Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi

Svi koji su u okviru onih pravnih lica, koja se nalaze u sistemu PDV - a zaposleni na nadležnim pozicijama bi trebalo da pohađaju ovu specijalizovanu edukaciju, pošto će sasvim sigurno ta znanja unaprediti kvalitet njihovog budućeg poslovanja. A uz to, stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi je namenjen osobama, koje se bave poreskim i finansijskim savetovanjem, ali i računovođama, odnosno knjigovođama, te svakako nadležnima u sektoru finansija, a u okviru pravnih lica koja posluju u sistemu PDV - a. Naravno da nije navedeno nikakvo ograničenje od strane organizatora, niti zahtev, što znači da svako ko je zainteresovan ima pravo da pohađa ovu edukaciju.

Obavezan je svaki kandidat prvo da izvrši prijavu u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, a da posle toga zvanično pristupi upisu, te i da dostavi zahtevanu dokumentaciju.

U toku svakog radnog dana, odnosno u radno vreme konkretne poslovnice institucije organizatora može biti izvršena prijava lično ili putem telefona, a u bilo kom trenutku kandidati mogu osnovne podatke o sebi poslati i na zvaničnu mejl adresu. Bitno je da navedu kako svoje ime i prezime, isto tako i datum rođenja, te da ostave i informacije za kontakt.


Dobiće precizna obaveštenja posle toga svi prijavljeni o načinu upisa, uzevši u obzir da je zahtevano njihovo lično prisustvo tada. Takođe će ih zaposleni obavestiti i o tome koja dokumenta imaju obavezu u tom trenutku da prilože.

Naglašavamo da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i pojedincima, odnosno fizičkim licima da pohađaju specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi, ali isto tako može organizovati i korporativni tip edukacije, u kom slučaju se nastava sprovodi za zaposlene u bilo kojoj kompaniji. Uzevši u obzir da je poznato i da zaposlena lica imaju nešto manje slobodnog vremena, to se zahtevima njihovih nadležnih maksimalno izlazi u susret. Upravo iz tog razloga nastava može biti organizovana i u okviru same kompanije, koja je zainteresovana da edukuje određeni broj svojih radnika u ovoj oblasti, ali samo ako to klijent navede kao zahtev i ako ispoštuje uslove vezano za opremljenost prostora u kome bi časovi trebalo da budu održani. Inače se korporativna obuka organizuje onako, kako to najviše odgovara klijentu, budući da se nadležno lice zainteresovane firme o datumu početka, kao i o terminima održavanja časova i dinamici, te svakako i o mestu sprovođenja nastave dogovara sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Svakako je važno napomenuti i to da ova institucija u ponudi ima nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave, tako da svaki pojedinačni polaznik treba da izabere i gde će je pohađati i na koji način. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćena online i klasična edukacija, kada predavanja bivaju organizovana u prostorijama konkretnog predstavništva, a pravilo je da oba navedena tipa edukacije mogu biti održana za grupu polaznika, zatim samo za jednu osobu i za dvoje prijavljenih u isto vreme.

TESTOVI


Za praćenje nastave online je važno da kandidati obezbede računar, ali i da na njega u skladu sa propisima instaliraju odgovarajući softver, o čemu će naravno biti precizno informisani. Takođe bi trebalo da znaju i to da je zahtevana stabilna internet konekcija, kako bi bez ikakvih smetnji časovi mogli da budu organizovani u tom slučaju, a ko god se ne bude snašao prilikom instalacije softvera ili kada nastavi bude pristupa onlajn, može da kontaktira najbližu poslovnicu institucije organizatora, kako bi dobio pomoć IT stručnjaka.

Kada bude odabrao da li želi nastavu da pohađa na klasičan način ili online, kandidat bi trebalo i da odluči da li će to učiniti samostalno, u paru ili u grupi, s obzirom na to da je ponudom obuhvaćena individualna, poluindividualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi i grupna nastava.

Broj polaznika u okviru jedne grupe je precizno definisan pravilnikom institucije organizatora i podrazumeva prisustvo između četvoro i osmoro ljudi. Baš iz tog razloga je važno napomenuti da prvo mora biti oformljena grupa u konkretnoj poslovnici, da bi uopšte bilo moguće organizovati taj tip nastave. Koordinator konkretnog predstavništva institucije organizatora, odnosno onoga u kome bude bio ispunjen taj zahtev će nakon toga definisati kog datuma počinje grupna obuka, odnosno u kojim terminima će biti održani časovi i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Naravno da će o svemu tome informisati prijavljene, a posebno će biti naznačeno da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama u tom slučaju ne smeju uzeti u obzir.

Kod individualne, odnosno nastave u paru se primenjuju mnogo slobodnija pravila. Naime, u tom slučaju bi trebalo da svaki kandidat pojedinačno precizira detalje sa koordinatorom za nastavu i nadležnim licem jedne od poslovnica organizatora. A to u stvari znači da će se oni dogovoriti kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni ili individualni kurs, te u kojim terminima će biti organizovana predavanja i koliko će nastava trajati, to jest kakvom dinamikom će časovi da budu sprovedeni.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi - program i plan nastave

Uopšteno će na samom početku ove edukacije biti predstavljen Zakon o porezu na dodatu vrednost, odnosno PDV - u, a posle toga će specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi da bude usmeren na predstavljanje najznačajnijih članova tog zakona.

Zapravo će profesori u toku uvodnog predavanja predstaviti osnovne pojmove, koji će biti pominjani u pomenutom zakonu, te će informisati prisutne o tome šta je konkretno navedeno kao predmet oporezivanja i na koji način je pomenutim zakonom definisan promet i dobara, ali i usluga. Biće informisani polaznici i o tome šta se prema konkretnom zakonu ne smatra prometom usluga i dobara, te kako je definisan uvoz dobara.

A posle toga će biti reči o definisanju pojmova poreski obveznik, zatim poreski dužnik, a kandidati će saznati i šta je to poreski punomoćnik i i koja su njegova prava i obaveze u smislu ovog zakona.

U kojim slučajevima se javlja poreska obaveza je sledeća tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi upoznati prisutne. Svakako će biti reči i o definisanju mesta prometa usluga, ali i mesta uvoza dobara.

Predviđeno je planom i programom ove edukacije da kandidati dobiju informacije i o članovima 14, 15 i 15 a, a koji se odnose na vreme i to kako prometa dobara i prometa usluga, tako isto i uvoza dobara.

Profesori će govoriti i o tome šta je ovim zakonom definisano kao poreska osnovica i na koji način se utvrđuje poreska stopa u različitim situacijama. A u tom segmentu je predviđeno da polaznicima budu predstavljene i odabrani primeri iz prakse, kako bi mogli da uvide na koji način se obračunava poreska osnovica, to jest kako se utvrđuje poreska stopa.

U pojedinim situacijama poreska osnovica može biti izmenjena, pa će predavači i o tome govoriti polaznicima.

S obzirom na to da je Zakonom o porezu na dodatu vrednost predviđeno i poresko oslobođenje u određenim slučajevima, profesori će se posebno osvrnuti na to i predočiti polaznicima kada se vrši poresko oslobođenje za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, odnosno bez tog prava. Takođe će biti govora i o konkretnim oslobođenjima od plaćanja PDV - a, a kada se vrši uvoz dobara.

Saznaće polaznici ove edukacije i kako je tim zakonom definisan pojam prethodnog poreza, odnosno u kojim slučajevima je dozvoljeno da on bude oduzet ili izuzet. Trebalo bi da kandidati budu upoznati i sa onim situacijama kada dođe do izmene osnovice, pa je potrebno izvršiti ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno ako je doneta odluka nekog carinskog ili poreskog organa, pa je neophodno izvršiti ispravku.

Svakako da će specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi posvetiti pažnju i posebnim postupcima oporezivanja, te ukazati prisutnima na to kako se odredbe Zakona o porezu na dodatnu vrednost primenjuju kod poljoprivrednika i malih poreskih obveznika, odnosno kod turističkih agencija, ali i kada je u pitanju kompanija koja se bavi prometom umetničkih dela, antikviteta ili polovnih dobara.

Pored svega pomenutog, polaznicima će biti predstavljeno i to kako konkretni zakon definiše plaćanje poreza na dodatu vrednost kada je u pitanju investiciono zlato, a svakako će kandidati saznati kako je tim zakonom definisan pojam investicionog zlata.

Nakon toga će biti predočeno sve obaveze koje imaju poreski obveznici, a koji se bave prometom usluga i dobara. Saznaće prisutni i kako se podnosi evidenciona prijava, odnosno na koji način mora da bude vođena evidencija i dostavljanje obaveštenja, ali i sve ostalo što spada u obaveze poreskih obveznika.

Ukoliko se za to steknu uslovi, određena pravna lica se brišu iz evidencije obveznika PDV - a, a sve to je takođe regulisano pomenutim zakonom, tako da će kandidati saznati i u kojim slučajevima se taj postupak vrši i na koji način, a uz maksimalno poštovanje konkretnog zakonskog akta.

Trebalo bi da profesori predoče polaznicima i rokove za podnošenje poreske prijave, odnosno za obračun PDV - a i plaćanje, ali će biti govora i o povraćaju i refundaciji poreza, odnosno o situacijama kada je to moguće učiniti, a opet sve sa aspekta konkretnog zakona.

Podrazumeva se da će u završnom delu ove edukacije kandidati dobiti informacije o kaznenim odredbama, a biće im dozvoljeno i da tom prilikom postave pitanja koja su vezana za obrađenu tematiku razjasne, te da bi mogli nesmetano stečena znanja u okviru svoje matične kompanije da primenjuju.

Stručni seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi - vreme i mesto organizacije nastave

Ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćena kako poluindividualna i individualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi, tako isto i nastava u grupi, pa u zavisnosti od toga za koju opciju se kandidat bude odlučio, zavisiće i termini u kojima će časovi biti održani.

Sve to isto se odnosi i na mesto održavanja nastave, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanima da časove pohađaju ili onlajn ili na klasičan način.

Dakle, postoji mogućnost da polaznik pohađa predavanja samostalno u okviru individualne nastave ili u paru, u kom slučaju se sprovodi takozvana poluindividualna edukacija, a dostupna je i opcija da predavanja pohađaju u grupi, što podrazumeva prisustvo većeg broja ljudi, preciznije od četvoro do osmoro njih.

Iako postoje razlike u broju polaznika na prvom mestu, primetna je razlika i u načinu organizacije svakog od pomenutih tipova edukacija. Sa tim u vezi naglašavamo da kod poluindividualne i individualne nastave, svaki polaznik treba da odluči zajedno sa profesorom, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu kako će se časovi odvijati. Svakako je predviđeno pravilima da oni definišu datum početka nastave, bez obzira da li je u pitanju poluindividualna ili individualna, a zatim i da se usaglase oko termina održavanja časova, kao i oko trajanja ili poluindividualne edukacije ili individualne, uzevši u obzir da će definisati i dinamiku prema kojoj će predavanja biti organizovana.

A kada je u pitanju kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi za grupu polaznika, o svemu tome vodi računa ovlašćeni koordinator za nastavu. Preciznije rečeno, tek onog momenta kada bude bila formirana grupa u bilo kojoj od preko 20 poslovnica ove institucije, to jest nakon što četvoro kandidata bude izvršilo prijavu i navelo da je zainteresovano za nastavu u grupi, ovlašćeno lice tog predstavništva će definisati na koji način bi trebalo časovi da budu organizovani. Zapravo će tom prilikom da odredi prvo datum početka grupne obuke, a zatim i termine u kojima će časovi biti organizovani, kao i dinamiku sprovođenja nastave. A sve to znači da polaznici nemaju pravo da zahtevaju nikakvu izmenu, zato što pravila ove institucije predviđaju da nije dozvoljena mogućnost za izmenama onoga što ovlašćeni koordinator za nastavu bude prethodno odredio.

Za svaki tip edukacije koja je u ponudi važi pravilo da može biti organizovan u poslovnicama pomenute institucije, a na klasičan način, kao i preko interneta, kada polaznici imaju dozvolu da oni lično izaberi lokaciju sa koji će predavanja pohađati, uzevši u obzir da to čine preko interneta i to uz korišćenje sopstvenog računara, koji je u tom slučaju obavezno da poseduju. Bitno je i da veza sa internetom u konkretnom prostoru bude što kvalitetnija, jer će jedino tako biti u mogućnosti da bez ikakvih smetnji prate časove tom prilikom. Očekuje se da svaki polaznik pojedinačno na svoj računar instalira program, preko koga će predavanja pratiti, a što bi trebalo on da učini potpuno samostalno. Međutim, s obzirom na to da u svakoj poslovnici ove institucije postoji i tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku polaznicima, to se njima može obratiti svako ko naiđe na neki problem u toku instalacije softvera, odnosno kada bude želeo da pristupi predavanjima po tom principu.

A uz to što ovu edukaciju mogu da pohađaju fizička lica, odnosno pojedinačni polaznici, može biti organizovan i korporativni seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi. Osnovna razlika jeste u tome što u tom slučaju nastavi treba da pristupe zaposleni u okviru određene kompanije. Bitno je da se nadležni u tom preduzeću o načinu organizacije nastave dogovore sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. A pored toga što će se oni usaglasiti o datumu početka korporativne obuke, odnosno o terminima održavanja časova i o dinamici, potrebno je da preciziraju i gde će radnici predavanja da pohađaju. Zapravo je stvar u tome da je korporativni kurs jedini koji dozvoljava odstupanja u tom segmentu, te omogućuje zaposlenima i da na svom radnom mestu, odnosno u okviru kompanije koja ih zapošljava pohađaju časove. Bitno je u tom slučaju da nadležno lice konkretnog preduzeća obezbedi sve što je potrebno da bi nastava bez smetnji funkcionisala u odabranom prostoru.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi - trajanje

Zvaničnim planom i programom, prema kome se stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi organizuje predviđeno je ukupno 12 časova.

Međutim, kako Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima nekoliko različitih tipova edukacija, to trajanje zavisi od izbora svakog pojedinačnog kandidata.

U principu, unapred je određeno samo koliko će nastava u grupi trajati, a za poluindividualnu i individualnu će o tome odlučiti za jedno profesor, jedan ili dvoje kandidata, kao i zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu.

A u skladu sa trenutno važećim pravilima, nastava u grupi će trajati jedan mesec, a polaznici moraju imati na umu činjenicu da će termini održavanja predavanja, kao i precizna dinamika njihovog sprovođenja, odnosno datum početka kursa biti definisani nakon što u jednoj od poslovnica bude bila zvanično oformljena grupa.

Pored nastave koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, odnosno fizičkim licima, u ponudi je i korporativni seminar za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi, a princip organizacije nastave je takav da se dozvoljava nadležnima u kompanijama da sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica institucije organizatora ovlašćena za to, da definiše kako će časovi za zaposlene biti organizovani. A iz tog razloga i napominjemo da korporativna obuka može trajati kraće nego grupna nastava za fizička lica, ali i duže od tog perioda, zato što sve zavisi upravo od dogovora koji će klijent i organizator po tom pitanju imati.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa osnovama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i njegovom pravilnom primenom u praksi

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje