Kurs i obuka za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi

Apsolutno niti jedan zahtev nije naveden za sve koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi. Mada, u osnovi se ova edukacija preporučuje prvenstveno vlasnicima privrednih društava, ali i svima koji su u takvim preduzećima zaposleni u pravnom sektoru, odnosno onima koji su zaposleni na nadležnim pozicijama, te imaju obavezu da učestvuju u odlučivanju vezano za poslovanje konkretne kompanije. Svakako će imati koristi od tematike ove edukacije i svi pojedinci koji imaju bilo kakvog dodira sa pravnim sektorom i uopšteno, svi oni kojima je iz nekog razloga tematika ove obuke interesantna i sa njom imaju želju ili jednostavno potrebu da se upoznaju.

Istakli bismo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford može u potpunosti ovu specijalizovanu edukaciju da uskladi sa zahtevima nadležnih u brojnim kompanijama, pa da organizuje korporativnu obuku, ako to bude bilo zahtevano. Naime, u tom slučaju predavanja pohađaju isključivo zaposleni u nekom preduzeću, pa se maksimalno usklađuje način organizacije kursa sa njihovim slobodnim vremenom, odnosno sa zahtevima nadležnih u toj kompaniji. Uopšteno govoreći, primenjuju se vrlo jednostavna pravila, te se dozvoljava vlasniku tog preduzeća, odnosno licu koje je zvanično u njemu nadležno da precizira detalje, koji su vezani kako za termine održavanja časova i njihov raspored, odnosno datum početka korporativnog kursa, tako isto i za lokaciju na koji će radnici predavanja da pohađaju. Svakako bi trebalo da naglasimo da je upravo korporativna obuka ujedno i jedina kod koje pomenuta institucija može da dozvoli izmenu vezano za mesto njenog održavanja. U principu se tada nastava najčešće organizuje u prostorijama kompanije, čiji radnici treba predavanja da pohađaju, ali se tada svakako mora voditi računa o kvalitetu obuke, pa je zato i vrlo važno da klijent opremi izabrani prostor u skladu sa aktuelnim pravilima. Naravno da će nadležno lice konkretne poslovnice pomenute institucije informisati nadležne u okviru zainteresovanog preduzeća o tome šta je neophodno da postoji u prostoru, u kome će biti nastava za zaposlene organizovana. A nakon što budu bili definisani svi detalji, radnici će dobiti precizne informacije o tome.

Kada su u pitanju fizička lica, njima je na raspolaganju onlajn i klasični kurs i obuka za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi, a pravilo je da se i jedan i drugi tip edukacije mogu pohađati kako u okviru grupne nastave, tako isto i kroz individualnu, odnosno u paru. Jednostavnije govoreći, neophodno je da svaki prijavljeni kandidat izabere i gde će predavanja pohađati i na koji način od svih koji su ponuđeni.

Dakle, prvo mora izabrati prijavljeni gde će predavanja da pohađa, a posle toga i da odluči na koji će to način učiniti od svih koji su u ponudi.


Klasična edukacija je ona koja se odnosi na organizaciju časova u jednoj od poslovnica, dok online edukacija podrazumeva onu koju kandidati imaju pravo sa bilo koje lokacije da pohađaju, uzevši u obzir da to čine preko online platforme, odnosno uz korišćenje sopstvenog računara.

Dakle, ko se odluči časove da pohađa online mora imati kompjuter, koji bi trebalo tom prilikom da koristi. Isto tako je njegova obaveza i da posebnu vrstu programa na taj računar instalira u skladu sa važećim pravilima, što se očekuje da učini potpuno samostalno. Napominjemo da postupak instalacije softvera uopšte nije nimalo komplikovan, te bi trebalo da svaki polaznik može samostalno taj postupak da izvrši. Naravno da je dostupna i mogućnost da polaznik kontaktira zaposlene u IT sektoru ove institucije, budući da su oni angažovani u okviru svakog predstavništva i da su na raspolaganju svakom polazniku kome je potrebna pomoć u toku samog postupka instalacije programa, ali i ako ima bilo kakvih poteškoća kada nastavi na taj način pristupa. Da bi bez ikakvih smetnji mogao nastavu na taj način da pohađa, trebalo bi da u konkretnom prostoru osigura stabilnu vezu sa internetom svaki polaznik.

Bitno je da pošto odabere da li će časove pohađati na klasičan način ili preko interneta, svaki prijavljeni kandidat odluči i hoće li to učiniti u okviru individualne, odnosno poluindividualne ili grupne nastave, jer od toga zavisi kako datum početka edukacije, tako isto i termini održavanja časova, ali i njihov raspored, odnosno trajanje.

TESTOVI


Osnovna razlika je u broju polaznika, pa je tako grupni kurs i obuka za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi predviđen za četvoro do osmoro ljudi najviše, dok jedna osoba treba da prati individualni, a dvoje kandidata poluindividualni tip edukacije. Naravno da postoje razlike i u principu organizacije svake od njih.

Ukoliko se opredele da časove pohađaju u grupi, moraju biti upoznati sa tim da konkretni tip edukacije ne može početi sve do onog trenutka, dok grupa od minimalnog broja članova, to jest od njih četvoro u tom predstavništvu institucije organizatora ne bude bila formirana. Podrazumeva se da će zaposleni u konkretnoj poslovnici to naglasiti prijavljenima, a svakako je u pitanju vrlo rigorozan princip organizacije nastave. Stvar je u tome da pošto grupa od četiri osobe najmanje bude bila formirana, zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu ima obavezu da definiše najpre datum početka takvog tipa edukacije, a potom i termine u kojima će časovi biti organizovani, odnosno dinamiku njihovog sprovođenja. Sve to ne može da bude izmenjeno ako neki polaznik zahteva, zato što pravila institucije organizatora ne dozvoljavaju, pa će to svakako biti naročito istaknuto.

Međutim, pravila prema kojima se i individualna, ali i takozvana nastava u paru, to jest poluindividualna organizuju su mnogo fleksibilnija i više idu na ruku polaznicima. Tačnije, svako od njih će tada imati pravo da zajedno sa predstavnicima institucije organizatora, odnosno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu definiše princip organizacije predavanja. Pored toga što će zajedno da preciziraju datum početka poluindividualne edukacije ili individualne, oni će se usaglasiti i oko termina u kojima će nastava biti organizovana, odnosno oko rasporeda časova, što znači da će ujedno definisati i trajanje poluindividualne, odnosno individualne nastave. Praktično govoreći, jedina razlika jeste vezana za broj polaznika, s obzirom na to da dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu obuku, a samo jedna osoba individualnu.

Obavezno je da svaki pojedinačni polaznik izvrši zvaničnu prijavu za praćenje ove specijalizovane edukacije, kao i da lično bude prisutan u jednoj od poslovnica pomenute institucije, a kako bi upis mogao da bude sproveden prema aktuelnim pravilima. Zaposleni u konkretnom predstavništvu će informisati sve prethodno prijavljene polaznike o tome kako funkcioniše postupak upisa, odnosno o svim dokumentima koja će morati tom prilikom da pripreme.

Napominjemo i to da prijava može biti izvršena svakog dana u toku godine, a u radno vreme jedne od poslovnica pomenute institucije lično. Sem mogućnosti da tako izvrši prijavu, svaki zainteresovani ima pravo i da kontaktira telefonski zaposlene u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, te da ostavi svoje podatke. Uopšteno govoreći, od podataka se zahteva kako ime i prezime svakog polaznika, tako isto i njegov broj telefona, te svakako je obavezan i da navede datum rođenja. Pored već pomenutih mogućnosti, prijava može biti izvršena i elektronski, što podrazumeva da će polaznik sve prethodno pomenute podatke biti u obavezi da pošalje na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora.

Šta izučava specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi?

Koja verzija navedenog zakona je trenutno na snazi je prva tema kojom će se profesori u toku ove edukacije baviti. Svakako će odmah zatim oni omogućiti prisutnima da dobiju sve neophodne informacije o tome koji su pojmovi u tom zakonu zastupljeni, te šta oni znače, a odmah zatim će specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi da bude usmeren na prezentovanje osnovnih načela predmetnog zakona.

Biće raščlanjeno i šta je pravno lice, a šta je privredno društvo i kako se registruje, odnosno u okviru koje državne institucije to čini.

Ko može biti član privrednog društva i koje su razlike između društva sa ograničenom odgovornošću, ortačkog i akcionarskog društva će saznati svako ko bude odlučio da pohađa ovu obuku.

Podrazumeva se da će profesori govoriti i o tome koliko prema slovu zakona može trajati određeno privredno društvo, a polaznici će saznati i šta se dešava ako je društvo osnovano na određeno, a šta ako je na neodređeno vreme.

Naravno da će specijalizovani seminar za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi da se pozabavi i dokumentima, koja moraju biti pripremljena da bi određeno privredno društvo moglo da počne da funkcionišem. A biće prikazan i statut, ali i osnivački akt, kao i ugovor u vezi sa društvom, tako da će polaznici na licu mesta moći da vide koje sve informacije ta dokumenta moraju da sadrže.

Šta se smatra pod pojmom ništavost konkretnog osnivačkog akta, a sa aspekta ovog zakona će svaki polaznik da sazna.

Pored ostalog, predavači će govoriti i o odgovornostima, odnosno o obavezama članova društva, ali i o njihovim pravima. A u tom segmentu je predviđeno da profesori govore i o tome šta se smatra sedištem društva, odnosno kako se kreira poslovno ime, te se podrazumeva da će prisutni saznati i šta je skraćeno poslovno ime, odnosno kako se ono definiše.

Ko može biti zakonski zastupnik konkretnog privrednog društva je, naravno isto tema kojom će se ova edukacija baviti detaljno. A biće govora i o osnovnom kapitalu, odnosno o imovini konkretnog društva, te će profesori govoriti i o posebnim dužnostima prema društvu, tako da će polaznici saznati i koja lica mogu imati takve dužnosti.

Nastavnim programom ove specijalizovane edukacije je predviđeno da polaznici dobiju informacije i o tome kako je pojam preduzetnika definisan slovom ovog zakona, ali i na koji način se određuje njegovo poslovno ime, kao i delatnost, te mnoge druge detalje koji su vezani za takav vid organizacije poslovanja.

U nastavnom programu je i deo koji je vezan za predstavljanje pravnih formi privrednog društva, a trebalo bi napomenuti i to da će posebnu pažnju na različite tipove privrednih društava i njihove osnovne karakteristike da obrati navedena obuka. A profesori će ponuditi polaznicima i primere iz prakse, kako bi oni lakše shvatili koja je, zapravo osnovna razlika između svih tih organizacionih struktura.

Svakako da će predavači govoriti i o kaznenim odredbama ovog zakona, ali i o tome u kojim situacijama može da dođe do isključenja člana iz konkretnog društva i koje su pravne posledice u tom slučaju primenljive.

Biće reči i o organizacionoj strukturi konkretnog društva, odnosno o definisanju skupštine društva, ali i o mnogim drugim organima društva, koji bi trebalo da budu formirani.

Potrebno je naglasiti i to da će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi pružiti mogućnost polaznicima i da saznaju na koji način određeno društvo, odnosno skupština usvaja finansijski izveštaj, ali i kako bi trebalo da bude imenovan, odnosno razrešen direktor konkretnog privrednog društva, te mnoge druge detalje koji su vezani na primer za vođenje poslovnih knjiga i uopšteno, za finansijski aspekt poslovanja.

Šta se dešava ako nadležni u konkretnom pravnom licu, odnosno privrednom društvu različite strukture ne poštuju pravila ovog zakona, će saznati svako ko bude pomenutu obuku pohađao.

Inače, ako neki kandidat ima nedoumicu, koja je vezana za tematiku ove edukacije, trebalo bi tokom završnog predavanja da razgovara sa profesorom o tome, te da ga pita sve što mu u vezi sa tim nije jasno.

Gde i u kojim terminima će biti održan specijalizovani seminar za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi?

U trenutku prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja će biti predočeno svakom pojedinačnom polazniku da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi može biti pohađan online i na klasičan način, što podrazumeva praćenje nastave u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe će prijavljeni biti informisani od strane nadležnih da ova edukacija može biti organizovana kako u grupi, kada od 4 do 8 kandidata treba da prisustvuje nastavi, tako isto i u okviru individualne, odnosno poluindividualne edukacije, kada jedan ili dvoje polaznika treba predavanjima da pristupaju.

Kada se uzme u obzir činjenica da je ponuda takva, sasvim je jasno zbog čega nijedan polaznik ne može unapred da dobije precizne informacije o mestu i o vremenu održavanja nastave, jer on mora sve to lično da izabere.

Fizička lica koja se opredele da časove pohađaju online će biti u obavezi da tom prilikom koriste sopstveni računar, a njegove performanse moraju biti odgovarajuće, sa čime će ih nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora precizno upoznati. Njihova je obaveza da tačno određeni softver na sopstevni kompjuter instaliraju neposredno pre početka nastave, a očekuje se da oni to učine bez ičije pomoći, uzevši u obzir da im nije potrebno praktično nikakvo predznanje. U slučaju da neko ne uspe to da učini samostalno, može kontaktirati najbližu poslovnicu institucije organizatora, te zahtevati pomoć IT stručnjaka, koji su u sektoru za tehničku podršku svakog predstavništva pomenute institucije zaposleni. A da bi online obuka i kurs za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi bila održana bez ikakvih smetnji, potrebno je i da kandidat osigura stabilnu internet konekciju na onoj lokaciji, na kojoj će boraviti tokom praćenja predavanja.

Pošto bude izabrao da li će časove pohađati onlajn ili na uobičajen način, obavezan je svaki prijavljeni i da se opredeli između tipa nastave, odnosno da odluči da li će je pohađati potpuno samostalno, te u društvu još jednog polaznika ili u grupi, jer od svega toga zavise i termini održavanja časova i datum početka i trajanje.

Najstrožija pravila se primenjuju za grupni tip edukacije, a njih definiše koordinator za nastavu u predstavništvu navedene institucije, u okviru koga bude bio ispunjen osnovni zahtev za početak nastave tog tipa. Naime, radi se o tome da od četvoro do najviše osmoro ljudi imaju pravo da prisustvuju grupnoj obuci, pa se iz tog razloga zahteva da najmanje četvoro njih izvrše prijavu u konkretnoj poslovnici, kako bi grupa bila oformljena. Upravo vrlo brzo pošto taj zahtev bude bio ostvaren, koordinator za nastavu će pristupiti definisanju pravila, odnosno odrediće prvo datum početka edukacije tog tipa, a zatim će precizirati i termine u kojima će časovi biti održani, odnosno odlučiće o tome kakvom dinamikom će celokupan nastavni program, da bude sproveden. Informacije o tome će imati svaki prethodno prijavljeni kandidat, a posebno će biti istaknuto da se promene ne vrše kod tog tipa edukacije, jer se to u potpunosti kosi sa pravilima institucije organizatora.

A kada je u pitanju specijalizovani seminar za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi koji se organizuje za samo jednu osobu, važe mnogo slobodnija pravila organizacije, uzevši u obzir da se prijavljenima omogućuje da definišu i datum početka individualne nastave i termine održavanja časova i dinamiku njihovog sprovođenja, a to čine zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu konkretne institucije, u kome su prijavu i upis prethodno izvršili.

Istakli bismo i to da će poluindividualna obuka biti organizovana potpuno isto kao i individualna, a osnovna razlika između njih jeste vezana samo za broj polaznika, s obzirom na to da poluindividualnu nastavu prati dvoje kandidata u isto vreme, pa se samim tim oni zajedno i dogovaraju se pomenutim licima o svemu što je vezano za održavanje časova u tom slučaju.

Nadležni u bilo kom preduzeću mogu zahtevati da ova edukacija bude organizovana isključivo za njihove zaposlene, u kom slučaju se održava korporativni kurs. Maksimalno će organizator izaći u susret zahtevima klijenta tom prilikom, što znači da će nadležno lice preduzeća, čiji radnici bi trebalo predavanja da pohađaju, biti u obavezi da sa predstavnikom institucije organizatora definiše na koji način će obuka da bude organizovana. Jednostavnije govoreći, oni će se usaglasiti kako oko termina njihovog održavanja i datuma početka korporativne obuke, tako isto i oko njenog trajanja, te rasporeda predavanja, odnosno oko dinamike njihovog sprovođenja. Postoji mogućnost i da korporativna obuka bude održana na drugoj lokaciji, a ako to klijent bude zahtevao i ako optimalne uslove za rad bude obezbedio. U većini slučajeva taj tip edukacije može da bude održan u okviru zainteresovanog preduzeća, jer će na taj način zaposlenima maksimalno biti olakšano praćenje časova. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da nadležno lice te firme ima obavezu da sve zahteve, koji su vezani za prostor u kome će nastava biti održana i njegovu opremljenost, u potpunosti ispoštuje, jer jedino tako organizator dozvoljava izmenu mesta održavanja nastave za zaposlene.

Koliko traje stručni kurs i obuka za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi?

Kada se uzme u obzir činjenica da se u nastavnom programu nalazi ukupno 10 časova, a da se specijalizovani seminar za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi može pohađati i u grupi i u paru i individualno, to nije moguće dati odgovor na pitanje koliko će ova edukacija da traje, zato što sve to isključivo zavisi od odluke svakog pojedinačnog kandidata.

Naime, određeno je samo da 3 sedmice ukupno traje grupni tip edukacije, zato što ovlašćeni koordinator za nastavu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ima obavezu da o tome odluči. Zapravo je na nivou svih poslovnica pomenute institucije navedeno da grupni tip edukacije traje toliko, ali će dodatne informacije o rasporedu časova, kao i o terminima njihovog održavanja, te uopšteno o datumu početka edukacije u grupi dobiti polaznici nakon što osnovni uslov za početak nastave tog tipa bude bio ostvaren. Preciznije govoreći, tek pošto grupa od četvoro ljudi minimum bude bila formirana, biće precizno određen i datum početka nastave tog tipa, ali i svi ostali detalji.

Istakli bismo i to da individualna, odnosno poluindividualna edukacija mogu trajati i duže nego nastava u grupi, ali i kraće, zato što se i jedna i druga organizuju na drugačiji način. Dozvoljava se polaznicima u tom slučaju da definišu i dinamiku sprovođenja časova, pa samim tim i trajanje bilo poluindividualne ili individualne edukacije, ali i sve ostale detalje sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom.

A ako se javi potreba da bude organizovana korporativna obuka i kurs za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi, ističemo da će nadležno lice preduzeća, čiji zaposleni bi trebalo da pohađaju nastavu tom prilikom, definisati raspored časova zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora. Samim tim se podrazumeva da će edukacija tog tipa trajati upravo onoliko koliko oni zajedno budu definisali, što može biti i kraće i duže nego nastava u grupi za pojedinačne polaznike, odnosno individualna ili poluindividualna edukacija Informacije o tome, ali i o svim ostalim detaljima će biti prosleđene na propisani način zaposlenima, koji će i pohađati ovu edukaciju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje