Posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem

Trenutno važeći Zakon o zaštiti od požara Republike Srbije, a koji je u “ Službenom glasniku ” broj 111 / 2009 220 / 2015 zvanično objavljen, sa svim aktuelnim izmenama i dopuna u članu broj 55 vrlo jasno navodi da sva lica koja rade na poslovima zaštite od požara imaju obavezu da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara. A nakon što to učine, u propisanom roku su u obavezi i da zvanično polože stručni ispit. U principu konkretni Zakon navodi da je rok za polaganje stručnog ispita godinu dana od trenutka, kada kandidat bude bio raspoređen na radno mesto koje uključuje poslove zaštite od požara.

Uz to, u “ Službenom glasniku ” Republike Srbije broj 92 / 2010 11 / 2011 je navedeno da se posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem organizuje od strane nadležnih pravnih lica, odnosno onih koji imaju propisane dozvole, a uz maksimalno poštovanje Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.

Lica koja su zaposlena na tim poslovima, a imaju pre toga stečen viši nivo obrazovanja, odnosno fakultetsku diplomu, će biti u obavezi da polažu predmete iz opšteg dela i specijalističkog. U okviru opšteg dela ove obuke je predviđeno ukupno dva predmeta, a specijalistički deo podrazumeva pet predmeta.


Nastavnim programom je definisano da u toku opšteg dela posebne obuke svaki kandidat ima obavezu da se upozna sa predmetima normativno uređenje zaštite od požara i opasne materije, požar i eksplozija, te da nakon toga pristupi proveri znanja, to jest polaganju stručnog ispita i to sve u skladu sa odredbama pomentog Pravilnika.

A kada je u pitanju specijalistički deo, koji obuhvata posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem, zastupljeno je pet predmeta i to: sredstva za gašenje požara, preventivna zaštita od požara, taktika gašenja požara, stabilni sistemi zaštite od požara i vatrogasne sprave i oprema.

U zvaničnom nastavnom programu je navedeno da ukupno 34 časa treba da pohađa kandidat nastavu u okviru opšteg dela, odnosno 16 časova za predmet normativno uređenje zaštite od požara i 18 časova za predmet opasne materije, požar i eksplozija.

TESTOVI


Po 30 školskih časova će biti u obavezi svaki kandidat da pohađa u okviru predmeta u specijalističkom delu posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem i to za predmet vatrogasne sprave i oprema, kao i za predmet taktika gašenja požara. Predmet preventivna zaštita od požara obuhvata 40 školskih časova, a 26 će pohađati kandidati u okviru predmeta stabilni sistemi zaštite od požara, dok je za predmet sredstva za gašenje požara namenjeno 20 školskih časova.

Pošto se budu upoznali sa gradivom, biće u obavezi i da pred članovima komisije, a koja je organizovana od strane nadležnog ministarstva, to jest ministra unutrašnjih poslova, pokažu adekvatno znanje. Tokom polaganja ispita će kandidati biti ocenjeni sa “ položio ” ili “ nije položio ”, a na osnovu svih rezultata će članovi te komisije utvrditi da li je kandidat ostvario uslove da stekne potvrdu o položenom specijalistickom ispitu.

Svakako je važno da osobe, koje ispunjavaju propisane uslove i žele da pohađaju posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem izvrše prijavu u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford. A prijava uključuje dostavljanje osnovnih informacija o svakom kandidatu nadležnima u okviru jedne od poslovnica te obrazovne institucije. Dovoljno je da svaki kandidat odluči da li želi prijavu da izvrši elektronski, odnosno preko mejl adrese ili mu u tom trenutku više odgovara opcija ličnog prijavljivanja, te preko telefona. Tada će navesti prvo svoje ime i prezime, a zatim i datum rođenja i broj telefona.

U obavezi je svaki kandidat, koji pre toga bude u skladu sa pravilima izvršio prijavu i da dođe lično u jednu od poslovnica pomenute obrazovne institucije, te da u skladu sa pravilima izvrši upis. A prijava podrazumeva da će dostaviti sva dokumenta, koja je u obavezi da prilikom upisa priloži, te svakako tada mora i da informiše zaposlene u toj poslovnici o tome na koji način želi da pohađa ovu edukaciju. Naravno da će pre toga svako od njih biti informisan o činjenicama posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem može biti organizovana u formi grupne nastave, kada časove treba od četvoro do osmoro ljudi da pohađaju, a postoji mogućnost i da kandidat i izabere opciju da predavanja pohađa u formi nastave u paru ili individualne. Važno je da bude napomenuto i to da se i jedan i drugi i treći tip edukacije mogu pohađati na klasičan način, odnosno u prostorijama odabrane poslovnice institucije organizatora, ali i online.

S obzirom na to da se sve navedene opcije u zvaničnoj ponudi nalaze, a da je u određenim slučajevima različit princip organizacije, to je od naročite važnosti i da kandidat informiše zaposlene u okviru tog predstavništva o tome gde im odgovara da borave dok predavanja traju i na koji način od svih, koji se nalaze u ponudi će oni ovu obuku da pohađaju.

Već smo pomenuli da od četvoro do osmoro ljudi treba časove da prate u slučaju grupne nastave, ali moraju znati svi kandidati da je njihova obaveza da pričekaju formiranje grupe, odnosno da zvanično četiri osobe prijavu u okviru te poslovnice izvrše. U najkraćem mogućem roku posle toga bi trebalo svaki polaznik da dobije informacije kako o datumu početka nastave u grupi, tako isto i o terminima u kojima će biti u obavezi časove da pohađaju. Iako će koordinator za nastavu tom prilikom definisati raspored predavanja, informacije o tome koliko će ukupno da traje ova edukacija će imati polaznici onog trenutka kada se budu prijavili, odnosno upisali, budući da se o tome odlučuje na nivou celokupne institucije organizatora i da taj podatak važi za apsolutno svako predstavništvo na teritoriji Republike Srbije. Ne postoji mogućnost da bilo šta od navedenog bude izmenjeno, a ako neki kandidat to bude zahtevao, jer je zastupljen izuzetno strog princip organizacije.

Mnogo slobodnija pravila će biti primenjena kada kandidat odluči da posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem pohađa samostalno, to jest u okviru individualne nastave ili u društvu još jedne osobe, a u kom slučaju će biti organizovana takozvana poluindividualna nastava. Svakako je tada obaveza svakog prijavljenog polaznika da zajedno sa koordinatorom za nastavu u okviru izabranog predstavništva institucije organizatora i sa profesorom, koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi, dogovori kog datuma će početi konkretni tip edukacije. Takođe je obaveza svakoga od njih da se sa nadležnima usaglasi i oko dinamike sprovođenja časova i oko termina, u kojima bi trebalo da pohađaju predavanja. Svakako će tom prilikom da se usaglase i oko toga koliko bi ukupno konkretni tip edukacije trebalo da traje, zato što će pre toga da se usaglase oko toga na koji način će celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen, to jest na koliko dana ukupno.

Klasičan tip edukacije se odnosi na mogućnost praćenja nastave direktno u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Jednostavno je svakom polazniku, u principu da pronađe predstavništvo, koje se nalazi ili u njegovom gradu ili u blizini, zato što ova obrazovna institucija poslovnice ima na više od 35 lokacija.

Iako ređe, postoji mogućnost i da posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem bude organizovana onlajn, a isključivo po zahtevu polaznika. Svakako tada on mora obezbediti propisane uslove za rad, a koji uključuju najpre kompjuter odgovarajućih performansi, a zatim i za sve vreme trajanja nastave stabilnu vezu sa internetom. Naravno da će o svemu tome biti obavešten svaki kandidat ponaosob, ali će isto tako dobiti informacije i o postupku instalacije softvera. Naime, da bi bez ikakvih smetnji mogao časove na taj način da prati, polaznik mora instalirati i tačno određenu vrstu programa na računar, a pre toga će biti detaljno informisan o tome na koji način je potrebno da to učini. Ako se slučajno ne bude dobro snašao tom prilikom, ima pravo da se obrati nadležnima u samoj poslovnici, a koji su dužni da pružaju tehničku podršku po potrebi. Isto tako, ako budu imali bilo kakve poteškoće za vreme trajanja nastave, svi kandidati bi trebalo da kontaktiraju članove tima za tehničku podršku, koji će im sigurno pomoći da nastali problem reše u što kraćem roku i nastave da pohađaju obuku bez ikakvih smetnji.

Potrebno je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija može odgovoriti adekvatno na zahteve klijenata, odnosno vlasnika ili direktora različitih kompanija, a koji žele da njihovi zaposleni pohađaju ovu posebnu obuku. Važno je da pre toga kontaktiraju predstavnika jedne od poslovnica i sa njim se direktno dogovore oko svih detalja. U principu, nastava tog tipa može biti organizovana po zahtevu i u okviru same kompanije, ali isključivo ukoliko postoje optimalni uslovi za to. Zapravo iznet je zahtev da prostor bude opremljen uz poštovanje aktuelnih pravila institucije organizatora, te se podrazumeva da će o tome biti informisani nadležni u okviru dotičnog preduzeća. Sem toga, potrebno je da se predstavnik te kompanije usaglasi sa predstavnikom institucije organizatora i oko datuma početka nastave, te da definiše sa njim i u kojim će terminima da budu organizovani časovi u tom slučaju. A uz to, u obavezi su da preciziraju i koliko će nastava trajati, uzevši u obzir da je njihova obaveza i da definišu u skladu sa kakvom dinamikom će u konkretnoj situaciji da budu organizovana predavanja. Radnici koji treba da pohađaju ovaj stručni kurs će na vreme da budu informisani o svemu tome i naravno, na propisani način.

Koje teme će obraditi posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem?

Na prvom času, to jest u toku uvodnog predavanja će svako ko bude pohađao posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem dobiti osnovne informacije kako o trenutno važećem Zakonu o zaštiti od požara, a koji je objavljen u “ Službenom glasniku ” Republike Srbije broj 111 / 2009 i broj 20 / 2015, sa posebnim akcentom na član 55 tog zakona, tako isto i o Pravilniku o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara, koji je objavljen u “ Službenom glasniku ” Republike Srbije broj 92 / 2010 i broj 11 / 2011. Svakako da će akcenat biti stavljen na pomenuti Pravilnik, jer je upravo u njemu definisano i koje sve predmete ima obavezu kandidat da polaže, odnosno kako izgleda stručni ispit.

A tom prilikom će profesor informisati kandidate koji su rokovi za polaganje stručnog ispita, te kako se formira komisija za polaganje, a uputiće ih i u sve ostale detalje.

Zatim će im biti predočeno da kandidati sa prethodno stečenim visokim, odnosno fakultetskim obrazovanjem imaju obavezu da polažu opšti deo i specijalistički.

U okviru opšteg dela su zastupljena dva predmeta i to normativno uređenje zaštite od požara i opasne materije, požar i eksplozija.

Kandidati koji zadovoljavaju zadate kriterijume, odnosno prilože odgovarajući dokaz o prethodno stečenom nivou obrazovanja će biti u obavezi u okviru specijalističkog dela da polažu pet predmeta. Tom prilikom će se upoznati sa predmetima preventivna zaštita od požara, sredstva za gašenje požara i stabilni sistemi zaštite od požara, kao i sa predmetom vatrogasne sprave i oprema, te taktika gašenja požara.

Naravno da će profesor, koji će biti zadužen da vodi ovu posebnu obuku informisati sve kandidate i o broju časova, koji su propisani pomenutim Pravilnikom. Tako je predviđeno da svaki kandidat pohađa ukupno 16 časova u okviru predmeta normativno uređenje zaštite od požara, a 18 časova u okviru predmeta opasne materije, požar i eksplozija, a što su predmeti koji su u sklopu opšteg dela ove edukacije.

Isto tako, posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem obuhvata i specijalistički deo u ovom slučaju, a kandidati treba da pohađaju po 30 časova u okviru predmeta vatrogasne sprave i oprema i predmeta taktika gašenja požara, dok je sa 40 školskih časova zastupljen predmet preventivna zaštita od požara. Ukupno je 20 časova u nastavnom programu za predmet sredstva za gašenje požara u okviru specijalističkog dela ove edukacije, a 26 časova će biti u obavezi kandidat da pohađa za predmet stabilni sistemi zaštite od požara.

Nakon toga je predviđeno da profesor uputi polaznike u predmete u okviru opšteg dela programa, tako da će se najpre oni upoznati sa normativnim uređenjem zaštite od požara. Između ostalog, biće im predstavljen kako Zakon o zaštiti od požara Republike Srbije, tako i sve vrste propisa, koji su za njega vezani. Izuzev Pravilnika, biće predstavljene različite uredbe, tako da će kandidati imati priliku da se detaljno sa svim tim dokumentima upoznaju. Potom je predviđeno programom da profesor objasni kako funkcioniše upravni postupak u praksi.

Posle toga će u okviru predmeta opasne materije, požar i eksplozija biti predstavljene najpre definicije svih tih pojmova. Tako će polaznici saznati kako se definišu opasne materije, odnosno procesi gorenja i požari, te će saznati i šta je eksplozija, a šta eksplozivna atmosfera, odnosno koji sve uzročnici požara postoje. Izuzev toga, u tom delu edukacije će profesor govoriti i o klasifikaciji opasnih materija, zatim o načinu postupanja kada dođe do akcidenta sa opasnim materijama. A zatim će prisutni saznati i šta su to gorive, a šta negorive materije, kao i koji su produkti gorenja kako zapaljivih, tako isto i opasnih materija, ali i koje su osnovne osobine požara koji su izazvani tečnim materijama ili gasoviti materijama, te gorivim materijama i zapaljivim metalima. Uz sve to, biće govora i o uslovima koji dovode do stvaranja eksplozivne atmosfere, tako da će kandidati pored ostalog dobiti informacije i o tome kako se karakteriše zona opasnosti, odnosno zona opasnosti 0, zona opasnosti 1 i zona opasnosti 2.

U delu u kome će biti govora o eksploziji će, pored toga saznati i na koji način se dele takozvane zone razaranja i koje su njihove osnovne karakteristike. U završnom delu ovog segmenta obuke će kandidati saznati i koji su to sve izvori paljenja, odnosno šta sve može da dovede do požara.

A u okviru specijalističkog dela je zastupljeno ukupno pet predmeta. Prvi među njima je preventivna zaštita od požara.

Predviđeno je da posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem u tom delu omogući prisutnima da se upoznaju sa osnovnim merama zaštite od požara, a koje su vezane prvenstveno za oblast urbanizma. U tom smislu će profesor objasniti koji sve urbanistički uslovi moraju da budu ostvareni, da bi bio izgrađen bezbedan objekat sa aspekta zaštite od požara. Zatim će biti govora o tehnološkim merama, koje moraju biti tom prilikom preduzete, a posle toga će profesor govoriti o građevinskim merama zaštite od požara. Podrazumeva se da će polaznici ove posebne obuke biti upoznati i sa merama zaštite od požara na mašinskim instalacijama, odnosno na mašinskim instalacijama sistema za ventilaciju i na mašinskim instalacijama za manipulaciju zapaljivim gasovima. Biće im predočeno i koje sve mere zaštite od požara moraju biti preduzete pri zavarivanju, ali i pri zagrevanju objekata.

Poseban segment u okviru ovog predmeta je vezan za mere zaštite od požara, a kada su u pitanjuu elektro instalacije i uređaji. A tom prilikom će profesor govoriti o brojnim merama zaštite od požara, koje moraju biti preduzete na elektroinstalacijama i uređajima kako u objektima za proizvodnju, promet i skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, te u okviru građevinskih objekata, tako isto i u elektroenergetskim postrojenjima, ali i u onim objektima, u kojima se vrši proizvodnja, promet, korišćenje i skladištenje eksploziva i eksplozivnih materija. Podrazumeva se da će u tom delu biti objašnjeno prisutnima i koji su to tehnički propisi, koji moraju biti ispunjeni, a vezani su za elektroinstalacije.

Sledeći predmet sa kojim će se upoznati svako, ko bude odlučio da pohađa posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem jeste sredstva za gašenje požara. Biće upoznati prisutni sa osnovnom definicijom pojma sredstava za gašenje požara, odnosno sa njihovim osnovnim karakteristikama i načinom funkcionisanja. Naravno da će im profesor objasniti i na osnovu čega treba da odluče koje sredstvo treba da izaberu u konkretnoj situaciji, a biće predstavljeno nekoliko njih. Između ostalog, biće reči o vodi, ali i o ugljen dioksidu i peni kao sredstvima za gašenje požara, s tim da će predavač upoznati prisutne i sa time na koji način se koriste aerosoli, zatim prah i haloni, kao i inergen i inertni gasovi kao sredstva za gašenje požara. U završnom delu ovog segmenta posebne obuke će biti govora i o mnogim drugim priručnim sredstvima, koja se u praksi mogu koristiti za gašenje požara.

Koji su to stabilni sistemi zaštite od požara će zatim saznati svaki kandidat. A biće predočene osnovne karakteristike svakoga od njih, te funkcionalna šema njihovog delovanja, kao i u kojim se situacijama koristi koji stabilni sistem zaštite od požara.

Kako funkcionišu različite vatrogasne sprave i oprema za gašenje požara je tema narednog segmenta specijalističkog dela, koji obuhvata posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem. Upoznaće se prisutni sa ličnom zaštitnom opremom, zatim i sa zajedničkom i sa aparatima za gašenje početnih požara. Bće im objašnjeno i koja se zaštitna oprema koristi kada je u pitanju plamen ili toplota. Naravno da će biti govora i o vatrogasnim pumpama, kao i o opremi i spravama za gašenje vodom, ali i o opremi za dobijanje vode iz većih dubina.

Koje se sve sprave za penjanje koriste prilikom gašenja požara će saznati svaki kandidat, a biće upoznat i sa opremom za tehničke intervencije, zatim sa opremom za gašenje penom, kao i sa opremom za spašavanje. Sem toga, u ovom segmentu posebne obuke će biti govora i o opremi koja se koristi za opasne materije,kao i za odimljavanje i za osvetljenje, a dobiće informacije i o tome koja se oprema mora koristiti za gašenje požara na vodi i za gašenje požara iz vazduha.

Potrebno je da bude utvrđena i taktika gašenja požara, a to može biti učinjeno isključivo u skladu sa pravilima. Zato je važno da svaki kandidat bude upoznat prvo sa osnovnom klasifikacijom požara i sa granicom eksplozivnosti, ali i sa mnogim drugim parametrima koji se uzimaju prilikom definisanja taktike gašenja požara. Pored ostalog, naučiće polaznici i koja su osnovna taktička dejstva, te kako bi trebalo da bude rukovođeno akcijama gašenja i spašavanja.

Najpre sa definicijom taktičkih nastupa vatrogasnih jedinica će biti upoznati svi prisutni, a zatim je predviđeno da im posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem omogući upoznavanje sa svakim od njih ponaosob, pa će u tom smislu profesor i objasniti koja je razlika između odvojenih, paralelnih i relejnih, odnosno serijskih i kombinovanih taktičkih nastupa vatrogasnih jedinica.

Naravno da je važno i da sve propisane mere bezbednosti budu preduzete u toku određene intervencije, pa će i o tome govoriti profesor. Naučiće prisutni i kako bi trebalo da bude izvršeno spasavanje, odnosno evakuacija, te na koji način bi trebalo stručnjaci da postave vatrogasnu opremu, a da bi ona mogla da ispuni svoj cilj.

Nakon toga je predviđeno nastavnim programom da kandidati nauče i kako bi trebalo gasiti požar na otvorenom i u zatvorenom prostoru, zatim na elektro postrojenjima i u javnim objektima, kao i na transportnim sredstvima, te u okviru sistema za prenos električne energije. Uz to će objasniti prisutnima i kako bi trebalo ugasiti požar ukoliko su u pitanju materije, koje se teško gase, odnosno ako je reč o otežanim uslovima. Naravno da će polaznici naučiti i kako funkcioniše gašenje požara, a kada je reč o eksplozivnim materijama, zatim gasovima i zapaljivim tečnostima. Završne lekcije programa za ovaj predmet u okviru specijalističkog dela će biti usmerene na predstavljanje takozvane antiterorističke zaštite i pojma sredstava za gašenje požara, odnosno na upoznavanje kandidata sa njihovim osnovnim karakteristikama i načinom funkcionisanja. Naravno da će im profesor objasniti i na osnovu čega treba da odluče koje sredstvo treba da izaberu, a biće predstavljeno nekoliko njih. Između ostalog, biće reči o vodi, ali i ugljen dioksidu i peni, kao sredstvima koja se koriste prilikom gašenja požara. Isto tako će predavač upoznati prisutne i sa time na koji način se kao sredstva za gašenje požara koriste aerosoli, zatim prah i haloni, kao i inergen i inertni gasovi. Posle toga će biti govora i o mnogim drugim priručnim sredstvima, koja se u praksi mogu koristiti za gašenje požara.

Koji su to stabilni sistemi zaštite od požara će zatim saznati svaki kandidat. Biće predočene osnovne karakteristike svakoga od njih, te funkcionalna šema njihovog delovanja, kao i u kojim se situacijama koristi koji stabilni sistem zaštite od požara.

Kako funkcionišu različite vatrogasne sprave i oprema za gašenje požara je tema narednog segmenta specijalističkog dela, koji uključuje posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem. Upoznaće se prisutni sa ličnom zaštitnom opremom, zatim sa zajedničkom i sa aparatima za gašenje početnih požara, a biće im objašnjeno i koja se zaštitna oprema koristi kada je u pitanju plamen ili toplota. Naravno da će biti govora i o vatrogasnim pumpama, kao i o opremi i različitim spravama, koje se koriste za gašenje vodom, ali i o opremi za dobijanje vode iz većih dubina.

Podrazumeva se i da će detaljno polaznicima biti predstavljene različite taktike, koje bi trebalo primenjivati prilikom gašenja požara. Naučiće tom prilikom, između ostalog i na koji način se određuje taktika u kom slučaju, to jest koje parametre treba uzeti u obzir prilikom definisanja.

Gde i u kojim terminima će biti održan posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem?

Isključivo oni kandidati, koji ispunjavaju zahteve trenutno važećeg Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara imaju pravo da izvrše prijavu u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

U principu, posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem može biti organizovana onako kako njima odgovara, ali je vrlo važno da se prilikom prijavljivanja izjasne za jednu od konkretnih opcija.

Izuzev mogućnosti da lično izvrše prijavu, dostupna je i opcija da to učine putem telefona, a svakako postoji mogućnost i da se elektronski prijave za pohađanje ove edukacije, kada je neophodno da na mejl adresu pošalju sve zahtevane informacije.

Sasvim je dovoljno da u prijavi navedu svoje ime i prezime, kao i datum rođenja i naravno da prilože broj telefona za dalji kontakt.

A kada budu vršili upis, biće u obavezi i da, između ostalog dostave dokaz o tome da su zaista stekli fakultetsko obrazovanje, zato što je ova edukacija namenjena upravo takvim kandidatima.

Nakon što budu prema pravilniku pomenute obrazovne institucije izvršili prijavljivanje, biće u obavezi i da se upišu. A upis može da bude izvršen isključivo ukoliko taj kandidat bude bio i lično prisutan. Takođe će od strane nadležnih dobiti sve neophodne informacije o tome koja dokumenta je u obavezi da priloži u tom momentu.

Samim tim što posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem može za pojedinačne polaznike da bude organizovan i online i prema klasičnom principu, to znači da će svaki kandidat biti u obavezi da jednu od tih opcija izabere. Takođe će njegova obaveza biti i odluči o tome da li želi nastavu da pohađa u formi poluindividualne, grupne ili individualne. A kako je toliko varijanti u ponudi, to je i sasvim logično da svaki kandidat ima obavezu prilikom zvaničnog prijavljivanja da se izjasni za jednu od svih ponuđenih opcija, pa će na osnovu toga i biti dodatno informisan.

Poslovnice pomenute obrazovne institucije, koja i organizuje ovu posebnu obuku se nalaze na više od 35 lokacija u celoj našoj zemlji. Naravno da polaznici, kojima odgovara klasičan princip organizacije nastave imaju i veliku mogućnost izbora, pa tako mogu pronaći poslovnicu koja im je najbliža, odnosno koja se nalazi u mestu njihovog stanovanja. A tom prilikom će edukacija biti organizovana na klasičan način, te u svakom slučaju polaznik ima obavezu da izabere da li će nastavu pohađati u grupi, individualno ili u paru.

Svakako da postoji i opcija da nastavu prijavljeni pohađa online, ako mu takav princip organizacije iz nekog razloga više odgovara. Preko sopstvenog računara će u tom slučaju pohađati predavanja, a za to će mu svakako biti neophodan namenski program, koji bi trebalo prethodno i samostalno da instalira. Bitno je da posluša sve smernice, koje će ranije da dobije od nadležnih u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije, a u vezi sa postupkom instalacije softvera. Sem toga, mora imati na umu i da u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije postoji i poseban tim stručnjaka, čija obaveza je da pruže tehničku podršku kandidatima kad je to potrebno. Zato i napominjemo da se oni tim IT stručnjacima mogu obratiti i u toku samo postupka instalacije softvera, ako naiđu na neki problem i naravno ako budu imali bilo kakvo pitanje u vezi sa principom organizacije nastave. Za sve vreme trajanja edukacije onlajn, kandidat mora da osigura kvalitet veze sa internetom, jer bi nastava trebalo da bude organizovana bez ikakvih smetnji.

A nakon što se svako od njih bude odlučio između te dve opcije, biće potrebno i da odluči da li želi klasičan tip edukacije ili nastavu online da pohađa u formi individualne ili mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna edukacija, odnosno takozvana nastava u paru, to jest poluindividualna. Svakako se te tri opcije nalaze u ponudi, pa samim tim i svaki kandidat u momentu prijave treba da odluči koja mu najviše odgovara.

Samostalno će pohađati ovu edukaciju polaznik, koji se opredeli za varijantu praćenja individualne nastave. Tada će se direktno sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa kordinatorom za nastavu, ali i sa stručnjakom, koji bi trebalo individualni tip edukacije da vodi, dogovoriti oko načina organizacije časova. Tačnije, preciziraće sa njim i datum početka i termine u kojima će biti časovi organizovani i to koliko će ukupno da traje posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem u tom slučaju. Da ne bude zabune, određivanje trajanja nastave je uslovljeno time što kandidat ima obavezu da sa pomenutim stručnjacima precizira na koji način će predviđeni broj časova da bude raspoređen, to jest u kom periodu će polaznici predavanja da pohađaju.

A sve to isto će biti primenjeno i kada kandidat odluči da predavanja pohađa u formi poluindividualne nastave. Dvoje njih će u tom slučaju pristupati nastavi, a u obavezi su da sa pomenutim stručnjacima preciziraju i na koji način će biti nastava organizovana, to jest kada će početi, u kojim terminima će biti održani časovi i uopšteno, koliko će trajati.

Ali zato kada je u pitanju posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem, koji će biti organizovan za grupu polaznika, tada je predviđen nešto drugačiji princip organizacije. Odluku o načinu organizacije časova donose isključivo nadležni u okviru konkretne poslovnice, odnosno u okviru celokupne institucije organizatora. Naime, za svaku poslovnicu prethodno biva određeno koliko će nastava u grupi trajati i taj podatak se ni u kom slučaju ne sme menjati, a informacije o tome će kandirati dobiti u momentu kada budu vršili zvanično prijavu. Svakako je važno napomenuti i to da je obaveza svakog člana određene grupe da u potpunosti prihvati ono što koordinator za nastavu bude odredio, jer to ne sme da bude izmenjeno. A on će definisati kog datuma bi trebalo da počne kurs, potom kojim tempom će biti predviđeni nastavni fond sproveden i u kojim terminima će biti održani u tom slučaju časovi. Važno je da budu informisani svi zainteresovani kandidati da nastava namenjena grupi kandidata ne može da bude organizovana u okviru svake poslovnice, već isključivo u onima, u kojima osnovni zahtev bude bio ispunjen. Radi se o tome da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije precizno određeno da od četvoro do osmoro ljudi pohađaju predavanja u tom slučaju, što znači da prvo mora grupa od 4 osobe minimalno da bude formirana u okviru same poslovnice, a kako bi bio ostvaren osnovni zahtev za početak nastave. Najbitnije je da to bude predočeno na vreme svakom pojedinačnom polazniku, jer organizator, u principu nema informaciju o tome kog datuma će nastava početi, pošto će to biti isključivo nakon što konkretni zahtev bude bio ostvaren, to jest pošto minimalan broj kandidata prijavu zvanično budu u toj poslovnici i izvršili.

Inače ova obrazovna institucija nudi mogućnost i organizacije nastave, koju će isključivo zaposleni u okviru ma kog preduzeća da pohađaju. S obzirom na to da posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se u tom slučaju organizuje, podrazumeva primenu pravila korporativne edukacije, to će biti mnogi zahtevi klijenta ispoštovani. A to, ustvari znači, da bi trebalo prvo nadležni u tom preduzeću da navedu sve zahteve koje imaju u vezi sa organizacijom nastave, što podrazumeva da čak mogu izabrati i na kojoj će lokaciji taj broj zaposlenih da pohađaju predavanja. Naime, samo kada je u pitanju korporativna nastava, pomenuta obrazovna institucija će dopustiti izmenu u segmentu, koji je vezan za lokaciju održavanja časova, jer nastava može i u okviru njihovog radnog mesta da bude organizovana. Optimalni uslovi za rad moraju biti tada ispunjeni, što znači da je klijent u obavezi da odabere prostor, čije karakteristike su u potpunosti usklađene sa zahtevima institucije organizatora. Najbitnije je naglasiti to da će klijent u konkretnom slučaju biti u obavezi da osstvari kontakt sa predstavnikom institucije organizatora, pa da sa njime i definiše na koji način će nastava, koja je namenjena zaposlenima da bude organizovana. Zapravo će oni precizirati kog datuma bi korporativna obuka trebalo da počne, a odrediće i u kojim će terminima časovi za taj broj radnika biti organizovani i kakva će dinamika u konkretnoj situaciji da bude poštovana. A zatim će, opet uz maksimalno poštovanje pravilnika navedene obrazovne institucije da informišu sve polaznike o svim tim detaljima.

Koliko je predviđeno da posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem traje?

Da bi pojedinačni polaznik mogao da dobije informaciju o tome koliko će ukupno da traje posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem, neophodno je da se izjasni prilikom prijavljivanja o tome kako želi nastavu da pohađa. A u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se između ostalog nalazi grupna edukacija, zatim ona koja podrazumeva prisustvo jedne osobe i poluindividualna ili nastava u paru.

U svakom slučaju je zvaničnim Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara navedeno da ukupno 180 časova ima obavezu svaki kandidat da pohađa.

A u slučaju organizacijei individualne nastave, taj broj časova će biti raspoređen onako, kako odgovara polazniku. Naime, zastupljen je takav princip organizacije da se omogućuje svakome od njih da u dogovoru sa ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa profesorom, precizira kako će biti taj broj časova raspoređen. U pitanju je fleksibilan princip organizacije nastave, tako da se oni usaglašavanju i oko datuma početka individualne edukacije i oko termina, u kojima bi predavanja trebalo u konkretnom slučaju da budu organizovana.

Prilikom pohađanja poluindividualne nastave bi trebalo dvoje kandidata da prisustvuju predavanjima. A i u tom slučaju će biti primenjen potpuno isti princip organizacije, kao i kada jedno lice treba časove da pohađa. Dakle, tada će dvoje kandidata da se direktno sa predstavnicima navedene obrazovne institucije usaglase oko načina organizacije časova, pa samim tim će i odrediti koliko bi ukupno trebalo da traje posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem.

Kada je u pitanju nastava u grupi, važi potpuno isti broj časova, s tim da će naknadno polaznici dobiti informacije o tome u kom vremenskom periodu će biti u obavezi da ih pohađaju. A u zavisnosti od zahteva i potreba same grupe će biti definisano i na koliko dana će taj broj časova da bude raspoređen.

Ako bude bio iznet zahtev da određeni broj zaposlenih u okviru neke firme pohađaju predavanja, tom prilikom će biti u obavezi upravo nadležno lice te kompanije da definiše koliko bi ukupno nastava trebalo da traje i to u dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora. Svakako je njihova obaveza da se usaglase iako apsolutno svih ostalih detalja, koji su vezani za princip sprovođenja korporativne nastave, pa da o tome informiišu na predviđeni način i svakog polaznika.

Spisak gradova za posebnu obuku i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje