Kurs i obuka - Upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva

Sve kompanije koje posluju u oblasti građevinarstva, a ušle su u sistem PDV - a ili su blizu tog trenutka bi trebalo da omoguće svojim zaposlenima da se sa tematikom ove stručne edukacije upoznaju. Upravo njima i jeste specijalizovani kurs jabuka namenjen, ali se preporučuje da osim vlasnika takvih kompanija, ovu edukaciju pohađaju i nadležni u odeljenju finansija, s tim što će koristi od prezentovane tematike svakako imati i ovlašćene računovođe, odnosno knjigovođe, kao i osobe koje su zaposlene na poziciji finansijski savetnik ili finansijski konsultant, te bi svakako bilo dobro i da nadležni, odnosno zaposleni u sektoru finansija takvih preduzeća pristupe praćenju nastave. Iako jeste primarno tim kategorijama ova edukacija namenjena, moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao glavni organizator ne stavlja niti jedan zahtev pred zainteresovane, tako da svako ko eventuačno ima bilo kakvu nedoumicu o pomenutom zakonu, odnosno o plaćanju poreza na dodatu vrednost može da izvrši prijavu, a kako bi se upisao i počeo sa pogađanjem nastave.

Uz to što prijavu može izvršiti putem telefona ili lično i to u okviru bilo kog predstavništva ove institucije, a kojih za sada ima više od 20, zainteresovani ima pravo prijavu i da izvrši elektronskim putem. U tom slučaju će na zvaničnu mejl adresu poslati sve podatke koji se zahtevaju za prijavu, a oni uključuju kako prezime i ime svakoga od njih, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona.

Pošto na jedan od dostupnih načina budu izvršili prijavu, svi kandidati će biti kontaktirani od strane zaposlenih u konkretnoj poslovnici, a kako bi dobili obaveštenja o postupku upisa, te bili informisani o tome da je njihovo prisustvo tada obavezno. Podrazumeva se da će dobiti informacije i o tome koja dokumenta su dužni da u trenutku upisa donesu.


Kada budu pristupili upisu, svi pojedinačni polaznici će biti u obavezi da između nekoliko ponuđenih opcija izaberu onu koja im najviše odgovara. Stvar je u tome da se specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva može pratiti i online i na uobičajeni način, to jest direktno u prostorijama jedne od poslovnica ove institucije, a da za oba tipa nastave važi pravilo da kandidati predavanja mogu pohađati u grupi, zatim u paru i sasvim individualno. A sve to zato što je ponudom obuhvaćen grupni tip edukacije, u okviru koga je pravilo da nastavi prisustvuje od četvoro do maksimalno osmoro polaznika, potom poluindividualna nastava koju prati dvoje kandidata istovremeno, ali i individualna koja je namenjena samo jednoj osobi.

Najpre da napomenemo da sopstveni računar mora imati apsolutno svako, ko odluči da časove pohađa online, s tim da je obavezno i da osigura što bolju internet konekciju u onoj prostoriji, u kojoj će boraviti kada bude pratio predavanja na taj način. Postoji još nešto što mora uraditi svaki kandidat u tom slučaju, a odnosi se na instalaciju namenskog softvera, što u principu on treba da izvrši potpuno samostalno, a prema instrukcijama koje će dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici. Ističemo da svako ko ne bude uspeo u potpunosti samostalno da instalira taj program, može zatražiti pomoć nekog od IT stručnjaka, a koji su u predstavništvu institucije organizatora u svakom gradu zaposleni.

Već smo pomenuli da je klasična nastava ona koja se organizuje u prostorijama same poslovnice, a svakako i za nju važi pravilo da može na jedan od tri načina biti sprovedena.

Dakle, pošto se opredeli između klasične i onlajn edukacije, svaki prijavljeni bi trebalo da izabere i da li će časove pohađati individualno, u grupi ili u paru.

TESTOVI


U principu, najstrožija su pravila prema kojima se organizuje specijalizovani seminar za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva za grupu polaznika, jer tada isključivo koordinator za nastavu odlučuje na koji način će časovi biti sprovedeni. U principu, osnovni uslov za početak tog tipa edukacije jeste formiranje grupe, što znači da pošto četiri osobe najmanje u jednoj od poslovnica izvrše prijavu, zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu će formirati grupu, a zatim i definisati kog datuma će predavanja početi, u kojim terminima će da budu organizovana i u skladu sa kakvom dinamikom. Kada sve to bude bilo odlučeno, prijavljeni će dobiti precizne informacije o tim detaljima, uz obaveznu napomenu da njihovi zahtevi vezano za izmenama bilo kog segmenta ne mogu da budu prihvaćeni kod nastave u grupi.

Sve je to mnogo jednostavnije kada kandidati odaberu da nastavu pohađaju samostalno ili sa još jednom osobom, jer se i individualni i poluindividualni kurs maksimalno prilagođavaju zahtevima polaznika. Naime, u tom slučaju je neophodno da se svako od njih sa koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva institucije organizatora, kao i sa stručnjakom koji će biti zadužen tu edukaciju da vodi, dogovore kako će časovi da budu organizovani. Pored toga što bi trebalo da preciziraju termine u kojima će predavanja da budu održana, odnosno da se usaglase oko njihovog rasporeda, potrebno je i da definišu datum početka bilo poluindividualne edukacije, bilo individualne.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva - program nastave

Uz to što će svaki polaznik ove stručne edukacije biti u prilici da se upozna sa osnovama Zakona o porezu Republike Srbije, on će dobiti i sve informacije o jednom mnogo važnijem dokumentu, koji je isključivo vezan za oblast građevinarstva. Naime, specijalizovani seminar za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva će prvenstveno da bude fokusiran na Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost.

Svakako pre nego što predavači fokus na pomenuti pravilnik, oni će uputiti prisutne u osnovna načela Zakona o porezu na dodatu vrednost naše zemlje, te će im predočiti i koji se pojmovi u njemu pominju, odnosno kako se uopšteno ta vrsta poreza definiše i u kojim situacijama, to jest za koje pravno lice.

Između ostalog, polaznici će dobiti informacije i o tome šta sve mora konkretno pravno lice da učini, da bi ušlo u sistem poreza na dodatu vrednost, te će dobiti informacije i o tome koje su kasnije obaveze tog pravnog subjekta.

Na koji način funkcioniše promet dobara i usluga sa aspekta navedenog zakona je, takođe tema kojom će se stručna obuka i kurs za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva baviti. U tom segmentu je predviđeno da polaznici budu upoznati sa definisanjem pojmova dobara i usluga, a prema pravilima navedenog zakona, te da saznaju i kako se vrši prodaja, odnosno promet dobara, ali i njihova isporuka. Takođe će biti govora i o prenosu prava raspolaganja na određenim građevinskim objektima, ali i na pravilima koja moraju biti ispoštovana ukoliko u nekom građevinskom objektu treba da bude izvršen prenos vlasničkog udela. Saznaće u tom segmentu polaznici i koja dokumentacija je potrebna za sve to i na koji način se ona pravilno popunjava.

Biće im objašnjeno i na koji način je konkretnim zakonom definisan pojam poreskog obveznika, odnosno poreskog punomoćnika i poreskog dužnika. Naravno da će profesori u tom delu ove obuke objasniti i koja prava i obaveze ima svako od njih, a uz maksimalno poštovanje odredbi pomenutog zakona.

Kada dolazi do poreske obaveze, koja je definisana pomenutim zakonom je naravno isto tema koja će biti detaljno objašnjena, a polaznici će saznati i kako je definisano mesto, odnosno vreme prometa bilo dobara, bilo usluga, sa akcentom na oblasti građevinarstva.

Vrlo će detaljno predavači govoriti i o određivanju poreske stope, odnosno poreske osnovice, a podrazumeva se da će posebno biti predočeno polaznicima na koji način se one obračunavaju u pomenutoj oblasti. Na primerima će predavači objasniti i kako se određuje poreska osnovica za promet dobara i usluga u oblasti građevinarstva. A nakon što budu pokazali sve to kroz primere, profesori će dati zadatke svakom prisutnom, a kako bi na osnovu predstavljenih informacija svako od njih mogao da obračuna poresku osnovicu, u skladu sa definisanom poreskom stopom, a sve prema odredbama trenutno važećeg Zakona o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije.

Koja su to sve dokumenta koja moraju biti popunjena je isto tema, kojom će se posebno baviti specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva, a isto tako se podrazumeva da će profesori vrlo detaljno i precizno da objasne svakom polazniku koje to greške ljudi najčešće čine prilikom popunjavanja ove dokumentacije. Naravno da će im objasniti i kako u skladu sa navedevnim zakonom mogu već načinjene propuste da isprave, a da bi oni imali najmanje moguće loš efekat na poslovanje.

A biće govora i o tome koje su kaznene odredbe konkretnog zakona navedene, ukoliko određeni pravni subjekt ne poštuje pravila obračuna PDV - a za konkretnu delatnost.

Interaktivno bi trebalo da bude završno predavanja u toku ove edukacije, kada se očekuje da svaki polaznik postavi pitanja predavaču, a ukoliko mu bilo šta vezano za tematiku ove edukacije nije u potpunosti jasno.

Stručni seminar za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva - mesto i vreme organizacije nastave

Sve neophodne informacije kako o datumu početka, tako isto i o tome u kojim terminima će biti specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva održana, odnosno na kom mestu će biti dostupne prijavljenima prilikom upisa. Zapravo oni u tom trenutku imaju obavezu da se opredele između svih opcija, koje Obrazovni centar Akademije Oxford nudi, što podrazumeva da izaberu između varijante da nastavu pohađaju online i u okviru poslovnica konkretne institucije, a da to učine ili u grupi ili samostalno, odnosno u paru. Upravo od svih tih podataka će i zavisiti i datum početka nastave i mesto održavanja časova, ali i termini.

Klasičan tip edukacije je onaj, koji podrazumeva da kandidati u ranije dogovorenih terminima dolaze u prostorije izabrane poslovnice, kako bi pohađali nastavu.

Druga opcija koja je dostupna podrazumeva da oni časove pohađaju online, kada je neizostavno važno da obezbede računar i stabilnu konekciju sa internetom, a u okviru prostora u kome će boraviti dok prate nastavu tog tipa. Naravno, njihova je obaveza i da izvrše instalaciju propisanog softvera na svoj kompjuter, a ukoliko budu imali bilo kakvih nejasnoća mogu kontaktirati zaposlene u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške.

Sledeće o čemu bi trebalo da razmišljaju prijavljeni jeste da li im odgovara da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva bude organizovan samo za jednu osobu, za njih dvoje ili za od četvoro do osmoro ljudi najviše, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena kako individualna edukacija, tako isto i poluindividualna i grupna. Na osnovu njihove odluke će i dobiti obaveštenja o svim detaljima vezano za sprovođenje izabranog tipa.

Naglašavamo da je grupni tip nastave najzahtevniji u tom smislu, zato što se zahteva da svi zainteresovani imaju na prvom mestu strpljenja, uzevši u obzir da prvo mora biti oformljena grupa od minimum četvoro kandidata, a da bi uopšte taj tip nastave mogao u određenoj poslovnici da bude organizovan. Predviđeno je da ovlašćeni koordinator za nastavu nakon formiranja grupe definiše kako će se časovi odvijati, a u smislu da donese odluku kog datuma će početi grupni seminar, te u kojim tačno terminima će polaznici nastavu pohađati i u skladu sa kakvom dinamikom će to biti. Prema pravilniku institucije organizatora, biće obavešteni svi prijavljeni o tome, a podrazumeva se da će im biti tom prilikom naglašeno da se izmene po njihovom zahtevu ne dozvoljavaju kod grupne nastave.

Fleksibilnija su pravila koja se primenjuju prilikom organizacije i poluindividualne i individualne edukacije, a jedina razlika između njih je vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da individualnoj prisustvuje samo jedna osoba, a poluindividualnoj njih dvoje. Dakle, u skladu sa pravilima je predviđeno da se svako od njih zajedno sa koordinatorom za nastavu i zvanično ovlašćenim predavačem dogovara oko toga kako će časovi biti u konkretnom slučaju organizovani. A to zapravo znači da će se oni usaglasiti prvo oko toga kog datuma će početi ili individualni ili poluindividualni kurs, a zatim će precizno definisati i termine održavanja časova, ali i njihov raspored.

Pored toga što organizuje nastavu za pojedinačne polaznike, odnosno fizička lica, ova institucija nudi mogućnost da bude održan i korporativni seminar za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva, a u kom slučaju predavanja treba da pohađaju radnici zainteresovane kompanije. S obzirom na to da je u pitanju tačno određena grupa ljudi, to organizator u najvećoj mogućoj meri izlazi u susret zahtevima klijenata. Jednostavnije rečeno, biće im omogućeno da nastavu pohađaju onako, kako prethodno budu definisali njihovi nadležni, a sve u dogovoru sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Sve to zapravo znači da će se oni dogovoriti kako oko datuma početka edukacije za zaposlene, tako isto i oko termina u kojima će časovi biti održani, te se podrazumeva da će precizno definisati i njihov raspored, odnosno odlučiti o tome kakvom dinamikom bi trebalo u tom slučaju predavanja da budu organizovana. Postoji jedina razlika između održavanja nastave za zaposlene i za fizička lica, a ona je vezana za mesto na kome će kandidati pratiti predavanja. Stvar je u tome da po zahtevu klijenata organizator može časove održati i u samoj kompaniji, ali je vrlo važno u tom slučaju da nadležni u tom preduzeću ispoštuju sva prethodno predviđena pravila o opremljenosti prostora, u kome će biti predavanja organizovana.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva - koliko će trajati?

Na osnovu pravilnika koji se primenjuje u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, predviđeno je da polaznici dobiju ranije informacije samo o tome koliko će ukupno trajati grupni kurs i obuka za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva.

Zato ovom prilikom i napominjemo da će 12 časova nastavnog programa biti raspoređeno na četiri sedmice, s tim što će naknadno svi članovi konkretne grupe biti informisani o detaljima. Zapravo to podrazumeva da će oni posle formiranja grupe od minimum četiri člana u toj poslovnici biti informisani kako o datumu početka nastave, tako isto i u terminima u kojima će časovi biti održani, odnosno o dinamici njihovog sprovođenja, to jest o tačnom rasporedu.

Inače se u ponudi ove specijalizovana obrazovne institucije nalazi i poluindividualni tip edukacije, odnosno nastava koju treba da pohađaju dvoje ljudi istovremeno, ali i kurs koji je namenjen samo jednom kandidatu. S obzirom na to da se u tom slučaju edukacija organizuje na mnogo fleksibilniji način, nego kada je u pitanju nastava u grupi, to je predviđeno da se o njenom trajanju dogovore zajedno koordinator za nastavu izabranog predstavništva pomenute institucije, zatim jedan ili dvoje kandidata, kao i stručnjak koji će prethodno odabrani tip edukacije i da vodi. Zapravo to znači da i poluindividualna i individualna nastava mogu trajati kako kraće nego ona koju pohađa grupa polaznika, tako isto i duže.

Praktično govoreći, sve što važi za individualnu ili polu individualnu edukaciju, važi i za korporativni seminar za upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva. Jedina razlika jeste što se o trajanju nastave za zaposlene dogovaraju nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća i nadležni u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Ne samo da će oni definisati prilikom dogovora koliko će trajati korporativna obuka, nego i sve ostale detalje, posle čega će polaznici o tome biti precizno obavešteni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa aspektima Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u oblasti građevinarstva"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje