđeno je 15 časova u nastavnom programu, a grupni tip edukacije bi trebalo da traje mesec dana.

Kako je takav princip organizacije da koordinator za nastavu poslovnice, u okviru koje je prijavu izvršilo dovoljno polaznika, definiše raspored časova, odnosno datum početka nastave u grupi i termine u kojima će predavanja biti organizovana, to on o svemu tome obaveštava prethodno prijavljene kandidate.

Trajanje individualne i poluindividualne edukacije zavisi isključivo od dogovora polaznika, profesora i ovlašćenog lica konkretne poslovnice institucije organizatora, jer upravo oni pored ostalog treba da se dogovore i o tačnom rasporedu celokupnog nastavnog fonda.

Donekle su slična pravila, prema kojima se organizuje korporativni seminar za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi, s tim da nadležni u okviru kompanije, koja je zainteresovana da određeni broj svojih radnika edukuje u ovoj oblasti, treba da se o rasporedu celokupnog nastavnog fonda, pa samim tim i o trajanju edukacije, ali i o svim ostalim detaljima dogovore direktno sa nadležnim licem u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu metode VSP (Value Stream Mapping) u praksi

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje