Kurs i obuka - Izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji

Svi poslovni ljudi teže da poboljšaju kvalitet svog poslovnog imidža, odnosno kvalitet ličnog, a zatim i poslovanja celokupnog preduzeća, u kome su zaposleni na bilo kojoj radnoj poziciji. Ali u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji svakako postoje određene zamke, koje bi trebalo prvo ljudi da upoznaju, da bi zaista mogli i da ih izbegnu. Upravo u tome i jeste cilj ove specijalizovane edukacije, koja će ponuditi polaznicima mogućnost da kroz primere na prvom mestu razumeju šta je potrebno da učine, kako bi komunikaciju i sa poslovnim saradnicima i sa nadležnima podigli na značajno viši nivo.

Na samom početku moramo napomenuti da će specijalizovani seminar - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji biti organizovan kako za fizička lica, tako isto i za zaposlene u kompanijama.

Kada je u pitanju korporativni vid edukacije, biće dozvoljeno klijentu da se direktno sa nadležnim licem jedne od poslovnica samostalno dogovori kako oko načina organizacije časova, tako isto i oko svih detalja koji su vezani za mesto, na kome će polaznici predavanja da pohađaju. Moramo odmah da razjasnimo da do izmene lokacije održavanja nastave može doći isključivo ukoliko prostor u okviru samog preduzeća bude bio opremljen prema pravilima. Sve informacije o tome šta mora da postoji u izabranom prostoru će klijent da dobije blagovremeno od nadležnih, a jedino ako sve to obezbedi, biće dozvoljena izmena u tom segmentu. Svakako će se klijent i organizator dogovoriti i oko svih ostalih detalja, a na prvom se mestu misli na definisanje datuma početka edukacije za zaposlene. A posle toga je potrebno da se oni dogovore i oko toga u kojim će terminima biti organizovan korporativni kurs i obuka - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji, kao i kojim tempom će programom predviđeni broj časova da bude sproveden u tom slučaju. Na taj način će oni precizno definisati i koliko bi ukupno nastava namenjena zaposlenima u nekom preduzeću trebalo da traje. Sve to će zatim biti saopšteno polaznicima, to jest tačno određenom broju zaposlenih u tom preduzeću.


Nešto se drugačija pravila organizacije primenjuju kada je u pitanju edukacija namenjena fizičkim licima. Naime, ponudom je obuhvaćen individualni, grupni i poluindividualni tip nastave, s tim da se sva tri tipa edukacije mogu organizovati i na klasičan način, ali i putem računara, to jest online.

Svakako pre nego što se između svih pomenutih opcija opredeli, svaki kandidat je u obavezi da se prijavi za pohađanje nastave. A u tom slučaju se od njega zahteva da dostavi osnovne informacije o sebi, koje moraju uključivati prezime i ime, potom datum rođenja i broj telefona za kontakt. Pored toga što ima mogućnost da te podatke pošalje na zvaničnu mejl adresu, neophodno je napomenuti i da postoji mogućnost ličnog prijavljivanja u okviru odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije, kao i preko telefona.

Pošto bude izvršio prijavu, odnosno dostavio zahtevane podatke, svaki polaznik će biti u obavezi i da ispoštuje pravilo u vezi sa upisivanjem. Naime, upisivanje sme da bude izvršeno isključivo ako polaznik bude u toj poslovnici bio i lično prisutan. Naravno da će to biti svakome od njih napomenuto, te se podrazumeva i da će dobiti jasne informacije o tome koja dokumenta ima obavezu da dostavi u momentu upisa.

TESTOVI


Nastava može biti organizovana i u poslovnicama pomenute institucije i putem računara, tako da praktično rečeno svaki polaznik bira i na kojoj lokaciji će specijalizovani seminar - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji da pohađa.

Na više od 30 lokacija se nalaze predstavništva institucije organizatora. Svakako da bi polaznik trebalo da odabere u kojoj od poslovnica želi nastavu da pohađa.

Dostupna je i mogućnost pohađanja predavanja putem računara. Podrazumeva se da sopstveni uređaj koristi polaznik u tom slučaju, a njegova je obaveza da u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije izvrši i instalaciju namenskog programa. Sve informacije o postupku instalacije tog softvera će biti na raspolaganju na vreme polaznicima, a od njih se očekuje da kroz celokupan proces prođu potpuno samostalno. Najbitnije je da budu informisani da u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. Ako ima bilo kakav problem u toku postupka instalacije programa ili za vreme trajanja nastave, polaznici ih mogu kontaktirati i od njih zatražiti razrešenje iskrslog problema. Važno je da kvalitet veze sa internetom bude na zahtevanom nivou, da bi online obuka i kurs - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji bila organizovana bez ikakvih poteškoća.

Neophodno je i da svaki polaznik odluči da li želi časove da pohađa individualno, u grupi ili mu najviše odgovara poluindividualni tip nastave. A nakon što bude tu odluku saopštio nadležnima, dobiće i sve neophodne informacije o detaljima.

Grupna edukacija uključuje prisustvo većeg broja ljudi, s tim što je precizno određeno od strane institucije organizatora da od četvoro do osmoro ljudi najviše tada treba predavanja da pohađaju. Upravo iz tog razloga i jeste navedeno da minimalan broj kandidata treba prijavu da izvrše, kako bi bila oformljena grupa i da bi bila otvorena mogućnost da nastava na taj način bude organizovana u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Najbitnije je da sa tom informacijom budu polaznici upoznati, kako bi razumeli zašto je neophodno pričekati dok grupa ne bude oformljena. Posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu u toj poslovnici da odredi kog datuma će početi edukacija i u kojim će terminima časovi da budu organizovani. Sem toga, njegova je obaveza da odluči i kako će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen, s tim da će informaciju o trajanju nastave u grupi dobiti svaki polaznik u trenutku prijavljivanja, to jest kada bude bio vršen upis. Svakako, ono što ovlašćeno lice u tom slučaju bude definisalo po zahtevu polaznika ne sme biti izmenjeno, pa će to naravno svakome od njih i da bude napomenuto.

Drugačija i znatno slobodnija pravila važe kada se organizuje poluindividualna obuka i kurs - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji. A inače se nastava u paru organizuje prema istovetnom principu kao i edukacija koju bi trebalo jedna osoba da pohađa, to jest individualna. Tada će se ili dvoje kandidata ili samo jedan dogovarati o detaljima vezano za organizaciju nastave zajedno sa nadležnim predavačem i sa koordinatoromm konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije. Neophodno je da se oni dogovore prvo oko datuma početka, a potom i oko detalja u vezi sa terminima održavanja časova i njihovim rasporedom. Kako je prema pravilniku predviđeno da preciziraju i dinamiku, u skladu sa kojom će biti sprovedeni časovi u tom slučaju, to će oni zajedno doneti odluku i o trajanju takozvane nastave „jedan na jedan“ i nastave u paru, odnosno individualne i poluindividualne.

s

Kojim temama će da se bavi specijalizovani seminar - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji?

Umeće komunikacije nije nimalo jednostavno, a posebno u poslovnom okruženju. Vrlo često se događa da se javljaju različite neprijatnosti, a koje bi definitivno trebalo izbeći na najbolji mogući način. Takvim situacijama će se upravo na prvom mestu i baviti specijalizovani kurs i obuka - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji.

Programom ove stručne edukacije je predviđeno da profesori treba fokus nastave da usmere na predstavljanje primera. A nakon što budu odgovarajuće primeri iz realnog života oni predstavili prisutnima, svi bi trebalo da uzmu učešće u diskusiji o tome.

Dokazano je da će na taj način kandidati mnogo lakše naučiti da prepoznaju situacije u kojima se nalaze zamke u komunikaciji, te će sasvim sigurno u svom budućem poslovanju i znati kako da ih izbegnu.

Zapravo je cilj, koji ima pred sobom specijalizovana obuka da omogući zainteresovanima da vrlo lako prepoznaju sve potencijalno neprijatne situacije u komunikaciji, te da ih na najbolji mogući način i izbegnu. Upravo iz tog razloga je u nastavnom programu akcenat i stavljen na predstavljanje primera, odnosno situacija iz realnog života.

A isto tako se podrazumeva da će kandidati saznati i koje su to neprijatne situacije, na koje mogu da naiđu ukoliko su njihovi poslovni partneri iz neke druge zemlje.

Pored svega pomenutog je pravilnikom predviđeno da specijalizovana obka i kurs - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji obradi i teme, koje su vezane za ponašanje poslovnih ljudi za vreme sastanaka, odnosno kada je u pitanju telefonska komunikacije sa poslovnim partnerima i direktna.

Inače je ova edukacija osmišljena kao interaktivna, tako da u bilo kom trenutku polaznik ima i mogućnost i pravo da upita predavača sve što smatra neophodnim, da bi tematika ove edukacije na najbolji način bila obrađena.

Na kom mestu će biti organizovan stručni kurs i obuka - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji i u kojim terminima?

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi kako specijalizovana obuka i kurs - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji za pojedinačne polaznike, isto tako i nastava namenjena zaposlenima u preduzećima.

Svakako da postoje određena odstupanja u vezi sa organizacijom jednog i drugog tipa edukacije, a o tome će zainteresovani na vreme da budu informisani.

Kada je u pitanju edukacija namenjena zaposlenima u bilo kojoj kompaniji, primenjuju se prilično fleksibilna pravila organizacije. Nadležni u toj kompaniji bi trebalo da se direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica pomenute institucije dogovore oko svih detalja, koji se tiču organizacije nastave. Na prvom mestu će precizirati gde više odgovara zaposlenima časove da pohađaju, jer samo tom prilikom organizator može dozvoliti izmenu u vezi sa time. Naime, ako u okviru samog preduzeća postoji prostorija, koja ima tačno definisane karakteristike i koja je opremljena u skladu sa pravilima, nastava za zaposlene može i tu biti organizovana. Naročito je važno da se oni zajedno dogovore i oko datuma početka edukacije, kao i oko toga u kojim će terminima zaposleni časove da pohađaju. Pravilnikom je definisano i da moraju da se dogovore oko rasporeda predavanja, to jest da se usaglase oko toga kakvom će dinamikom biti organizovan predviđeni broj časova, pa će na taj način da se dogovore i oko trajanja edukacije namenjene zaposlenima. Svi koji treba nastavu da pohađaju će na propisani način o tome i da budu informisani, odmah posle postignutog dogovora.

Pojedinačni polaznici treba da izaberu gde žele nastavu da pohađaju, odnosno gde im odgovara da borave dok predavanja traju i koji tip edukacije žele da prate. Zato i naglašavamo da će specijalizovani seminar - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji po zahtevu biti organizovan ili online ili na klasičan način, a da za oba tipa nastave važi pravilo da može biti održan za grupu polaznika, zatim za dvoje kandidata u isto vreme i za samo jednu osobu. Stvar je u tome da i klasična i online edukacija mogu biti organizovane u formi poluindividualne nastave, zatim individualne i grupne.

Shodno pravilniku institucije organizatora je predviđeno da svaki polaznik prilikom prijavljivanja treba da navede za koju se opciju od ponuđenih odlučio, a kako bi blagovremeno dobio sve potrebne informacije o načinu organizacije časova, odnosno o tome koje obaveze mora da ispoštuje u konkretnom slučaju.

Osnovna razlika između grupne, poluindividualne i individualne edukacije se ogleda u broju osoba, koje treba da pohađaju predavanja. A sem toga, primarno se razlikuje način organizacije nastave u grupi, sa jedne strane i sa druge poluindividualne, odnosno individualne.

Definisano je pravilnikom navedene institucije da najmanje četvoro ljudi, a najviše osmoro treba da bude prisutno prilikom organizacije grupne edukacije. A predviđeno je takođe i da specijalizovani kurs i obuka - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji u tom slučaju počinje tek nakon što najmanje četiri osobe u tom predstavništvu prijavu izvrše. Zato se i očekuje strpljenje od svakog polaznika, jer se praktično i ne zna tačno kog datuma će edukacija početi. Ustvari tek pošto najmanje 4 osobe prijavu budu izvršile, grupa će biti zvanično oformljena i koordinator za nastavu će precizirati na koji način će u tom slučaju časovi da budu organizovani. Praktično rečeno, on tada ima obavezu da odluči ne samo o detaljima vezano za datum početka edukacije u grupi, nego i o dinamici sprovođenja časova i svakako o terminima, u kojima će biti organizovana predavanja. A ono o čemu on ne donosi odluku u tom trenutku jeste trajanje nastave, jer o tome nadležni u pomenutoj obrazovnoj instituciji odlučuju ranije. Upravo je ta infomacija svakom kandidatu u trenutku prijavljivanja na raspolaganju.

Dostupna je mogućnost i da pojedinačni polaznici časove pohađaju potpuno samostalno, kao i uz još jednog kandidata, jer se u ponudi nalaze i individualna i poluindividualna nastava. Potpuno se ista pravila organizacije u tom slučaju primenjuju, a ona su ujedno i prilično slobodna. Potrebno je da ili jedan kandidat ili njih dvoje, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna nastava, preciziraju sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa profesorom, na koji način će biti organizovani časovi tačno. A to znači da će oni biti u obavezi da se dogovore kako oko datuma početka edukacije, isto tako i oko termina u kojima će časovi biti organizovani i oko rasporeda predavanja. Uzevši u obzir da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da oni zajedno dogovore i dinamiku, u skladu sa kojom će časovi biti organizovani, to je vrlo važno napomenuti i da će na taj način moći da se usaglase oko trajanja edukacije, koju budu izabrali da pohađaju.

Za sva tri tipa nastave je predviđeno da mogu biti organizovane i prema klasičnom principu i putem interneta, odnosno računara. Baš zato jeste iznet zahtev da svaki kandidat u trenutku zvaničnog prijavljivanja i upisivanja navede da li će nastavu pohađati u poslovnicama pomenute institucije ili će to da učini preko interneta.

Inače se klasičan tip edukacije organizuje širom naše zemlje, uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija ima poslovnice na više od 30 lokacija.

A sa kog mesta želi da pohađa specijalizovani seminar - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji će izabrati svaki kandidat, koji odluči da putem računara pristupa predavanjima. Naravno da će biti u obavezi da tada instalira tačno određenu vrstu programa, jer je to predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije. Prethodno će nadležni u samoj poslovnici da obaveste svakog polaznika o tome na koji način treba da izvrši instalaciju konkretnog programa, a da bi mu taj postupak maksimalno bio olakšan. Najbitnije je da obezbedi propisane uslove za rad, što znači da stabilna internet veza mora da postoji na lokaciji, na kojoj bude želeo da boravi za vreme trajanja časova. U slučaju da polaznik naiđe na neki problem ili ne uspe samostalno da instalira konkretni program, treba da kontaktira nadležne u IT sektoru odabrane poslovnice i da ih zamoli za stručnu pomoć. Stvar je u tome da odeljenje tehničke podrške postoji u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, te se podrazumeva da će ti stručnjaci izaći u susret svakom polazniku, koji naiđe na neku poteškoću u bilo kom trenutku.

Koliko će da traje specijalizovana obuka i kurs - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji?

Samim tim što je ponudom obuhvaćeno nekoliko mogućnosti vezano za organizaciju nastave, to podrazumeva da nakon odluke o tome kako želi da pohađa nastavu, svaki kandidat dobija i informaciju o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji.

Odmah da napomenemo da isključivo kada se opredeli za varijantu da nastavu pohađa u grupi, svaki polaznik prethodno dobija informaciju o tome da će biti u obavezi jedan mesec predavanja da pohađa. Ali će posle formiranja grupe od minimum 4 člana u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford on dobiti precizne informacije i o tome kako bi trebalo 15 časova, koliko ih ima u zvaničnom programu, u tom slučaju da bude raspoređeno. Napominjemo da dinamika sprovođenja predavanja zavisi od poslovnice do poslovnice.

A ponudom je obuhvaćena i poluindividualna ili takozvana nastava u paru i ona, koju pohađa samo jedan kandidat. Obe se organizuju prema potpuno istim pravilima, a koja se značajno razlikuju od pravila koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi. Da pojednostavimo, navedena je obaveza da se svaki kandidat direktno sa ovlašćenim licem izabranog predstavništva, odnosno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom, mora u tom slučaju dogovoriti kako oko rasporeda predavanja, tako isto i oko datuma početka poluindividualne ili individualne nastave. Podrazumeva se da će oni precizirati i u kojim terminima će u tom slučaju da budu organizovani časovi. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da će informaciju o tome koliko će trajati poluindividualni ili individualni seminar - izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji svaki kandidati imati tek posle tog dogovora.

Gotovo sasvim ista pravila se primenjuju i kada postoji potreba da bude organizovan korporativni kurs. Samim tim što u tom slučaju određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji treba časove da pohađaju, predviđeno je pravilnikom pomenute obrazovne institucije da se nadležno lice te kompanije mora dogovoriti direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora o svemu. Pored ostalog, oni će definisati i raspored predavanja, odnosno usaglasiće se oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni broj časova da bude raspoređen. Na taj način će se usaglasiti i oko trajanja korporativnog tipa nastave, pa će zatim u skladu sa pravilima obavestiti i sve polaznike.

Spisak gradova za kurs i obuku "Izbegnite zamke u poslovnoj komunikaciji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje