Kurs i obuka za RPS developera (Robotic Process Automation)

Svaki pojedinac koji ima želju da se upozna sa ovom izuzetno zanimljivom temom je pozvan da pohađa specijalizovani seminar za RPS developera (Robotic Process Automation). Naravno da mora posedovati i određena znanja vezano za korišćenje računara, kako bi mogao da i teoretski prođe kroz ovu edukaciju, a kasnije i praktično.

Moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost ne samo fizičkim licima da pohađaju nastavu, nego i zaposlenima u okviru kompanija.

Naime, ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije i takozvane korporativne nastave, a kojom prilikom prethodno definisani broj zaposlenih u okviru bilo koje kompanije treba da pohađaju predavanja. Podrazumeva se da će maksimalno da bude prilagođen način organizacije nastave zahtevima nadležnih u toj kompaniji, a kako bi radnicima bilo omogućeno da utroše što manje vremena i istovremeno pohađaju ovu stručnu obuku. Da pojednostavimo, bitno je da direktor zainteresovanog preduzeća ili vlasnik, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnik precizira zajedno sa ovlašćenim licem u okviru bilo koje poslovnice navedene institucije kako će nastava biti organizovana i na kojoj lokaciji. U suštini će oni da se usaglase prvo oko datuma početka korporativne nastave, a posle toga će precizirati i termine održavanja časova i njihov raspored. S obzirom na to da su u obavezi da se usaglase i oko rasporeda predavanja, automatski se podrazumeva da će tom prilikom oni precizirati i koliko će ukupno trajati korporativni kurs. A što se tiče mesta održavanja nastave, moramo posebno istaći da isključivo u tom slučaju pomenuta obrazovna institucija dozvoljava određena odstupanja, u smislu da nastava može biti organizovana i u prostorijama zainteresovanog preduzeća. Svakako moraju osnovni uslovi biti ispunjeni, odnosno zahtevi organizatora, te neizostavno konkretni prostor mora biti adekvatno opremljen. Bitno je napomenuti i to da će svakako nadležno lice konkretne firme biti prethodno informisano o svim detaljima, koji su vezani za prostor, odnosno za njegovu opremljenost. Radnici koji treba da pristupe predavanjima će dobiti blagovremeno informacije o mestu održavanja nastave i o terminima sprovođenja časova, zatim o rasporedu, to jest o trajanju edukacije i naravno o tome kog datuma će početi korporativni kurs i obuka za RPS developera (Robotic Process Automation).


Uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost i da fizička lica pohađaju ovu obuku, to moramo napomenuti da se nešto drugačija pravila organizacije u tom slučaju primenjuju.

Prvo i osnovno što mora svako fizičko lice uraditi jeste da izvrši prijavu i upiše se prema aktuelnim pravilima, te da navede kako želi nastavu da pohađa. A ono što mora svako od njih znati jeste da se u ponudi nalazi individualna, grupna i poluindividualna obuka, te da svaka od njih može biti organizovana na dva načina, to jest klasično i online. Sve te opcije su dostupne prijavljenima, pa se očekuje da se u trenutku kada bude bio zvaničan upis, ako ne i pre toga, svako od njih opredeli gde će nastavu pohađati i na koji način.

A što se tiče prijavljivanja, ono može biti izvršeno ili putem telefona ili lično u okviru jedne od poslovnica navedene institucije. Isto tako je dostupna i opcija elektronskog prijavljivanja, u kom slučaju svaki kandidat ima obavezu da na mejl adresu pošalje zahtevane podatke. Najbitnije je da osim svog imena i prezimena, svako od njih u tom slučaju navede datum kada je rođen i da ostavi broj telefona i to isključivo zbog daljeg kontakta sa nadležnima.

TESTOVI


Upisivanje prijavljenih kandidata će biti organizovano uz maksimalno poštovanje pravila pomenute institucije, što znači da svako od njih lično mora da prisustvuje upisu. A prethodno će nadležni u okviru konkretnog predstavništva i informisati svakoga od njih pojedinačno i o dokumentima koja će biti u obavezi da dostave prilikom vršenja upisa.

Svakako se očekuje i da u trenutku prijave ili najkasnije prilikom upisa svako od kandidata navede kako želi nastavu da pohađa i na kojoj lokaciji. Naravno da će biti svima njima predočeni detalji i obaveze koje imaju u konkretnom slučaju.

Posebno moramo istaći informaciju da ova obrazovna institucija ima otvorene poslovnice na više od 30 lokacija u našoj zemlji. Dakle, svako ko se opredeli za pohađanje nastave na klasičan način ima značajan izbor, tako da može odabrati da nastavu pohađa u poslovnici koja mu je fizički najbliža. Bitno je da se taj kandidat opredeli između svih ponuđenih opcija vezano za organizaciju nastave, kako bi od nadležnih dobio infarmacije o tome u kojim će terminima biti časovi u konkretnom predstavništvu organizovani.

Ako nekome ne odgovara ta opcija, treba da zna da stručni seminar za RPS developera (Robotic Process Automation) može pohađati i online. Tada on predavanjima pristupa putem sopstvenog računara, s tim što se podrazumeva da taj uređaj mora imati odgovarajuće karakteristike. Prethodno će nadležno lice u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora informisati svakog pojedinačnog polaznika o performansama koje konkretni računar mora da ima, da bi mogla nastava online preko njega da bude praćena. Isto tako se kandidat, koji se odluči za tu opciju, obavezuje da izvrši instalaciju namenskog softvera na taj uređaj, a o čemu će pre toga biti precizno informisan od strane nadležnih. U suštini bi trebalo samostalno to da učini, jer postupak instalacije programa ni u kom slučaju ne može da se tretira kao zahtevan, ali u svakoj poslovnici postoji i IT sektor. Zapravo su u tom odeljenju zaposleni IT stručnjaci, čija dužnost je da pruže tehničku podršku i pomoć kandidatima kad god za tim postoji potreba. Kvalitetna veza sa internetom neizostavno mora da postoji u prostoru, u kome taj polaznik bude odlučio da boravi dok pohađa predavanja na opisani način. Zahvaljujući stabilnoj internet vezi će biti osiguran kvalitet edukacije, koju polaznik odluči da pohađa online.

Nakon što bude izabrao gde želi da boravi dok traju predavanja, svaki prijavljeni kandidat ima obavezu i da se opredeli između opcije da nastavu pohađa u grupi, u paru ili da to učini kroz takozvanu individualnu, jer su sve te tri opcije u ponudi. Naravno da postoje razlike u principu organizacije nastave za sva tri tipa edukacije, kao što je primetna razlika i u broju osoba koje treba da pohađaju predavanja.

Maksimalno osmoro ljudi sme biti prisutno tokom grupne edukacije, a minimum četvoro njih je potrebno prijavu zvanično da izvrše, kako bi specijalizovana obuka i kurs za RPS developera (Robotic Process Automation) mogla da bude po tom principu organizovana. Takođe je potrebno da naglasimo i to da koordinator za nastavu isključivo u tom slučaju definiše kako će časovi biti organizovani, a izmene se ne dozvoljavaju u slučaju da to neko od polaznika zahteva. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da su u pitanju striktno definisana pravila i da se ne usvajaju zahtevi polaznika u vezi sa bilo kakvim promenama, nego se očekuje da svako od njih u potpunosti prihvati sve što ovlašćeno lice tog predstavništva bude pre toga odredilo. A da bi koordinator za nastavu mogao sve to da definiše, potrebno je da grupa bude u tom predsedništvu formirana, što će svakako biti napomenuto prijavljenima, jer se može dogoditi da prođe određeni vremenski period dok grupa ne bude zvanično oformljena. Tek kada se to bude desilo, koordinator odlučuje o datumu početka grupne edukacije i definiše termine održavanja časova i njihov raspored. Ali da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo napomenuti da on samo odlučuje o dinamici sprovođenja predavanja, a da nadležni u okviru ove specijalizovane obrazovne institucije imaju obavezu pre toga da preciziraju koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u grupi. Naravno da će sve to posebno biti istaknuto svakom zainteresovanom kandidatu, kako ne bi bilo apsolutno nikakve zabune i nejasnoća.

Drugačija i ujedno mnogo slobodnija pravila se primenjuju kada je u pitanju individualna nastava ili poluindividualni kurs i obuka za RPS developera (Robotic Process Automation). U suštini važe ista pravila za organizaciju i jednog i drugog tipa edukacije, a razlika je samo u broju kandidata koji treba predavanja da prate. Naime, individualna nastava je namenjena jednoj osobi, a dvoje njih treba da pohađaju časove ukoliko se organizuje poluindividualni tip edukacije, a koji je inače poznat i kao nastava u paru. Neophodno je da se u tom slučaju ili jedan polaznik ili dvoje njih usaglase sa koordinatorom za nastavu u odabranoj poslovnici i sa nadležnim predavačem o svim detaljima, koji se tiču organizacije nastave. Napominjemo da bi oni trebalo da definišu ne samo datum početka konkretnog tipa obuke, nego i da se dogovore o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. S obzirom na to da je prema pravilniku predviđeno da se oni zajedno moraju dogovoriti i oko rasporeda predavanja, to jest da definišu u skladu sa kakvom dinamikom će časovi u konkretnom slučaju biti organizovani, to podrazumeva da će oni da da se usaglase i oko trajanja nastave u paru, to jest poluindividualne ili individualne.

Specijalizovani seminar za RPS developera (Robotic Process Automation) - program i plan nastave

Prvo što će biti predstavljeno svakom polazniku ove edukacije jesu osnove programa, na koji će biti fokusiran specijalizovani kurs i obuka za RPS developera (Robotic Process Automation).

U toku uvodnog predavanja će profesori sa prisutnima razgovarati o tome kako oni vide oblast robotike, odnosno kakvo mišljenje imaju o robotima. Tom prilikom će oni razgovarati i o saznanjima koja imaju, a u smislu da će svaki polaznik izložiti informacije koje ima o korišćenju robota u različitim životnim oblastima.

A nakon toga je predviđeno nastavnim programom da budu predstavljene osnove programa, sa kojim će polaznici imati prilike da se upoznaju.

Profesori će objasniti prisutnima i kako automatizacija različitih procesa i to prvenstveno uz korišćenje robota utiče na poboljšanje kvaliteta poslovanja same kompanije, odnosno na bolje uslove rada pojedinaca.

Ističemo i to da će specijalizovani seminar za RPS developera (Robotic Process Automation) omogućiti prisutnima da shvate zbog čega manipulacija velikom količinom podataka mora biti automatizovana i na koji način će to biti urađeno.

Svakako će predavači govoriti i o tome po kom principu bi trebalo da bude automatizovana manipulacija podacima, odnosno kada je poželjno da to bude urađeno i koji je najjednostavniji način za izvršenje te vrlo zahtevne usluge.

A posle toga će polaznici biti u prilici da nauče i po kom principu funkcioniše automatizacija teksta uz korišćenje programa Citrix, ali i kako funkcioniše automatizacija slika.

Naravno da će prisutni biti u prilici da nauče i kako se različiti programi primenjuju kada je potrebno poboljšati funkcionisanje podataka u PDF - u, zatim funkcionisanje elektronske pošte i snimanja. U tom smislu će biti objašnjeno i koje su prednosti automatizacije različitih procesa koji su pominjani, odnosno sa kojim ciljem bi trebalo da to bude učinjeno.

Predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs za RPS developera (Robotic Process Automation) omogući prisutnima da se upoznaju sa time i da primena specijalnih programa utiče na automatizaciju različitih segmenata poslovanja prvenstveno sa aspekta smanjivanja troškova i povećavanja produktivnosti. Takođe će saznati i da sve to utiče na rasterećivanje zaposlenih, a da se svakako tom prilikom automatski povećava i pouzdanost, jer brojne greške koje mogu da nastanu primarno usled ljudskog faktora, tom prilikom moraju da budu eliminisane.

Podrazumeva se da će predavači predstaviti i različite praktične primere prisutnima, a kako bi oni razumeli na koji način se implementiraju konkretni programi i kako uopšteno funkcioniše automatizacija različitih segmenata poslovnog procesa.

Ipak će akcenat ove edukacije biti stavljen na automatizaciju podataka, odnosno elektronske pošte i rada sa tekstom i slikama, odnosno sa videima. A nakon što budu predstavljeni dobri primeri iz prakse, na osnovu kojih će prisutni shvatiti kako automatizacija poboljšava i radni učinak i uslove za svakog radnika, ali i celokupan poslovni proces, profesori će predstaviti i primere koji nisu tako dobri. Pod tim se misli na prezentovanje primera onih kompanija, koje su pokušale da kroz implementaciju različitih programa poboljšaju kvalitet poslovnog procesa, ali to nisu učinile pravilno, pa samim tim i nisu uspele. Tom prilikom će profesori govoriti o uočenim greškama i naravno da će objasniti prisutnima kako bi trebalo da oni postupaju praksi, da bi takve i slične greške u potpunosti izbegli.

Razgovor o obrađenim temama će biti održan u toku završnog predavanja, koje bi trebalo da bude interaktivno. A u tom smislu će biti dozvoljeno prisutnima da postave pitanja predavačima i da međusobno razmene iskustva.

Stručni kurs i obuka za RPS developera (Robotic Process Automation) - vreme održavanja časova i lokacija

Najpre je neophodno da svako pojedinačno lice izvrši prijavu i upiše se u skladu sa pravilima, a zatim i da navede kako želi nastavu da pohađa.

Stvar je u tome da specijalizovana obuka i kurs za RPS developera (Robotic Process Automation) može biti organizovana u formi grupne i individualne nastave, odnosno u okviru takozvane poluindividualne, a u kom slučaju dvoje polaznika predavanja pohađaju. Takođe je predviđeno i da svaki kandidat ima mogućnost izbora između toga na kojoj lokaciji želi nastavu da pohađa, jer Obrazovni centar Akademije Oxford nudi opciju da nastava bude organizovana u poslovnicama te institucije, ali i onlajn.

Dakle, da pojednostavimo, svaki kandidat bira hoće li časove pohađati putem računara sa različitih lokacija ili na klasičan način, te da li će to učiniti u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave. A u skladu sa time za koje opcije se bude odlučio će i da dobije precizne informacije o načinu na koji će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani.

Moramo napomenuti odmah da ova obrazovna institucija ima poslovnice na brojnim lokacijama širom zemlje, tako da se one nalaze u svim većim gradovima, ali isto tako i u mnogim manjim. A to značajno olakšava onim kandidatima, koje žele nastavu da pohađaju na klasičan način. Naravno da je obavezan svaki kandidat u tom slučaju da odluči po kom principu želi predavanjima da pristupa, kako bi dobio neophodne informacije o detaljima koji su vezani za način organizacije nastave.

Trebalo bi da napomenemo i to da specijalizovani seminar za RPS developera (Robotic Process Automation) može biti organizovan i online, kada predavanja polaznik pohađa preko sopstvenog računara. U principu on tada ima apsolutno pravo da odabere gde želi da bude dok časove pohađa, ali samo ako obezbedi optimalne uslove za rad. U konkretnom slučaju su optimalni uslovi vezani za kvalitet internet konekcije u datom prostoru, jer on mora biti na visokom nivou, kako ne bi bilo nikakvog ometanja tokom nastave. Naročito je važno da instalira posebnu vrstu softvera svaki kandidat u tom slučaju na sopstveni računar, a karakteristike tog uređaja moraju biti zadovoljavajuće. Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici navedene institucije da informišu svakog pojedinačnog polaznika kako o postupku instalacije programa, tako isto i o tome koje karakteristike mora odabrani kompjuter da zadovolji. S obzirom na to da tim IT stručnjaka postoji u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije, a da je njihova uloga da obezbede tehničku podršku svakom polazniku, to podrazumeva da ako bude imao bilo kakav problem ili dok pohađa predavanja online ili dok pokušava da instalira namenski softver, svako od njih ima apsolutno pravo da kontaktira te stručnjake i zatraži od njih pomoć.

Posebno je važno da svaki kandidat izabere i na koji način će predavanja da pohađa, a trebalo bi da zna da se nastava može organizovati kako za grupu njih, tako isto i za samo jedno lice, odnosno za njih dvoje u istom momentu. Zapravo se radi o tome da može biti organizovan grupni kurs i obuka za RPS developera (Robotic Process Automation), ali i poluindividualni tip edukacije i individualni. Svaki od njih podrazumeva tačno definisana pravila, kao i određeni broj polaznika, a svakako da će informacije o svemu tome dobiti svaki kandidat u trenutku zvaničnog upisa.

Istakli bismo i to da se najjednostavnija pravila primenjuju prilikom organizacije individualne nastave i poluindividualne. Jednostavno govoreći, između njih ne postoji nikakva razlika kada je u pitanju način sprovođenja časova, već samo u onom segmentu koji je vezan za broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju predavanjima. Naime, jedan kandidat prati časove u okviru individualne nastave, a s obzirom na to da je okarakterisana kao nastava u paru, poluindividualna podrazumeva prisustvo dvoje polaznika predavanjima. Najbitnije je da svako od njih bude informisan o načinu organizacije časova, te da ima na umu da su pravila organizacije prilično fleksibilna. Potrebno je da se tada ili jedan polaznik ili dvoje njih, a što u principu isključivo zavisi od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna nastava, dogovore sa predstavnicima institucijr organizatora o tome kako će časovi biti organizovani. Osim sa koordinatorom za nastavu, kandidati tada treba da se dogovore i sa predavačem kako o datumu početka bila nastave u paru ili individualne, tako isto i oko detalja koji su vezani za terminr održavanja časova i za njihov raspored. Budući da je pravilnikom utvrđeno da oni određuju i tačan raspored predavanja, to znači da će oni definisati i koliko bi trebalo da traje jedan ili drugi tip edukacije.

Postoji mogućnost i da svako ko je zainteresovan pohađa specijalizovani seminar za RPS developera (Robotic Process Automation) u formi grupne nastave. Između četvoro i osmoro ljudi tada treba da pohađaju predavanja, a pravilnikom pomenute obrazovne institucije je predviđeno da nastava u grupi ne može da počne do onog trenutka, dok grupa ne bude formirana. Osnovni uslov koji mora tada da bude ostvaren jeste da se 4 osobe najmanje u toj poslovnici prijave i da navedu da žele nastavu na taj način da pohađaju. S obzirom na to da je između četvoro i osmoro ljudi predviđeno tada da prisustvuju nastavi, potrebno je da minimalan broj njih prijavu izvrše i da koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu zvanično oformi grupu. A nakon što se to bude desilo, on će precizirati i sve ostale detalje i zatim informisati prijavljene o tome. U suštini je najbitnije da odredi kog datuma će početi grupna nastava, odnosno da precizira u kojim će terminima polaznici predavanja da prate. Njegova je obaveza i da odredi kakvim tempom će predviđeni nastavni fond da bude sproveden, s tim što nadležni u okviru institucije organizatora prethodno određuju i koliko bi trebalo nastava namenjena grupi polaznika da traje. U principu, apsolutno sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu bude odredio, neizostavno mora da bude poštovano od strane prijavljenih. Čak i ako se bude dogodilo da neko od njih zahteva izmenu apsolutno bilo kog segmenta, to neće biti dozvoljeno, jer je u potpunoj suprotnosti sa pravilima institucije organizatora.

Preostalo nam je da pomenemo i to da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i korporativna obuka i kurs za RPS developera (Robotic Process Automation). A taj tip edukacije je specifičan, zato što je precizno definisano da isključivo zaposleni u određenoj firmi imaju pravo nastavu da pohađaju. Nakon što nadležno lice tog preduzeća odredi koliko bi trebalo radnika ovaj seminar da pohađaju, obratiće se nadležnima u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora i sa njima definisati sve detalje. Inače je vrlo važno da se oni dogovore najpre oko toga gde će biti organizovana nastava, odnosno da li u poslovnicama pomenute obrazovne institucije ili u okviru preduzeća u kome su polaznici zaposleni. Naime, moramo napomenuti da jedino kad je u pitanju korporativni tip nastave, može doći do izmene vezano za mesto održavanja časova, ali tada svakako moraju propisani uslovi da budu ispunjeni. Podrazumeva se da će nadležno lice zainteresovane kompanije dobiti jasne smernice od organizatora o tome kako bi trebalo da bude opremljen prostor, da bi bilo dozvoljeno u njemu organizovati nastavu za prethodno određeni broj zaposlenih. Isto tako je važno da se klijent i organizator dogovore oko toga kojim tempom će nastavni fond da bude sproveden, odnosno u kojim terminima će zaposleni časove da pohađaju i naravno kog datuma bi trebalo edukacija da počne. Vrlo je važno da bude istaknuta i informacija da s obzirom na to da će se oni usaglasiti i oko rasporeda predavanja, to jest da će definisati u skladu sa kakvom dinamikom će časovi biti organizovani, odlučiće o tome koliko bi trebalo ukupno da traje korporativni tip edukacije. Zatim će informisati sve zaposlene, kojima je edukacija namenjena gde će biti nastava organizovana i na koji način.

Specijalizovana obuka i kurs za RPS developera (Robotic Process Automation) - trajanje edukacije

Podatke o detaljima u vezi sa organizacijom nastave će dobiti svaki prijavljeni kandidat onog momenta, kada bude odlučio kako želi časove da pohađa.

Da pojasnimo, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanima da specijalizovani seminar za RPS developera (Robotic Process Automation) pohađaju kako u grupi i individualno, tako isto i u društvu još jednog kandidata, odnosno u okviru poluindividualne nastave. Baš zato što je različiti broj polaznika i princip organizacije nastave, naravno da može da bude različito i trajanje.

Generalno, samo kada je u pitanju obuka namenjena grupi polaznika, organizator prethodno odlučuje o tome koliko će ona trajati. Međutim, čak i pored toga će kasnije, odnosno posle formiranja grupe od minimum 4 člana, prijavljeni kandidati koji su zainteresovani za praćenje nastave na taj način, dobiti informacije o detaljima u vidu datuma početka edukacije, zatim rasporeda časova i termina u kojima će da budu organizovana predavanja.

Ističemo da se 10 časova nalazi u nastavnom programu ove obuke. A u slučaju organizacije nastave u grupi će taj broj časova da bude raspoređen na 4 sedmice. Dodatno će biti informisani svi prijavljeni o rasporedu predavanja i naravno o svemu ostalom što je važno za organizaciju časova.

Prilikom organizacije individualne i nastave u paru se primenjuju potpuno drugačija pravila. Zato i ističemo da se vrlo lako može desiti da i jedan i drugi tip edukacije traju i kraće i duže nego nastava namenjena grupi kandidata. Naime, ili jedan kandidat ili dvoje njih, a sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni kurs i obuka za RPS developera (Robotic Process Automation), će se tom prilikom sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu usaglasiti oko rasporeda predavanja. Naravno da će precizirati i kog datuma bi trebalo konkretni tip nastave da počne, ali i u kojim će terminima polaznici da pohađaju časove, tako da će definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje odabrani tip nastave.

Pravila prema kojima će biti organizovana korporativna obuka su vrlo slično kao i kada nastavu treba da pohađa jedan kandidat ili njih dvoje, s tim što tada određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću treba predavanjima da pristupe. Predviđeno je pravilnikom pomenute obrazovne institucije da detalje u vezi sa rasporedom časova, ali i sa mestom održavanja nastave, kao i sa datumom početka i terminima sprovođenja predavanja, treba da definišu prethodno nadležno lice jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije i ovlašćeni predstavnik zainteresovanog preduzeća. Pravilnikom je predviđeno da će sve te informacije biti prenete polaznicima na propisani način.

Spisak gradova za kurs i obuku za RPS developera (Robotic Process Automation)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje