Kurs i obuka za zaštitu kvaliteta vazduha

Svi koji su zainteresovani za upoznavanje sa tematikom ove stručne edukacije nema potrebe da imaju bilo kakvo predznanje o tome, već je sasvim dovoljno da žele da se upoznaju sa ovom vrlo interesantno temom.

Nastava može biti organizovana kako za fizička lica, tako isto i za pravna lica, a u kom slučaju će specijalizovani seminar za zaštitu kvaliteta vazduha biti organizovan isključivo za zaposlene u nekoj kompaniji.

Kada je reč o korporativnom vidu nastave, kada se primenjuju fleksibilna pravila organizacije, koja podrazumevaju da predstavnici zainteresovanog preduzeća definišu sa nadležnima u okviru bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford na koji način će biti časovi organizovani i gde. Da ne bude zabune, nastava može biti održana u poslovnicama ove obrazovne institucije ili u prostorijama zainteresovane firme, samo ako za tim postoji zahtev i optimalni uslovi za rad. Nadležni u okviru dotičnog preduzeća imaju obavezu da kontaktiraju predstavnika konkretne poslovnice i sa njim definišu prvo na kojoj će lokaciji zaposleni da pohađaju predavanja, a odmah zatim i kada će nastava početi. Tom prilikom bi trebalo da se usaglase i oko tačnih termina, u kojima će biti organizovana predavanja, kao i oko rasporeda predviđenog broja časova, što znači da će oni na taj način definisati i koliko će ukupno edukacija namenjena radnicima te kompanije da traje.


Prijava je obavezna za svakog pojedinačnog polaznika, kao i prisustvo u trenutku upisa, jer je tako propisano pravilnikom ove obrazovne institucije. Od podataka za prijavljivanje je sasvim dovoljno da zainteresovana lica navedu svoje prezime i ime, potom datum rođenja i broj telefona zarad daljeg kontakta.

Uzevši u obzir da se isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata organizuje upis, to će svako od polaznika o tome da bude informisan na vreme. Isto tako će nadležni u konkretnoj poslovnici obavestiti svakog od njih i o tome koja dokumenta bi trebalo da prilože kada bude bio vršen zvaničan upis.

Da bi kandidati dobili precizne informacije o tome kada će nastava početi, odnosno u kojim terminima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs za zaštitu kvaliteta vazduha vazduha, te koliko će trajati, neophodno je da se odluče kako žele nastavu da pohađaju. Isto to se odnosi i na lokaciju njenog održavanja, jer kandidat bira između dve ponuđene opcije.

TESTOVI


Odmah da napomenemo da na četiri različita načina ovaj edukacija može biti organizovana, a na dve lokacije. Jednostavnije govoreći, kandidat bira da li će časove pohađati u okviru standardne ili mikro grupe, te individualne ili poluindividualne nastave, ali i da li će je pohađati preko računara ili na uobičajeni način.

S obzirom na to da je toliko opcija u ponudi, sasvim je jasno i zbog čega ne može da bude unapred rečeno ni na kojoj lokaciji će nastava biti organizovana ni u kojim terminima, a ni koliko će trajati.

Kada je reč o standardnoj grupi, ona podrazumeva najviše četvoro ljudi, a da bi nastava tog tipa bila uopšte organizovana, neophodno je da minimum četiri osobe izvrše prijavu, to jest da se formira grupa. U skladu sa pravilnikom ove obrazovne institucije je predviđeno da isključivo koordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj je formirana grupa od minimum 4 člana, ima pravo da precizira kako će časovi biti u tom slučaju organizovani. Pored toga što će on odlučiti o datumu početka edukacije za tu grupu kandidata, definisaće i u kojim terminima će biti organizovani časovi i kako će biti raspoređeni. Međutim, iako o svemu tome odlučuje, na nivou celokupne institucije organizatora se određuje koliko će nastava trajati i na raspolaganju je ta informacija kandidatima već u momentu prijavljivanja. Inače, radi se o izuzetno strogo definisanim pravilima i ona nisu podložna promenama, a u slučaju da neki kandidat iznese takav zahtev.

Što se tiče rada u mikro grupi, tada je prisutno obično troje kandidata, a princip organizacije nastave je potpuno isti kao i kada je u pitanju poluindividualni ili individualni kurs i obuka za zaštitu kvaliteta vazduha, odnosno kada časove pohađa dvoje kandidata istovremeno ili samo jedan. Reč je o prilično slobodnim pravilima organizacije, tako da svaki polaznik u tom slučaju definiše neophodne detalje direktno kako sa predavačem, tako isto i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, u kome je prijavu i upis pre toga izvršio. A to znači da će oni odlučiti kao prvo o datumu početka izabranog tipa nastave, a kao drugo o terminima održavanja časova. Sem toga, oni se usaglašavaju i o rasporedu predavanja, pa zahvaljujući tome zajedno donose odluku i o trajanju bilo individualne ili poluindividualne nastave, bilo one koja se organizuje za mikro grupu.

Lokacija održavanja ove edukacije takođe zavisi od izbora svakog pojedinačnog polaznika. Osim mogućnosti da nastavu pohađaju na klasičan način, nudi im se i ona koja podrazumeva praćenje predavanja online.

Izuzetno je važno naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford u ovom trenutku posluje na 40 lokacija širom naše zemlje. Iz tog razloga ne sumnjamo da će kandidati, kojima odgovara da specijalizovani seminar za zaštitu kvaliteta vazduha pohađaju na klasičan način, pronaći prilično lako poslovnicu, koja se nalazi ili u njihovom mestu ili im je blizu.

Sa druge strane, dostupna je i druga opcija, koja podrazumeva praćenje predavanja online, a u formi takozvanog učenja na daljinu. U tom slučaju je polaznik u obavezi da koristi sopstveni kompjuter za pristup časovima, a vrlo je važno i da na njega instalira prema pravilima namenski softver. Informisaće ga detaljno o postupku instalacije softvera nadležni u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije, a svakako će dobiti i precizne informacije o načinu organizacije časova online. Veza sa internetom mora da bude stabilna u toku apsolutno svakog predavanja, jer je to izuzetno značajno za kvalitet edukacije i o tome naročito mora da vodi računa svaki pojedinačni polaznik. Dostupna je i tehnička podrška u svakom predstavništvu ove obrazovne institucije, a bez ikakve sumnje će se ti stručnjaci pobrinuti da reše bilo kakvu poteškoću, na koju bude naišao polaznik, bez obzira da li je to u toku postupka instalacije programa ili za vreme trajanja ove stručne edukacije.

Stručni seminar za zaštitu kvaliteta vazduha - program nastave

Osnovne odredbe Zakona o zaštiti vazduha, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 36 / 2009 i broj 10 / 2013 će biti predstavljene svim polaznicima ove stručne edukacije. Predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs za zaštitu kvaliteta vazduha počne upravo od opšteg predstavljanja najpre predmeta uređivanja ovog zakona, a zatim i ciljeva. Upravo u toku uvodnog predavanja će polaznicima profesor predočiti i značenje osnovnih izraza, na koje će nailaziti u ovom zakonu.

Posle toga će biti objašnjeno i koja sve ovlašćenja, odnosno dužnosti treba da budu ispoštovane, sa ciljem zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha.

U narednom segmentu će profesor naročitu pažnju posvetiti poglavlju koje je vezano za kontrolu kvaliteta vazduha. U tom smislu će prvo predstaviti kako su definisane zone na području Republike Srbije, a zatim i objasniti kako se definiše pojam aglomeracije i ko propisuje gustinu naseljenosti, a na osnovu čega se ustanovljava aglomeracija. A u tom delu će predavač objasniti i kako je članom šest Zakona o zaštiti vazduha definisano određivanje i zona i aglomeracija.

Odmah posle toga će biti objašnjeno polaznicima i prema kom tačno principu se vrši ocenjivanje kvaliteta vazduha i to najpre u zonama, a zatim u aglomeracijama.

Biće taksativno predstavljene polaznicima i sve materije na osnovu kojih se vrši procena kvaliteta vazduha, a koje se smatraju zagađujućim.

Posle toga je predviđeno da stručni kurs i obuka za zaštitu kvaliteta vazduha bude usmeren na monitoring kvaliteta vazduha, a polaznicima će biti objašnjeno koji to uslovi moraju biti ispoštovani da bi u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha bio vršen monitoring kvaliteta vazduha. Naravno da će biti objašnjeno i kako u praksi funkcioniše sistem monitoringa kvaliteta vazduha i na koji način treba da bude uspostavljena državna mreža, odnosno merne stanice ili merna mesta, koja se koriste za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Republike Srbije. Kandidati će saznati i ko ima nadležnost nad tom mrežom u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti vazduha Republike Srbije.

Šta je to prekogranično zagađenje i na koji način se vrši monitoring u tom slučaju je tema, koja će isto tako da bude obrađena. Zatim će biti govora o lokalnim mrežama i o merenjima posebne namene.

Koji je to nadležni organ zadužen da iznosi podatke o kvalitetu vazduha i da ih obrađuje je informacija, koju će nakon toga predstaviti profesor prisutnima.

Koji sve zahtevi kvaliteta vazduha moraju da budu ispoštovani u skladu sa slovom ovog zakona, ali i na koji način se određuju zahtevi kvaliteta vazduha će saznati svaki polaznik ove stručne edukacije. Posle toga će biti govora o zabrani prekoračenja graničnih, odnosno ciljnih vrednosti, a akcenat će biti stavljen i na izuzetke od tog člana pomenutog zakona.

U članu broj 21 Zakona o zaštiti vazduha su predstavljene kategorije kvaliteta vazduha, pa će i o tome biti govora tokom ove stručne edukacije. U skladu sa nastavnim programom je određeno i da specijalizovani seminar za zaštitu kvaliteta vazduha obradi vrlo važno temu, a koja je predstavljena u članu broj 23 i vezana je za obaveštavanje javnosti u slučaju da dođe do prekoračenja koncentracija materija koje utiču na kvalitet vazduha.

Saznaće prisutni i koje su to posebne vrste zagađenja, a prvenstveno se misli na zagađenje iz prirodnih izvora i na prekoračenje zbog posipanja puteva.

Biće govora i o strategijama zaštite vazduha, zatim o planovima kvaliteta vazduha, kao i o kratkoročnim akcionim planovima, odnosno planovima operatera za smanjenje emisija iz stacionarnih postrojenja, ali i o Nacionalnom programu za postepeno smanjivanje godišnjih maksimalnih nacionalnih emisija zagađujućih materija, što su sve instrumenti politike i planiranja zaštite vazduha. Svakako da će u tom delu specijalizovana obuka i kurs za zaštitu kvaliteta vazduha ponuditi i odgovarajuće primere iz prakse.

Koje bi mere trebalo u praksi da budu primenjene, da bi kvalitet vazduha bio bolji je naredna tema ovog stručnog seminara. Pored ostalog, biće govora o merama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha, kao i o tome kako bi trebalo da se smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte, odnosno da se izvrši usklađivanje sa maksimalnim nacionalnim emisijama nakon njihovog utvrđivanja za pojedine zagađujuće materije. Isto tako će biti govora i o postepenom smanjivanju upotrebe supstanci, za koje je utvrđeno da oštećuju ozonski omotač, ali i o propisivanju graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija iz pokretnih izvora zagađivanja i iz stacionarnih izvora zagađivanja. Tom prilikom će predavač objasniti i šta se smatra stacionarnim, a šta pokretnim izvorima zagađivanja, a uz adekvatne primere iz prakse.

Na koji način se vrši emisija isparljivih organskih jedinjenja, odnosno njihova kontrola je definisano članom 43 Zakona o zaštiti vazduha, koji će takođe biti predstavljen polaznicima ove stručne edukacije. Zatim će saznati kako se vrši skladištenje i distribucija nafte i naftnih derivata, odnosno kako treba da se upotrebljavaju organski rastvarači.

Naravno da će biti predstavljeni i pokretni izvori zagađenja, a dobiće informaciju prisutni i o tome šta je to maksimalna nacionalna emisija i na koji način je ona pravno regulisana.

Predavač će posle toga taksativno navesti koje su dozvoljene količine zagađujućih materija u određenim proizvodima, a prvenstveno se misli na boje i lakove, fosilna goriva i na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Na koji način Zakon o zaštiti vazduha reguliše upotrebu supstanci koja oštećuje ozonski omotač je takođe tema, koju će stručni kurs i obuka za zaštitu kvaliteta vazduha posle toga detaljno obraditi.

Članom 53 su definisane zabrane u skladu sa slovom ovog zakona, pa će i o tome biti govora tokom edukacije. Saznaće prisutni i kako se vodi evidencija o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, ali i koje su to ostale mere prevencije i sanacije zagađenja vazduha.

Budući da je ovim zakonom regulisano i dobijanje dozvole za rad na novoizgrađenim ili rekonstruisan stacionarnim izvorima zagađivanja, to će biti detaljno objašnjeno prisutnima i kako se dobija ta dozvola i ko je izdaje. A saznaće i zbog čega dolazi do zabrane rada novoizgrađenog ili rekonstruisanog stacionarnog objekta koji je okarakterisan kao izvor zagađivanja vazduha.

Koje sve obaveze ima operater u skladu sa članom 58 Zakona o zaštiti vazduha je naredna tema, koja će biti predstavljena polaznicima ove stručne edukacije.

A posle toga će biti govora o poslovima merenja emisije i nivoa zagađujućih materija u vazduhu, a u smislu da će polaznici dobiti informacije o tome na osnovu čega se ovlašćuje određena pravna lica i dobijaju dozvolu za monitoring kvaliteta vazduha, te koje obaveze oni imaju u skladu sa slovom pomenutog zakona.

Obaveza je nadležnog organa da obaveštava druge organe i organizacije na propisani način, kako o kvalitetu vazduha, tako i o različitim planovima i godišnjim izveštajima, pa će predavač objasniti prisutnima i kako bi to trebalo u praksi da funkcioniše. A u tom segmentu će specijalizovani seminar za zaštitu kvaliteta vazduha predstaviti i primere iz prakse, te će biti objašnjeno prisutnima i koji su rokovi definisani pomenutim zakonom a kada je u pitanju informisanje javnosti.

Šta sve treba da sadrži informacioni sistem kvaliteta vazduha, ali i kako bi trebalo praktično da funkcioniše razmena podataka iz tog informacionog sistema, odnosno ko vrši posredovanje u razmeni podataka je takođe definisano zakonom o zaštiti vazduha, pa će se i sa tom temom upoznati prisutni.

U završnom delu ove stručne edukacije će biti govora o finansiranju zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha, a zatim i o nadzoru i ovlašćenjima inspektora.

Kaznene odredbe će zatim biti predstavljene, a profesor će se osvrnuti na one koje se najčešće javljaju u praksi.

Diskusija o obrađenim temama je predviđena za završni deo ove stručne edukacije.

Specijalizovana obuka i kurs za zaštitu kvaliteta vazduha - lokacija i termini organizacije časova

Ne samo da ova stručna edukacija može biti organizovana za fizička lica, već se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i takozvani korporativni kurs i obuka za zaštitu kvaliteta vazduha.

Edukacija te vrste se isključivo organizuje za tačno određeni broj radnika u nekom preduzeću, a na zahtev direktora ili vlasnika tog preduzeća. Svakako je pravilnikom definisano da će se upravo nadležni u toj kompaniji direktno dogovarati sa predstavnikom institucije organizatora kako o mestu održavanja nastave, tako isto i o njenom trajanju i o svim ostalim detaljima. Bitno je naglasiti da je ovo jedini vid obuke kod koga je dozvoljena izmena lokacije održavanja, a ako postoji zahtev za tim od strane nadležnih u samoj kompaniji. Vrlo je važno da prostor u kome bi trebalo nastava da bude organizovana u tom slučaju bude adekvatno opremljen, kako bi kvalitet edukacije ostao na zahtevanom nivou. Prethodno će nadležni dobiti precizne informacije o tome kako bi trebalo sam prostor da bude opremljen, da bi bila dozvoljena promena. Osim toga, važno je da se predstavnik institucije organizatora usaglasiti sa klijentom i o datumu početka nastave namenjene zaposlenima, ali i o terminima održavanja časova. U obavezi su da definišu i dinamiku sprovođenja predviđenog broja časova, pa će zahvaljujući tome precizirati i koliko će ukupno nastava da traje, a zatim će o svemu informisati radnike tog preduzeća, kojima je edukacija i namenjena.

Pojedinačni polaznici imaju na raspolaganju više mogućnosti za praćenje nastave, pa će od toga zavisiti i na kojoj lokaciji bi trebalo specijalizovani seminar za zaštitu kvaliteta vazduha da bude organizovan i u kojim terminima.

A što se lokacije tiče, napominjemo da ova obrazovna institucija na 40 lokacija za sada posluje, tako da se nastava u svakoj poslovnici može organizovati na klasičan način.

Međutim, svim onim polaznicima kojima ne odgovara takav vid praćenja nastave je dostupna i druga mogućnost. A oni se mogu opredeliti za varijantu da predavanja pohađaju online. Moraju koristiti sopstveni računar u tom slučaju, kako bi pristupali predavanjima, a vrlo je važno da odgovarajuće performanse taj uređaj ima. Naravno da će dobiti obaveštenje od nadležnih o tome koje sve karakteristike mora imati kompjuter, da bi nastava mogla nesmetano da bude preko njega praćena. Isto tako je važno i da ispoštuju pravilo o obaveznom instaliranju namenskog softvera na uređaj, kako bi mogli bez smetnji da prate časove. Pored svega pomenutog, biće naglašeno kandidatima i da veza sa internetom za sve vreme trajanja ove stručne edukacije mora biti na visokom nivou. Tim stručnjaka koji pruže tehničku podršku kandidatima je dostupan u svakom predstavništvu ove institucije, a bez ikakve sumnje će se oni potruditi da reše sve nedoumice svakom polazniku, kako u vezi sa postupkom instalacije softvera, tako isto i u vezi sa organizacijom nastave.

S obzirom na to da i nastava na klasičan način i ona koja se organizuje online mogu biti održane na četiri načina, to termini održavanja kursa zavise isključivo od toga da li kandidat odluči da nastavu pohađa individualno ili u paru, odnosno u klasičnoj grupi. Uz to postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs za zaštitu kvaliteta vazduha bude organizovana za takozvanu mikro grupu, u kom slučaju će predavanja u isto vreme pohađati dvoje ili troje polaznika.

Ista pravila važe kada se nastava organizuje za mikro grupu, za samo jednog polaznika i za dvoje njih, a to su u principu izuzetno fleksibilna pravila. Omogućeno je svakom kandidatu u tom slučaju da predavanja pohađaju praktično onako kako njemu odgovara. Najpre da napomenemo da će se svi polaznici u tom slučaju dogovarati sa profesorom o načinu organizacije časova, kao i sa koordinatorom za nastavu. Pod tim se misli na preciziranje detalja u vezi sa datumom početka edukacije koji su izabrali da pohađaju, a zatim i u vezi sa terminima i rasporedom časova. Budući da je pravilima definisano da treba da se dogovore i dinamici, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja predavanja, oni će zajedno odlučiti i o tome koliko će da traje onaj tip edukacije, koji su odlučili da pohađaju.

Prilikom organizacije nastave za grupu polaznika se primenjuju sasvim drugačija pravila. A njih u tom slučaju definiše isključivo koordinator za nastavu, ali tek posle formiranja grupe od minimalnog broja polaznika. S obzirom na to da u jednoj grupi treba predavanja da pohađa od četvoro ljudi najmanje do osmoro njih najviše, jasno je da tek pošto četiri osobe izvrše prijavu, grupa može da bude formirana i nastava organizovana. U principu, polaznici će ranije saznati samo koliko bi trebalo da traje specijalizovana obuka i kurs za zaštitu kvaliteta vazduha u tom slučaju, a naknadno će dobiti i sve dodatne informacije. Bitno je da znaju i to da ne smeju ništa od navedenog menjati, jer je to protivno pravilima institucije organizatora.

Specijalizovani kurs i obuka za zaštitu kvaliteta vazduha - trajanje edukacije

Poznat je podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu za pojedinačne polaznike može organizovati na različite načine, pa upravo od toga i zavisi koliko će ukupno da traje specijalizovani seminar za zaštitu kvaliteta vazduha.

Zapravo samo kada se nastava organizuje za grupu kandidata će ova obrazovna institucija unapred navesti koliko je predviđeno da edukacija traje, a u svim ostalim slučajevima će o tome odluku doneti zajedno prijavljeni kandidat i nadležni u okviru izabranog predstavništva institucije organizatora.

Da napomenemo odmah da se u nastavnom programu nalazi ukupno 10 časova.

Kada je u pitanju grupni tip edukacije, predviđeno je da nastava traje ukupno četiri dana.

S obzirom na to da je tako precizirano pravilnikom, koordinator za nastavu će posle formiranja grupe od minimum četiri člana biti u obavezi da informiše svakog prijavljenog o dodatnim detaljima, u vidu datuma početka edukacije, termina u kojima će biti časovi održani i rasporeda, s tim što samo informacije o trajanju oni dobijaju ranije.

A ako nekome više odgovara da nastavu pohađa na drugačiji način, imaće i veću slobodu u odlučivanju o načinu organizacije. Radi se o tome da je ponudom obuhvaćena i poluindividualna obuka i kurs za zaštitu kvaliteta vazduha, zatim individualna nastava i nastava za mikro grupu, kada predavanja treba da pohađa grupa od dvoje do troje ljudi. Njima je sloboda da tada zajedno sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora preciziraju ne samo koliko će nastava trajati, odnosno kojim će tempom predviđeni broj časova da bude sproveden, nego i sve ostale detalje. A pod tim se misli kako na datum početka izabranog tipa nastave, tako isto i na termine u kojima će svaki čas da bude održan.

Gotovo da sve to isto važi i kada je u pitanju korporativni tip nastave, samo što tada zaposleni u nekom preduzeću pohađaju predavanja, pa se samim tim njihovi nadležni o svim detaljima dogovaraju sa ovlašćenim licem u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Svakako će precizirati kog datuma bi trebalo da počne stručni seminar, a zatim i u kojim će terminima da budu organizovana predavanja i kakvom dinamikom, što znači da će automatski precizirati i trajanje nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku za zaštitu kvaliteta vazduha

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje