Kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga

Zaposleni u sektoru finansija kompanija, koje posluju u bilo kojoj oblasti će, u principu imati najviše koristi od teme, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga. Ali to ne znači da i bilo ko drugi, ko ima želju da se upozna sa izuzetno značajnim postupkom u sektoru kontrolinga, nema mogućnost da pohađa ovu stručnu edukaciju. Uzevši u obzir da se od polaznika, u principu ne zahteva nikakvo naročito predznanje iz oblasti finansija, to je svima dozvoljeno da izvrše prijavu i pohađaju kurs. Naravno da je poželjna osnovna računarska pismenost, kao i osnovno poznavanje pojmova iz oblasti finansija, ali ti zahtevi nisu obavezujući.

Izuzev zaposlenih u odeljenju finansija, nastavu bi trebalo da pohađaju i nadležni u tom sektoru, a posebno oni koji su zaposleni na poziciji kontroler, te lica koja se bave sastavljanjem i prezentovanjem finansijskih izveštaja. Finansijskim direktorima, ali i vlasnicima preduzeća će svakako značiti informcije, koje će dobiti tokom ovog stručnog kursa, a pod uslovom da ih implementiraju u rad kompanije na pravilan način.

Pored toga što će imati priliku da se kroz teoriju upoznaju sa postupkom planiranja u sektoru kontrolinga, polaznici će se upoznati i sa procesom, koji je poznat kao budžetiranje. Poseban akcenat će stručni kurs i obuka staviti na prikazivanje različitih tipova finansijskih analiza, što će sigurno polaznicima biti od velike koristi u budućem radu. A nakon predstaljenih teorijskih znanja, profesor će ponuditi polaznicima ove stručne obuke i brojne primere, te će svakako u određenim segmentima od njih zahtevati da izvrše zadatke predviđene nastavnim programom, kako bi odmah video u kojoj su meri usvojili gradivo.


Očekuje se da prijavu izvrši svako fizičko lice, koje je zainteresovano da se sa tematikom ove obuke upozna. Osim ličnog prijavljivanja, u prostorijama jedne od preko 35 poslovnica pomenute obrazovne institucije, dostupna je i mogućnost telefonskog, ali i elektronskog prijavljivanja.

Svaki kandidat ima pravo da samostalno odluči kako želi da dostavi zahtevane podatke. Lično ili telefonom ih može izdiktirati zaposlenima u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a ima pravo i da ih na zvaničnu mejl adresu pošalje. U sva tri slučaja se od kandidata zahteva da navedu svoje ime i prezime, potom datum rođenja i svakako da ostave i informacije za kontakt, to jest broj mobilnog telefona ili fiksnog.

Upisivanje je obavezno za svakog pojedinačnog polaznika i isključivo se vrši uz njegovo lično prisustvo. O tome će svako od njih naravno na vreme da bude obavešten. Zaposleni u izabarnom predstavništvu navedene obrazovne institucije će svakog pojedinačnog polaznika takođe informisati i o detaljima, koji se tiču dokumenata, obaveznih za dostavljanje prilikom upisivanja.

TESTOVI


Biće obavešteni i o tome da se na klasičan način, ali i putem računara može pohađati specijalizovani seminar za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga. A isto tako će saznati i da je njihova obaveza da izaberu kako će konkretni tip nastave pohađati, uzevši u obzir da ova obrazovna institucija nudi mogućnost praćenja predavanja u grupi, u paru ili individualno.

Podrazumeva se da će svako od njih tom prilikom saznati i koje ima obaveze, odnosno koje zahteve mora ispuniti da bi mu bilo omogućeno nastavu prema odabranom principu da pohađa.

A izuzev za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, nastava može po zahtevu da bude organizovana i samo za radnike firmi. U tom slučaju je obaveza vlasnika zainteresovane firme, to jest ovlašćenog predstavnika, da se usaglasi oko svih detalja direktno sa ovlašćenim licem ranije odabrane poslovnice konkretne obrazovne institucije. Dozvoljeno je tom prilikom i da časovi za zaposlene budu organizovani na njihovom radnom mestu. Ali da bi to bilo omogućeno, neophodno je najpre da klijent o tom zahtevu informiše organizatora, te da ispoštuje pravila u vezi samog prostora i njegove opremljenosti, a kako bi bila dozvoljena promena lokacije održavanja nastave namenjene radnicima tog preduzeća. U svakom slučaju će biti ispoštovani zahtevi klijenta koliko god to bude bilo moguće, budući da se on sa nadležnima usaglašava i oko svih ostalih detalja, a najpre oko datuma početka nastave, rasporeda časova i termina, u kojima će biti organizovani. Ovde je posebno važno pomenuti da se oni u tom slučaju dogovaraju i oko trajanja korproativne obuke pošto definišu i kakvom će dinamikom da bude organizovan onaj broj časova, koji je predviđen zvaničnim programom.

Stručni seminar za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga - plan i program nastave

Najpre sa pojmom planiranja, a zatim i uopšteno sa time kako se definiše kontroling će biti upoznati svako ko odluči da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju. Naravno da će stručna obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga ponuditi svakom polazniku i upoznavanje sa osnovnim pojmovima u toj oblasti, a biće definisano i šta podrazumeva takozvano budžetiranje.

Specifična vrsta analize, koje poznata kao SOF će biti detaljno predstavljena polaznicima. U pitanju je analiza, koja nosi naziv po pojmovima strategija, operativa i finansije, a što i te kako ima uticaja na postupak budžetiranja i uopšteno na planiranje u segmentu kontrolinga.

Vrlo je važno napomenuti da će profesor nastojati prvo teoretski sistematično da objasni celokupnu analizu i svaki korak koji mora biti sproveden, a zatim će se potruditi i da prikaže primere iz prakse, kako ona treba da bude izvršena. Međutim, da bi polaznicima bilo mnogo jasnije kako konkretni tip analize funkcioniše, biće ukazano svim prisutnima i na to koje greške ljudi najčešće čine, odnosno zašto do njih dolazi. Naravno da će predavač objasniti i kako je potrebno u praksi postupiti, da se te greške uopšte ne bi javljale, te da bi takozvana SOF analiza bila izvršena u skladu sa pravilima i da bi od tih rezultata bio izvučen maksimum, što će se sigurno odraziti pozitivno i na finansijski aspekt poslovanja određenog preduzeća.

Sledeće sa čime će se upoznati svako, ko bude pohađao ovu specijalizovanu edukaciju jeste pojam budžetiranja i uopšteno priprema za definisanje budžeta. U tom smislu će specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga biti fokusiran na sam postupak dizajniranja okvira za budžet. A da bi to moglo da bude učinjeno u skladu sa pravilima, potrebno je da ljudi koji u tom procesu učestvuju znaju koje sve elemente treba da sadrži biznis plan i kako se to odražava na budžetiranje, odnosno kako se ti elementi koriste prilikom planiranja budžeta određene kompanije.

Neophodno je da budu predu pređeni brojni rizici poslovanja određene firme, pa će biti govora i o takozvanom Risk menadžmentu. A na osnovu primera iz prakse će polaznici biti u prilici da se upoznaju sa time kako se analiziraju potencijalni rizici i šta je sve potrebno preduzeti da do njih ne bi došlo.

Na koji način se cena koštanja formira i šta sve na nju utiče je naredna tema, koju će profesor u toku ove specijalizovane edukacije predstaviti prisutnima.

Takođe je važno za pravilno planiranje budžeta i da bude izvršena analiza svih rezultata iz prethodnog perioda. Tom prilikom će predavač objasniti šta se uzima u obzir prilikom analiziranja i na koji način ti rezultati utiču na postupak formiranja cene koštanja i planiranja budžeta.

Naredni segment ove specijalizovane edukacije je usmeren na sam postupak planiranja i izrade budžeta konkretne kompanija. U tom smislu je profesor pokazati prisutnima kako se u praksi primenjuju različite analize, poput na primer takozvane Racio analize i one, koje poznata kao Cash flow. Naravno da će biti govora i o standardnoj finansijskoj analizi, kao i o njenoj primeni u praksi.

Nakon što celokupno gradivo, koje podrazumeva specijalizovani seminar za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga bude obrađeno, od svih prisutnih će se očekivati da učestvuju u takozvanoj studije slučaja. A tom prilikom će im biti da ta određena kompanija, za koju je potrebno da izrade budžet, na osnovu zadatih parametara.

Da bi maksimalno olakšali polaznicima, koji odluče da pohađaju ovu edukaciju, profesori će im omogućiti i da u toku svakog predavanja postavljaju pitanja u vezi sa obrađenim gradivom, a da bi sve nedoumice koje imaju po pitanju konkretnih tema oni što pre razjasni. A kada budu izvršili sve propisane zadatke, biće otvorena diskusija, u kojoj bi trebalo svi prisutni da učestvuju, kako bi zadaci bili analizirani. Tom prilikom se očekuje da kandidati daju svoje mišljenje o izvršenim zadacima, te da svojim kolegama ukažu na to gde su načinili greške, a biće poželjno i da objasne kako bi te greške mogle u praksi da budu ispravljene na najbolji mogući način.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga - lokacija i termini održavanja

Kada budu vršili prijavljivanje, svi kandidati će od strane zaposlenih u okviru konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford dobiti informacije o tome kako je organizovana nastava. Da budemo precizni, saznaće najpre da stručni seminar za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga može biti pohađan onlajn i prema klasičnom principu, to jest direktno u prostorijama te poslovnice. Zatim će dobiti informaciju o tome da je njihova obaveza da izaberu da li će konkretni tip nastave pohađati individualno, u paru ili u okviru grupne nastave, uzevši u obzir da su u ponudi sve te opcije. A kada se budu između njih opredelili, saznaće i na koji način će edukacija da bude organizovana, odnosno šta se očekuje od polaznika.

Najpre da napomenemo da svaki kandidat koji odabere varijantu praćenja nastave online, mora koristiti sopstveni računar u tom slučaju kako bi pristupao predavanjima. Tačno definisane karakteristike mora imati taj kompjuter, te se svakako podrazumeva da će nadležni svakog pojedinačnog polaznika obavestiti precizno i o tim detaljima. Sledeće što polaznik ima obavezu da obezbedi jeste stabilna veza sa internetom, što ustvari znači da mora sa puno pažnje da izabere u kom prostoru će da boravi dok pohađa predavanja. Potrebno je i da samostalno instalira namenski softver na odabrani kompjuter, a sve informacije o tom, inače nezahtevnom postupku, će dobiti na vreme od strane zaposlenih u poslovnici institucije organizatora, u kojoj je odabrao da izvrši prijavljivanje. Takođe moramo nagalsiti da IT sektor funkcioniše na svim lokacijama, na kojima ova institucija posluje, te se shodno potrebama može polaznik obratiti i članovima tima za tehničku podršku.

Izuzetno je važna informacija da se na čak preko 35 lokacija u celoj zemlji nalaze poslovnice pomenute obrazovne institucije. Samim tim, svaki polaznik koji odluči da nastavu pohađa na klasičan način može vrlo lako da pronađe poslovnicu u kojoj mu odgovara da pohađa časove prema takvom principu.

Pošto odluči da li će časove pohađati prema klasičnom ili prema principu koji je poznat kao učenje na daljinu, svaki prijavljeni kandidat ima obavezu i da navede da li mu više odgovara individualna obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga ili grupna, odnosno nastava u paru.

Svakako će dobiti neophodne informacije o principu organizacije nastave u svakom od tih slučajeva. Najbitnije je, ipak nagalsiti da u jednoj grupi časove može pratiti tačno određeni broj polaznika, budući da ova obrazovna institucija izuzetno vodi računa o kvalitetu nastave. Upravo iz tog razloga i jeste predviđeno da od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše imaju mogućnost časove da prate na taj nain. Zahvaljujući manjim grupama se i održava kvalitet edukacije na visokom nivou. Ali postoji još jedna posebno važna informacija za sve prijavljene, koji odluče na ovaj način predavanja da pohađaju. Naime, nije moguće unapred da budu informisani o tačnom datumu početka nastave, zato što prvo mora da bude oformljena grupa od 4 člana najmanje. Dakle, od njih se očekuje da budu strpljivi, jer od zapsolenih u konkretnoj poslovnici taj segment organizacije ne zavisi. Onog momenta kad grupa od najmanjeg broja članova bude bila oformljena, pristupiće nadležni definisanju detalja. A to znači da će ovlašćeni koordinator za nastavu biti u obavezi da odredi kako datum početka edukacije, isto tako i termine u kojima će časovi biti održani, te kako će ukupan nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju. Praktično govoreći, jedina informacija koja će biti na raspolaganju kandidatima u ovom slučaju je vezana za trajanje nastave u grupi, s obzirom na to da nadležni u pomenutoj obrazovnoj instituciji imaju obavezu da to odrede ranije. Ističemo da podatak o trajanju nastave u grupi važi za svaku poslovnicu institucije organizatora. Takođe je važno da svi, koji su zainteresovani za pohađanje nastave prema ovom principu, budu upućeni u to da se njihovi zahtevi ne mogu prihvatiti, a ukoliko im bilo šta od definisanih parametara možda ne bude odgovaralo, prosto zato što je to suprotno pravilima organizatora.

Nastava u paru, odnosno takozvana poluindividualna podrazumeva prisustvo dve osobe časovima i organizuje se prema potpuno istim pravilima kao i individualna, s tim što u tom slučaju predavanja pohađa samo jedan polaznik, pa je i okarakterisana kao nastava jedan na jedan. Direktno će sa profesorom u tom slučaju, kao i sa ovlašćenim predstavnikom odabrane poslovnice institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu, polaznik ili dvoje njih da se dogovore oko načina sprovođenja časova. Pored toga što će najpre da definišu datum početka poluindividualne ili individualne edukacije, njihova je obaveza i da se usagalse oko termina u kojima će biti časovi održani. Sem toga, važno je i da definišu koliko će ukupno da traje stručni kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga, odnosno da preciziraju u kom vremenskom periodu će biti organizovani časovi, koji su predviđeni važećim nastavnim programom.

Pravna lica, to jest njihovi vlašćeni predstavnici imaju pravo da zahtevaju od nadležnih u izabranoj poslovnici navedene obrazovne institucije i da ova stručna obuka bude održana u formi korporativne, a za definisani broj zaposlenih u određenom preduzeću. Pravila organizacije su u tom slučaju vrlo jednostavna. Stvar je u tome da se prepušta upravo predstavniku te poslovnice da direktno sa klijentom, to jest sa ovlašćenim licem konkretne kompanije odluči o dealjima u vezi sa načinom organizacije predavanja. Najpre će se dogovoriti o detaljima u vezi sa datumom početka korporativne nastave, a posle toga su u obavezi da preciziraju i termine u kojima će radnici te firme pohađati predavanja. S obzirom na to da su u obavezi da se dogovore i oko rasporeda predviđenog broja časova, oni će na taj način zajedno odrediti i koliko će ukupno da traje korproativni seminar za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga. Vrlo je važno i da zainteresovana pravna lica budu informisana o tome da ova obrazovna nudi mogućnost organizacije korporativne edukacije u samoj kompaniji, u kojoj su zaposleni polaznici. Na taj način će im pomoći da uštede svoje vreme, ali njihovi nadležni moraju znati da će ovaj zahtev biti ispunjen isključivo onda kada obezbede prostor odgovarajućih karakteristika, jer nastava mora da bude organizovana u skladu sa pravilima i kvalitetno. Nakon što se oko svega toga budu usaglasili, zaposleni u toj kompaniji će dobiti precizna obaveštenja ne samo o lokaciji održavanja časova, nego i o datumu početka i svim ostalim detaljima, koji se tiču organizacije časova.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga - trajanje edukacije

Za svako fizičko lice, koje želi ovu edukaciju da pohađa je vrlo važna informacija da se u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford nudi kako mogućnost da stručni seminar za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga pohađaju individualno, tako isto i da to učini u paru, ali i u formi grupne nastave. Različit princip organizacije za pomenute tipove edukacija dovodi do toga da i njihovo trajanje može da bude drugačije.

Bitno je odmah naglasiti da samo kada je u pitanju nastava u grupi, nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji imaju pravo da odrede njeno trajanje unapred i da o tome informišu sve kandidate u momentu zvaničnog prijavljivanja, odnosno upisivanja. Dodatne informacije u vezano za datum početka nastave u grupi, kao i za termine održavanja časova i naravno za njihov raspored će biti na raspolaganju članovima određene grupe onog trenutka kada prijavu izvrši dovoljno polaznika, te budu ostvareni uslovi za početak nastave tog tipa. Dakle, posle prijavljivanja četiri osobe najmanje u okviru jedne od poslovnica će ovlašćeno lice odrediti sve to, a potom i informisati sve članove te grupe na vreme.

Moraju znati svi zainteresovani da se ukupno 12 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, u skladu sa čijim pravilima se ova specijalizovana edukacija organizuje. Kako je tako određeno pravilnikom, to će osam dana ukupno da traje nastava za grupu polaznika.

Prilikom organizacije nastave u paru ili takozvane poluindividualne, odnosno nastave poznate kao jedan na jedan ili individualne će biti primenjena drugačija pravila, pa i njihovo trajanje može da bude različito u odnosu na grupni tip edukacije. Jednostavno, kandidati u tom slučaju treba da preciziraju kako sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome su se uz maksimalno poštovanje pravila prijavili, tako isto i sa stručnjakom, koji bi trebalo da vodi konkretni tip edukacije, kako će časovi biti organizovani i kog datuma će početi individualni kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga ili poluindividualni tip nastave. Dakle, definisaće samim tim i trajanje, jer oni zajedno dogovaraju raspored predavanja i dinamiku njihovog sprovođenja.

A u slučaju da nadležno lice bilo kog preduzeća smatra ovu temu posebno interesantnom za zaposlene, može zahtevati od nadležnih u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije da bude organizovana korporativna obuka. Pravila koja se tada primenjuju umnogome liče na ona, koja važe i prilikom organizacije poluindividualne ili individualne nastave za pojedinačne polaznike. Zapravo će u tom slučaju da se usaglase ovlašćeno lice bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije i ovlašćeno lice kompanije, koja je zainteresovana za organizaciju korporativnog seminara za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga. A to ustvari znači da će oni definisati kako bi trebalo da bude raspoređen predviđeni broj časova, odnosno koliko će ukupno korporativni vid edukacije da traje, te će se usaglasiti i o ostalim detaljima, a prvenstveno vezano za datum početka, zatim za mesto na kome će biti organizovana nastava za zaposlene i za termine.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa postupkom planiranja u oblasti kontrolinga

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje