Prevajanje člankov s področja naravoslovnih in družbenih ved

Številni med nami so pozabili definicijo znanosti, čeprav vsi dobro vemo, da obstajajo: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija in številne druge znanstvene discipline. Čeprav definicija sama po sebi ni dovolj, da bi dojeli, kaj vse obsega znanost, poudarjamo, da pod pojmom znanosti na splošno mislimo na vse znanje, ki ga posedujemo, povezano pa je z znanjem o vseh zakonitostih in pojavih, ki se odvijajo v praksi, s tem, da je vsa ta znanja v večini primerov možno preveriti bodisi s pomočjo določenega razmišljanja bodisi praktično, v pogledu različnih poskusov, katerih rezultati jasno kažejo navedene zakonitosti. Seveda, to je samo eden od številnih načinov, ki pojasnjujejo pojem znanosti.Znanost se deli na družbene in naravoslovne vede in tako imenovane posebne, med katere sodita samo logika in matematika. Delitev na naravoslovne in družbene vede je najenostavnejša vseh obstoječih.

Da bi določena veda, štela kot naravoslovna, se mora ukvarjati s preučevanjem vsega tistega, kar je povezano z naravo, toda z ustreznim znanstvenim pristopom, ki je v popolnosti racionalen. Po drugi strani, da bi za določeno vedo lahko rekli, da je družbena, se ta mora ukvarjati s preučevanjem posameznika ali družbe v celoti, z vseh vidikov, ki se nanašajo na njegovo oziroma življenje celotne družbe.


Prevajanje člankov s področja agronomije

Prevajanje člankov s področja agronomije

Glede na to s čim se ukvarja, agronomijo lahko uvrstimo med eno od najbolj aktualnih ved v sodobnem svetu. Poleg tega, da je osredotočena na preučevanje zemljišča, je prav tako usmerjena tudi na njegovo analizo, in sicer z osnovnim ciljem, da se na njem proizvaja hrana, tako za prehrano ljudi kot tudi za živinsko krmo. Razlog, zaradi katerega se uvršča med posebej priljubljene vede v sodobni družbi, tiči v dejstvu, da se agronomija med drugim ukvarja tudi z razvojem tako imenovane organske hrane, medtem ko hkrati raziskuje tudi vpliv proizvodnje hrane in kmetijstva nasploh na celotno okolje.

Več o prevajanju člankov s področja agronomije >>>

Prevajanje člankov s področja astronomije

Prevajanje člankov s področja astronomije

Naziv astronomija izvira iz starogrškega, sestavljen pa je iz dveh besed, ki se dobesedno prevajata kot zvezda in zakon, tako da se termin astronomija prevaja kot zakon o zvezdah. Temelj preučevanja astronomije kot znanosti so vsi tisti objekti, ki so zunaj planeta Zemlje in njene atmosfere, oziroma vsi pojavi, ki se dogajajo na tem področju.

Več o prevajanju člankov s področja astronomije >>>

Prevajanje člankov s področja biofizike

Prevajanje člankov s področja biofizike

Že na podlagi samega naziva te vede lahko sklepamo, da gre za spoj dveh ved oziroma biologije in fizike. Bolj natančna določitev biofizike bi bila, da se ta interdisciplinarna veda ukvarja s preučevanjem vseh segmentov in oblik življenja, z vidika zakonov, ki jih zastopa fizika in v določenih primerih tudi matematika.

Več o prevajanju člankov s področja biofizike >>>

Prevajanje člankov s področja biologije

Prevajanje člankov s področja biologije

V osnovi biologija kot veda obsega celo vrsto različnih znanstvenih disciplin, prevladuje pa mnenje, da je celo edina veda, ki vsebuje toliko število njih. Praktično se ukvarja z raziskovanjem živega sveta, v smislu raziskovanja struktur živih bitij in načina njihovega delovanje kot tudi vedenja in vsega tistega, kar sestavlja življenje na zemlji.

Več o prevajanju člankov s področja biologije >>>

Prevajanje člankov s področja ekonomije

Prevajanje člankov s področja ekonomije

Poleg tega, da se Prevajalski center Akademije Oxford ukvarja tudi s prevajanjem drugih vrst materialov in dokumentov v naši ekipi obstajajo prevajalci, ki so ozko specializirani prav za prevajanje člankov s področja ekonomije, financ in bančništva in imajo za seboj povsem dovolj izkušenj, da tovrstne članke lahko prevedejo iz in v več kot 35 svetovnih jezikov.

Več o prevajanju člankov s področja ekonomije >>>

Prevajanje člankov s področja filozofije

Prevajanje člankov s področja filozofije

Glede na to, da se njen naziv prevaja kot ljubezen do modrosti, filozofijo lahko označimo kot znanost, ki je osredotočena na preučevanje tistih pojavov, ki se tičijo obstoja človeka, njegovega razuma, znanja, kot tudi vseh tistih področij, ki sestavljajo življenje posameznika, in družbe v celoti.

Več o prevajanju člankov s področja filozofije >>>

Prevajanje člankov s področja fizikalne kemije

Prevajanje člankov s področja fizikalne kemije

V nasprotju s splošnim mnenjem, da je veda, poznana kot fizikalna kemija, samo spoj fizike in kemije, je dejstvo, da so v njej pravzaprav združena tudi spoznanja s področja kvantne mehanike in termodinamike kot tudi kinetike, tako da predstavlja svojevrstno interdisciplinarno vedo, katere osnovni cilj je preučevanje materije. To seveda predstavlja samo splošno definicijo fizikalne kemije.

Več o prevajanju člankov s področja fizikalne kemije >>>

Prevajanje člankov s področja fizike

Prevajanje člankov s področja fizike

Morda najpomembnejši segment vsake znanstvene raziskave s področja fizike je njena predstavitev znanstvenim krogom, ki so specializirani za to področje. Da bi to lahko storil na najboljši in najbolj profesionalni način, mora avtor tega znanstvenega projekta najprej pazljivo izbrati znanstveno revijo v kateri bo objavil svoje delo, toda najprej mora v pisani obliki navesti podrobnosti raziskave.

Več o prevajanju člankov s področja fizike >>>

Prevajanje člankov s področja geografije

Prevajanje člankov s področja geografije

Čeprav vemo, da je slovenski izraz za geografijo - zemljepis, je povsem jasno, s čim se ta, po mnenju mnogih strokovnjakov najstarejša veda na svetu, ukvarja. Sam pojem geografija sestavljata dve besedi, prevzeti iz grškega jezika, ki v dobesednem prevodu pomenita: zemlja in pisati oziroma opisovati.

Več o prevajanju člankov s področja geografije >>>

Prevajanje člankov s področja kemije

Prevajanje člankov s področja kemije

Kemija velja za eno od najpomembnejših naravoslovnih ved in kot takšna je povezana z drugimi naravoslovnimi vedami, na prvem mestu s fiziko in matematiko. Ta se tudi danes razvija, veliko število znanstvenikov, ki so specializirani prav za preučevanje kemijskih procesov in reakcij, stalno prihaja do novih spoznanj, ki jih objavljajo v različnih znanstvenih in popularnih člankih s področja kemije. Ne glede na to, v katerem izvornem jeziku se takšni članki objavljajo, se posebej tisti, ki so namenjeni znanstvenim krogom, se ti zelo pogosto prevajajo v druge svetovne jezike, da bi čim večje število znanstvenikov dobilo nove informacije in s tem prispevalo k napredku kemije kot vede.

Več o prevajanju člankov s področja kemije >>>

Prevajanje člankov s področja komunikologije

Prevajanje člankov s področja komunikologije

Ena od najsodobnejših ved je vsekakor tudi komunikologija, ki po splošnih značilnostih sodi v tako imenovane komunikacijske vede. Toda poleg nje obstajajo tudi specifična področja oziroma podskupine teh ved in to na prvem mestu: novinarstvo, množični mediji in odnosi z javnostmi.

Več o prevajanju člankov s področja komunikologije >>>

Prevajanje člankov s področja menedžmenta

Prevajanje člankov s področja menedžmenta

Sam pojem menedžment je opredeljen kot upravljanje v okviru določenega podjetja, ne glede na to, ali gre za upravljanje s posebnimi sektorji v okviru le-tega ali pa za vrhovni menedžment, ki je zbran okoli generalnega direktorja oziroma lastnika tega podjetja.

Več o prevajanju člankov s področja menedžmenta >>>

Prevajanje člankov s področja ved o Zemlji

Prevajanje člankov s področja menedžmenta

Kot edini planet, na katerem obstaja živi svet (za sedaj), Zemlja predstavlja predmet raziskav v okviru številnih ved. Prav iz tega razloga se javlja potreba za združevanjem vseh tistih ved, ki proučujejo določen segment, vezan za njo, pa so se tako razvile tudi tako imenovane vede o Zemlji.

Več o prevajanju člankov s področja ved o Zemlji >>>

Prevajanje člankov s področja pedagogike

Prevajanje člankov s področja pedagogike

Vsekakor je tudi uradno priznana kot veda, toda obstajajo številni spori v zvezi s točnim predmetom njenega preučevanja. Čeprav pedagogika uradno izhaja iz obdobja Stare Grčije, je še naprej prisotno določeno nesoglasje med teoretiki o tem, na čem je primarni fokus nje kot znanosti.

Več o prevajanju člankov s področja pedagogike >>>

Prevajanje člankov s področja političnih ved

Prevajanje člankov s področja političnih ved

Številni med nami zelo pogosto uporabljajo izraz politika, toda pravzaprav malo ljudi ve, kaj politika zares predstavlja. Čeprav je prisotna v življenju vsakega človeka, ne glede na to, ali ga aktualni politični položaj zanima ali ne, se politika opredeljuje kot specifični način družbene dejavnosti, ki ljudem omogoča, "ustvarjajo, ohranjajo, izvajajo, ali spreminjajo pravila, po katerih živijo".

Več o prevajanju člankov s področja političnih ved >>>

Prevajanje dokumentov s področja prava

Prevajanje dokumentov s področja prava

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi prevajalce in sodne tolmače za več kot 35 svetovnih jezikov, tako da boste zagotovo našli prav tistega prevajalca, ki je specializiran za prevajanje člankov s področja prava in to za tisti jezik, ki Vam je potreben. Razume se, da je prevod lahko iz slovenskega v določeni tuji jezik ali pa v obratni smeri, vse v skladu z Vašimi potrebami.

Več o prevajanju člankov s področja prava >>>

Prevajanje člankov s področja psihologije

Prevajanje člankov s področja psihologije

Osnovna naloga te vede je odkrivanje vsega, kar je povezano s psihološkim življenjem posameznika kot tudi skupine, ki ji pripada, oziroma družbe v celoti. Na drugi strani je praktična uporaba psihologije, ki ima za cilj, da na temelju splošno priznanih psiholoških spoznanj in zakonitosti na posreden način pomaga določenemu človeku oziroma skupnosti, katere sestavni del je in neposredno pomaga izboljšati psihično stanje v družbi v celoti.

Več o prevajanju člankov s področja psihologije >>>

Prevajanje člankov s področja sociologije

Prevajanje člankov s področja sociologije

Osnovni predmet preučevanja sociologije kot vede, je družba tako v ožjem kot v širšem smislu. V večini primerov se preučevanje družbe izvaja na ravni praktičnega raziskovanja oziroma tako imenovanega empiričnega raziskovanja. Najpogosteje se kot temeljni cilj te družbene vede navaja želja za doseganjem dobro organizirane družbe in to tako v ožjem kot tudi v širšem oziroma globalnem smislu.

Več o prevajanju člankov s področja sociologije >>>

Med naravoslovne vede med drugim sodijo: biologija, fizika, kemija, fizična kemija ter tako imenovane vede o zemlji, med katere sodijo: geologija, oceanografija, glaciologija, klimatologija, mineralogija in druge, medtem ko med družbene vede poleg zgodovine, antropologije, arheologije, psihologije in sociologije, med drugim sodijo še: teologija, filozofija, ekonomija, pravo, politične vede, pedagogika kot tudi številne druge vede.

Vsak znanstvenik, ne glede na to, za katero od znanstvenih disciplin je specializiran, mora v teku svojega življenja raziskovati in vse svoje znanstvene raziskave in dosežke objavljati v številnih znanstvenih revijah, da na ta način ostalim kolegom in vsem, ki jih to zanima, da možnost, da te raziskave tudi preverijo oziroma ponovijo, da bi preverili resničnost trditve, ki je predstavljena v njegovem članku. Poleg tega ima vsak znanstvenik, ki skrbi za svoj ugled, dolžnost, da na temelju rezultatov eksperimentalnih dokazov, ki jih izvede, zavrne dotedanja dejstva, če je to potrebno. Na ta način govorimo o napredku znanosti, ne glede na to, ali gre za odkritje, povezano z družbenimi ali naravoslovnimi vedami.

V trenutku, ko znanstvenik predstavi rezultate svojih raziskav ali eksperimentov, ti postanejo dostopni tako njegovim kolegom, kot tudi vsem, ki jih to zanima. Prav iz tega razloga je pri člankih s področja družbenih in naravoslovnih ved pomembno, da so dostopni ljudem iz celega sveta, ki želijo slediti najnovejšim raziskavam in spoznanjem iz določenih znanstvenih disciplin. Toda, glede na to, da je jezik znanosti zelo specifičen, je treba prevajanje tovrstnih člankov zaupati osebam, ki so specializirane prav za delo z znanstvenimi članki, da bralec ne bi bil zaveden, saj je pri tovrstnih člankih izjemno pomembno, da je prevod največje kakovosti.

Prav iz tega razloga je v toku prevajanja vsak prevajalec zaposlen v Akademiji Oxford v stalnem stiku z Vami oziroma z osebo, ki je zaslužna za izdelavo Člankov s področja naravoslovnih in družbenih ved, da bi premagali morebitne ovire in rešili vse dvome. Naši prevajalci veliko pozornost posvečajo tudi podrobnostim in slogu pisanja samega dela, spoštujoč ga pri prevajanju iz in v več kot 35 svetovnih jezikov, ki Vam jih trenutno lahko ponudimo.

Dokumente nam boste dostavili osebno ali pa po elektronski pošti, če je to za Vas lažje. Lahko nam jih pošljete tudi po kurirski službi. Pričakujete lahko, da bo prevajanje Člankov s področja naravoslovnih in družbenih ved končano v zelo kratkem roku, ker so naši prevajalci izjemno učinkoviti in z delom začnejo v najkrajšem možnem času po prejemu materiala. Seveda se kljub temu lahko zgodi, da Vam je prevod potreben v časovnem roku, krajšem od ponujenega. Tedaj je zelo pomembno, da nas s tem seznanite, da bi lahko izpolnili Vaše zahteve. Cena tovrstnega prevajanja se razlikuje od običajne.

Kot eno prevajalsko stran razumemo besedilno vsebino, ki jo skupaj s presledki sestavlja skupno 1 650 znakov.

Prevod Člankov s področja naravoslovnih in družbenih ved Vam dostavljamo po kurirski službi, toda stroški pošiljanja se posebej zaračunavajo, glede na to, da niso vračunani v ceno prevajanja. Prevedene dokumente prav tako lahko prevzamete tudi osebno v poslovalnici Akademije Oxford v Kopru.

Na voljo smo za vsa Vaša vprašanja, ki se nanašajo na prevajanje Člankov s področja naravoslovnih in družbenih ved!

Prevajanje

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!