Kurs i obuka za vršenje poslova redarske službe

Uzevši u obzir da svi koji su zainteresovani da steknu potvrdu o pohađanju obuke za vršenje poslova redarske službe imaju priliku sada to da učine. Razlog za to je ustvari prilično lako razumljiv, jer Obrazovni centar Akademije Oxford, kao sertifikovana institucija za vršenje ove edukacije, ne stavlja pred zainteresovane niti jedan zahtev, odnosno obavezu. U suštini to ustvari znači da je specijalizovana obuka i kurs za vršenje poslova redarske službe namenjena svakome, ko želi da stekne licencu za vršenje konkretnih poslova. A kasnije sa tom licencom ima mogućnost i da u konkretnoj oblasti lako pronađe zaposlenje.

Posebno ističemo da bi posle završetka ove stručne obuke, a uz maksimalno poštovanje trenutno važećih pravila, svaki pojedinačni kandidat trebalo da se prijavi u okviru nadležnih institucija, kako bi postao vlasnik pravno validne licence za obavljanje tih poslova.

Pošto bude završio pohađanje ovog stručnog kursa, svaki kandidat će dobiti takozvanu Potvrdu o obučenosti. Sve to je u potpunosti u skladu sa trenutno važećim Pravilnikom o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe, a koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 15, dana 8. marta 2019. godine. Tek kada zainteresovano lice dobije zvanično tu potvrdu, a posle polaganja specijalističkog ispita, stiče pravo da u okviru nadležnih institucija Republike Srbije aplicira za dobijanje zvanične licence za obavljanje konkretnih poslova.


Važno je da izvrši prijavu svako ko želi da pohađa specijalizovani seminar za vršenje poslova redarske službe, te da dostavi kako svoje ime i prezime, tako isto i broj telefona i naravno datum rođenja. U principu svaki kandidat bira da li će konkretne informacije poslati na mejl adresu najbliže poslovnice pomenute obrazovne institucije ili će ih zaposlenima izdiktirati lično, odnosno preko telefona.

A u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije je navedeno da upisu mora neizostavno svaki kandidat da pristupi lično. Dakle, upisivanje ne može biti izvršeno ukoliko prethodno prijavljeno lice ne bude prisutno u prostorijama odabranog predstavništva. Takođe je vrlo važno i da se maksimalno ispoštuju pravila u vezi sa dokumentacijom, koju tada on mora dostaviti, a sve sa ciljem maksimalnog poštovanja pravila. Zaposleni u okviru izabrane poslovnice će svakog prijavljenog kandidata pojedinačno da obaveste o dokumentima, koja moraju biti u trenutku upisa priložena.

Uopšteno govoreći, edukacija bi trebalo da bude organizovana za grupu polaznika, a u pojedinim slučajevima mogu biti ostvareni zahtevi kandidata i nastava može biti organizovana čak i u formi poluindividualne ili individualne. Ukoliko nekome od prijavljenih odgovara baš takav način praćenja predavanja, vrlo je važno da on taj zahtev navede nadležnima, a kako bi dobio sve neophodne informacije.

TESTOVI


Generalno govoreći, predviđeno je pravilnikom da specijalizovana obuka i kurs za vršenje poslova redarske službe bude organizovana za grupu od četvoro kandidata najmanje, pa do njih osmoro najviše. Svakako će ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru odabrane poslovnice precizirati datum početka grupne obuke, zatim termine održavanja časova i njihov raspored, ali će to učiniti tek kada bude bio ostvaren jedini i osnovni uslov za organizaciju te vrste. Ističemo da prvo mora u okviru konkretne poslovnice da bude zvanično formirana grupa u kojoj će se naći najmanja četiri lica. Praktično rečeno, nadležni imaju pravo tek posle toga da odluče o detaljima koji su vezani za organizaciju nastave u tom slučaju. Najbitnije je da svako, ko odluči da pohađa ovu obuku ima na umu činjenicu da se ne smeju vršiti izmene, a nakon što u okviru konkretne poslovnice budu svi detalji definisani od strane ovlašćenog lica. Potrebno je da sve to polaznici u potpunosti prihvate i da se maksimalno pridržavaju aktuelnih pravila.

Nakon što budu završili sa pohađanjem ove edukacije, kandidati imaju obavezu da polažu završni ispit. Ovde moramo posebno istaći informaciju da se u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe, a koji je potpisan od strane trenutno aktuelnog ministra i objavljen 8. marta 2019. godine u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 15 podrazumeva da isključivo lice koje je pohađalo 100 % ukupnog nastavnog fonda i koje odgovori na minimum 18 od 25 pitanja u završnom ispitu, može da bude svrstano u grupu lica, koja su savladala obuku. Posle toga će dobiti i Potvrdu o obučenosti u skladu sa pravilima, pa ima mogućnost i da preda zahtev za sticanje licence za obavljanje konkretnih poslova.

Bude li se dogodilo da bilo koji kandidat kontrolni, odnosno završni test ne uradi kako je propisano, odnosno ne odgovori tačno na najmanje 18 pitanja od predviđenih 25, stiče pravo da ga uradi još jednom. Međutim, mora proći zakonom propisani rok, a koji ni u kom slučaju ne sme biti kraći od 7 dana od datuma prethodno polaganja tog ispita. Ističemo da svaki kandidat koji ni iz drugog puta ne bude položio završni test, ima obavezu da ponovo bude upućen na pohađanje stručne obuke. Pravilnikom je predviđeno i da svaki polaznik ima pravo da zahteva od organizatora da mu omogući dopunski termin za pohađanje nastave, ali samo ako ima opravdani razlog za izostanak i ako o tome može dostaviti relevantan dokaz.

Podrazumeva se da će svi ovi detalji biti predočeni kandidatima od strane nadležnih u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije.

Specijalizovana obuka i kurs za vršenje poslova redarske službe - nastavni program

U Pravilniku o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe, a od 8. marta 2019. godine, koji je objavljen zvanično u Službenom glasniku Republike Srbije broj 15 je navedeno i kojim temama će se baviti specijalizovani kurs i obuka za vršenje poslova redarske službe.

Napominjemo da osim teoretska dela, odnosno predavanja, kandidati imaju obavezu i da u okviru određenih nastavnih jedinica pohađaju i praktični deo. Naravno da će u trenutku zvaničnog upisa svako od njih biti informisan o tome gde će biti održane vežbe, koje su propisane programom.

Predviđeno je da u toku uvodnog predavanja profesor upozna prisutne najpre sa radom Obrazovnog centra Akademije Oxford, a zatim i da ukratko predstavi program ove edukacije. Potom će da objasni i kako bi trebalo da funkcioniše obuka, te koji su njeni zadaci i ciljevi. Podrazumeva se da će svaki kandidat tom prilikom biti informisan i o tome ko će držati predavanja, a ko vežbe, kao i o svim ostalim detaljima koji su vezani za sprovođenje i jednog i drugog dela nastave.

Nakon toga će biti govora o propisima iz oblasti javnog okupljanja. U suštini će profesor predstaviti najpre osnovne odredbe Zakona o javnom okupljanju i Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Zatim će ukratko biti predstavljen i trenutno važeći Zakon o privatnom obezbeđenju, a posle toga je predviđeno da predavač ukaže prisutnima i na to koji se pojmovi u pomenutim zakonima najčešće javljaju i da ih objasne. U tom smislu će biti govora, pored ostalog o javnom okupljanju, odnosno o tome ko se može smatrati organizatorom konkretnog okupljanja sa aspekta važećeg zakona, a saznaće kandidati i koje su obaveze i prava organizatora u tom slučaju. Sem toga, predviđeno je da u tom delu predavač govori i o tome šta se karakteriše kao nedolično ponašanje na sportskoj priredbi i koje mere bi trebalo da budu preduzete, a uz maksimalno poštovanje zakona, da do toga ne bi dolazilo. A tom prilikom će biti govora i o dužnostima koje ima kako organizator, tako i član redarske službe u toku održavanja različitih sportskih manifestacija. Naravno da će se profesor potruditi i da ukaže polaznicima ove edukacije i na to kako bi uopšteno trebalo da bude obavljen posao redara, odnosno koje oznake ta lica imaju i kako bi trebalo da se ponašaju.

Šta je to Plan obezbeđenja je, takođe tema kojom će se stručni seminar za vršenje poslova redarske službe baviti. Biće predstavljeno svakom polazniku i na koji način se sastavlja Plan obezbeđenja i koje sve informacije mora da sadrži.

Vrlo bitan segment ove edukacije uključuje i teorijski i praktični deo, odnosno vežbe, a odnosi se na ovlašćenja koja redar ima. Potrudiće se profesor da detaljno objasni kako bi trebalo da funkcioniše provera identiteta posetilaca konkretne manifestacije u praksi, te će naravno biti posebno naglašeno i koja ovlašćenja ima redar u tom slučaju. Sem toga, u tom segmentu je predviđeno da predavač govori i o tome kako redar ima obavezu da izda upozorenje ili naređenje, odnosno zabranu licu u okviru konkretnog objekta.

Na koji način je zakonski regulisan postupak zaustavljanja lica i njihovog pregleda, te u kojim slučajevima redar ima pravo čak i da oduzme određeni predmet privremeno je, naročito važno tema kojom će se isto tako ovaj stručni kurs baviti.

Da li i u kojim slučajevima redar ima pravo da privremeno zadrži neko lice će saznati svakog ko odluči da pohađa nastavu. Zatim će biti govora o tome šta se smatra sredstvom prinude u obavljanju poslova redarske službe, te koji su zakonski propisi navedeni, odnosno kako bi trebalo određena sredstva prinude, a prvenstveno u smislu fizičke snage, da budu primenjena.

Oblast koja je vezana za temu prve pomoći, odnosno pružanja prve pomoći na licu mesta je naredna tema koju će obraditi stručni kurs i obuka za vršenje poslova redarske službe, a obuhvata i predavanja i vežbe.

Dobiće informacije svaki polaznik i o tome kako se definiše pojam vanredni događaj, te kako se u tom slučaju mora postupiti. Nakon toga će predavač detaljno predstaviti i plan sprovođenja propisanih mera u vanrednim situacijama, te će objasniti prisutnima i kako bi trebalo da funkcioniše postupak evakuacije u tom slučaju. A osim teorijskog dela, odnosno predavanja, nastavni program prema kome će biti organizovana ova specijalizovana obuka i u ovom segmentu predviđa praktični deo, odnosno vežbe.

Akcenat u završnom delu ove edukacije je usmeren na praktičan rad, odnosno ne vežbe koje su vezane za primenu sredstava prinude fizičke snage i za različite tehnike samoodbrane. Najpre će teoretski, a zatim i praktično polaznici imati mogućnost da nauče na koji način se upotrebljava fizička snaga i koji su to zahvati, koje bi trebalo primeniti u praksi prilikom privođenja ili zadržavanja određenog lica. Sem toga, nastavnim programom je određeno i da svaki kandidat upozna osnove određenih borilačkih veština, a prvenstveno u smislu stavova i kretanja, potom udaraca i bacanja, kao i padova. Jednom rečju, posle teorijskog dela, predviđeno je da kroz vežbe svaki kandidat savlada osnove najpre karatea, a zatim i džudoa i boksa. U principu bi trebalo sa svime time da budu upoznati polaznici, te se podrazumeva da će svakako profesor odlučiti na šta će tačno staviti akcenat tokom tog segmenta obuke.

U završnom delu ove edukacije je predviđeno i da kroz vežbe svaki kandidat nauči kako bi trebalo da se odbrani od napadača, bez obzira da li je on naoružan ili ne.

S obzirom na to da je stručna obuka i kurs za vršenje poslova redarske službe donekle specijalizovana, te da se zahteva visok nivo interaktivnosti, odnosno učešća svakog pojedinačnog polaznika, tako da je njima i dozvoljeno da postavljaju pitanja profesoru kad god za tim imaju potrebu. Zahvaljujući tako fleksibilnom pristupu će biti omogućeno svakom zainteresovanom pojedincu da mnogo lakše razume tematiku ove stručne edukacije i da nakon sticanja licence za vršenje poslova redarske službe može vrlo lako taj posao profesionalno i da obavlja.

Na kom mestu i kada će biti organizovan stručni kurs i obuka za vršenje poslova redarske službe?

Samim tim što se na više od 30 lokacija u celoj zemlji nalaze poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, to je predviđeno da specijalizovani seminar za vršenje poslova redarske službe bude u prethodno dogovoreni terminima organizovan u okviru svake od njih.

A u skladu sa trenutno važećim Pravilnikom o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe je predviđen tačno određeni broj časova. Takođe je tim Pravilnikom i definisano da u toku jednog dana polaznici ne smeju pohađati više od 6 časova, a svaki od njih bi trebalo da traje po 45 minuta.

Dozvoljeno je organizatoru ove specijalizovane edukacije da održi i dvočas, s tim da mora postojati pauza u trajanju od 10 minuta između svaka dva dvočasa. A naradno da o svemu tome posebno vode računa nadležni u okviru konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije.

Što se tiče termina održavanja nastave, oni će biti definisani naknadno. Da budemo precizni, u skladu sa pravilima će biti organizovana grupna obuka i kurs za vršenje poslova redarske službe, ali tek nakon što bude glavni zahtev ostvaren. Naime, neophodno je da bude oformljena zvanično jedna grupa u konkretnom predstavništvu, a što znači da 4 osobe najmanje imaju obavezu prvo prijavu da izvrše. Inače u jednoj grupi može biti prisutno od četvoro ljudi minimum, pa do osmoro njih maksimalno, a svakako će i o tome prilikom prijavljivanja svaki pojedinačni polaznik da bude informisan.

Samim tim što organizator navodi obavezu formiranja grupe od minimalnog broja članova, to podrazumeva da nastava ne može početi odmah nakon što pojedinačni polaznik prijavu izvrši. Da ne bi bilo nikakve zabune, sve to će biti posebno naglašeno kandidatima.

Takođe oni moraju znati i to da će samo trajanje biti unapred određeno, a da posle formiranja grupe u okviru tog predstavništva, ovlašćeno lice ima obavezu da definiše i ostale detalje. U suštini će tom prilikom koordinator za nastavu odlučiti ne samo o rasporedu predviđenog broja časova i o terminima njihovog održavanja, već i o tome kog datuma bi ova stručna obuka trebalo da počne. Svi koji su do tog momenta prijavu izvršili će biti informisani vrlo brzo o ovim detaljima, uz posebnu napomenu da se ništa od navedenog po njihovom zahtevu ne sme izmeniti.

Stručni seminar za vršenje poslova redarske službe - trajanje nastave

U skladu sa važećim programom, koji propisuje nadležno ministarstvo Republike Srbije, predviđeno je da ukupno 28 časova pohađaju svi zainteresovani.

Međutim, na nivou Obrazovnog centra Akademije Oxford je određeno da će specijalizovana obuka i kurs za vršenje poslova redarske službe trajati baš onoliko koliko budu definisali nadležni u konkretnoj poslovnici.

Da pojednostavimo, trenutno važećim Pravilnikom o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe, a koji je u broju 15 Službenog glasnika Republike Srbije, na dan 08. marta 2019. godine zvanično objavljen, jasno je navedeno da moraju biti ispoštovana određena pravila vezano za sprovođenje nastave.

Naime, u članu 6 pomenutog Pravilnika je navedeno da jedan čas mora trajati 45 minuta. Isto tako je istaknut podatak da u toku jednog dana polaznici ne smeju pohađati nastavu u okviru više od 6 časova.

Međutim, organizatoru se daje sloboda da edukaciju sprovodi i u formi dvočasa, ali tada mora da bude ispoštovano u potpunosti pravilo da pauza između dva dvočasa mora biti minimum 10 minuta.

Samim tim što pomenuta obrazovna institucija nastavu organizuje u formi grupne se zahteva da prvo bude osnovni uslov ostvaren, a koji se odnosi na formiranje grupe od četiri polaznika najmanje. Naime, navedena je obaveza prijavljivanja minimum 4 osobe u okviru odabranog predstavništva, s tim da najviše osmoro kandidata u tom slučaju nastavu pohađaju. Zapravo je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije da edukacija može biti organizovana tek posle toga, ali je vrlo važno napomenuti da isključivo koordinator za nastavu te poslovnice donosi odluku o načinu održavanja časova. Jednostavno rečeno, on precizira kog datuma bi trebalo da počne grupni kurs i obuka za vršenje poslova redarske službe, ali takođe odlučuje i o svemu ostalom. Pod tim prvenstveno mislimo na definisanje termina održavanja časova, kao i tačnog rasporeda predavanja, što posredno dovodi do toga da upravo on donosi odluku i o trajanju nastave. Zatim će svaki prijavljeni kandidat biti na za to određeni način obavešten o svemu tome. Posebno će biti istaknuta informacija da se izmene ne dozvoljavaju u tom slučaju, pa čak i ako bilo koji kandidat bude to izneo kao zvaničan zahtev.

Spisak gradova za kurs i obuku za vršenje poslova redarske službe

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje