Kurs i obuka za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama

Prvenstveno svima koji su u brojnim javnim ustanovama zaposleni na rukovodećim pozicijama je namenjena specijalizovana obuka i kurs za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama. Svakako da bi nastavu trebalo da pohađaju zaposleni u javnim službama kulture, prosvete i zdravstva, kao i obaveznog socijalnog osiguranja, te socijalne zaštite, odnosno svi oni koji su na čelu brojnih sindikata, ali i svi ostali koji su zainteresovani.

Princip organizacije nastave je takav da se fizičkim licima omogućuje izbor između praćenja časova u paru, individualno ili u grupi, a onlajn ili u poslovnicama pomenute institucije.

Svako ko se opredeli da časove pohađa u grupi prihvata pravila, koja u tom slučaju definiše koordinator za nastavu, a koja nisu podložna promenama. Stvar je u tome da grupni tip edukacije počinje tek nakon prijavljivanja dovoljnog broja kandidata u jednoj od poslovnica te institucije, a u kom slučaju se zahteva da četvoro njih najmanje zvanično izvrše prijavu. Određeno je da osmoro ljudi maksimalno može prisustvovati tom tipu edukacije. Koordinator za nastavu konkretnog predstavništva odlučuje nakon toga o datumu početka obuke, ali i o tome kojim tempom će celokupan nastavni fond da bude organizovan i u kojim terminima, posle čega će svi prijavljeni biti detaljno o svemu tome obavešteni na vreme.


Znatno su jednostavnija pravila koja podrazumeva individualni seminar za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama, a kada jedno lice prisustvuje predavanjima. Zajedno sa profesorom će taj kandidat da se usaglasi kako oko termina u kojima će časovi biti organizovani i trajanja nastave, pošto zajedno odlučuju kako o dinamici, tako isto i o datumu početka. A kod poluindividualne edukacije važe potpuno ista pravila, ali je prisutna razlika u broju polaznika, pošto nju treba da prati dvoje kandidata.

Za svaku od pomenutih vrsta edukacija važi pravilo da se organizuju kako u poslovnicama ove institucije, a na uobičajen način, tako isto i onlajn, u kom slučaju polaznici časove pohađaju ili od svoje kuće ili sa bilo koje druge lokacije, u kojoj imaju propisane uslove. A to podrazumeva da moraju posedovati računar i stabilnu internet vezu, te da je neophodno softver na taj uređaj samostalno prethodno da instaliraju. U predstavništvu ove institucije u svakom gradu postoji i tim stručnjaka, koji su zaduženi da budu na raspolaganju onim kandidatima, kojima bude bila potrebna pomoć kako prilikom pohađanja časova online, tako isto i u toku instalacije namenskog softvera.

Ponudom pomenute specijalizovane institucije je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama, odnosno edukacija koju pohađaju radnici različitih kompanija. Ona se organizuje tako što se dozvoljava nadležnim licima zainteresovanog preduzeća da navedu sve svoje zahteve ovlašćenom predstavniku institucije organizatora, a oni će gotovo sigurno biti ispunjeni. Bitno je da se oni usaglase kako oko datuma početka nastave, tako isto i oko termina sprovođenja časova, odnosno oko trajanja. U slučaju da vlasnik konkretne firme, to jest njen ovlašćeni predstavnik proceni da je za radnike bolje časovima da pristupaju u samoj kompaniji, on će to zahtevati od organizatora, a biće u obavezi da obezbede adekvatne uslove za rad.

TESTOVI


Prijavljivanje pojedinačnih polaznika može biti izvršeno svakog radnog dana direktno u poslovnici institucije organizatora. Kome god to ne odgovara, može zahtevane podatke, odnosno prezime i ime, broj telefona i datum rođenja da dostavi i na mejl adresu, odnosno da ih izdiktira zaposlenima preko telefona.

Potrebno je da lično prisustvuje upisu svaki kandidat, koji je u skladu sa pravilima izvršio prijavu. Neposredno pre toga će od zaposlenih u konkretnom predstavništvu navedene institucije on dobiti sve informacije o samom postupku upisa i o svim onim dokumentima, koja će morati da priloži tom prilikom.

U obavezi smo da napomenemo i da sertifikat, koji ova institucija izdaje svakom polazniku seminara, može da bude zvanično u radni dosije upisan, a u koliko on taj dokument ima pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje otvoren. Budući da su pravila koja se odnose na upisivanje sertifikata i stečenih diploma izmenjena, te da to mogu izvršiti isključivo zaposleni navedene institucije, neophodno je da se nakon sticanja sertifikata, svaki kandidat njima obrati, kako bi konkretni sertifikat zvanično bio upisan u njegov dosije.

Obuka i kurs za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama - nastavni program

Početak ove edukacije će biti usmeren na opšte prezentovanje Zakona o zaposlenima u javnim službama, te svega onoga što je tim zakonom tačno regulisano i od kada on važi. Odmah posle toga će specijalizovani seminar za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama omogućiti prisutnima da se upoznaju sa osnovnim pojmovima, koji se u konkretnom zakonu pominju. U slučaju da imaju bilo kakvo pitanje vezano za prezentovanje svih tih pojmova, u tom delu kandidati mogu pitati profesore sve što se na njih odnosi.

Sa osnovnim načelima delovanja svih zaposlenih u različitim javnim službama će, odmah posle toga biti upoznati polaznici, te će saznati zbog čega je važno da bude poštovana zakonitost, nepristrasnost i politička neutralnost zaposlenih u tim službama, a prilikom obavljanja njihovog posla. Biće govora i o dostupnosti informacija o radu takvih zaposlenih, odnosno o njihovim obavezama i dužnostima, koje maksimalno moraju biti poštovane.

Naredni segment ove edukacije će biti usmeren na prezentovanje prava svih zaposlenih u različitim javnim službama, a kroz primere će polaznici dobiti informacije o tome kako bi trebalo da izgleda ugovor o radu zaposlenih u javnim službama, odnosno koje sve članove on neizostavno mora da sadrži, da bi mogao da se smatra pravno validnim.

Takođe je predviđeno da stručni kurs i obuka za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama ponudi prisutnima mogućnost da detaljno saznaju koje su to sve obaveze lica zaposlenih u brojnim javnim službama.

Šta se tačno podrazumeva pod pojmom sukob interesa i na koji način se on može sprečiti su teme, koji će isto tako ova specijalizovana edukacija obraditi.

Sledeći segment je vezan za prezentovanje pravilnika o organizaciji poslova u javnim službama, odnosno o njihovoj sistematizaciji. Trebalo bi da profesori objasne i koja se sve načela moraju tom prilikom poštovati, odnosno da prezentuju takozvani kadrovski plan i način njegove izrade, te da upoznaju prisutne sa time koji uslovi moraju biti ispoštovani da bi kandidat mogao da zasnuje radni odnos.

Prema kom principu funkcioniše popunjavanje radnih pozicija, odnosno zbog čega i u kojim slučajevima je moguće izvršiti privremeni ili trajni premeštaj zaposlenih u javnim službama su, isto tako teme koje će obraditi specijalizovana obuka i kurs za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama.

Naravno da će biti govora i o tome kada je dozvoljeno da takozvani sporazum o preuzimanju zaposlenih iz iste javne službe bude na snazi, a profesori će naročito pažnju obratiti na to da prezentuju prisutnima kako se sprovodi konkursni postupak, kada je potrebno popuniti radna mesta u javnim službama.

Na koji način je pomenutim zakonom regulisan rad van radnog odnosa i u radnom odnosu, ali i po kom principu je sa pravnog aspekta definisan radni odnos lica koje je zaposleno na mestu direktora javne službe su, svakako teme koje će biti posebno obrađene.

Pored svega navedenog, prisutni će imati priliku da saznaju i kako konkretni zakon reguliše radno vreme zaposlenih, odnosno odmore i odsustva, a biće im objašnjeno i na koji način se polaže stručni ispit za rad u javnoj službi, odnosno kako se stiče licenca, te za koje radne pozicije je to potrebno.

Trebalo bi da profesori objasne polaznicima ove edukacije i šta podrazumeva racionalizacija rada javnih službi, odnosno optimizacija, te u kojim slučajevima može da dođe do udaljenja sa rada, a da to bude uz poštovanje odredbi pomenutog zakona sprovedeno.

U skladu sa programom, prema kome se specijalizovani seminar za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama organizuje, biće obrađene i teme koje su vezane za platu, odnosno za sve vrste primanja regulisanih pomenutim zakonom.

Sem toga, polaznici će saznati i koji radnik ima pravo na naknadu plate, odnosno na naknadu troškova prevoza i drugih troškova, te kako je konkretnim zakonom regulisana otpremnina koja se daje zaposlenom prilikom odlaska u penziju ili prilikom utvrđivanja viška zaposlenih.

Završni deo ove edukacije će biti usmeren na prezentovanje onih odredbi konkretnog zakona, koje se odnose na prestanak radnog odnosa. U tom delu će polaznici saznati kako je zakonom regulisan otkaz od strane zaposlenog, odnosno prestanak radnog odnosa do koga je došlo po sili zakona, te na koji način poslodavac ima pravo da otkaže radni odnos konkretnom zaposlenom u različitim slučajevima.

Ukoliko zaposleni učini bilo šta što se smatra lakšom povredom obaveza ugovora o radu, on mora da preuzme odgovornost, a sve to je regulisano pomenutim zakonom. A o tome, kao i o kaznenim odredbama navedenog zakona će biti, takođe reči u završnom delu ove edukacije.

U kojim terminima i na kom mestu se održava stručni seminar za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama?

Očekuje se da apsolutno svaki pojedinačni polaznik odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva online kurs i obuka za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama ili onaj, koji se odnosi na klasičan tip edukacije, odnosno da li će nastavu pohađati individualno, u paru ili u grupi, jer od toga zavisi i u kojim terminima se časovi održavaju i na kojoj lokaciji.

Stvar je u tome da kod individualne nastave zvaničnu odluku o tome kojim tempom će predavanja biti organizovana i u kojim terminima, odnosno kog datuma će nastava početi donose jedan polaznik i njegov profesor, to jest koordinator za nastavu predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u okviru koga je taj kandidat izvršio prijavu i upisao se pre toga. Iako dvoje kandidata treba da prisustvuju poluindividualnoj edukaciji, pravila su potpuno ista kao i kod individualne, tako da će se oni zajedno sa pomenutim licima dogovoriti o načinu organizacije časova u tom slučaju.

Međutim, kada se organizuje nastava u grupi, jedino ovlašćeno lice poslovnice organizatora ima pravo da definiše sve detalje koji se odnose na sprovođenje predavanja. Koordinator za nastavu određuje kog datuma će grupna obuka i kurs za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama početi, odnosno kojim tempom će predavanja biti organizovana i kog datuma će startovati. A da bi se to moglo da se dogodi, neophodno je da grupa bude kreirana u toj poslovnici, to jest da najmanje 4 kandidata izvrše prijavu za pohađanje edukacije tog tipa. Sve ono što organizator bude definisao će biti predočeno prijavljenima, uz napomenu da se izmene nijednog segmenta ne smeju vršiti kod grupne obuke.

Za sva tri tipa edukacije koja su u ponudi važi pravilo da ih kandidati mogu pohađati kako u poslovnicama institucije organizatora, tako isto i onlajn, a sa različitih lokacija.

Svi oni kandidati koji se opredeli da časove prate preko interneta moraju imati adekvatan računar, odnosno obezbediti što bolju vezu sa internetom tom uređaju i naravno, instalirati softver preko koga će časove pohađati. Naglašavamo da su članovi tima za tehničku podršku kandidatima na raspolaganju, te da će se potruditi da im pomognu sve eventualne poteškoće da otklone, bez obzira da li se one jave kada pristupaju nastavi na taj način ili dok instaliraju namenski softver.

Vrlo je važna informacija da ovaj institucija može organizovati i specijalizovani seminar za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama samo za zaposlene u okviru apsolutno bilo kog preduzeća, a ako to njihovi nadležni budu zahtevali. Naime, korporativna obuka je specifična u tom smislu što se svi zahtevi klijenta u najvećoj mogućoj meri ostvaruju, te ona može biti održana čak i u matičnoj kompaniji polaznika. Bitno je da nadležno lice zainteresovanog preduzeća tom prilikom bude informisano o svemu što je vezano za sam prostor u kome bi trebalo časovi da budu organizovani, te se podrazumeva da on mora biti adekvatno opremljen. Inače se korporativni kurs organizuje tako što nadležno lice zainteresovane firme definiše zajedno sa predstavnikom institucije organizatora kada će nastava početi, odnosno kojim tempom će časovi da budu organizovani i u kojim terminima.

Stručni kurs i obuka za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama - trajanje

S obzirom na to da organizator definiše koliko ukupno će trajati grupni seminar za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama, to je moguće unapred jedino navesti za taj tip nastave konkretnu informaciju. Zato i napominjemo da će 9 časova programa biti raspoređeno na četiri dana, a članovi jedne grupe će dobiti sve neophodne informacije o dinamici onog momenta kada u odabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila kreirana grupa od minimalnog broja članova, odnosno nakon što ovlašćeno lice tog predstavništva bude definisalo dinamiku održavanja časova, kao i termine i datum početka.

Ponudom je obuhvaćena i individualna nastava, ali i ona koju pohađaju dvoje kandidata istovremeno, a one se organizuju na drugačiji način. Naime, upravo polaznici zajedno sa koordinatorom za nastavu i profesorom koji će je voditi, odlučuju kojim tempom će predviđeni nastavni fond da bude organizovan, te samim tim i dobijaju podatke o tome koliko će individualna ili poluindividualna edukacija ukupno da traje.

Praktično rečeno, sve to isto važi i kada je u pitanju korporativni seminar za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama, ali je jedina razlika u tome što dogovor o trajanju edukacije treba da imaju ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i kompanije čiji bi zaposleni trebalo da je pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje