Kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti

Najpre nadležnima u sektoru bezbednosti, ali i uopšteno vlasnicima kompanija je na prvom mestu namenjen specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti. Menadžeri svih nivoa, ali i radnici čija je dužnost da vrše procenu rizika po poslovanje, kao i lica koja su zadužena za poslove i fizičkog i tehničkog obezbeđenja na raznim nivoima bi, u svakom slučaju trebalo da pohađaju ovaj stručni seminar, jer će sasvim sigurno imati značajnu korist od gradiva koje će biti prezentovano tom prilikom.

Na samom početku moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije ove obuke i samo za zaposlene u preduzećima, uzevši u obzir da je njena tematika posebno interesantna. U tom smislu može da bude organizovana korporativna obuka, a tada će tačno definisani broj radnika konkretne firme da pristupe praćenju časova. Obaveza je nadležnih lica te kompanije da iznesu prvo sve zahteve organizatoru, odnosno predstavnicima jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Upravo će se sa njima dogovoriti i oko datuma početka korporativnog kursa, te oko toga u kojim će terminima da budu održani časovi i kakva će dinamika tada da bude poštovana. Samim tim će oni definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje korporativni tip nastave. Međutim, za razliku od edukacije koju treba da pohađaju fizička lica, a koja može biti organizovana u poslovnicama pomenute institucije i online, ovde postoji pravilo da radnicima može biti pružena prilika da časove pohađaju i u okviru svog radnog mesta. U principu je to moguće samo ako nadležno lice dotičnog preduzeća bude ispoštovalo sve smernice, koje će pre toga dobiti od predstavnika institucije organizatora, a koje će prvenstveno biti usmerene na sam prostor i na to kako bi on trebalo da bude opremljen, da bi bilo dozvoljeno zaposlenima predavanja tu da pohađaju. Dakle, prostor mora u skladu sa pravilima biti opremljen, jer kvalitet korporativnog kursa mora biti na zadovoljavajućem nivou. Svi zaposleni koji treba da pohađaju časove u tom slučaju će dobiti jasne smernice od nadležnih o ovim detaljima, a primarno o mestu održavanja časova, datumu početka nastave i terminima u kojima će predavanja da budu organizovana.

Kada su u pitanju fizička lica, koja žele da pohađaju specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti, od njih se zahteva ne samo da izvrše prijavu i upis, nego i da se izjasne da li žele časove da pohađaju online ili u poslovnicama pomenute institucije, te da li im više odgovara princip koji podrazumeva grupna, odnosno individualna ili poluindividualna nastava. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da se sve te opcije zaista nalaze u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije, te da u trenutku zvanične prijave ili upisa najkasnije svaki kandidat treba da se izjasni, odnosno da saopšti nadležnima kako i gde želi predavanja da pohađa.


Obavezno je izvršiti prijavu i to ili preko telefona jedne od poslovnica ili lično, a ako neko želi ima pravo i da zahtevane informacije o sebi pošalje na mail adresu. Uopšteno govoreći, neophodno je da navede kako ime i prezime prilikom prijavljivanja, tako isto i datum rođenja, kao i kontakt informacije, a primarno se misli na broj telefona.

Nadležni u okviru konkretnog predstavništva navedene institucije su u obavezi da informišu svakog prijavljenog kandidata na vreme o dokumentima, koja on ima obavezu u trenutku zvaničnog upisa da priloži, jer je tako predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Sem toga, obaveza svakog kandidata jeste i da lično bude prisutan u tom trenutku, jer upis jedino tako može pravilno da bude izvršen.

Naveli smo ranije da nastava može biti organizovana i na više načina i na više lokacija, te se podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik ima dužnost da se odluči između svih ponuđenih opcija, te da to saopšti nadležnima, kako bi i on dobio relevantne informacije o obavezama koje mora ispuniti u konkretnom slučaju.

TESTOVI


Ukoliko se polaznik odluči za varijantu da nastavu pohađa na klasičan način, to automatski podrazumeva da prihvata zahtev da bude prisutan u dogovorenom terminima u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. Vrlo je važno da se svako od njih odluči kako želi predavanja da pohađa, što isto važi i za nastavu koju kandidati žele da prate online, jer se u svakom slučaju zahteva da se svako od njih opredeli između ponuđenih opcija, posle čega će dobiti informacije o svim neophodnim detaljima, a na prvom mestu se misli na termine održavanja časova, kako bi znao kada treba da pohađa predavanja.

Druga opcija koja je dostupna podrazumeva praćenje nastave online, a u kom slučaju svaki pojedinačni kandidat ima apsolutno pravo da izabere gde želi da boravi dok pohađa časove. U suštini će on pristupati nastavi preko sopstvenog računara, što znači da može potpuno samostalno i da izabere u kom prostoru želi da bude za vreme trajanja časova. Međutim, njegova je obaveza da propisane i optimalne uslove za rad obezbedi, što znači da u tom prostoru mora postojati stabilna veza sa internetom, a što će svakako biti posebno naglašeno svakom pojedinačnom kandidatu. Uz to moramo napomenuti i da je obaveza polaznika u tom slučaju da instaliraju tačno određenu vrstu softvera na sopstveni kompjuter, odnosno na onaj uređaj koji žele tom prilikom da koriste. Napominjemo i to da sektor za tehničku podršku postoji u svakom predstavništvu navedene institucije. Upravo tu su zaposleni IT stručnjaci, koji će se pobrinuti da reše bilo kakav problem, na koji eventualno kandidati budu naišli ili u toku praćenja nastave online ili u toku postupka instalacije namenskog programa.

Inače je predviđeno da se i klasičan tip edukacije i nastava koja podrazumeva praćenje predavanja online mogu organizovati na tri načina. Ponudom je obuhvaćena individualna obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti, potom nastava u paru i u grupi, tako da bi svaki pojedinačni kandidat trebalo da izabere lično kako mu odgovara predavanja da prati, odnosno sa koliko ljudi.

Svako ko bude doneo odluku da potpuno samostalno pristupi predavanjima ima i apsolutno odrešene ruke u smislu organizacije. Jednostavno rečeno, predviđeno je pravilnikom konkretne obrazovne institucije da tada treba kandidat lično da se dogovori najpre sa profesorom, a potom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu tako će časovi biti organizovani. U suštini bio oni trebalo da preciziraju kog datuma će početi individualna obuka i u kojim terminima će da budu u konkretnom slučaju organizovani časovi. Međutim, njihova je obaveza da se usaglase i oko rasporeda predavanja, to jest da preciziraju na koji način će nastavni fond koji je predviđen zvaničnim programom ove obuke, da bude raspoređen. Upravo iz tog razloga i napominjemo da će oni definisati tom prilikom koliko bi ukupno trebalo da traje individualni seminar.

Na potpuno istovetan način će biti organizovana i nastava, kojoj treba da prisustvuje dvoje polaznika, to jest takozvana nastava u paru ili poluindividualna. Naravno da je jedina razlika u tome što tada njih dvoje preciziraju sa koordinatorom i predavačem kako bi trebalo da budu organizovana predavanja.

Ali su zato mnogo strožija pravila prema kojima bi trebalo da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti za grupu polaznika. Pored toga što više ljudi prisustvuje predavanjima, važe i potpuno drugačija pravila nego kod individualne ili poluindividualne edukacije. U principu će definisati isključivo koordinator za nastavu te poslovnice kog datuma će početi grupni tip edukacije, zatim kakvim tempom će predavanja biti organizovana i u kojim terminima. A informacije o tome koliko će trajati grupni seminar dobijaju polaznici već prilikom prijave i upisa, zato što je to određeno za svako predstavništvo pomenute obrazovne institucije pre toga. Da ne bi bilo apsolutno nikakvih nedoumica, napominjemo da nastava namenjena grupi polaznika ne može u svakoj poslovnici da bude organizovana, već isključivo u onoj, u okviru koje osnovni zahtev bude bio ostvaren. A u sućtini, taj zahtev podrazumeva prijavljivanje minimum četiri osobe, jer se tek posle toga grupa i može formirati. Inače konkretna obrazovna institucija posebnu pažnju obraća na kvalitet edukacije, pa u tom smislu dozvoljava da najviše osmoro polaznika predavanja u tom slučaju pohađaju, jer je to optimalan broj ljudi u konkretnom slučaju. Pošto koordinator za nastavu sve ovo bude odredio i nakon što svaki prijavljeni kandidat, to jest član konkretne grupe bude bio obavešten o ovim detaljima, takođe će biti informisan i o tome da njegovi zahtevi u vezi sa izmenama ma kog segmenta od pomenutih ne smeju da budu uzeti u obzir u tom slučaju, jer tako predviđaju pravila institucije organizatora.

Plan i program stručnog kursa za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti

Kako se karakteriše po definiciji korporativna bezbednost i koji sve aspekti su u tom slučaju uključeni i na koje treba obratiti pažnju je tema od koje će početi specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti. Podrazumeva se da će biti predočeno polaznicima i odredbe kog zakona moraju biti primarno poštovane tom prilikom.

Naime, izuzev zakona o fizičkom, odnosno o tehničkom obezbeđenju, vrlo je važno da prilikom definisanja pojma korporativne bezbednosti svako bude upućen u to zbog čega je važno čuvati poslovnu tajnu i voditi računa o tajnosti dostupnih podataka. Takođe, ona obuhvata i zaštitu od požara, zatim primenu odredbi zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, ali i mnoge druge segmente. A da bi zaista kvalitet korporativne bezbednosti bio na visokom nivou, svi ti i mnogi drugi segmenti moraju na najbolji mogući način da budu usklađeni.

Opet dolazimo do toga da različite službe moraju besprekorno funkcionisati u okviru konkretnih kompanija, tako da će svako ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti i ta znanja kasnije implementirao u praksi, sigurno unaprediti kvalitet poslovanja preduzeća na čijem čelu se zvanično nalazi ili u kome je zaposlen.

A pored toga što će profesori objasniti odredbe kog zakona treba da budu poštovane maksimalno, biće govora i o trenutno aktuelnim standardima. Ne samo da će predavači ukazati prisutnima na trenutno važeće nacionalne standarde, nego će biti govora i o onima koji su priznati na međunarodnom nivou. U svakom slučaju, poznat je podatak da ako određena kompanija primenjuje predviđene standarde, sasvim sigurno da će kvalitet korporativne bezbednost i biti u okviru nje na visokom nivou.

Koja dokumenta moraju da budu izrađena u tom slučaju i kako je vrlo važna tema, kojom će se nakon toga detaljno baviti specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti. A pored toga što će profesori teoretski objasniti prisutnima koja dokumenta mora da poseduje svako preduzeće, oni će i praktično prikazati neke od njih. U slučaju da treba da bude organizovana korporativna obuka, čak primeri dokumenata i u ostalim segmentima mogu biti uzeti iz polja delovanja kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni.

Pored toga što je važno da sistem poslovne, odnosno korporativne bezbednosti funkcioniše besprekorno, naročito je bitno i da svi potencijalni problemi u određenom preduzeću budu svedeni na minimum. Upravo zato će profesori objasniti prisutnima kako bi trebalo da bude izvršena analiza bezbednosti i kasnije da bude formiran plan sistema korporativne bezbednosti, koji će posle toga da bude i implementiran u skladu sa pravilima.

Dakle, dobiće informacije prisutni i o tome koji se rizici u poslovanju najčešće javljaju, te će naučiti i kako bi trebalo njima upravljati, to jest kako postupiti da bi oni bili praktično anulirani.

Naravno da će polaznici saznati i koji su to sve elementi uvršteni u korporativnu bezbednost, ali i kako je potrebno izraditi plan u slučaju neke vanredne situacije.

A u posebnom segmentu je predviđeno da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti bude usmeren na zaštitu poslovne tajne, odnosno na zaštitu intelektualne svojine i tajnosti podataka. Tom prilikom će prisutni saznati koje sve vrste poslovnih tajni postoje, ali i šta se smatra pod hitnim podacima, koji moraju da budu zaštićeni. Ukratko će se predavači osvrnuti i na pojam intelektualne svojine, kao i na njenu zaštitu.

Nakon toga je nastavnim programom predviđeno da kandidati dobiju osnovne informacije o tome kako je pravila informacione bezbednosti potrebno implementirati u poslovnu bezbednost i koji su to rizici u tom slučaju najčešće uočeni u praksi.

Trebalo bi da svako ko bude pohađao specijalizovani seminar stekne sasvim dovoljno znanja da može i u okviru svog preduzeća da kvalitet korporativne bezbednosti podigne na znatno viši nivo. Upravo se i očekuje da svaki polaznik primeni stečena znanja u praksi i da tako na pozitivan način utiče na kvalitet bezbednosti u svojoj firmi, odnosno u onoj u okviru koje je zaposlen.

Ukoliko bilo koji polaznik ima pitanje u vezi sa ranije obrađenim temama, ima pravo da ga postavi profesoru prvenstveno u toku završnog predavanja koje uključuje ova specijalizovana edukacija. A u tom smislu moramo napomenuti da svaki polaznik treba da učestvuje u toku tog predavanja u diskusiji o prethodno obrađenim temama, budući da će ono biti interaktivno.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima će da bude organizovan stručni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje na klasičan način i online, te da se u oba slučaja specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti može pohađati kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu, u trenutku zvaničnog upisa se od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da lično odluči i gde želi predavanja da prati i na koji način od svih pomenutih. Upravo te informacije je u obavezi svako od njih da navede nadležnima kada bude vršio prijavu ili zvaničan upis, kako bi bio i informisan o detaljima, odnosno o tome koje obaveze u konkretnom slučaju svako od njih ima.

Takođe moramo napomenuti i da ova institucija organizuje takozvani korporativni tip edukacije, a kojom prilikom radnici različitih kompanija treba da pristupaju predavanjima. Naravno da njihovi nadležni moraju navesti jasno zahteve ovlašćenima u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, kako bi se oni oko detalja dogovorili. Svakako moraju znati klijenti da jedino u tom slučaju može biti dozvoljena promena u vezi sa lokacijom održavanja časova, a u smislu da kandidati imaju mogućnost predavanja da pohađaju, praktično govoreći na svom radnom mestu. Optimalni uslovi za rad u tom slučaju moraju da budu ispunjeni od strane klijenta, te se podrazumeva da će pre toga svako od njih da dobije jasne smernice o tome kako bi trebalo da bude opremljen sam prostor i sve ostale detalje. Bitno je i da se oni usaglase oko načina organizacije časova, a u smislu da preciziraju kao prvo kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativn bezbednosti u tom slučaju. Odmah nakon toga je neophodno i da se usaglase oko rasporeda predavanja, te da odluče u kojim će terminima da budu organizovani časovi. S obzirom na to da je u skladu sa pravilnikom navedene institucije navedeno da bi oni trebalo da se usaglase i oko rasporeda časova, odnosno oko brzine njihovog sprovođenja, važno je naglasiti i da će oni na taj način da preciziraju trajanje nastave namenjene zaposlenima. Podrazumeva se da će biti ispoštovana pravila organizatora, te da će naknadno svaki polaznik biti od strane nadležnih informisan o ovim detaljima.

U trenutku kada budu vršili zvaničnu prijavu, pojedinačni polaznici će biti u obavezi i da navedu kako su odlučili da pohađaju predavanja, odnosno gde. Prethodno smo naveli koje se sve opcije nalaze u ponudi, te se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik biti u obavezi da odabere između svih njih.

Da bi bilo omogućeno bilo kome da pohađa nastavu onlajn, podrazumeva se da mora imati sopstveni kompjuter, odnosno da upravo njega treba tada da koristi kako bi pristupao predavanjima. Svakako će biti u obavezi i da instalira prethodno tačno određeni tip programa na taj uređaj. Upravo preko konkretnog softvera će biti u obavezi svaki kandidat i da pohađa predavanja tom prilikom, odrazumeva se da bi samostalno trebalo da izvrši instalaciju programa. Inače je obaveza svakog pojedinačnog polaznika u tom slučaju i da boravi isključivo u prostoru, u okviru koga postoje optimalni uslovi za rad, odnosno gde je dostupna stabilna internet konekcija. Vrlo je važno da to bude naglašeno svakom pojedinačnom polazniku, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. Ističemo da je postupak instalacije softvera prilično jednostavan, te zato i jeste očekivano da apsolutno svaki prethodno prijavljeni kandidat kroz taj postupak prođe samostalno bez ikakvih poteškoća. Naravno da svako od njih ima apsolutno pravo i da se obrati nadležnima u IT sektoru tog predstavništva, a ukoliko mu nešto ne bude jasno u vezi sa postupkom instalacije softvera ili uopšteno, sa funkcionisanjem te vrste edukacije.

Postoji mogućnost i da zainteresovani kandidati nastavu pohađaju na klasičan način. A u tom slučaju će oni predavanja da prate na vrlo jednostavan način, odnosno u okviru izabrane poslovnice konkretne obrazovne institucije. Kao i kod nastave koja će da bude organizovana online, tako i ovde važi pravilo da bi svaki polaznik trebalo da odabere lično prema kakvom principu želi nastavu da pohađa, kako bi sve relevantne informacije o načinu organizacije obuke on na vreme dobio.

Važno je i da se tom prilikom svako od njih odluči oko toga da li mu odgovara više princip koji podrazumeva individualni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti ili želi nastavu da pohađa u društvu još jednog kandidata, odnosno više njih, uzevši u obzir da je u ponudi izuzev individualne edukacije, takođe i poluindividualna nastava, odnosno grupna. Sa tim u vezi napominjemo da će informacije o načinu organizacije časova da dobije svaki polaznik nakon što bude izabrao između konkretnih mogućnosti.

Broj polaznika u jednoj grupi je prethodno tačno definisan, pa nije ni čudno što organizator zahteva najpre četvoro njih prijavu da izvrše, kako bi grupa bila zvanično formirana. Dakle, minimum četiri osobe neizostavno moraju prijavu da izvrše u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, da bi bio ostvaren osnovni zahtev za organizaciju edukacije tog tipa. Sledeće što mora biti ispoštovano jeste da maksimum osmoro ljudi nastavu u tom slučaju imaju pravo da prate. Zahvaljujući tome pomenuta institucija uspeva da održi izuzetno visok kvalitet nastave. Tek pošto grupa od najmanje četiri člana u određenoj poslovnici bude zvanično bila formirana, steći će se i uslov za organizaciju nastave tog tipa. Bitno je da svako od prijavljenih bude upoznat sa činjenicom da isključivo koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome bude bila formirana grupa, ima obavezu i pravo da definiše na koji način će časovi biti organizovali u konkretnom slučaju, odnosno kog datuma će početi grupni tip edukacije. Sa time će naravno blagovremeno da budu upoznati polaznici, a zahteva se od njih da se u potpunosti pridržavaju svega onoga što pomenuti stručnjak bude odredio. Dakle, nedugo nakon što grupa bude bila formirana zvanično, koordinator za nastavu će biti u obavezi da na prvom mestu odluči o tome kog datuma će grupni tip edukacije da počne. Sledeća obaveza koju on ima je vezana za definisanje termina održavanja časova, odnosno za određivanje njihovog rasporeda. Da ne bi bilo nikakve zabune, naglašavamo da u okviru ove obrazovne institucije važi pravilo o trajanju edukacije za sve poslovnice, kada je u pitanju grupni tip nastave. Radi se o tome da organizator te podatke ranije navodi prijavljenima, a i za njih važi pravilo, kao i za sve ostale detalje, da nije dozvoljeno vršenje izmena po zahtevu pojedinačnih polaznika. Dakle, sve ono što koordinator za nastavu u tom predstavništvu bude odredio, ne sme da bude promenjeno ni u kom slučaju, tako da se u tom smislu zahtevi polaznika ni ne prihvataju.

Naravno da svako kome to odgovara, može da se opredeli i za opciju da nastavu pohađa ili u paru ili sasvim samostalno, jer se u ponudi nalazi kako poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti, tako isto i individualni tip edukacije. Iako nema, praktično rečeno nikakve razlike između njih vezano za organizaciju, činjenica je da se razlika ogleda u broju osoba, koje treba da pohađaju predavanja. Naime, dvoje polaznika prate poluindividualni tip edukacije, a jedno lice treba da pristupi predavanjima u okviru individualne nastave, a princip organizacije i jednog i drugog tipa nastave je vrlo jednostavan, jer će se svako od njih dogovarati sa nadležnima o načinu organizacije časova. Jednostavno rečeno, potrebno je da se oni sa predavačem i sa nadležnim koordinatorom za nastavu usaglase kako oko datuma početka nastave u paru ili individualne, isto tako i oko termina, te oko dinamike prema kojoj će biti sprovedeni časovi. Samim tim što je obaveza kandidata da tom prilikom precizira sa nadležnima i kojim tempom će predviđeni nastavni fond da bude sproveden, on će se usaglasiti sa njima i oko tačnog trajanja kako individualne edukacije, tako isto i poluindividualne, a koja je inače poznata i kao takozvana nastava u paru.

Koliko bi trebalo da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti traje ukupno?

Od svakog pojedinačnog polaznika se, u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, očekuje da prilikom zvaničnog upisa precizira kako želi da pohađa stručni seminar za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti. A kada se bude opredelio između praćenja nastave u paru, individualnou ili u grupi, svaki polaznik će biti informisan i o detaljima u vezi sa organizacijom nastave. Tom prilikom će dobiti i informacije o datumu početka nastave, trajanju i o svim ostalim potrebnim detaljima.

Trebalo bi da svi zainteresovani znaju da se ukupno 10 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, prema čijim pravilima će biti ova edukacija i organizovana.

Konkretni broj časova će biti raspoređen na ukupno tri sedmice, kada se nastava bude organizovala u formi grupne. Uslov za početak edukacije tog tipa jeste formiranje grupe, to jest prijavljivanje četiri osobe najmanje u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Tek posle toga ovlašćeno lice same poslovnice, to jest koordinator za nastavu ima pravo da precizira kog datuma će početi edukacija, odnosno u kojim terminima će članovi konkretne grupe biti u obavezi predavanja da pohađaju, te o dinamici sprovođenja časova, dok je prethodno na nivou svakog predstavništva precizirano koliko će grupni tip edukacije da traje.

Međutim, u ponudi konkretne obrazovne institucije se nalazi i mogućnost da pojedinačni polaznici nastavu pohađaju u paru, kao i potpuno samostalno, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena poluindividualna i individualna obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti. I jedan i drugi tip nastave se organizuju na potpuno isti način, a što je sasvim drugačije nego grupni tip edukacije. Nadležno lice konkretne poslovnice bi trebalo sa predavančem i sa polaznicima, to jest sa jednim ili sa dvoje njih, tada da se usaglasi oko svega u vezi sa organizacijom nastave, pa i oko toga na koliko dana će predviđeni nastavni fond da bude u konkretnom slučaju raspoređen. Upravo zahvaljujući tome će oni definisati i koliko bi trebalo da traje nastava u paru, odnosno individualna.

Valjalo bi da pomenemo i to da se isto kao i individualni, odnosno poluindividualni tip edukacije za fizička lica, organizuje i korporativni kurs, u kom slučaju određeni broj zaposlenih treba časove da pohađaju. Stvar je u tome da je pravilnikom pomenute institucije određeno da bi trebalo nadležno lice u toj kompaniji da precizira na koji način će predavanja da bude organizovana direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije. Svakako to znači da korporativna obuka može trajati i kraće nego bilo koja edukacija namenjena fizičkim licima, ali i duže od tog perioda, pošto isključivo sve zavisi od međusobnog dogovora nadležnih lica jedne i druge strane.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje