Posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem

Već iz samog naziva ove stručne edukacije se može zaključiti da je u principu nastava namenjena svim onim osobama, koje su u u ovkiru bilo kog preduzeća angažovane na poslovima zaštite od požara. Ipak, postoji mogućnost i da lice, koje u datom momentu nije radno angažovano, pristupi praćenju ove obuke, ali samo ukoliko ispoštuje zvaničan Pravilnik i dostavi svu propisanu dokumentaciju.

Svakako će imati korist polaznici ukoliko odluče da pohađaju posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem, jer će imati priliku pored ostalog da se detaljno upoznaju i sa trenutno važećim Pravilnikom, koji je donelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, odnosno nadležni ministar.

Inače je nastava namenjena na prvom mestu fizičkim licima, to jest pojedinačnim polaznicima, mada Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu klijenata ima mogućnost da organizuje i korporativni tip edukacije. Iako se retko to zahteva, ova obrazovna institucija nastoji da izađe u susret zahtevima vlasnika bilo kog preduzeća, te da omogući i određenom broju zaposlenih u njemu nastavu da pohađaju.


Vrlo je važno da informišemo sve zainteresovane o tome da je korporativni tip edukacije specifičan ne samo po tome što nastavu treba da pohađaju isključivo radnici određene kompanije, već i po tome što se dozvoljava promena lokacije održavanja časova. Naime, pomenuta obrazovna institucija će dozvoliti izmenu, koja je vezana za lokaciju održavanja časova u tom slučaju, a ukoliko nadležno lice dotične kompanije to bude smatralo potrebnim. Podrazumeva se da bi trebalo klijent tom prilikom da prvo informiše nadležne u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora o želji da edukacija bude organizovana u okviru samog preduzeća. A zatim će da dobije precizne informacije o tome šta mora da sadrži odabrani prostor, da bi bilo dozvoljeno zaposlenima u okviru njega da pohađaju nastavu. Posle toga je predviđeno da se klijent i predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora dogovore i kog datuma će početi korporativna posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem. A pošto to budu precizirali, njihova je obaveza i da se usaglase oko svih ostalih detalja i to primarno oko termina održavanja časova i oko dinamike njihovog sprovođenja. Uzevši u obzir da će tom prilikom definisati i raspored predavanja, to jest da će se dogovoriti oko toga na koliko dana će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, podrazumeva se da će da se usaglase i oko trajanja nastave namenjene zaposlenima. Predviđeno je zvaničnim pravilnikom institucije organizatora da posle toga svaki pojedinačni polaznik, odnosno radnik tog preduzeća treba da bude informisan kako o lokaciji na koji će časove da pohađa, tako isto i o tome kog datuma bi trebalo nastava da počne, ali i svim ostalim detaljima, koje su prethodno klijent i predstavnik jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije zajedno odredili.

Obaveza je svakog pojedinačnog polaznika da izvrši prijavu, a uz maksimalno poštovanje pravila navedene obrazovne institucije. Neophodno je da svako od njih u prijavi navede svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te se svakako podrazumeva i da će tom prilikom navesti kontakt informacije, to jest broj telefona.

U principu svaki pojedinačni polaznik ima pravo da izabere na koji način će konkretne informacije da dostavi, a ima mogućnost da to učini ili ličnim prijavljivanjem u jednoj od poslovnica ili preko telefona. Izuzev toga, otvorena je mogućnost i da svako zainteresovano fizičko lice prijavljivanje izvrši elektronski, kojom prilikom je neophodno da na mejl adresu ove obrazovne institucije pošalje podatke za prijavu.

TESTOVI


U skladu je sa pravilima organizatora i da nadležni u okviru konkretnog predstavništva treba vrlo brzo posle toga da kontaktiraju svakog prijavljenog kandidata, te da ga informišu detaljno o samom postupku upisa. Uopšteno govoreći, vrlo je važno da bude ispoštovano pravilo i da svaki kandidat bude lično prisutan kada bude bio vršen zvaničan upis. Naravno da će to biti posebno napomenuto svakom od prethodno prijavljenih kandidata, a tom prilikom će ih nadležni informisati i o tome koja bi dokumenta trebalo u momentu zvaničnog upisivanja svako od njih i da dostavi nadležnima u okviru prethodno izabrane poslovnice.

A svako od prijavljenih je u obavezi da u trenutku kada bude vršio zvanično prijavljivanje, navede isto tako i gde želi nastavu da pohađa, odnosno koji princip organizacije predavanja mu od svih ponuđenih najviše odgovara da prati. Kada to bude učinio, nadležni u okviru konkretnog predstavništva će svakoga od njih informisati kako o detaljima u vezi sa organizacijom nastave, tako isto i o tome koje obaveze u konkretnom slučaju svaki kandidat mora da izvrši.

Bitno je da napomenemo i da će biti organizovana kako klasična nastava, tako isto i posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem online. Zatim moraju biti informisani svi prijavljeni kandidati da za oba tipa edukacije važi pravilo da nastava može biti održana u formi kako individualne i grupne, tako isto i kroz takozvanu nastavu u paru, to jest poluindividualnu.

Svakako da je broj polaznika različit za svaki tip edukacije, mada se primenjuju i drugačija pravila organizacije i to kod grupne nastave sa jedne strane, odnosno poluindividualne i individualne, sa druge, a koja podrazumevaju potpuno isti princip organizacije.

Prema pravilniku pomenute obrazovne institucije je navedeno da nastavu u grupi treba od četvoro kandidata najmanje, pa do najviše osmoro njih da pohađaju. S obzirom na to da pomenuta obrazovna institucija vrlo precizno unapred navodi koliko osoba može da bude uključeno u rad u tom slučaju, to je i zvanično iznet zahtev da prvo mora grupa od najmanje četiri osobe u okviru te poslovnice da bude formirana. S obzirom na to da je upravo takav zahtev zvanično iznet, očekuje se da svaki polaznik strpljivo sačeka prijavljivanje dovoljno njih, odnosno formiranje grupe, budući da dok to ne bude ostvareno, nastava na taj način i ne može u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije da bude organizovana. Podrazumeva se da će na vreme da bude obavešten svaki kandidat o tome da mora pričekati formiranje grupe, a inače će prilikom prijavljivanja dobiti informaciju i o tome koliko je predviđeno da posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem u tom slučaju traje. Moramo odmah naglasiti, da ne bi bilo koji polaznik bio u zabuni, da je to ujedno i jedini podatak koji će biti unapred na raspolaganju svakom prijavljenom kandidatu. Zapravo je jednostavan razlog, zato što se trajanje nastave u grupi određuje na nivou svih poslovnica konkretne obrazovne institucije, a od strane nadležnih. Međutim, u skladu sa pravilnikom je navedeno da će upravo ovlašćeni koordinator za nastavu, onog predstavništva, u kome prijavu najmanje četiri osobe budu izvršile, biti u obavezi da odredi sve ostale detalje naknadno. Preciznije govoreći, posle formiranja grupe od minimalnog broja članova će koordinator za nastavu u okviru te poslovnice da bude u obavezi da odredi na prvom mestu kog datuma će početi konkretni tip edukacije. A zatim će da bude njegova obaveza da definiše i u kojim će terminima da budu organizovana predavanja, kao i kakva će biti poštovana dinamika prilikom njihovog sprovođenja u tom slučaju, odnosno na koji način će taj broj časova da bude raspoređen. A ono što moraju znati svi prijavljeni kandidati jeste da se po njihovom zahtevu izmene ne smeju dozvoliti kod nastave u grupi, već se jednostavno zahteva da svako od njih u potpunosti prihvati sve ono što pre toga bude ovlašćeni koordinator odredio.

Takođe postoji opcija i da pojedinačni polaznici nastavu pohađaju na drugačiji način, jer se u ponudi nalazi i individualni tip edukacije, ali i mogućnost da polaznik predavanja pohađa u društvu još jedne osobe, odnosno kroz takozvanu poluindividualnu nastavu. Ističemo da će biti primenjena potpuno ista pravila organizacije, a da je zapravo jedina razlika između njih vezana za broj osoba koje bi trebalo časove da prate. Najbitnije je napomenuti da su izuzetno fleksibilna pravila organizacije u tom slučaju, te da praktično govoreći, svaki polaznik ima mogućnost da odabere i kog datuma će nastava početi i na koji način će biti organizovana. Najjednostavnije rečeno, jedan ili dvoje prethodno prijavljenih bi trebalo tom prilikom da se usaglase kako sa profesorom, koji će voditi poluindividualni ili individualni posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem, tako isto i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu, na koji način se u konkretnom slučaju časovi da budu održani. A pored toga što bi trebalo da se dogovore oko tačnog datuma početka izabranog tipa nastave, neophodno je i da definišu kojim tempom će predviđeni broj časova da bude organizovan, kao i u kojim terminima će polaznici predavanja biti u obavezi da pohađaju. Uzevši u obzir da će se oni usaglasiti i oko dinamike sprovođenja časova, tako će definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje ili individualni tip edukacije ili poluindividualna nastava.

Ne samo obuka koja je namenjena grupi polaznika, nego i ona koju treba da pohađa jedan ili dvoje kandidata, to jest individualna ili poluindividualna, mogu biti organizovane i prema klasičnom principu i online. Baš iz tog razloga se i očekuje od svakog prijavljenog pojedinca da informiše zaposlene u određenom predstavništvu o tome koja opcija njemu u tom momentu više odgovara, a kako bi na osnovu toga dobio sve neophodne informacije o načinu organizacije nastave.

Jednostavno govoreći, klasičan tip edukacije podrazumeva da će predavanja biti organizovana u okviru same poslovnice navedene obrazovne institucije, tako da kandidat treba jednostavno da pronađe poslovnicu koja funkcioniše u mestu njegovog stanovanja, to jest onu, koja mu je u fizičkom smislu najbliža.

Isto tako postoji mogućnost i da kandidati nastavu pohađaju preko računara, odnosno u formi nastave na daljinu. S obzirom na to da u tom slučaju biraju samostalno sa koje lokacije žele predavanja da prate, ipak moraju voditi računa o tome da kvalitet nastave tom prilikom mora biti na zadovoljavajućem nivou. Iz tog razloga se zahteva i da internet veza u okviru izabranog prostora bude stabilna i to za sve vreme trajanja nastave. Svakako će kandidati biti o tome obavešteni na vreme, a podrazumeva se da će ovlašćeno lice konkretne poslovnice da im pruži i sve ostale informacije. Naime, najvažnije je da svako od njih samostalno instalira softver, koji će koristiti da bi mogao bez ikakvih smetnji da pohađa nastavu prema takvom principu. Moramo napomenuti i to da je vrlo važno da posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem, a koja će biti organizovana onlajn bude sprovedena bez apsolutno ikakvih smetnji, pa se iz tog razloga i zahteva da svaki kandidat ispoštuje smernice o postupku instalacije softvera i da vodi računa o odabiru lokacije na kojoj će boraviti, a primarno sa aspekta stabilne veze sa internetom, koja u tom prostoru mora da postoji. Ukoliko se neko ne bude dobro snašao u toku procesa instalacije programa, ima pravo da kontaktira IT sektor konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije, kako bi dobio pomoć stručnjaka. Stvar je u tome da u okviru svake poslovnice postoji i posebno odeljenje u kome su zaposleni stručnjaci, primarno zaduženi za pružanje pomoći polaznicima u tehničkom smislu.

Šta izučava posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem?

Zvaničnim Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara, a što je usklađeno sa članom 55 Zakona o zaštiti od požara Republike Srbije, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 111 / 2009 i broj 20 / 2015 je navedena obaveza da svako lice koje već radi na poslovima zaštite od požara, a prethodno je steklo srednjoškolsko obrazovanje, ima obavezu da pohađa posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara. Takođe je u tom Zakonu, odnosno u Pravilniku navedeno da lice ima obavezu da najkasnije u roku od godinu dana od dana kada zasnuje radni odnos, odnosno kada počne da obavlja poslove zaštite od požara polaže stručni ispit.

U toku uvodnog predavanja će profesor, koji bude vodio posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem da predstavi prisutnima najpre osnovne odredbe Zakona o zaštiti od požara, a zatim i da ih uputi u to kako funkcioniše postupak osposobljavanja svih onih lica, koja rade na poslovima zaštite od požara i koja imaju diplomu srednje škole.

Isto tako će uputiti prisutne i u to kako će biti sproveden stručni ispit, te u zakonske odredbe, odnosno rokove koji su vezani za polaganje.

U članu broj četiri Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara je navedeno da je obaveza svakog lica, koje je pre toga steklo diplomu određene srednje škole, da polaže opšti, specijalistički i praktični deo, pa će i obuka na tome biti bazirana.

A u okviru opšteg dela svaki polaznik ima obavezu da polaže dva predmeta i to opasne materije, požar i eksplozija, kao i predmet normativno uređenje zaštite od požara.

Specijalistički deo ove posebne obuke, a za sve one kandidate koji su pre toga završili srednju školu podrazumeva pet predmeta. U konkretnom Pravilniku je navedeno da su to predmeti sredstva za gašenje požara, vatrogasne sprave i oprema i predmet preventivna zaštita od požara, kao i predmeti stabilni sistemi zaštite od požara i taktika gašenja požara.

U praktičnom delu ove posebne obuke je navedena obaveza da svaki kandidat pokaže da zna da rukuje vatrogasnom i drugom tehničkom, odnosno zaštitnom opremom i sredstvima, kao i da je osposobljen za rad u vatrogasnim jedinicama, te da je u mogućnosti da obavlja samostalno drugi praktični rad koji je vezan za ove poslove.

Nastavni fond je jasno definisan Pravilnikom, pa se podrazumeva da u okviru predmeta iz opšteg dela kandidat ima obavezu da pohađa ukupno 34 časa. Kada je u pitanju specijalistički deo, koji obuhvata posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem, to podrazumeva da će kandidat biti u obavezi da pohađa po 24 časa u okviru predmeta taktika gašenja požara i preventivna zaštita od požara. Za predmet vatrogasne sprave i oprema je predviđen fond od ukupno 36 časova, a 18 časova je predviđeno da kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u okviru specijalističkog dela ove obuke pohađaju predmet sredstva za gašenje od požara.

A kada je u pitanju praktični deo posebne obuke, koji u ovom slučaju polažu isključivo kandidati koji su pre toga stekli srednjoškolsko obrazovanje, obuhvata ukupno 44 časa. Podrazumeva se da će profesor informisati sve prisutne da svako, ko u toku rada bude stekao dodatne kvalifikacije, odnosno viši nivo obrazovanja ima obavezu da položi stručni ispit, ali ovog puta po programu za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem i to u roku od 60 dana od kada bude premešten na radno mesto, koje je uslovljeno višim obrazovanjem.

Naravno da će polaznici saznati i da se provera znanja, odnosno polaganje ispita odnosi na svaki predmet, a tom prilikom svako od njih dobija ocenu da je položio ili da nije položio. Konačan uspeh tokom ovog ispita isključivo imaju pravo da utvrde članovi komisije, a koju će biti u obavezi da formira nadležno ministarstvo po preporuci ministra.

Dobiće prisutni informacije i o tome šta se događa ukoliko ne polože ispit, te će saznati koji su rokovi navedeni za ponovno izlaženje na polaganje.

Zatim je predviđeno nastavnim programom, a prema čijim pravilima će biti organizovan stručni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem da predavač taksativno navede šta će biti obrađeno od gradiva.

Opšti deo programa obuhvata najpre ispit normativno uređenje zaštite od požara, pa će u tom smislu kandidati biti u obavezi da se upoznaju sa trenutno aktuelnim zakonima i pravilnicima, odnosno sa svim onim uredbama koje su na snazi i vezane su za konkretnu temu. Pored ostalog, biće predstavljen Zakon o zaštiti od požara, zatim koje državne institucije imaju nadležnost u primeni odredbi tog zakona. Biće reči i o propisima, koji su doneti upravo na osnovu trenutno važećeg Zakona o zaštiti od požara Republike Srbije.

Naravno da će profesor govoriti i o tome koje mere zaštite od požara moraju biti preduzete u praksi i na koji način, te će objasniti prisutnima i kako se vodi evidencija, odnosno koja dokumenta je u obavezi da obezbedi konkretno pravno lice.

Šta je to inspekcijski pregled u oblasti zaštite od požara i kako on funkcioniše je vrlo važna tema, kojoj će profesor takođe da posveti pažnju.

Između ostalog, predavač je u obavezi i da predstavi kaznene odredbe tog zakona, odnosno da uputi prisutne u to šta je potrebno učiniti kada inspektor za zaštitu od požara utvrdi da je došlo do povreda odredbi ovog Zakona, odnosno da je načinjen prekršaj ili krivično delo.

U okviru ovog predmeta će kandidati da se upoznaju i sa takozvanim upravnim postupkom i sa njegovim osnovnim načelima. Podrazumeva se da će dobiti informacije o tome ko je nadležan tom prilikom, ali i kako bi trebalo da upravni postupak bude pokrenut, zatim koji su rokovi navedeni za izdavanje rešenja, kao i da li je i u kom roku moguće uložiti žalbu i ostale detalje.

Pored već pomenutog predmeta, opšti deo obuhvata i predmet opasne materije, požar i eksplozija. Podrazumeva se da će profesor objasniti tom prilikom i kako su definisane opasne materije, te će uputiti prisutne u to kako su one klasifikovane i koje su osnovne karakteristike određenih klasa opasnih materija. Nakon toga će objasniti prisutnima i koje preventivne mere bi moralo da budu produzete prilikom postupanja sa opasnim materijama. U tom segmentu je predviđeno da posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem usmeri pažnju i na predstavljanje situacija koje se smatraju akcidentima sa opasnim materijom, te da objasne prisutnima kako bi trebalo tada da postupe.

Zatim će profesor govoriti o procesu gorenja, ali i o požarima. A u tom smislu će svaki kandidat saznati kako je definisano gorenje, odnosno požar, te će biti govora o gorivim, odnosno negorivim materijalima, a šta nepotpunim. Isto tako će biti reči i o zapaljivim gasovima i materijama, odnosno o njihovim osnovnim osobinama ukoliko dođe do požara, a predviđeno je programom da kandidati dobiju informacije i o tome kako se dele požari po mestu izbijanja i vremenu, odnosno po veličini, s tim što će profesor upoznati prisutne i sa brojnim pratećim efektima koje požari izazivaju.

Upoznaće se polaznici i sa definicijom takozvane eksplozivne atmosfere i sa definicijom eksplozije, te će saznati i kako se određuje uzročnik požara, odnosno koje su osnovne karakteristike svakoga od njih.

Pošto budu upoznati sa sadržinom predmeta, koje obuhvata opšti deo, prisutni će dobiti informacije i o tome koje predmete sadrži specijalistički program za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem. Najpre će biti obrađen predmet preventivna zaštita od požara, a u okviru koga će pored ostalog detaljno prisutni da budu upoznati sa različitim tehnološkim merama, koje bi trebalo da budu preduzete prilikom zaštite od požara i to na onim objektima, na kojima postoji požarno osetljiva tehnologija. Zatim će biti reči o tome šta se smatra pod građevinskim merama prilikom zaštite od požara, s tim da će polaznici dobiti informacije i o tome kako bi trebalo da budu preduzete propisane mere zaštite od požara, a kada su u pitanju mašinske instalacije za manipulaciju zapaljivim gasovima.

Predviđeno je nastavnim programom da kandidati saznaju i kako bi trebalo postupati kada su u pitanju mašinske instalacije za manipulaciju zapaljivim tečnostima, a zatim će biti govora o tome koje se mere moraju preduzeti prilikom zavarivanja. U okviru ovog predmeta specijalističkog dela, koji obuhvata posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem je predviđeno da kandidati saznaju i kako funkcioniše zaštita od požara, kada su u pitanju mašinski sistemi za ventilaciju, a zatim i na koji način se mere zaštite od požara moraju preduzeti pri zagrevanju objekata. Trebalo bi u okviru tog predmeta da kandidati saznaju i kako funkcioniše zaštita od požara u građevinskim objektima, a na elektroinstalacijama i uređajima, odnosno kako se štite elektro instalacije i uređaji u okviru elektroenergetskih postrojenja. Uz to, profesor će govoriti i o zaštiti elektro instalacija i uređaja u objektima, koji su namenjeni proizvodnji, prometu, korišćenju i skladištenju eksploziva i eksplozivnih materija, odnosno u okviru kojih se vrši proizvodnja, promet i skladištenje zapaljivih gasova i tečnosti.

Drugi predmet sa kojim će biti upoznati svi kandidati, a koji budu pohađali ovu posebnu obuku i imaju prethodno stečeno srednje obrazovanje jeste sredstva za gašenje požara. Predavač će prvo definisati pojam tih sredstava, a zatim će uputiti prisutne i u osnovnu podelu sredstava za gašenje požara i to prema njihovom načinu delovanja. Svakako da se podrazumeva i da će kandidati dobiti informacije o osnovnim karakteristikama i svojstvima tih sredstava.

Isto tako će prisutni saznati i kako uopšteno proces gorenja u toku požara izgleda, odnosno šta do njega dovodi, da bi vrlo jasno profesor uputio prisutne u to na koji način deluju različita sredstva za gašenje požara.

S obzirom na to da je vrlo važno odabrati odgovarajuće sredstvo, koje će biti korišćeno tokom gašenja požara, to podrazumeva da će predavač objasniti polaznicima na koji način prvo mora biti definisana klasa požara, a da bi prema tome bilo odabrano odgovarajuće sredstvo za gašenje. U tom smislu će biti predstavljeno kako funkcioniše voda, odnosno pena i ugljen - dioksid kao adekvatno sredstvo za gašenje požara. Posle toga će profesor objasniti i kako se koristi haloni, zatim inertni gasovi i prah za suvo gašenje požara, a biće predstavljena i druga sredstva, koja u određenim slučajevima mogu da pomognu.

Trebalo bi da posle toga svako, ko bude odlučio da pohađa ovu posebnu obuku bude upoznat i sa vatrogasnom opremom, odnosno sa vatrogasnim spravama. Između ostalog, posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem će obuhvatiti predstavljanje lične zaštitne opreme i zajedničke, odnosno objašnjenje šta sve uključuje oprema za zaštitu od takozvanih agresivnih materija, kao i ona koja se primarno koristi za zaštitu od toplote i plamena.

Zatim će profesor objasniti i koje se sprave koriste za gašenje vodom, penom i uopšteno kada je potrebno lokalizovati požar. Svakako će biti govora i o tome koja se oprema koristi za osvetljenje i za opasne materije, kao i koja je to oprema predviđena za odimljavanje i za spasavanje, s tim da će profesor objasniti i koje se sprave koriste za penjanje, ali i koja oprema mora da bude korišćena za gašenje požara ili sa vode ili iz vazduha.

Izuzetno je značajno da svako, ko bude bio u obavezi da pohađa ovu posebnu obuku, te da polaže kasnije i stručni ispit bude upoznat sa činjenicom koliko je taktika važna kada se pristupa gašenju požara. Baš iz tog razloga će predavač objasniti kako su klasifikovani požari, te zbog čega je važno uzeti u obzir uticaj vetra i vlažnost vazduha, odnosno ostale dodatne informacije da bi bila procenjena dinamika požara. Potom je predviđeno da svaki kandidat bude upoznat i sa najčešće korišćenim taktikama tokom gašenja požara. Naravno da će prisutni biti upućeni i u to zbog čega je važno da u toku gašenja požara budu primenjene sve propisane mere bezbednosti.

Biće govora i o tome kako funkcioniše postupak evakuacije i spašavanja, zatim kako bi trebalo da nastupaju članovi vatrogasnih jedinica. Uz to će polaznici tokom nastave naučiti i kako se postavlja vatrogasna oprema, te na koji način je potrebno vršiti gašenje požara u različitim situacijama. Pored ostalog, svakako ko bude pohađao posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem će naučiti koja taktika mora biti primenjena prilikom gašenja požara u industriji, u zatvorenom prostoru i na elektro postrojenjima, odnosno na sistemima za prenos električne energije, kao i na otvorenom prostoru i na transportnim sredstvima. Naravno da će profesor objasniti polaznicima i kako bi trebalo da bude osmišljena taktika gašenja požara kada su u pitanju materije, koje se teško gase, odnosno kada su otežani uslovi i uopšteno zbog čega je važno da bude dobro kontrolisano kretanje dima u tom slučaju.

Uz to, u okviru ovog predmeta će biti govora i o tome kako se mora ponašati kada je u pitanju požar vezan za opasne materije, a kandidati će naučiti i šta je to takozvana antiteroristička zaštita. Naime, u tom delu će biti upoznati sa brojnim sredstvima i opasnim materijama, koje se koriste u toku terorističkih napada. Ne samo da će biti predstavljena standardna sredsta već i ona koja se smatraju improvizovanim, a predavači će govoriti i o celokupnom toku gašenja požara u slučaju kada je on izazvan podmetanjem standardnih ili improvizovani terorističkih sredstava.

Praktičan deo ove posebne obuke je namenjen isključivo licima, koja su pre toga stekla diplomu srednje škole. Vatrogasne vežbe obuhvataju ukupno 11 segmenata. Prvo i osnovno što će članovi komisije proveriti jeste da li kandidat zna da koristi specijalnu opremu za zaštitu organa za disanje, odnosno da li je upoznat sa time kako funkcioniše rad sa zaštitnim odelima. Potom će biti provereno da li kandidat zna kako se postavlja vatrogasna oprema, odnosno na koji način se koristi oprema za gašenje vodom, te oprema za gašenje penom. Praktičan deo obuhvata i rad sa vatrogasnom pumpom i sa vatrogasnim aparatima i hidrantima, ali i sa uređajima, odnosno sa opremom za crpljenje vode i za penjanje i spašavanje. Završni segment praktičnog dela, koji podrazumeva posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem je vezan za takozvane taktičke vežbe. A to znači da će određeni broj izvršilaca, što sve zavisi od toga koliko prisutnih učestvuje u edukaciji, biti u obavezi da na propisani način ugase požar na automobilu ili na krovu određenog objekta, odnosno u podrumu ili na spratu. Svakako će članovi komisije, to jest nadležno lice uputiti kandidata u to koja je njegova obaveza prilikom izvođenja konkretne taktičke vežbe.

Kada i gde će da bude organizovan posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem?

Najvažnije je da svako fizičko lice, koje odluči da se upozna sa tematikom, kojom se u osnovi posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem bavi, ima na umu da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko varijanti za pohađanje nastave. Upravo iz tog razloga se i zahteva od svakog pojedinačnog polaznika da nadležnima u okviru konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije, a u trenutku zvaničnog prijavljivanja, navede na kojoj će lokaciji časove da pohađa i u skladu sa kojim principom od svih, koji se nalaze u ponudi.

A da bi to mogao da učini, svaki kandidat mora znati da ova edukacija može biti organizovana u formi grupne nastave, potom individualne i poluindividualne. Kada je u pitanju lokacija održavanja časova, konkretna obrazovna institucija nudi dve mogućnosti, uzevši u obzir da je u ponudi kako klasičan vid organizacije časova, tako i nastava koja se sprovodi onlajn, to jest putem računara.

S obzirom na to da se svih pomenutih 5 opcija nalazi u ponudi, a različita pravila organizacije su prisutna i različiti zahtevi i uslovi stavljeni pred svakog pojedinačnog polaznika, to je i logično zbog čega apsolutno svako fizičko lice u trenutku prijavljivanja treba da se između svih tih varijanti i opredeli.

Da bi neko mogao nastavu da pohađa online, on ima obavezu i da obezbedi računar, preko koga će i da prati predavanja. A sledeće što mora učiniti svako, koga interesuje da pohađa online posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem jeste instalacija softvera, a uz čije korišćenje će časove i da pohađa. Još moramo napomenuti i to da veza sa internetom u izabranom prostoru mora da bude sve vreme stabilna, kako bi nastava prema takvom principu bila organizovana uz poštovanje predviđenih pravila. Naravno da se podrazumeva i to da će svaki pojedinačni kandidat od strane nadležnih u okviru određene poslovnice da dobije informacije o postupku instalacije programa, kao i o svim ostalim zahtevima, koji u tom slučaju moraju da budu ispunjeni. Kako sam postupak instalacije ne može da bude smatran zahtevnim, to je sasvim jasno zašto ova obrazovna institucija očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da bez ikakvih problema kroz taj proces prođe. Ali u svakom slučaju je fizičkim licima, koja odluče da nastavu pohađaju putem računara, na raspolaganju i tehnička podrška. Naime, u slučaju da se bilo ko od polaznika ne snađe prilikom praćenja nastave po tom principu ili u toku samog postupka instalacije softvera, ne bi trebalo uopšte da bude zabrinut, jer će se članovi IT odeljenja u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije sasvim sigurno potruditi da mu pomognu apsolutno bilo koji problem u tom slučaju da razreši i to u najkraćem mogućem roku.

Sem toga, ova obrazovna institucija u svakoj svojoj poslovnici može takođe organizovati nastavu i to prema klasičnom principu. Samim tim što na više od 35 lokacija postoje predstavništva institucije organizatora, sasvim je sigurno da će svako ko odluči nastavu da pohađa na klasičan način, biti u prilici da to učini u poslovnici koja se ili nalazi u mestu njegovog stanovanja ili mu je u fizičkom smislu i najbliža.

A nakon što odluči da li će predavanja pohađati na klasičan način ili mu više odgovara princip, koji podrazumeva online nastava, svaki pojedinačni polaznik bi trebalo i da navede nadležnima da li će časove pratiti u društvu još jednog kandidata, potpuno samostalno ili u formi grupne nastave.

Uzevši u obzir da je prisutan i različit princip organizacije, ali isto tako i različit broj osoba, koje u konkretnom slučaju treba posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem da pohađaju, to se podrazumeva da će u trenutku prijavljivanja svaki kandidat o detaljima vezano za organizaciju izabranog tipa nastave precizno da bude obavešten.

Naročito je važno napomenuti da prilikom organizacije individualne i nastave u paru, odnosno takozvane poluindividualne, bivaju primenjena potpuno ista pravila organizacije. Ujedno moramo naglasiti i to da su ta pravila izuzetno fleksibilna i da je data značajna sloboda svakom polazniku, a vezano za donošenje odluke o tome kako će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. Da pojednostavimo sve navedeno - jedan kandidat u slučaju individualne nastave ili dvoje njih, kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije bi trebalo da definišu detalje direktno sa predstavnicima institucije organizatora. Zapravo to znači da će profesor, koji će biti zadužen za vođenje individualne ili poluindividualne nastave, biti u obavezi da zajedno sa jednim kandidatom ili sa dvoje njih, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizira na koji način će predavanja u tom slučaju da budu sprovedena. Naravno da imaju obavezu da se usaglase ne samo oko tačnog datuma početka konkretnog tipa edukacije, već i oko toga u kojim će terminima da budu održani časovi u tom slučaju. S obzirom na to da je zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da oni treba tom prilikom da preciziraju i kako određeni broj časova da bude raspoređen, odnosno kakva će dinamika da bude u tom slučaju poštovana, oni će da odluče i o trajanju ili nastave u paru ili individualne, a koja se često naziva nastava jedan na jedan.

Svakako da fizičko lice može da odluči i predavanja da pohađa na drugačiji način, budući da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem, a koja je namenjena grupi polaznika. Napominjemo da je pravilnikom definisano da ukupno osmoro ljudi tada treba da prisustvuju predavanjima, s tim da je to najveći broj kandidata, kojima je dozvoljeno da pohađaju nastavu u grupi. Minimalan broj polaznika, potrebnih kako za formiranje grupe, tako isto i za početak, odnosno organizaciju nastave na taj način jeste njih četvoro, pa će upravo svaki prijavljeni polaznik da dobije informaciju i o tome da dok se toliko njih ne prijavi u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije, nastava u grupi neće moći ni da bude organizovana. A nakon što pomenuti uslov bude bio ostvaren, to jest pošto zvanično bude formirana grupa od minimum 4 člana, predviđeno je da nadležno lice u toj poslovnici donese odluku o potrebnim detaljima. Na prvom mestu se misli na definisanje datuma početka grupnog tipa edukacije, a podrazumeva se da će ovlašćeni koordinator za nastavu u toj poslovnici biti u obavezi da odluči i o tome u kojim će terminima časovi za članove te glupe da budu organizovani. Sem toga, njegova je obaveza da odredi i kakvim tempom će da bude sproveden onaj broj časova, koji je zvanični nastavnim programom predviđen. Ali da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo naglasiti da koordinator za nastavu nema pravo da donese odluku o tome koliko će ukupno da traje kurs u tom slučaju, jer o tome odlučuju nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije. Zapravo bi trebalo informisati svako fizičko lice da je jedina informacija, koja je ranije dostupna u vezi sa organizacijom nastave u grupi, upravo ona koja se odnosi na njeno trajanje. Svakako taj podatak biva ranije određen i odnosi se na poslovnicu institucije organizatora, koja se nalazi u bilo kom gradu. Uzevši u obzir da su pravila organizacije nastave u grupi izuzetno stroga, to znači da će svaki kandidat biti upoznat sa činjenicom da se ne smeju prihvatiti zahtevi polaznika, a ako postoji potreba da nešto od prethodno definisanog bude izmenjeno.

Potrebno je da napomenemo i to da ova specijalizovana obrazovna institucija može da odgovori na zahteve i vlasnika kompanija, koji imaju želju da određeni broj svojih zaposlenih edukuju u vezi sa tematikom, koju obrađuje posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem. Svakako da će u tom slučaju biti primenjena pravila korporativne nastave, a zahtevi klijenata će, naravno da budu ispoštovani koliko god je to u datom trenutku moguće. Sa ciljem da radnicima određene kompanije bude omogućeno da pohađaju predavanja, ova obrazovna institucija dozvoljava i promenu lokacije njihovog održavanja. A ukoliko u okviru zainteresovanog preduzeća postoji prostor, čije karakteristike mogu u potpunosti da odgovore zahtevima navedene obrazovne institucije, a istovremeno nadležno lice tog preduzeća bude zahtevalo izmenu mesta održavanja nastave, određenom broju zaposlenih će biti omogućeno i da, praktično govoreći, časove na svom radnom mestu pohađaju. Prethodno će nadležno lice te firme dobiti detaljne informacije o tome šta mora da postoji u izabranom prostoru, to jest na koji način bi on trebalo da bude opremljen, pa da bi bila dozvoljena izmena lokacije. Inače će biti primenjena maksimalno slobodna pravila organizacije nastave, što znači da će upravo klijent, to jest nadležno lice u okviru zainteresovane firme biti u obavezi da definiše na koji način će časovi za zaposlene biti organizovani i to direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice navedene specijalizovane obrazovne institucije. Jednostavno, njihova je obaveza da se usaglase prvo oko toga kog datuma bi trebalo da počne nastava namenjena zaposlenima, a potom će biti potrebno i da se dogovore oko termina, u kojima će da budu održana predavanja. Međutim, to nije sve, jer je pravilnikom definisano da bi oni trebalo da se usaglase i oko rasporeda časova, to jest da se dogovore oko toga kakva će dinamika da bude primenjena prilikom sprovođenja nastavnog fonda. A na taj način će precizirati i koliko će ukupno da traje nastava, koju bi trebalo prethodno definisani broj radnika te kompanije da pohađaju. Kada sve to budu odredili, nadležni će biti u obavezi da informišu svakog polaznika pojedinačno kako o datumu početka, tako isto i o lokaciji održavanja časova i o svemu ostalom, što je pre toga precizno definisano.

Koliko traje posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem?

Ukupno je predviđeno da svako, ko bude želeo da pohađa posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem, treba da pohađa ukupno 180 časova.

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford u zvaničnoj ponudi ima čak tri mogućnosti za pohađanje nastave, a tom prilikom se primenjuje nešto drugačiji princip organizacije, to nije moguće da ranije kandidati dobiju informaciju o tacnom trajanju nastave.

Svakako moraju ispuniti zvaničnim programom propisani broj časova, a prilikom pohađanja poluindividualne ili individualne nastave će se oni direktno sa nadležnima dogovoriti o tome na koliko će meseci predviđeni broj časova da bude raspoređen.

Naravno da prilikom organizacije nastave u grupi, nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije imaju obavezu da ranije obaveste svakog kandidata o tome koliko će ukupno biti u obavezi predavanja da pohađaju.

A u slučaju da se javi potreba da bude organizovan posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem u formi korporativne nastave, biće takođe primenjena fleksibilna pravila organizacije. Odlučiće zajedno klijent, to jest ovlašćeno lice konkretnog preduzeća u kome su polaznici zaposleni i predstavnik institucije organizatora u tom slučaju zajedno koliko će nastava za zaposlene da traje, jer je njihova obaveza da definišu dinamiku, u skladu sa kojom će da bude taj broj časova organizovan. Upravo to dalje i znači da će zajedno da preciziraju i koliko bi ukupno korporativni tip nastave trebalo da traje.

Spisak gradova za posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje