Kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta

Menadžerima svih nivoa je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta. Međutim, sama činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva nikakvo predznanje od zainteresovanih dovodi do toga da ovo edukaciju svako ko želi ima pravo i da prati.

Bitno je da svaki pojedinačni polaznik izvrši prijavu u skladu sa pravilima institucije organizatora, te da posle toga pristupi zvaničnom upisu.

U toku cele kalendarske godine je omogućeno prijavljivanje zainteresovanih kandidata, a njihova je obaveza da navedu prezime i ime, potom datum rođenja i broj telefona.


Upis je usklađen sa pravilnikom pomenute institucije, te podrazumeva lično prisustvo svakog prethodnog prijavljenog pojedinca. Zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene institucije su u obavezi da polaznike informišu i o tome koja dokumenta moraju u trenutku upisa da dostave.

Podatke koji su neophodni za prijavu zainteresovani mogu dostaviti ili na mejl adresu najbliže poslovnice institucije organizatora ili da ih izdiktiraju putem telefona. Takođe je otvorena i mogućnost da se prijavljivanje izvrši lično i to u okviru bilo koje poslovnice pomenute institucije.

Trebalo bi napomenuti i to da osim za fizička lica, specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta se može organizovati i za zaposlene u kompanijama. Ističemo da se tada organizuje takozvani korporativni tip nastave, a postoji mogućnost da ona bude održana i u samoj firmi. Naravno tada nadležno lice konkretnog preduzeća ima obavezu da ispoštuje sve što organizator bude naveo, a primarno sa aspekta opremljenosti samog prostora. Inače se primenjuje vrlo jednostavan princip organizacije nastave za zaposlene, tako da nadležni u konkretnom preduzeću definišu kako će časovi biti organizovani direktno sa zvanično ovlašćenim licem u odabranoj poslovnici institucije organizatora. Sa tim u vezi moramo naglasiti da oni treba da preciziraju datum početka korporativne obuke, potom lokaciju njenog održavanja i termine u kojima bi trebalo zaposleni da prate časove, te njihov raspored. Naknadno će polaznici biti informisani o svemu tome na način koji je od strane organizatora propisan.

TESTOVI


Pojedinačni polaznici na raspolaganju imaju mogućnost da nastavu prate na klasičan način i online, a da to učine kroz grupnu, poluindividualnu i individualnu. Upravo na osnovu njihove odluke će i biti definisano kada nastava počinje, u kojim terminima će časovi biti održani i kakvom dinamikom, to jest koliko će ukupno trajati.

Ističemo da onlajn edukacija podrazumeva da kandidat nastavu pohađa sa apsolutno bilo kog mesta, uz uslov da tamo postoji stabilna internet konekcija. Inače bi on trebalo na sopstveni računar da instalira namenski softver, kako bi bez ikakvih smetnji pohađao časove. A u tome mu mogu pomoći članovi IT sektora, koji postoji u okviru svake poslovnice institucije organizatora u našoj zemlji.

Klasična nastava je ona, koju polaznici pohađaju u prostorijama onog predstavništva institucije organizatora, u kome su oni prethodno prijavu i upis izvršili.

A nakon što se opredele između opcije da nastavu pohađaju na klasičan način ili preko interneta, kandidati biraju i da li im više odgovara princip koji podrazumeva grupni seminar za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta ili žele da nastavu pohađaju samostalno, odnosno u paru.

Predviđeno je da od četvoro do osmoro kandidata prate predavanja u okviru grupne nastave, pa je zato i zahtevano da prvo grupa od minimalnog broja polaznika bude oformljena. Onog trenutka kada u jednoj od poslovnica organizatora bude taj uslov ostvaren, ovlašćeni koordinator za nastavu će definisati na koji način će časovi biti organizovani. Uopšteno govoreći, on odlučuje o datumu početka grupne edukacije, zatim o tome kojim tempom će nastavni fond da bude održan i u kojim terminima. Svi koji su pre toga prijavu izvršili će biti na propisan način o ovim detaljima obavešteni, a ako budu zahtevali bilo kakvu izmenu, moraju znati da se to ne dozvoljava kod nastave u grupi. Zapravo se očekuje da maksimalno poštuju sve ono što ovlašćeno lice bude odredilo.

Prilikom organizacije individualne nastave, odnosno one koju pohađaju dvoje kandidata istovremeno se primenjuju potpuno drugačija pravila. Naime, ovlašćeni koordinator za nastavu bi trebalo tada sa jednim ili dva kandidata i sa nadležnim profesorom da se dogovori oko toga kako će časovi biti organizovani. A to znači da oni treba prvo da odrede kog datuma će početi poluindividualna ili individualna obuka, te da preciziraju termine održavanja časova i njihov raspored.

Specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta - program i plan nastave

Da bi adekvatno bila obrađena tematika ove edukacije, potrebno je da svako ko pohađa stručni seminar za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta prvo bude upoznat sa definisanjem samog pojma. Profesori će govoriti prvo o tome kako se određuje taj pojam na globalnom nivou, te koje sve procese on obuhvata.

Zahvaljujući činjenici da postoje oprečna mišljenja o definisanju samog pojma i njegovog istorijskog razvoja, to praktično nije moguće precizno i ispravno izneti njegovu definiciju. Upravo iz tog razloga će profesori predstaviti one odrednice koje su najzastupljenije.

Kako se određuje ekonomska, odnosno kulturna i politička globalizacija su, takođe teme kojima će se predavači baviti. Podrazumeva se da će predstaviti i odgovarajuće primere za svaki od tih aspekata.

Tematika ove edukacije je primarno usmerena na vezu između menadžmenta i pojma globalizacije. Iz tog razloga će profesori najpre pomenuti na koji način ona ima uticaja na poslovanje kompanija, a sasvim svejedno da li je u pitanju pozitivan ili negativan uticaj. U skladu sa nastavnim programom, prema kome se specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta organizuje, predviđeno je na predavači predstave i pozitivne i negativne primere iz prakse. Zapravo će oni pokušati da objasne prisutnima kako globalizacija utiče na poboljšanje kvaliteta poslovanja, a ako se njene prednosti pažljivo koriste, ali i kako može imati izuzetno negativan uticaj na poslovanje.

Koji su to faktori koji su povezani u okviru konkretnog pojma je, naravno tema koja će detaljno biti obrađena. Saznaće prisutni i zbog čega je važno da lokacija, zatim udaljenost, odnosno blizina i stav budu pažljivo povezani, a da bi to imalo pozitivan efekat na poslovanje određene kompanije. Na koji način se definiše pojam globalno selo će biti objašnjeno prisutnima, te zbog čega je važno koristiti u poslovanju sve prednosti koje savremene tehnologije nude.

U tom segmentu će polaznici saznati i zbog čega je važno da bude posmatrano tržište i na makro i na mikro planu, te zašto je bitno da menadžment određenog preduzeća ima vrlo otvoren stav prema novitetima. A svakako će biti detaljno objašnjeno i zašto je važno da poslovanje bude prošireno i van granica određene zemlje.

Nakon svega toga će profesori predstaviti primere iz prakse, odnosno kompanije u kojima su ova tri faktora usklađena. Predviđeno je da posle toga prisutni razgovaraju o predstavljanim primerima, te da pitaju predavače sve što im možda nije bilo jasno. Potrebno je da napomenemo i to da će u tom delu ove edukacije učestvovati svi polaznici, jer će nakon predstavljenih primera profesori da im upute pitanja u vezi sa tim, a kako bi proverili da li su oni razumeli predstavljenu tematiku i u kojoj meri.

Sa pojmom konkurencije, odnosno konkurentnosti će se takođe da bude precizno upoznat svaki polaznik ove edukacije.

Biće govora i o funkcionisanju multinacionalnih preduzeća, a specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta će se baviti i svim fazama koje bi trebalo da budu ispoštovane da bi jedno takvo preduzeće bilo formirano. Naravno da će i u tom segmentu adekvatni primeri da budu predstavljeni.

Kako bi imali zaista korist od praćenja ove edukacije, polaznici će se upoznati i sa osnovnim tipovima menadžera u multinacionalnim kompanijama. A ti tipovi se formiraju na osnovu stava pojedinaca, te se karakterišu kao policentrični menadžer, zatim geocentrični i etnocentrični. A da bi u potpunosti razumeli koja je razlika između njih, biće predstavljeni naravno i primeri iz prakse.

Podrazumeva se da je idealna kombinacija menadžera pomalo od svakog od ovih tipova, pa će predavači ukazati prisutnima i na to.

Sve primere koje će profesori predstaviti mogu uskladiti i sa zahtevima klijenata, a primarno se misli na one slučajeve kada se organizuje korporativni kurs. Podrazumeva se da bi nadležni u okviru zainteresovane kompanije trebalo da taj zahtev iznesu profesoru pre početka korporativne obuke.

Pitanja u vezi sa svim temama koje su prethodno obrađene kandidati mogu postaviti profesorima u toku završnog predavanja. A uzevši u obzir da je taj čas zamišljen kao interaktivan, to se i očekuje učešće svih prisutnih u diskusiji.

Stručni seminar za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta - vreme i lokacija održavanja

Ova specijalizovana edukacije može biti održana i u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze širom Srbije i online. Zato i napominjemo da će informacija o lokaciji na kojoj će stručni kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta biti organizovan polaznici dobiti pošto se između te dve opcije budu opredelili.

U principu, na klasičan način se organizuje nastava u okviru svakog predstavništva ove institucije, te kandidat ima obavezu da bude prisutan u terminima koji su ranije dogovoreni.

A ukoliko se neko opredeli da časove pohađa onlajn, onda je njegova obaveza da ima sopstveni računar u tom slučaju, te da na njega u skladu sa pravilima instalira namenski softver. Bitno je da boravi u prostoru, u okviru koga postoji stabilna veza sa internetom. Sve to je važno da ne bi dolazilo ni do kakvog ometanja u toku predavanja. Polaznicima će biti objašnjeno kako bi trebalo da prođu kroz postupak instalacije programa, što u suštini oni mogu i samostalno da učine. Ipak, budući da u svakoj poslovnici ove institucije postoji i tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške, to kandidati imaju mogućnost i njima da se obrate ako ne budu mogli samostalno taj program da instaliraju.

Kada su u pitanju termini u kojima će specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta da bude organizovana, to sve zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika da li će časove pohađati u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Uopšteno govoreći, svako ko se opredeli da samostalno pristupa predavanjima stiče i pravo da direktno sa predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu definiše kako termine održavanja časova, tako isto i sve ostale detalje. Naime, svi oni zajedno će se usaglasiti oko datuma početka individualne nastave i oko toga kako će biti celokupan nastavni fond raspoređen. Samim tim će oni definisati i trajanje individualne edukacije.

Dvoje kandidata u isto vreme treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, a primenjuje se potpuno isti princip kao i kada je u pitanju individualna obuka. Dakle, sa nadležnim licima će se njih dvoje dogovarati oko toga kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani.

Mnogo strožija pravila se primenjuju kada neko odluči da specijalizovani seminar za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta pohađa u grupi. Inače, tada nastavu prati od 4 do osmoro ljudi najviše, a koordinator konkretne poslovnice definiše kako će da budu organizovana predavanja. U suštini, nedugo nakon što grupa od četvoro kandidata najmanje bude bila formirana će koordinator za nastavu definisati na koji način će predavanja da budu sprovedena. A to znači da će on precizirati prvo datum početka grupne nastave, zatim termine u kojima će ta grupa polaznika časove pohađati i njihov raspored. Informacije o tome će biti prosleđene polaznicima, a od njih se zahteva da se u potpunosti toga pridržavaju, pošto se promene ne vrše po zahtevu prijavljenih kod grupnog tipa edukacije.

Pomenuta specijalizovana institucija može da organizuje i korporativnu obuku, odnosno nastavu koju će pohađati samo zaposleni u nekom preduzeću. Princip koji se primenjuje tada je vrlo fleksibilan, tako da se nadležna lica konkretne kompanije dogovaraju oko svega sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora. U suštini to znači da će oni precizirati termine održavanja časova za radnike te kompanije, zatim njihov raspored i datum početka korporativne obuke. Takođe je potrebno da se dogovore i oko lokacije na koji će nastava u tom slučaju biti održana. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da jedino korporativni seminar može biti organizovan i u samoj kompaniji, a ako njen vlasnik ispuni zahteve koji se odnose na opremljenost samog prostora.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta - trajanje nastave

Prvo što moraju znati svi polaznici jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko tipova edukacija. Samim tim će i podatak o tome koliko će trajati ukupno specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta dobiti isključivo kandidati koji se odluče za praćenje nastave u grupi unapred, a svi ostali će to definisati sa nadležnima.

Važno je naglasiti da će ukupno 3 sedmice trajati nastava u grupi, te da se u nastavnom fondu nalazi ukupno 10 časova.

Pravilnikom institucije organizatora je definisano da nakon kreiranja grupe od minimum 4 člana koordinator za nastavu odlučuje o tačnom rasporedu predavanja, potom o terminima održavanja časova i o datumu početka nastave. Zato i napominjemo da će naknadno svaki član te grupe dobiti dodatne informacije o načinu organizacije konkretnog tipa obuke.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada fizičko lice odluči da nastavu pohađa ili individualno ili sa još jednim polaznikom. U tom slučaju će koordinator za nastavu biti u obavezi da zajedno sa polaznicima i nadležnim predavačem dogovori kako će časovi biti organizovani. Upravo zato što će odlučiti i o dinamici održavanja predavanja, oni će posredno definisati i trajanje kako individualne nastave, tako isto i one koja se organizuje za dvoje kandidate.

A s obzirom na to da je u ponudi i korporativni seminar za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta, to je takođe fleksibilno trajanje konkretnog tipa edukacije. Naime, definisaće tada nadležno lice konkretne poslovnice organizatora sa nadležnima u instituciji klijenta na koji način će biti raspoređen celokupan nastavni fond. Zahvaljujući tome, oni će odlučiti i koliko će ukupno nastava za zaposlene dana da traje. Svakako će se dogovoriti i o svim ostalim detaljima, kao što su datum početka korporativnog kursa, zatim termini održavanja časova za zaposlene i mesto, odnosno lokacija na kojoj će oni predavanja pohađati.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje