Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja

U toku cele kalendarske godine će da bude za sve zainteresovane pojedinačne polaznike organizovana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja.

A moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford ima mogućnost nastavu da održi i isključivo za prethodno tačno određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću.

Bez obzira da li su u pitanju pojedinačni polaznici ili radnici kompanija, od njih se zahteva da budu aktivni korisnici i računara i interneta, te da imaju adekvatno znanje u toj oblasti, kako bi im bilo omogućeno da bez ikakvih smetnji pohađaju predavanja, odnosno da prate program koji je predviđen nastavnim planom. U obavezi smo da napomenemo i to da se zahteva od svakog pojedinačnog polaznika najpre da izvrši prijavu za pohađanje nastave, a posle toga i da uz maksimalno poštovanje pravilnika navedene obrazovne institucije izvrši upis. Važno je da dostavi osnovne informacije o sebi svaki pojedinačni kandidat, te da izuzev imena i prezimena, navede i broj telefona, kao i datum rođenja. A može izabrati da li želi te podatke da dostavi lično u izabrano predstavništvo, gde će kod nadležnih izvršiti prijavu ili će to učiniti elektronski (slanjem pomenutih podataka na mejl adresu), te se naravno podrazumeva da ima pravo i prijavu da izvrši putem telefona.


Lično prisustvo je obavezno u momentu zvaničnog upisa, a svakako se podrazumeva da će apsolutno svaki prijavljeni kandidat da bude o tome informisan na vreme. U obavezi je i svako od njih da ispoštuje osnovno pravilo institucije organizatora, ali i da priloži odgovarajuću dokumentaciju. Podrazumeva se da će neposredno pre toga svaki kandidat biti informisan o dokumentima, koja se od njega zahtevaju u trenutku zvaničnog upisa.

Da bi svako od njih mogao da dobije informacije o načinu organizacije časova, mora prvo da se opredeli na koji način će da pohađa stručni seminar za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja. Prethodno će biti obavešten od strane nadležnih o tome da nastava može biti održana kako onlajn, tako isto i na uobičajeni način, tako da svaki kandidat bira da li će časove pohađati individualno, u grupi ili će to učiniti u formi takozvane poluindividualne edukacije, u kom slučaju dvoje njih prisustvuju predavanjima. Odluku o svemu tome on mora navesti najkasnije u trenutku zvaničnog upisa, kako bi dobio relevantne informacije o načinu organizacije nastave, s tim što je svakako potrebno da prilikom prijavljivanja navede nadležnima kako želi da pristupa predavanjima i na koji način.

S obzirom na to da se poslovnice pomenute obrazovne institucije nalaze na više od 30 lokacija, u ovom trenutku, širom cele zemlje, to podrazumeva da kandidat koji odluči na klasičan način nastavu da pohađa, u prostorijama izabrane poslovnice treba da bude prisutan i to u terminima, koji će prethodno da budu definisani. Potpuno isto pravilo važi kao i kada je u pitanju onlajn edukacija, te se podrazumeva da će svaki polaznik tom prilikom precizirati za koji vid nastave se odlučio, na osnovu čega će dobiti jasne smernice o načinu organizacije časova.

TESTOVI


Može odabrati i opciju da nastavu pohađa online, odnosno da koristi sopstveni računar kako bi pristupao predavanjima. Potrebno je da taj uređaj ima predviđene karakteristike, a svakako se podrazumeva da će kandidati dobiti precizne informacije o tome od nadležnih već prilikom prijavljivanja. Inače je njihova obaveza da instaliraju tačno određenu vrstu programa na sopstveni kompjuter u tom slučaju, a kako bi bili u prilici da predavanja bez ikakvih smetnji pohađaju. A uz to moraju osigurati optimalne uslove za rad, što se prvenstveno odnosi na kvalitetnu vezu sa internetom. Dakle, iako u principu svaki kandidat ima pravo da odabere na kojoj lokaciji će da bude dok predavanja pohađanja taj način, on mora da se postara i adekvatne uslove za rad da obezbedi, odnosno da boravi na mestu na kome postoji stabilna internet konekcija. Sledeće o čemu mora voditi računa jeste da postupak instalacije softvera izvrši maksimalno korektno, ali mu u tome svakako mogu pomoći članovi IT sektora nadležne poslovnice. Naime, radi se o tome da tim za tehničku podršku postoji u okviru svakog predstavništva navedene specijalizovane obrazovne institucije, a u njemu su zaposleni iskusni IT stručnjaci, koji mogu u optimalnom roku da reše bilo kakav problem koji se javi u toku samog postupka instalacije softvera. Naravno da njih mogu kontaktirati polaznici i ako ne mogu da reše neki problem, koji se javi dok predavanja pohađaju onlajn, a ovi stručnjaci će se sasvim sigurno postarati da im u tome pomognu.

Trebalo bi da posle toga svaki kandidat izabere i kako će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja, a u smislu da odluči da li će nastavu pohađati u formi grupne ili će to učiniti samostalno, odnosno u društvu još jedne osobe, budući da je u ponudi i individualna i poluindividualna nastava.

Ne samo da se razlikuje broj osoba, koje pohađaju predavanja u konkretnom slučaju, nego postoji i razlika u principu organizacije časova. A sa svim tim detaljima će kandidati biti blagovremeno upoznati, kako bi znali koje obaveze u konkretnom slučaju imaju.

Najbitnije je da oni polaznici, koji odluče da časove pohađaju u formi grupne nastave, znaju da ona ne može biti organizovana u svakom predstavništvu, te da ne može biti održana onda kada kandidatu odgovara. Razlog za to jeste vezan za broj osoba, koje bi trebalo da pohađaju predavanja u tom slučaju i za činjenicu da dok grupa od najmanje četiri kandidata ne bude oformljena, pomenuta obrazovna institucija nema pravo da organizuje specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja u formi grupne nastave. Sa tim detaljima će biti upoznat svaki pojedinačni kandidat, a posebno će se od prijavljenih zahtevati da budu strpljivi, to jest da sačekaju ostvarenje pomenutog zahteva. U principu je predviđeno da najviše osmoro polaznika nastavu tada imaju pravo da pohađaju, a zahteva se da isključivo koordinator za nastavu precizira kako će predavanje tom prilikom da budu organizovana. Stvar je u tome da to i jeste njegova obaveza i dužnost, a da ne postoji mogućnost vršenja izmena onoga što on bude prethodno odredio i sa time će svakako polaznici da budu na vreme i upoznati. Najjednostavnije govoreći, vrlo brzo nakon što četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile u jednoj od poslovnica, obaveza je koordinatora za nastavu da formira grupu, zatim da precizno odredi kog datuma će edukacija početi, ali i u kojim će terminima taj broj polaznika časove da pohađaju i svakako, u skladu sa kakvom dinamikom će da bude organizovan predviđeni nastavni fond. Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da trajanje grupnog seminara ne zavisi od odluke koordinatora za nastavu, već je to informacija koju će svaki kandidat dobiti prilikom prijave ili upisa, jer je to ranije definisano i važi za apsolutno svaku postojeću poslovnicu navedene institucije. Za svaki slučaj da napomenemo i to da se zahtevi kandidata u vezi sa promenama ne prihvataju kod nastave u grupi, tako da će i sa time svako od njih biti na vreme upoznat.

Baš zato što su posebno stroga pravila, u skladu sa kojima će grupna obuka biti organizovana, na raspolaganju je polaznicima mogućnost i da nastavu pohađaju kako u paru, tako isto i samostalno. Stvar je u tome da se u ponudi nalazi ne samo poluindividualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja, nego i individualna nastava, a broj polaznika koji časove pohađaju je zapravo jedina razlika između njih. U suštini bi jedno lice trebalo da pristupi individualnoj nastavi, a predavanja u okviru poluindividualne će da pohađaju dve osobe. Samim tim što su pravila organizacije naročito fleksibilna se i zahteva da jedan kandidat ili dvoje njih, što se zavisi u principu od toga koji vid edukacije odluče da prate, direktno sa nadležnim licima izabranog predstavništva definiše kako će časovi biti organizovani. Podrazumeva se da osim sa koordinatorom za nastavu, kandidat treba da precizira ove detalje i sa stručnjakom, koji će voditi ili individualni tip edukacije ili nastavu u paru. Pored toga što će oni definisati datum početka obuke, usaglasiće se isto tako i oko termina u kojima bi trebalo časovi da budu održani u tom slučaju, kao i oko njihovog tačnog rasporeda, to jest oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će da bude raspoređen nastavni fond, koji je definisan aktuelnim programom. A sve to vodi ka tome da će oni definisati zajedno i koliko bi trebalo da traje individualni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja ili poluindividualna, odnosno takozvana nastava u paru.

Prilikom organizacije korporativnog tipa nastave, a u kom slučaju isključivo radnici neke firme prisustvuju predavanjima, nadležno lice jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije bi trebalo da definiše princip održavanja časova direktno sa klijentom, to jest sa direktorom ili vlasnikom zainteresovanog preduzeća, odnosno sa licem koje je ovlašćeno za takvu vrstu dogovora. Ne samo da će oni odlučiti o datumu početka korporativnog kursa, te da će precizirati i u kojim terminima bi trebalo radnici časove da pohađaju, nego će se tom prilikom dogovoriti i oko rasporeda predavanja, a u smislu da će biti u obavezi da preciziraju i dinamiku u skladu sa kojom će biti organizovani časovi. Uzevši u obzir da su obavezni da u konkretnom slučaju precizno definišu ne samo termine održavanja predavanja i datum početka edukacije tog tipa, nego i raspored časova, oni će na taj način da se usaglase i oko tačnog trajanja ili nastave namenjene jednoj osobi ili poluindividualne, a kada će dvoje kandidata da pohađaju predavanja u isto vreme.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja - program i plan nastave

S obzirom na to da je ova oblast naročito tražena u poslednje vreme, nije uopšte čudno što je specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja posebno posećen.

A u toku uvodnog predavanja je predviđeno da profesor predoči prisutnima šta sve treba da obavlja osoba, koja se karakteriše kao ekspert za IoT. Zatim će predavači govoriti polaznicima i o tome šta je zapravo Internet of Things i šta uključuje IoT okruženje.

U skladu sa nastavnim programom će biti govora ne samo o takozvanim pametnim zgradama, već i o parkinzima i o svemu ostalom što spada u to okruženje.

Ipak je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja akcenat stavi na vršenje posebne analize. Korak po korak je predviđeno da svaki kandidat nauči kako u praksi funkcioniše takozvana IoT analiza i koje su prednosti njena implementacije u poslovanje. A tom prilikom će predavači ponuditi i odgovarajuće primere iz prakse, kako bi omogućili polaznicima da razumeju na koji način takva analiza funkcioniše. Međutim, da bi im bilo lakše da shvate sve to, predavači će im ukazati i na greške koje se prilikom vršenja te analize najčešće javljaju.

Šta je to takozvana IoT strategija i kako bi trebalo da bude izrađen program IoT projekata su svakako teme, koje će posebno da budu obrađene tokom ove specijalizovane edukacije.

Pošto sve ove teme budu bile obrađene detaljno, predviđeno je da profesori zahtevaju od polaznika da pristupe izradi zadataka. Naime, njima će biti date određene informacije, a zatim će biti zahtevano da izvrše ili IoT analizu ili da pristupe definisanju strategije u konkretnom slučaju.

Svakako moraju biti informisani svi koje interesuje korporativna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja da u tom slučaju mogu biti uzeti i primeri iz prakse, koji imaju veze sa poslovanjem matične kompanije polaznika, a to isto se odnosi i na zadatke koji će biti dati prisutnima.

U svakom slučaju, nakon što budu izvršili predviđene zadatke, polaznici će razgovarati o tome međusobno i sa profesorom. Na taj način će oni pronaći gde su načinili greške i dobiće informacije o tome o čemu posebno moraju voditi računa u praksi, kako se oni ne bi više događali.

Sve nejasnoće koje polaznici možda budu imali u vezi sa konkretnom tematikom će imati pravo da razreše prvenstveno u toku završnog predavanja, koje bi trebalo da bude interaktivno. A pod tim se misli na činjenicu da imaju pravo pitanja da postave predavači tom prilikom, kako bi im pomogao da bilo kakvu nedoumicu oni tom prilikom razreše, te da mogu nesmetano da primenjuju stečena znanja u praksi.

Stručni seminar za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja - vreme i mesto organizacije časova

Ne samo da može biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja za fizička lica, to jest za pojedinačni polaznike, nego se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i korporativni tip nastave.

Pravila organizacije su tada fleksibilnija, jer pomenuta obrazovna institucija zahteve zaposlenih, odnosno i njihovih nadležnih u tom slučaju ispunjava koliko god je to u njenoj moći. Svakako bi trebalo da se nadležno lice izabrane poslovnice institucije organizatora dogovori sa direktorom ili sa vlasnikom konkretnog preduzeća, to jest sa ovlašćenim predstavnikom i o tome na kojoj lokaciji će zaposlene časove da pohađaju i prema kom principu.

Da ne bude zabune, potrebno je da napomenemo i to da jedino kada je u pitanju korporativni seminar za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja, organizator dozvoljava izmenu mesta sprovođenja časova, a u smislu da može biti pružena prilika zaposlenima da na svom radnom mestu pristupe predavanjima. A u tom slučaju je najbitnije da nadležno lice zainteresovanog preduzeća bude na vreme informisano o tome šta bi trebalo da postoji u odabranom prostoru, da bi nastava mogla da bude prema pravilima organizovana. Nakon što se budu usaglasili oko lokacije sprovođenja časova, oni će definisati i kog datuma bi trebalo nastava za zaposlene da počne, kao i u kojim će terminima predavanja u konkretnom slučaju da budu organizovana i kakva će dinamika tada biti poštovana. Naravno da će predviđeni broj radnika te kompanije biti informisan o svim tim detaljima blagovremeno.

Nešto se drugačija pravila primenjuju, kada ovoj edukaciji treba fizička lica da pristupe, jer je njima dozvoljeno da izaberu kako će predavanja pohađati i na kojoj lokaciji. A da ne bi bilo apsolutno nikakvog zbunjivanja, moramo napomenuti da svaki pojedinačni polazak treba prilikom zvaničnog upisa da odluči hoće li predavanja da pohađa u formi poluindividualne, grupne ili individualne nastave, a posle toga i da navede da li mu više odgovara princip koji podrazumeva organizaciju nastave online ili na način koji se smatra klasičnim. Sve to će, naravno uticati i na informisanje svakoga od njih, a podrazumeva se da će blagovremeno od strane nadležnih o svim detaljima biti obavešten apsolutno svaki pojedinačni polaznik.

U suštini je najrigorozniji princip, prema kome će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja za grupu polaznika. Tom prilikom bi trebalo od najmanje četvoro, pa do osmoro ljudi najviše predavanja da pohađaju. Grupa od minimalnog broja članova mora da bude oformljena u tom predstavništvu, da bi edukacija na taj način mogla uopšte u konkretnoj poslovnici da bude prema pravilima organizovana. Najbitnije naglasiti da isključivo koordinator za nastavu ima dozvolu i obavezu da odluči kako o datumu početka nastave u grupi, tako isto i o terminima u kojima će časovi da budu održani. Iako pomenuta obrazovna institucija ima obavezu pre toga da precizira koliko će ukupno nastava tog tipa trajati, koordinator treba naknadno da odluči o rasporedu predavanja, a o čemu će svakako informisati članove konkretne grupe. Moramo napomenuti i to da sve ono što ovlašćeno lice konkretnog predstavništva tada bude odredilo, ne sme ni u kom slučaju da bude izmenjeno, zato što tako podrazumevaju pravila institucije organizatora.

Sledeće što imaju na raspolaganju fizička lica jeste mogućnost da nastavu pohađaju u paru ili da to učine potpuno samostalno, jer se u ponudi nalazi i poluindividualni tip edukacije i individualni. I jedan i drugi tip nastave će biti organizovani na potpuno isti način, uz razliku koja je vezana za broj osoba koja predavanja treba da pohađaju, s obzirom na to da jedan kandidat pohađa individualnu edukaciju, a da poluindividualnoj treba da pristupe njih dvoje u isto vreme. Jednostavna se pravila tada primenjuju, s obzirom na to da jedan kandidat ili njih dvoje, ako je u pitanju poluindividualni seminar za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja, treba da se usaglase sa koordinatorom za nastavu, odnosno sa nadležnim predavačem o detaljima u vezi sa organizacijom časova. U principu je bitno da definišu kog datuma će početi ili nastava u paru ili individualna, zatim u kojim će terminima kandidati predavanja da pohađaju i koliko će edukaticija ukupno da traje, uzevši u obzir da bi trebalo da se usaglase i oko rasporeda časova.

Samim tim što i grupni tip edukacije, ali i poluindividualna i individualna nastava mogu da budu organizovane na dva načina, to podrazumeva da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da odluči i gde želi da boravi dok predavanja pohađa. Jednostavno rečeno, neophodno je da se opredeli između opcije da časove pohađa prema klasičnom principu i da to učini uz korišćenje sopstvenog kompjutera, a online.

Širom Srbije, to jest u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije će biti organizovana nastava prema klasičnom principu. Svakako da kandidat ima obavezu da se odluči i na koji od ponuđenih načina želi predavanja da pohađa, posle čega će od strane nadležnih da dobije precizne informacije o terminima, u kojima će biti njegova obaveza da prisustvuje nastavi u okviru konkretnog predstavništva.

Još je dostupna i opcija da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja bude organizovan online. Zainteresovani za praćenje nastave prema takvom principu će biti u obavezi da obezbede kompjuter, čije karakteristike moraju da budu u skladu sa zahtevima. Bitno je i da samostalno svaki pojedinačni polaznik instalira poseban tip programa na taj računar, jer će upravo uz njegovo korišćenje i biti u prilici da bez ikakvih smetnji prati predavanja. Prethodno će svako od njih dobiti precizne smernice o postupku instalacije konkretnog softvera, a trebalo bi da zna svaki prijavljeni kandidat i to da je dostupna tehnička podrška. Članovi IT odeljenja svakog predstavništva navedene institucije nude mogućnost fizičkim licima da ih kontaktiraju, kako bi im oni pomogli da razreše ma kakvu poteškoću, na koju budu naišli tokom proces instalacije programa, odnosno dok predavanja budu onlajn pohađali. A da bi edukacija po tom principu mogla da bude organizovana maksimalno kvalitetno, neophodno je da bude osigurana stabilna veza sa internetom. Upravo to će biti saopšteno svakom polazniku, koji odluči da časove na taj način pohađa.

Stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja - trajanje nastave

Nastavnim fondom ove specijalizovane edukacije je obuhvaćeno ukupno 15 časova.

Ipak, činjenice da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja bude organizovan za grupu polaznika, zatim za samo jednu osobu i za njih dvoje, to jest da nastava može da bude organizovana u formi grupne, individualne ili poluindividualne, dovodi do toga da svaki tip edukacije može da traje drugačije, jer to sve zavisi od načina organizacije.

Upravo iz tog razloga pomenuta obrazovna institucija ne može ona prethodno navede koliko će tačno da traje ova edukacija, osim kada je u pitanju nastava u grupi, budući da je tako propisano pravilima.

Na ukupno mesec dana će biti raspoređen predviđeni nastavni fond, s tim da će svaki član konkretne grupe biti naknadno informisan kako o datumu početka edukacije, tako isto i u terminima u kojima će časovi da budu organizovani, te oko detalja koji su vezani za dinamiku sprovođenja predavanja. S obzirom na to da se zahteva formiranje grupe od najmanje četiri osobe, to je predviđeno da tek nakon toga članovi te grupe budu informisani o pomenutim detaljima. A u principu moraju znati i to da organizator ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena prema zahtevima članova pomenute grupe.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kod individualne i poluindividualne edukacije. U tom slučaju nastavu pohađa jedan polaznik ili njih dvoje, a pravila organizacije su izuzetno slobodna. Jednostavno govoreći, poluindividualna i individualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja će trajati onoliko, koliko to budu zajedno definisali jedan ili dvoje polaznika, profesor i nadležni koordinator za nastavu. U svakom slučaju će se oni usaglasiti o svemu, pa i o rasporedu časova, što će dovesti do toga da se dogovore i oko trajanja edukacije, koju odaberu da pohađaju.

Zvaničnom ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena i korporativna edukacija, a u kom slučaju predavanja treba da pohađaju zaposleni u okviru određene kompanije. S obzirom na to da je u pitanju takođe prilično fleksibilan princip organizacije, to je predviđeno da nadležni u okviru zainteresovane kompanije odrede prema kom principu će biti raspoređeni časovi u tom slučaju i to direktno sa ovlašćenim predstavnikom izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije. Podrazumeva se da će se oni usaglasiti i oko lokacije, na kojoj će zaposleni u toj kompaniji pohađati časove, kao i oko datuma početka nastave za zaposlene, te oko termina održavanja časova i njihovog rasporeda, budući da je neophodno da preciziraju i trajanje korporativne nastave. A u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije, članovi kolektiva zainteresovane kompanije, koji treba da pohađaju nastavu, će dobiti precizne informacije na vreme o svim tim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje