Kurs i obuka za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite

Ova edukacija je namenjena kako pojedinačnim polaznicima, to jest fizičkim licima, tako isto i zaposlenima u okviru kompanija.

Inače će Obrazovni centar Akademije Oxford izaći u susret zahtevima nadležnih u firmama, te će biti organizovana korporativna obuka i kurs za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite kad god je to potrebno. Pravilnikom je predviđeno da u tom slučaju nastava može biti održana kako u izabranoj poslovnici, tako isto i u prostorijama same firme. Svakako da moraju biti ispoštovani zahtevi organizatora, koji se tiču i prostora i opreme, koja bi trebalo da se u njemu nalazi, a da bi edukacija bila organizovana kako je predviđeno pravilnikom. O svemu tome će prethodno vlasnik ili direktor zainteresovane kompanije da dobije precizna obaveštenja. Sem toga, princip organizacije je vrlo jednostavan, te podrazumeva da će nadležni u samoj firmi definisati način organizacije časova direktno sa predstavnikom institucije organizatora. Dakle, ne samo da će se oni usaglasiti oko mesta na kome će korporativni tip nastave biti organizovan, nego i oko rasporeda časova, kao i oko datuma početka nastave i oko toga u kojim terminima bi trebalo taj broj zaposlenih predavanja da pohađaju. Budući da treba da se usaglase i oko rasporeda, na taj način će definisati i koliko će ukupno dana da traje edukacija tog tipa.

Pojedinačni polaznici moraju prvo da izvrše prijavljivanje, a onda i da pristupe upisu, te da se opredele između svih opcija koje su u ponudi, nakon čega će dobiti precizne informacije o načinu organizacije časova.


Da pojasnimo, prijavljivanje se može izvršiti svakog radnog dana putem telefona ili direktno u prostorijama izabranog predstavništvo ove obrazovne institucije. A ako neko želi, može poslati zahtevane podatke i na mejl adresu. U sva tri slučaja je vrlo važno da osim imena i prezimena, svaki kandidat navede i broj svog telefona i naravno datum rođenja.

Takođe je pravilnikom definisan i postupak upisivanja i podrazumeva dostavljanje određenih dokumenata i obavezno prisustvo svakog prijavljenog. A pre toga će svako od njih da dobije precizne informacije od nadležnih o dokumentima koja će biti u obavezi da priloži.

Pored svega toga, svi zinteresovani moraju imati na umu da specijalizovani kurs i obuka za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite može biti organizovan na jedan od čak četiri načina, tako da oni biraju da li će nastavu pohađati u mikro grupi ili u klasičnoj, odnosno da li će to učiniti u formi poluindividualne ili individualne nastave.

TESTOVI


Grupni tip edukacije, a kada je u pitanju standardna grupa, podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro ljudi predavanjima i ujedno najstrožiji princip organizacija. A u suštini to znači da isključivo ovlašćeno lice predstavništva institucije organizatora, u kome je prethodno prijavu najmanje 4 polaznika izvršilo, ima obavezu da sve detalje u vezi sa sprovođenjem nastave precizira, a od kandidata se očekuje da se toga u potpunosti pridržavaju. Stvar je u tome da posle formiranja grupe koordinator za nastavu precizira najpre kog datuma će početi edukacija, a posle toga određuje i dinamiku sprovođenja časova i u kojim će terminima biti organizovani, te saopštava sve to polaznicima na propisani način.

Ali zato ako polaznik odluči da nastavu pohađa u formi individualne ili poluindividualne, odnosno u okviru takozvane mikro grupe, imaće mnogo veću slobodu da odluči i kada mu odgovara da prati predavanja. Stvar je u tome da je predviđen takav princip organizacije časova, gde se dopušta svakom pojedinačnom polazniku da u dogovoru sa predavačemi koordinatorom za nastavu, ali i ostalim polaznicima, a u zavisnosti od toga koji tip edukacije i u pitanju, precizira sve što je vezano za organizaciju nastave. Dakle, oni će zajedno definisati i datum početka i u kojim će terminima predavanja biti organizovana i koliko će nastava trajati, uzevši u obzir da su u obavezi da preciziraju i dinamiku sprovođenja definisanog broja časova.

Trebalo bi i da svaki prijavljeni kandidat zna da sva četiri tipa edukacije mogu biti organizovana na dva načina, to jest na dve lokacije. U suštini će on izabrati između online nastave i klasične.

A kada kažemo online nastava, to podrazumeva da će polaznik imati pravo da odluči odakle želi da pohađa predavanja, jer im u tom slučaju pristupa preko sopstvenog računara. Tom prilikom je njegova obaveza da obezbedi stabilnu internet konekciju i da na računar, odgovarajućih karakteristika instalira softver. Prethodno će ga informisati nadležni u konkretnoj poslovnici o svim neophodnim detaljima, te napomenuti i da postoji IT sektor, odnosno tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku kandidatima. Kad god je to potrebno, oni će se potruditi da im pomognu da otklone sve eventualne poteškoće na koje naiđu.

Druga opcija, kada je u pitanju mesto održavanja nastave jeste klasičan tip edukacije, u kom slučaju kandidat predavanja pohađa direktno u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Zapravo će on odabrati između svih tih opcija prilikom prijavljivanja i upisivanja.

Nastavni program stručne obuke za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite

U osnovi je predviđeno nastavnim programom da polaznicima bude omogućeno da se detaljno upoznaju sa nacrtom Zakona o klimatskim promenama.

A pre svega toga bi trebalo da stručni kurs i obuka za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite bude usmeren na objašnjenje pojma klimatskih promena i na važnost upravljanja njima u skladu sa zakonskim odredbama.

Predavač će posle toga objasniti i šta je okvirna konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime, odnosno šta je njom definisano. Isto tako će prisutni dobiti objašnjenja i o Sporazumu iz Pariza, koji je izuzetno značajan, jer se uz ono što je u njemu navedeno vrši usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom koje važi na području Evropske Unije.

S obzirom na to da klimatske promene i te kako ozbiljno utiču na stanje celokupne zemljine kugle, to se očekivano javila potreba da bude zvanično donet i Zakon o klimatskim promenama. Osnovni cilj tog zakona i njegove primene jeste da se smanji emisija štetnih gasova, kao i efekat staklene bašte.

Kako je navedeno u prvom članu nacrta ovog zakona, cilj je da se uredi sistem za ograničenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i izvrši prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, monitoring i izveštavanje o strategijama niskougljeničnih razvoja i njihovim unapređenjima. Sem toga, cilj je da se emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte svede na minimum, te da se na taj način upravlja klimatskim promenama.

Jasno je definisano i sa time će svakako biti upoznati polaznici, da se odredbe nacrta ovog zakona moraju primenjivati isključivo na emisiju gasova sa efektom staklene bašte, ali koji nastaju usled ljudske aktivnosti, kao i na različite sisteme koji su na bilo koji način izloženi uticajima klimatskih promena.

Svakako je vrlo važno napomenuti i to da primena ovog zakona ima za cilj da se na ekonomski isplativ način smanji emisija štetnih gasova, a kako bi bio dostignut cilj koji se smatra adekvatnim, odnosno da bi emisija štetnih gasova bila na nivou koji ne ugrožava životnu sredinu.

Sa tim u vezi će specijalizovana obuka i kurs za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite pojasniti prisutnima činjenicu da je nacrt ovog zakona osmišljen sa ciljem da se usvoji adekvatna strategija, kako na lokalnom, tako isto i na globalnom nivou, a koja će uticati na smanjenje emisije štetnih gasova, te na efekat staklene bašte.

Saznaće prisutni i šta je to Kjoto protokol, kao i na šta se on tačno odnosi.

Nakon toga je predviđeno da profesor predstavi različite strategije, koje su pomenute u ovom zakonu, te da objasni kako je predviđeno da bude sproveden akcioni plan, a kako bi konkretna strategija za živela.

Na koji način je osmišljeno da bude ograničena emisija štetnih gasova i koja je njihova dozvoljena količina su svakako informacije, koje će takođe sa prisutnima predavač da podeli.

Naravno da će precizno biti predstavljen i plan, koji bi trebalo da bude primenjen sa ciljem smanjenja emisije štetnih gasova na području Republike Srbije, ali će svakako biti ukazano prisutnima i na to koliko je važno da se u celokupnu strategiju uključi na adekvatan način i javnost.

Koja je uloga Nacionalnog saveta za klimatske promene je sledeća tema koja će biti predstavljena u toku ove edukacije, a zatim će predavač objasniti prisutnima i šta podrazumeva mehanizam čistog razvoja.

Naredni deo će biti posvećen monitoringu, a zatim i izveštavanju, kao i propisanoj verifikaciji emisije štetnih gasova kako iz postrojenja, tako i onih koji nastaju od vazduhoplovnih aktivnosti.

Detaljno će biti objašnjeno svakome, ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite i kako je prema odredbama Zakona o klimatskim promenama, odnosno njegovog nacrta definisan sistem za izveštavanje o merama.

Ko je u obavezi da vrši inspekcijski nadzor i na koji način, odnosno pod kojim uslovima, te koje su kaznene odredbe pomenutog zakona će, isto tako će biti ukratko predstavljeno svakom polazniku ove stručne obuke.

Prisutnima će predavač ukazati i na primere koje svi manje ili više poznaju, a kako bi im jasno stavio do znanja koliko je važno poštovati pravila ovog zakonskog akta, sa ciljem zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

U kojim terminima će da bude organizovan seminar za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite i na kojoj lokaciji?

Prilikom zvaničnog prijavljivanja je u skladu sa pravilima institucije organizatora predviđeno da se svaki kandidat odluči i na koji način odgovara da predavanja pohađaju, pa će samim tim da dobije informacije ne samo o lokaciji održavanja časova, nego i o tome u kojim će terminima da bude stručni kurs i obuka za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite organizovan. A to se odnosi na fizička lica isključivo, dok ako je u pitanju korporativni tip nastave, važe nešto drugačija pravila organizacije.

Uopšteno rečeno, prema pravilniku Obrazovnog centra Akademije Oxford je precizno navedeno da svaki pojedinačni kandidat ima najpre opciju da nastavu pohađa direktno u prostorijama jedne od poslovnica, u kom slučaju će ona biti organizovana prema klasičnom principu. Inače se poslovnice ove obrazovne institucije nalaze za sada na 40 lokacija u celoj zemlji, pa tako i nije uopšte teško kandidatima da odaberu u kom gradu im najviše odgovara da pristupe predavanjima.

Ponuđena je i mogućnost da nastavu pohađaju online, kada će oni lično izabrati lokaciju na kojoj će boraviti dok traju predavanja. Međutim, da bi taj tip edukacije bio organizovan u skladu sa pravilima, obaveza je svakog kandidata da obezbedi stabilnu internet vezu, računar sa adekvatnim performansama i da na njega instalira odgovarajući softver. Svakako će ga nadležni informisati o postupku instalacije programa i ponuditi pomoć IT stručnjaka, koji rade u svakoj poslovnici i čije su usluge na raspolaganju kandidatima u slučaju da imaju neki problem ili dok pokušavaju da instaliraju program ili dok prate nastavu na taj način.

Sledeće što moraju učiniti svi prijavljeni jeste da izaberu na koji način im odgovara da specijalizovana obuka i kurs za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite bude organizovana. A to znači da će izabrati između mogućnosti da nastavu pohađaju u okviru standardne grupe, u paru, individualno ili sa još dvoje polaznika, kada će biti formirana mikro grupa.

Najjednostavnije bi bilo reći da se na jedan način organizuje grupna nastava, kojoj prisustvuje od četvoro do najviše osmoro kandidata, a na sasvim drugačiji svi ostali vidovi edukacija.

Koordinator za nastavu i to isključivo u onom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, u okviru koga se najmanje četiri osobe prijave, to jest oformi grupa, će imati obavezu da precizira sve detalje koji se tiču organizacije časova. Od članova te grupe se očekuje da se u potpunosti tih pravila pridržavaju, uzevši u obzir da je pravilnikom određeno da nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena po zahtevu polaznika. Dakle, nakon što minimalan broj kandidata prijavu izvrše, obaveza je nadležnih da preciziraju ne samo kog datuma bi trebalo da počne specijalizovani seminar za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite u tom slučaju, nego i da odrede u kojim će terminima svi članovi te grupe da pohađaju predavanja. Potrebno je i da definišu raspored časova, odnosno da odluče o tome kakva će dinamika biti primenjena, te da na taj način precizno odrede i koliko će ukupno grupni tip nastave da traje, a zatim i da o svemu tome svakog pojedinačnog polaznika obaveste.

Kako individualna nastava, tako isto i nastava u paru i ona, koja je predviđena za tri osobe u isto vreme, podrazumevaju drugačiji princip organizacije, koji je izuzetno fleksibilan. U tom smislu će troje, dvoje ili samo jedan kandidat, što zavisi isključivo od toga koji tip nastave je u pitanju, definisati sve prethodno pomenuto sa nadležnima u poslovnici, u kojoj su prijavu izvršili. A to podrazumeva da će se oni sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovoriti kako oko trajanja, tako isto i oko rasporeda časova, to jest oko termina održavanja časova i naravno oko datuma početka. Praktično rečeno, pohađaće nastavu onako kako njima odgovara.

Slična se pravila primenjuju i kada je u pitanju korporativni tip edukacije, samo što tada časove treba da pohađaju isključivo radnici određene kompanije. Nadležni u toj kompaniji će biti u obavezi da sa ovlašćenim licem, to jest sa predstavnikom institucije organizatora sve te detalje usaglase. A pored toga, oni će se dogovoriti i o mestu na kome će biti održan korporativni kurs i obuka za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite. Ovde je vrlo važno da istaknemo podatak da samo kada je u pitanju korporativna nastava može doći do promene lokacije održavanja, u smislu da će biti omogućeno radnicima da u okviru svog matičnog preduzeća pristupe predavanjima. Svakako da moraju biti ispoštovani propisani zahtevi i da prostor mora biti opremljen onako kako to predviđa institucija organizatora.

Koliko je određeno da će trajati stručni kurs i obuka za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite?

Samo oni kandidati koji se odluče da nastavu pohađaju u formi grupne će imati priliku da u trenutku prijavljivanja i upisivanja saznaju koliko će ona da traje, uzevši u obzir da o tome odluku donose nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ako se odluče za bilo koju drugu opciju koja je ponuđena, ta informacija će im biti na raspolaganju naknadno.

Da napomenemo odmah da se 12 školskih časova nalazi u okviru zvaničnog nastavnog programa ove stručne edukacije. Samim tim je predviđeno da grupna obuka i kurs za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite traje ukupno 5 dana.

U kojim terminima će časovi u tom slučaju da budu organizovani i kog datuma će nastava početi, saznaće prijavljeni kandidati tek pošto bude oformljena grupa od minimalnog broja članova i nakon što ovlašćeno lice bude te detalje definisalo. Da napomenemo da sve to nije podložno promenama, tako da se očekuje u potpunosti poštovanje svega navedenog od strane članova te grupe.

A što se tiče individualne nastave, zatim poluindividualne i one koja se odnosi na prisustvo tri osobe u isto vreme, moramo napomenuti da važe drugačija pravila organizacije, pa samim tim kandidati kasnije dobijaju informacije i o trajanju. Zapravo će svako od njih biti u mogućnosti da sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, u kome se prvo prijavio, a posle toga i upisao, odredi dinamiku sprovođenja časova. Samim tim što će definisati raspored, oni će odlučiti zajedno i o trajanju nastave. A potrebno je da se dogovore i o terminima održavanja časova i naravno da preciziraju kog datuma će početi ili individualni seminar za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite ili poluindividualni ili onaj, koji je namenjen za troje polaznika u isto vreme.

Vrlo će slična pravila organizacije biti primenjena i kada je u pitanju nastava za zaposlene. Nadležni u okviru kompanije, čiji radnici će časove da pohađaju bi trebalo da sa nadležnima u predstavništvu institucije organizatora, koje oni lično odaberu, definišu sve to. Tako će polaznici naknadno dobiti informacije ne samo o trajanju korporativne nastave, nego i o datumu njenog početka, potom i o terminima u kojima bi trebalo zaposleni da pohađaju časove, te naravno i o njihovom tačnom rasporedu.

Spisak gradova za kurs i obuku za upravljanje klimatskim promenama i primenu odgovarajućih mera zaštite

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje