Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji

Svi pojedinci koji žele da se upoznaju sa takozvanom kriptografijom i sa njenom primenom u različitim digitalnim sredstvima komunikacije bi trebalo da se prijave na propisani način za pohađanje ove specijalizovane edukacije. U principu je vrlo važno naglasiti i to da ne postoji nikakav zahtev koji bi morali zainteresovani da ostvare, tako da je specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji namenjen baš svakome kome je pomenuta tema interesantna.

Prijavljivanje može svakog radnog dana da bude izvršeno i to ili direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, s tim da kandidati imaju mogućnost i da prijavu izvrše elektronski (na mejl), kao i preko telefona.

Sasvim je svejedno za koju opciju od svih ponuđenih se oni opredele, jer u sva tri slučaja moraju dostaviti osnovne informacije o sebi. A to su podaci koji uključuju kako ime i prezime svakog kandidata, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona zbog daljeg kontakta.


Moraju da budu informisani svi prijavljeni da isključivo uz njihovo lično prisustvo može da bude zvaničan upis prema pravilima institucije organizatora sproveden. Naravno da će to biti predočeno svakom prijavljenom kandidatu, te da će posebno nadležni u konkretnoj poslovnici da informišu svakoga od njih i o dokumentima, koja će biti u obavezi da dostave u momentu zvaničnog upisa.

Inače pomenuta obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti pojedinačnim polaznicima za pohađanje nastave, tako da oni samostalno, praktično rečeno odlučuju i kada će biti specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji organizovana, odnosno u kojim terminima i gde. Da stvar bude jednostavnija, napominjemo da individualna, grupna i poluindividualna nastava mogu biti održane kako onlajn, tako isto i na klasičan način, odnosno u prostorijama odabranog predstavništva pomenute institucije. A kako su sve te mogućnosti u opticaju, tako se zahteva i da svaki polaznik odluči na koji način će predavanja da pohađa i gde želi to da učini, odnosno gde mu najviše odgovara.

Odmah da naglasimo da mora imati sopstveni računar svako, ko bude odlučio predavanja online da prati. Bitno je da tačno definisane karakteristike konkretni uređaj ima, a prethodno će nadležni u izabranoj poslovnici navedene institucije informisati svakog polaznika o tome. Zatim je važno da postoji adekvatna veza sa internetom u okviru prostora, koji bude polaznik odabrao da u njemu boravi dok pohađa predavanja prema tom principu. A najvažnije je da specijalnu vrstu softvera kandidat instalira na računar, koji bude želeo da koristi dok predavanja onlajn bude pratio. Sve detalje o postupku instalacije softvera, ali i uopšteno o funkcionisanju nastave onlajn će polaznicima predočiti zaposleni u konkretnoj poslovnici na vreme. Ako im bude zatrebala pomoć stručnjaka u bilo kom trenutku dok pohađaju nastavu ili dok instaliraju softver na svoj kompjuter, oni imaju pravo da kontaktiraju nadležne u izabranoj poslovnici i od njih zahtevaju pomoć, uzevši u obzir da su IT stručnjaci zaposleni u odeljenju za pružanje tehničke podrške, a koje se nalazi u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije.

TESTOVI


Sem toga, svaki pojedinačne polaznik ima pravo i da odabere nastavu da pohađa na klasičan način. U tom slučaju on bi trebalo da u terminima, koji će biti precizno definisani, bude prisutan u okviru izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije. Kao i kod nastave online, tako se i ovde podrazumeva da polaznik ima obavezu da odluči kako želi predavanje da pohađa, jer će posle toga da bude informisan i o svim potrebnim detaljima u vezi sa organizacijom izabranog tipa nastave.

Svakako je važno naglasiti i to da se i klasična i onlajn edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina. Zato i jeste navedeno da specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji može biti organizovan za grupu polaznika, zatim samo za jednog kandidata i u isto vreme za njih dvoje, pa se zato i očekuje da svaki prijavljeni odabere koji tip nastave mu u datom momentu više odgovara.

Navedeno je pravilo da maksimalno osmoro kandidata treba da prisustvuju nastavi u grupi, dok minimum četvoro njih moraju prijavu izvršiti, kako bi grupa uopšte u toj poslovnici i bila oformljena. Dakle, tek onog trenutka kada konkretni uslov bude bio ostvaren će i moći u tom predstavništvu da bude organizovana nastava na taj način. Naravno da će to biti posebno naglašeno svakom prijavljenom, kako ne bi bilo nikakvih nejasnoća po pitanju datuma početka nastave tog tipa. Moraju biti upoznati svi zainteresovani i sa informacijom da isključivo koordinator za nastavu i to samo u predstavništvu, u kome grupa bude oformljena, ima dozvolu i pravo da odluči kog datuma će početi grupni kurs i sve ostale detalje. Jednostavnije rečeno, pošto četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile i grupa bude bila formirana, ovlašćeni koordinator za nastavu će odlučiti kao prvo o tome kog datuma bi trebalo da počne obuka. Odmah zatim će precizno definisati i u kojim terminima će članovi grupe predavanja da pohađaju i na koji način će ukupan broj časova da bude raspoređen, jer inače za svaku poslovnicu važi pravilo o trajanju nastave u grupi, a što će svakako prethodno da bude definisano. Sem toga, svi koji su zainteresovani za opciju da stručni seminar za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji pohađaju u grupi moraju znati da ništa od svega toga ne sme biti promenjeno, tako da u potpunosti imaju obavezu da se pridržavaju onoga što bude definisao organizator, to jest ovlašćeni koordinator za nastavu u samoj poslovnici.

Na raspolaganju su zainteresovanima još dve opcije, tako da nastavu mogu pohađati i u formi poluindividualne i u okviru takozvane individualne. U principu je jedina razlika između njih usmerena na broj kandidata, koji treba da prisustvuju predavanjima, s obzirom na to da jedno lice prati individualnu edukaciju, a da poluindividualnoj moraju pristupiti dvoje kandidata u isto vreme. Neophodno je da se oni dogovore sa nadležnim licima u samoj poslovnici, to jest sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom, odnosno sa koordinatorom za nastavu o detaljima. A ti detalji uključuju ne samo datum početka poluindividualne obuke ili individualne, nego i definisanje termina održavanja časova u konkretnom slučaju i njihovog rasporeda. Budući da su u obavezi da precizno definišu i kako će nastavni fond, koji je zvanični programom predviđen da bude u konkretnom slučaju raspoređen, oni će zapravo na taj način da se dogovore i o trajanju bilo poluindividualne, to jest nastave u paru, bilo individualne.

Potrebno je da nadležni u kompanijama, koji tematiku ove obuke smatraju interesantnim za svoje zaposlene, znaju da pomenuta obrazovna institucija nudi i mogućnost organizacije korporativnog kursa. Zapravo edukacija može biti organizovana samo za tačno predviđeni broj zaposlenih u tom preduzeću, a ukoliko nadležni budu to zahtevali. Neophodno je da se upravo vlasnik ili direktor kompanije, koja želi da omogući svojim radnicima da se sa konkretnom temom upoznaju, precizira sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica organizatora gde će da bude održana korporativna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji, ali i sve ostale detalje. Prvenstveno da napomenemo da nastava za zaposlene može i u okviru matičnog preduzeća, odnosno onoga u kome su zaposleni da bude organizovana, ali ako to bude zahtevao klijent, to jest nadležno lice te kompanije i ako budu tačno definisani uslovi za rad obezbeđeni. Radi se o tome da organizator zahteva ispunjenje svih propisa u vezi sa opremljenošću prostora, tako da će nadležnima svakako to biti prethodno predočeno. A pošto budu definisali na kojoj lokaciji će nastava za zaposlene da bude organizovana, oni bi trebalo da preciziraju i u kojim će terminima časove da pohađaju radnici te kompanije, zatim kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen i svakako kog datuma će da počne korporativni seminar. A kako je pravilnikom navedene institucije određeno, to će posle definisanja svih tih segmenata polaznici biti o ovim detaljima na propisan način i precizno informisani.

Šta izučava specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji?

Jasno je da će na početku ove edukacije, odnosno u toku uvodnog predavanja profesor da pojasni svakom polazniku šta se tačno po definiciji smatra kriptografijom i na koji način taj postupak funkcioniše. A odmah posle toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji ponudi objašnjenje svakom polazniku i o tome šta se smatra pod pojmom digitalne ili online komunikacije.

A kada polaznici ovog stručnog kursa budu shvatili definiciju i jednog i drugog pojma, profesori će omogućiti prisutnima i da ih povežu, jer će na taj način razumeti bolje kojom temom će se ova specijalizovana edukacija detaljno i baviti.

S obzirom na to da su dostupne brojne kriptografske metode, a kada su u pitanju digitalna sredstva komunikacije, svaka od njih će ukratko biti predstavljena polaznicima. Profesor će govoriti o postupku dešifrovanja, odnosno šifrovanja poruka, koje se šalju preko različitih komunikacijskih mreža u digitalnom svetu.

Ukratko će predavač objasniti i kako je nastala kriptografija, to jest kako se razvijala u prošlosti. A posle toga će biti ponuđeni i primeri iz prakse.

Nekako se samo nametnulo da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji akcenat stavi na praktičan deo, odnosno na prezentovanje različitih primera. Na taj način će svaki polaznik biti u prilici da sazna koji su pozitivni aspekti kriptografije i metoda, koje ona uključuje, ali i koji su negativni aspekti.

Zapravo će predavači ukazati na to da je kriptografija sa aspekta bezbednosti naročito važna, ali da u određenim situacijama mogu da se jave različiti propusti. Vrlo je važno da tada svaki pojedinac zna kako bi trebalo da reaguje, pa će i o tome stručni seminar za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji da govori. A sve to je posebno bitno kada je u pitanju zaštita informacija u poslovnoj sferi, tako da bi pojedinci trebalo da nauče i šta je neophodno tada da učine, da bi maksimalno određeni online sistem zaštitili.

Na osnovu pažljivo odabranih primera će biti omogućeno svakome, ko bude odlučio ovaj specijalizovani kurs da pohađa, da razume na koji način funkcioniše kriptografija u digitalnim komunikacijama, te kako treba iskoristiti sve pozitivne aspekte njenog korišćenja, a istovremeno negativne svesti na minimum.

Polaznici imaju pravo da u toku završnog časa ove specijalizovane edukacije pitaju profesora sve što im nije bilo jasno, a što se tiče tematike ove obuke.

Gde bi trebalo da bude održana stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji i u kojim terminima?

Kako postoji nekoliko opcija za pohađanje nastave, to znači da u trenutku upisa svaki pojedinačni polaznik treba da lično odluči i na kojoj lokaciji će nastavu da pohađa i prema kom principu će to da učini. Posle svega toga će dobiti informacije kako o tome na kom mestu će biti specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji organizovan, tako isto i o terminima u kojima će časovi da budu održani, zatim o trajanju nastave i o svim ostalim detaljima koji su neophodni.

Moramo napomenuti odmah da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pojedincima da grupnu, poluindividualnu i individualnu edukaciju pohađaju ili prema klasičnom principu ili da to učine uz korišćenje računara.

Upravo zato što su sve te mogućnosti dostupne, očekuje se da u momentu prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisa svaki pojedinačni polaznik odluči i na koji način će pohađati časove i gde će to da učini. A na osnovu svega toga će i da dobije neophodne informacije o detaljima od organizatora.

U principu se najjednostavnija pravila primenjuju kada edukaciju kandidati odluče da pohađaju na klasičan način. Naravno u tom slučaju oni pristupaju predavanjima u okviru jedne od poslovnica pomenute institucije, a one se nalaze na više od čak 30 lokacija u celoj zemlji. Časovi će biti u namenskim prostorijama konkretne poslovnice organizovani, s tim da će informacije o terminima u kojima će biti održani i o svemu ostalom biti dostupne svakom kandidatu nakon što odluči kako želi predavanja da prati.

Naravno da specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji može da bude organizovan i onlajn. Sopstveni računar tada mora koristiti svaki pojedinačni polaznik, a podrazumeva se da odgovarajuće performanse taj uređaj mora da ima. Svaki polaznik će dobiti precizno obaveštenja i o tome od strane nadležnih u okviru izabranog predstavništva navedene institucije, ali i o svim ostalim obavezama koje u tom slučaju ima. Radi se o tome da svaki pojedinačni polaznik, koji bude odlučio nastavu onlajn da pohađa ima obavezu da instalira na konkretni računar posebnu vrstu programa. O postupku instalacije će ga informisati nadležni, a može zatražiti i pomoć zaposlenih u IT sektoru svake poslovnice. Naime, IT stručnjaci čija je dužnost pružanje tehničke podrške kandidatima su zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije, te maksimalno izlaze u susret polaznicima kad god je to neophodno. Isto tako je posebno važno i da stabilna veza sa internetom bude osigurana, odnosno da polaznik izabere prostor u kome ona postoji, te da u njemu boravi dok budu trajala predavanja.

Istakli bismo i to da kako online, tako isto i klasičan tih edukacije može biti organizovan na jedan od tri načina, što znači da svaki pojedinačni polaznik treba da izabere da li će nastavu pohađati u formi grupne, individualne ili će to učiniti u okviru takozvane poluindividualne. A kada se bude opredelio između svih tih opcija, dobiće informacije i datumu početka nastave, kao i o mnogim drugim detaljima.

Da napomenemo odmah da su pravila prema kojima se edukacija za grupu polaznika organizuje ujedno i najstrožija. U suštini se očekuje od svakog zainteresovanog polaznika u tom slučaju da se pridržava u potpunosti onoga što koordinator za nastavu u okviru same poslovnice bude odlučio. Jednostavno, on će definisati i datum početka edukacije i dinamiku održavanja časova i termine, a svi članovi te grupe imaju obavezu u potpunosti da prihvate sve to. Reč je o tome da je u pitanju posebno strog princip organizacije, te se zahtevi polaznika u vezi sa izmenama bilo kog segmenta ne smeju prihvatiti. Isto tako postoji i izuzetno važan zahtev, koji mora da bude ostvaren, kako bi nastava na taj način uopšte i mogla da bude organizovana. S obzirom na to da u jednoj grupi treba da bude prisutno između četvoro i osmoro polaznika, to podrazumeva da minimalan broj njih mora da bude prijavljen u konkretnoj poslovnici, kako bi grupa bila formirana i da bi seminar mogao uopšte prema takvom principu da bude organizovan. Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik da bude o tome svakako informisan na vreme.

Dostupna je i mogućnost da bude organizovana individualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji, kada samo jedan kandidat predavanja treba da pohađa. Pravila organizacije su mnogo fleksibilnija, nego kada je u pitanju grupni tip nastave. U principu je predviđeno da kandidat tada treba zajedno sa predavačem i sa predstavnikom konkretne poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu da precizno definiše kako će predavanja biti organizovana. U suštini bi oni trebalo da se usaglase oko datuma početka individualne obuke, a potom i oko detalja u vezi sa terminima i dinamikom sprovođenja časova. Sve to znači da će oni, između ostalog da se dogovore i o tome koliko bi trebalo individualni tip nastave da traje.

Izuzev mogućnosti da časove pohađaju u formi grupne ili individualne obuke, kandidatima je dozvoljeno i da nastavu pohađaju u paru, uzevši u obzir da je u ponudi i poluindividualna edukacija. Dvoje njih tada treba predavanja da prate, a vrlo je važno naglasiti i to da se primenjuju potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju individualni tip obuke. Praktrično govoreći, jedina razlika jeste u tome što dvoje ljudi tada prisustvuju predavanjima, pa se samim tim upravo oni i moraju dogovoriti sa nadležnima o načinu organizacije časova.

Budući da je tematika ove edukacije posebno zanimljiva i da može biti vrlo korisna zaposlenima u brojnim kompanijama, pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije i korporativne nastave. A to ustvari znači da će sprovođenje časova u tom slučaju biti maksimalno prilagođeno polaznicima, odnosno zahtevima nadležnih u samom preduzeću. Naime, upravo će se oni sa predstavnicima institucije organizatora dogovarati kako o tome gde će biti organizovan korporativni seminar za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji, tako isto i o mnogim drugim detaljima. Da napomenemo i to da jedino nastava u tom slučaju može biti održana na drugom mestu, a prvenstveno u firmi, u kojoj su polaznici radno angažovani. Potrebno je da tada svi zahtevi koji su vezani za opremljenost prostora budu ispunjeni, a svakako će nadležni u dotičnoj kompaniji sa time prvo da budu upoznati. Jedino u tom slučaju će biti dozvoljena izmena lokacije održavanja časova, ako to bude bilo zahtevano od strane klijenta, te procenjeno kao bolja opcija. Takođe je važno i da se nadležno lice same kompanije direktno sa nadležnima u okviru bilo kog predstavništva institucije organizatora dogovori i oko svih ostalih detalja. U principu je najbitnije da definišu kog datuma će početi korporativna obuka, te da se usaglase oko toga u kojim će tačno terminima radnici predavanja da pohađaju i naravno kakva bi tačno dinamika trebalo u tom slučaju da bude poštovana. Prethodno određeni broj zaposlenih će u skladu sa pravilnikom institucije organizatora o svim ovim detaljima da budu na vreme informisani od strane nadležnih.

Koliko će da traje ukupno stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji?

Da bi bilo koji prijavljeni kandidat mogao da dobije informacije o tome koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji, potrebno je da u trenutku zvaničnog upisa on lično odluči na koji način od ponuđenih želi nastavu da pohađa.

U principu jedino kada je u pitanju grupni tip edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo da unapred navede koliko će ukupno nastava da traje. Samim tim i jeste naglašeno da članovi jedne grupe treba 10 časova nastavnog programa ukupno 3 sedmice da pohađaju. S obzirom na to da je takav princip organizacije predviđen, to se podrazumeva da bi oni trebalo da naknadno dobiju informacije o dinamici sprovođenja časova, zatim o tačnom rasporedu i naravno o datumu početka nastave namenjene grupi polaznika. Potrebno je da u jednoj od poslovnica bude oformljena grupa od minimum četiri osobe da bi nastava na taj način mogla da bude organizovana.

Na sasvim drugačiji način se održavaju i individualna i poluindividualna obuka, pa su i pravila mnogo fleksibilnija. Zato i jeste naglašeno da duže od tri sedmice, ali i kraće može da traje nastava u paru ili individualna. A o tome bi trebalo da se usaglase polaznici, odnosno jedan ili dvoje njih, zatim nadležni predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu.

Nakon što nadležno lice jedne od poslovnica i ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije budu precizirali na koji način će biti organizovan korporativni seminar za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji, zaposleni u okviru zainteresovane firme će o tome dobiti sve neophodne informacije. Naglašavamo da korporativna obuka može trajati i kraće nego nastava u grupi za fizička lica, ali i duže, jer apsolutno sve zavisi od toga kako se dogovore nadležni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje