Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

Članovi tima pravnih službi, ali i svi koji su zaposleni na nadležnim pozicijama u bilo kom preduzeću bi trebalo da pohađaju navedenu edukaciju. U principu, specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova je namenjen svakome ko želi da se vrlo detaljno i na najbolji mogući način sa aspektima pomenutog zakona i sa njihovom primenom u praksi upozna.

Trebalo bi napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nastava organizuje i za fizička i za pravna lica ovu obuku, a da je ponudom obuhvaćena kako individualna i grupna, tako i poluindividualna edukacija, te da se svaka od njih može pohađati online i u poslovnicama ove institucije, u kom slučaju se ona sprovodi na uobičajen način.

Odmah moramo istći da korporativna obuka, koju pohađaju samo zaposleni nekog preduzeća, može biti organizovana i u prostorijama kompanije klijenta, ako budu ostvareni u potpunosti propisani zahtevi, koji se tiču opremljenosti tog prostora. Način organizacije nastave za radnike je vrlo jednostavan, jer se zvanično ovlašćenom predstavniku zainteresovane firme dozvoljava da zajedno sa nadležnima, a u okviru bilo kog predstavništva institucije organizatora definiše na koji način će časovi biti organizovani. Reč je o tome da se radi o vrlo slobodnom načinu organizacije, zato što se oni dogovaraju kako oko tačnog datuma početka nastave za zaposlene, tako isto i oko termina u kojima će oni časove pohađati, te oko rasporeda predavanja.


Od pojedinačnih polaznika, odnosno fizičkih lica, koje interesuje specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova se prvenstveno očekuje da se zvanično prijave za njegovo pohađanje. A to mogu učiniti na nekoliko načina, jer postoji mogućnost da osnovne informacije o sebi, to jest ime i prezime, datum rođenja i naravno, kontakt podatke, dostave putem telefona, potom direktno u predstavništvu ove institucije koje im je najbliže, odnosno na mejl adresu.

Upis prethodno prijavljenih kandidata se isključivo može vršiti ako su oni lično prisutni, te ako propisanu dokumentaciju budu dostavili, a prethodno će od nadležnih u konkretnoj poslovnici i dobiti sve neophodne informacije o tome.

Očekuje se i da prijavljeni izaberu da li će nastavu pohađati na uobičajen način, kada se ona sprovodi u brojnim poslovnicama ove institucije širom Srbije ili im više odgovara princip koji podrazumeva da joj pristupaju sa različitih lokacija, a onlajn.

TESTOVI


Potrebno je da obezbedi dobru internet konekciju u određenom prostoru i da na sopstveni računar na vreme instalira tačno određeni softver, svaki onaj polaznik koji se odluči da nastavu pohađa online. Mada je sam postupak instalacije programa prilično lak i jednostavan, može da se desi i da neko naiđe na poteškoće, kada bi trebalo da kontaktira članove tima za tehničku podršku bilo koje poslovnice pomenute institucije. Naravno da će oni pomoći i svim onim kandidatima, koji budu naišli na problem za vreme pristupa predavanjima preko interneta.

Kako je predviđeno da se i onlajn i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, to je neophodno da svaki pojedinačni polaznik izabere da li mu više odgovara poluindividualna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, odnosno grupna nastava ili individualna. Tek nakon toga će dobiti sve detaljne informacije o datumu početka edukacije, koju odabere da pohađa, odnosno o tome u kojim terminima će časovi biti organizovani i kojim tempom.

Zapravo sve te detalje kod individualne nastave definiše profesor zajedno sa polaznikom i koordinatorom za nastavu nadležnog predstavništva institucije organizatora, a isto pravilo važi i kada je u pitanju poluindividualna edukacija, s tim što u tom slučaju dvoje kandidata treba da prisustvuje predavanjima.

A ukoliko nekome više odgovara da časove pohađa u grupi, on mora biti obavešten o tome da taj tip nastave počinje tek nakon ispunjenja glavnog i osnovnog zahteva. Naime, četvoro ljudi minimum mora izvršiti prijavu u određenom predstavništvu, a da bi u njemu grupa moglo da bude formirana, s tim što organizator predviđa prisustvo od najviše osmoro kandidata tom tipu edukacije. Naglašavamo da ništa od onoga što koordinator za nastavu bude definisao neće smeti da bude izmenjeno, pa čak i ako neki polaznik to bude zahtevao, jer su pravila prema kojima se grupni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova organizuje vrlo stroga.

Da ne bi bilo bojazni, moramo naglasiti da pomenuta institucija spada među one koje su propisno sertifikovane za sprovođenje konkretnog tipa edukacije, te da poseduje sve dozvole koje su potrebne, pa samim tim i svaki polaznik koji završi ovu obuku, dobija sertifikat koji je pravno validan. Budući da se radi o dokumentu koji je sa zakonskog aspekta priznat, njegov vlasnik ima apsolutno svako pravo da kontaktira nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da zvanično zahteva upis stečenog sertifikata u svoj radni dosije, a koji ima u toj službi otvoren.

Kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova - plan i program nastave

Sam početak ove edukacije će biti usmeren na opšte predstavljanje konkretnog zakona, a nakon toga će specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova da se pozabavi detaljno njegovim brojnim odredbama.

Zapravo će polaznici na samom početku dobiti informacije o tome šta je tačno predmet Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, te će profesori predstaviti osnovne pojmove vrlo detaljno. Tom prilikom će polaznici imati pravo da postave pitanja ukoliko im nešto nije jasno, kako bi na samom početku razrešili sve nedoumice.

Predviđeno je programom da predavači nakon toga predstave osnovna načela pomenutog zakona, u kom slučaju će se fokusirati na takozvano načelo dobrovoljnosti i na načelo nezavisnosti i nepristrasnosti. Prisutnima će objasniti i šta svako od tih načela podrazumeva i predstaviti primer, kako bi bolje razumeli.

Sa radom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova će biti upoznati svi kandidati, a trebalo bi da svima njima specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporovanjima omogući da saznaju kojim se tačno poslovima ta agencija bavi, zatim na koji način se postavlja njen direktor, te kako funkcioniše mirno rešavanje radnog spora koje je u njenoj nadležnosti.

Trebalo bi da vrlo detaljno i uz adekvatne primere predavači objasne kako teče postupak mirnog rešavanja radnog spora, korak po korak, a u kom slučaju će kandidati saznati na koji način se vrši određivanje arbitra, odnosno takozvanog miritelja. Biće upoznati i sa troškovima postupka, odnosno sa time ko tačno snosi troškove u konkretnom slučaju.

Programom je predviđeno da se polaznici detaljno upoznaju i sa vođenjem individualnog spora, ali i kolektivnog, te da im bude predstavljeno koja je osnovna razlika između njih. Naravno da će biti reči i o tome na koji način se vodi spor u delatnostima od opšteg interesa.

Svakako će polaznici ove edukacije dobiti precizne informacije i o tome kako funkcioniše postupak pred miriteljima, a u kom slučaju će profesori da se potrude da prođu kroz svaki korak tog postupka i objasne im kako on u praksi izgleda.

Po kom principu se biraju arbitri će, isto tako saznati svaki polaznik ove edukacije, a podrazumeva se da će stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova biti fokusiran i na predstavljanje dužnosti arbitara, odnosno miritelja, ali i njihovih prava.

Završne odredbe ovog zakona će biti predstavljene nakon toga, a polaznici će saznati i na koji način se vodi evidencija o ovim postupcima, te šta sve ona od podataka mora da sadrži.

U završnom delu edukacije će biti predstavljene i brojne dopune i izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova Republike Srbije, nakon čega je predviđeno da svi polaznici zajedno sa predavačima učestvuju u diskusiji o obrađenim temama.

U skladu sa kakvim pravilima se organizuje stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova?

Sve informacije o tome na koji način se organizuje specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova će biti dostupne prijavljenima u trenutku upisa. Tada će oni saznati da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje onlajn i u svojim poslovnicama, a na klasičan način, s tim da je predviđeno da se oba tipa edukacije mogu pohađati u grupi, individualno ili u paru. Zato i napominjemo da od odluke svakog pojedinačnog polaznika isključivo zavisi i kojim tempom će pohađati konkretni tip edukacije, odnosno koliko će ona trajati i gde će pratiti predavanja.

Da ne bude zabune, nastavu online polaznici mogu pohađati apsolutno sa bilo kog mesta, uz uslov da imaju propisanu vezu sa internetom i sopstveni računar. A da bi mogli časovima da pristupaju na taj način, biće u obavezi da tačno određeni tip softvera prethodno instaliraju u skladu sa pravilima. Ko god bude imao apsolutno bilo kakav problem sa instalacijom softvera, mada se radi o prilično jednostavno postupku, može kontaktirati zaposlene u najbližoj poslovnici ove institucije, kako bi mu pružili stručnu podršku. Naravno da je tim IT stručnjaka na raspolaganju i onim kandidatima, koji budu imali ma kakvih problema tokom pristupa predavanjima onlajn.

Očekuje se da svaki prijavljeni izabere da li će klasičnu ili online edukaciju pohađati individualno, odnosno u paru, s tim da je ponudom obuhvaćen i grupni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, pa će nakon toga dobiti sve neophodne informacije o organizaciji odabranog tipa nastave.

Vrlo su fleksibilna pravila koja se primenjuju prilikom sprovođenja nastave za jednog ili dvoje polaznika, jer se njima pruža prilika da zajedno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, to jest sa predavačem i koordinatorom za nastavu definišu kako će časovi biti organizovani. A to znači da oni svi zajedno odlučuju i o dinamici po koji će predavanja biti organizovana i o terminima, te o tome kog datuma će početi bilo individualna, bilo poluindividualna edukacija. Jedina i osnovna razlika između njih jeste u broju polaznika, jer samo jedna osoba prati individualnu obuku, dok njih dvoje treba da pohađaju poluindividualnu.

Naravno da se mogu odlučiti i da nastavu pohađaju u grupi, kada se ona organizuje za maksimalno osmoro polaznika, s tim da ih najmanje mora biti četvoro, da bi ona uopšte mogla da bude održana. Zapravo je to navedeno kao glavni uslov, jer tek nakon formiranja grupe u jednoj od poslovnica navedene institucije, ovlašćeno lice odlučuje o terminima održavanja časova, kao i o njihovoj dinamici, te određuje kog datuma će grupni tip edukacije početi. A kada budu bili obaveštavani o svemu tome, polaznici će dobiti informaciju i da se izmene ne vrše kod grupnog tipa edukacije, tako da se očekuje da se navedenih pravila maksimalno pridržavaju.

Ako nadležni u preduzeću bilo koje veličine i strukture smatraju da bi njihovi zaposleni trebalo da pohađaju specijalizovani seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, biće organizovana korporativna nastava. Pravila su, u principu vrlo fleksibilna, jer je dopušteno nadležnima u konkretnom preduzeću da definišu zajedno sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva pomenute institucije, kog datuma će početi nastava za njihove zaposlene, ali i u kojim terminima tačno će predavanja biti organizovana i prema kakvoj će to biti dinamici. Sa tim u vezi moramo istaći i informaciju da se samo kod organizacije korporativne obuke dozvoljava promena mesta njenog održavanja, kojom prilikom radnici mogu u okviru svog preduzeća časove da prate. Naravno, da bi to moglo da bude sprovedeno, neophodno je da klijent obezbedi optimalne uslove za rad.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova - trajanje

Kako je u nastavnom programu zastupljeno 10 časova, a kada je u pitanju grupni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, odluku o dinamici sprovođenja časova donosi organizator, tako da na nivou svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford važi pravilo da grupni tip edukacije traje 4 dana. Nedugo nakon što grupa bude bila formirana, to jest pošto najmanji broj polaznika bude izvršio prijavu u tom predstavništvu ove institucije, ovlašćeni koordinator za nastavu će napraviti raspored i odrediti kakvom dinamikom će časovi biti organizovani, te će obavestiti polaznike o tome i o svim ostalim neophodnim detaljima.

A u ponudi je i nastava namenjena samo jednom kandidatu, odnosno ona koju treba njih dvoje da pohađaju, a ko se opredeli za ma koju od tih varijanti, ima mogućnost da definiše trajanje zajedno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora. Naime, jedan ili dvoje polaznika bi trebalo da se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa predavačem usaglase oko dinamike po kojoj će časovi biti organizovani u okviru individualne ili poluindividualne edukacije, kao i oko svega ostalog, te će im nakon toga na raspolaganju biti i informacije o trajanju nastave.

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, a da se radi o donekle specifičnoj edukaciji, to su zaposlenima konkretnog preduzeća informacije o trajanju nastave na raspolaganju nakon dogovora njihovih šefova, odnosno ovlašćenih predstavnika sa nadležnima u instituciji organizatora. Zato i napominjemo da korporativni tip edukacije može trajati kako duže, tako isto i kraće od nastave u grupi za pojedinačne polaznike.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje