Stručni kursevi i obuke - Menadžment, organizacija rada i poslovne veštine

Kako je u današnje vreme sve više zaposlenih koji nisu motivisani za izvršenje svojih radnih obaveza iz različitih razloga, to je i jasan razlog zbog čega se organizuje obuka i kurs - kako da motivišete zaposlene, a koji bi svakako trebalo da primarno pohađaju zaposleni u menadžmentu različitih kompanija i to najpre oni koji su zaduženi za zapošljavanje, to jest za odabir kadrova.

Dobro je poznato da je u mnogobrojnim kompanijama način organizacije poslovanja takav da uključuje timove ljudi specijalizovanih za ispunjenje određenih radnih zadataka. Međutim, ono što predstavlja prepreku u napretku njihovog poslovanja jeste činjenica da mnogi ljudi koji su zaduženi za organizaciju timova nemaju dovoljno stručnih znanja o tome kako se treba ponašati u tom slučaju, to jest nisu u potpunosti ovladali znanjima koja se odnose na način funkcionisanja rada u timu, a sa ciljem da se poslovanje određene kompanije u velikoj meri poboljša.

Sa ciljem da priušti svakome ko je zainteresovan da unapredi stečene veštine poslovne komunikacije je osmišljena obuka i kurs - veštine poslovne komunikacije, ali isto tako nastavu može da pohađa i neko ko nije upoznat sa načinom komuniciranja u poslovnom svetu, jer će se iskusni predavači potruditi da i takvim polaznicima omoguće da njihova veština poslovnog komuniciranja bude na prvom mestu efikasna, a samim tim i uspešna.

Jednodnevna obuka i kurs za merenje zadovoljstva korisnika usluga je namenjena usavršavanju zaposlenih, a kako bi naučili da primenjuju različite alate koji se koriste za procenu zadovoljstva korisnika usluga, stim da će svakako biti reči i o postupku merenja zadovoljstva kupaca određenih proizvoda, te će tako i svi polaznici steći dovoljno znanja koja će sasvim sigurno da unaprede i kvalitet njihovog ličnog učinka, ali i kvalitet poslovanja one firme u kojoj su zaposleni.

Iako je kurs i obuka za sprovođenje dobre prakse u rukovođenju timovima za prodaju primarno namenjena menadžerima prodaje koji rukovode određenim brojem ljudi u sklopu neke kompanije, činjenica je da svako ko želi da savlada konkretna znanja ima pravo da pristupi pohađanju, čak i ako u trenutku upisa nije zadužen za taj posao.

U toku dva dana, koliko je predviđeno da obuka i kurs za planiranje proizvodnje traje, svaki polaznik će imati prilike da se upozna sa osnovnim alatima koji su namenjeni za što bolje planiranje proizvodnog procesa.

Sa puno pažnje osmišljena obuka i kurs - osnove koučinga je namenjena svakome ko je u određenoj kompaniji zadužen za upravljanje timom, to jest onim osobama koje su zaposlene na radnoj poziciji HR menadžera, ali i svima koji žele da se upoznaju sa osnovama takozvanog koučinga, a kako bi ta znanja primenjivali i u poslovnoj sferi, ali i u svakodnevnom životu.

Primarno je obuka i kurs - osnove socijalnog preduzetništva namenjena osobama koje imaju izuzetno dobro razvijene menadžerske sposobnosti, te poseduju i određeni nivo radnog iskustva u oblasti menadžmenta u preduzećima različite strukture, te žele da se specijalizuju za rad u okviru socijalnog preduzetništva, te su naročito zainteresovani da se upoznaju sa time na koji način socijalno preduzetništvo funkcioniše u neprofitnim, kao i u okviru nevladinih organizacija.

Svakome ko ima određeni nivo iskustva u menadžerskim poslovima, ali i onim osobama koje žele da se specijalizuju za ovaj posao i nauče na koji način mogu da jedno međunarodno preduzeće vode, a kako bi ono što uspešnije poslovalo je namenjen specijalizovani kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća.

Koliko je strategijski menadžment, ali i marketing važan u savremenom poslovanju, sasvim jasno pokazuje i činjenica da svaka kompanija koja odlično posluje i želi da to čini još bolje, ima stručnjaka koji je upravo za te oblasti specijalizovan.

Sa apsolutno svim obavezama koje ima osoba zaposlena na radnom mestu kreditni menadžer će svaki polaznik ovog kursa da se upozna i to na najbolji mogući način, budući da ovaj kurs vode stručnjaci koji su stekli praktično iskustvo na ovom radnom mestu.

Da bi neko mogao da upravlja finansijama u kompaniji različite strukture, neophodno je da bude upoznat sa svim pravilima koja u okviru finansijskog menadžmenta moraju da budu primenjivana.

Strategijski menadžment je vrlo važan segment poslovanja pravnih lica u savremenom svetu, tako da je i neophodno da kompanija koja nastoji da prosperira u svojoj oblasti poslovanja zaposli i onu osobu koja je specijalizovana za strategijski menadžment.

Sa osnovama kako korporativnog menadžmenta, tako i strateškog planiranja bi trebalo da se upozna svaka osoba koja je zainteresovana za ovu vrstu edukacije, a naša je obaveza da napomenemo da se kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje može pohađati ili u našim poslovnicama ili preko interneta.

Kako oblast poslovanja neprekidno napreduje, to se i u kreiranju poslovnih modela može naići na mnogobrojne novine, a jedna od njih je i predmet specijalizovane edukacije koju Obrazovni centar Akademije Oxford ima u svojoj ponudi.

Jedan od najčešće pominjanih oblika menadžmenta u savremenom svetu je svakako takozvani urbani menadžment, koji se primarno vezuje za savladavanje različitih metoda koje se primenjuju za uređenje i unapređivanje urbanih sistema, odnosno za postupak urbanog razvoja.

Zanimanje koje je poznato kao retail manager, odnosno menadžer maloprodaje je u sadašnjem trenutku jedno od izuzetno traženih na tržištu rada u našoj zemlji, a obuka i kurs za menadžera u maloprodaji je osmišljena tako da pruža mogućnost apsolutno svakome ko to želi, da se za njega specijalizuje, te da stekne zvanično priznat sertifikat.

Jedan od najnovijih alata koji se uvodi u poslovanje sa ciljem njegovog poboljšanja svakako je i vođenje takozvanih godišnjih razgovora, a u pitanju je specifičan način komunikacije između zaposlenih i njihovih nadređenih, koji ima za cilj na prvom mestu da utiče na kvalitet poslovanja, budući da posredno ima uticaja i na Total Quality Management (TQM).

Glavni cilj koji obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom ima jeste da polaznike upozna sa važnošću pravilnog upravljanja distribucijom, ali i sa načinom na koji se vođenje distribucije odražava na kvalitet poslovanja.

Sasvim očekivano, budući da je u ponudi ne samo online i klasična vrsta nastave, već i poluindividualna, grupna i individualna obuka i kurs - osnove situacionog rukovođenja, to i termini i dinamika, ali i mesto održavanja, kao i datum početka se razlikuju kod ponuđenih tipova edukacija.

Podrazumeva se da je specijalizovani kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji osmišljena na prvom mestu za sve one osobe koje su u okviru određenih kompanija zadužene za rukovođenje procesom proizvodnje, odnosno za svakoga ko je zadužen da nadgleda pomenuti proces.

Sa osnovnim ciljem da osobama koje su inače već zaposlene u okviru diplomatskog predstavništva bilo koje zemlje, odnosno onima koji obavljaju poslove u nekoj organizaciji međunarodnog tipa, ali i svima koji imaju želju da nauče kako funkcioniše diplomatski protokol.

Profesionalni analitičari su na prvom mestu svrstani u ciljnu grupu kandidata kojima je namenjena obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining), a naravno edukaciju može da prati i svako ko ima želju da se sa ovom vrstom analize upozna na pravi način.

Sa obzirom na to da je u pitanju prilično nov pojam, a koji je sve češće zastupljen u poslovanju, ističemo da je obuka i kurs za Gamification u poslovanju namenjen apsolutno svakome ko želi da se sa njim upozna i to na najbolji mogući način.

Specijalna vrsta menadžmenta koja je namenjena poboljšanju rada pojedinačnih stručnjaka sa ciljem da to utiče na bolje poslovanje i određene kompanije, je poznata kao dinamički menadžment. Stručnjaci koji su uspeli da usavrše pravila vezana za način njegovog funkcionisanja su se potrudili da osmisle obuku, koju Obrazovni centar Akademije Oxford ima u ponudi za sve zainteresovane.

Da bi bilo dozvoljeno zainteresovanima da pohađaju specijalizovani seminar za menadžera fondova Evropske Unije, neophodno je da poseduju dokaz o nivou poznavanja engleskog jezika, a podrazumeva se da će im sve dodatne informacije o tome biti na raspolaganju u jednoj od poslovnica organizatora.

Nikakva naročita predznanja nisu potrebna nekome ko želi da pohađa stručni seminar - kako da uspešno vodite kozmetički salon, a nastava se u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje tokom cele godine i to prema prethodnom tačno definisano nastavnom planu i programu.

Izuzev direktora u firmi, odnosno njihovih ovlašćenih predstavnika, konkretnu edukaciju bi trebalo da pohađaju i osobe, zaposlene na menadžerskim pozicijama, a primarno rukovodioci odeljenja ljudskih resursa.

Sa navedenom tematikom bi trebalo primarno da se upoznaju detaljno svi oni, koji posluju sa nekretninama, a bez obzira da li poseduju svoju agenciju za promet nepokretnosti ili su u nekoj od njih zaposleni.

Trebalo bi da je odmah jasno kome je namenjena ova edukacija, s tim što moramo napomenuti da izuzev zaposlenih na ovoj radnoj poziciji, specijalizovani kurs i obuka - postanite uspešan office menadžer je dostupan i svakome ko je zainteresovan da u budućnosti obavlja administrativne poslove i to u firmama različite veličine i organizacione strukture.

Osnovna tema kojom se specijalizovana obuka i kurs - kako da bezbedno obavljate svoj posao bavi može da bude vrlo interesantna apsolutno svakome, uzevši u obzir da je fokus stavljen na pravilnu implementaciju određenih odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, tako da će svakom polazniku biti od velike koristi da se sa svime time upozna.

Osobe koje na svom radnom mestu stupaju u kontakt sa drugim ljudima, bilo da su u pitanju nadređeni, kolege ili klijenti trebalo bi da budu uključeni u predavanja koji obuhvata specijalizovana obuka i kurs o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju.

Rukovodioci i menadžeri različitih sektora, posebno oni koji se bave ljudskim resursima označeni su kao ciljna grupa za koju je kreiran stručni seminar - saznajte koje su osobine ličnosti bitne za uspeh u poslu.

Izneta je najtoplija preporuka da sve osobe koje žele da povećaju efikasnost svog profesionalnog delovanja pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati dok traje specijalizovani seminar - ovladajte veštinom brzog čitanja.

Menadžeri i osobe koje se nalaze na rukovodećim položajima u različitim sektorima označeni su kao grupa kojoj je prvenstveno namanjen stručni kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije.

Najtoplije se preporučuje menadžerima različitih sektora, bilo da rade u kompanijama u privatnom ili državnom vlasništvu da se uključe u predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati dok se bude odvijao kurs i obuka.

Rukovodioci svih nivoa u kompanijama privatnog i javnog sektora, a posebno HR menadžeri predstavljaju osobe kojima je prvenstveno namenjena stručna obuka i kurs o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju.

U savremenom biznisu vreme se smatra veoma važnom kategorijom, te se mora iskoristiti na pravi način, kako ne bi došlo do finansijskih gubitaka.

Poslovni savetnici, tutori i menadžeri svih sektora u nekom preduzeću označeni su kao osobe kojima je pre svih namenjn specijalizovani seminar - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo.

Raspodela zadataka među zaposlenima svakako je jedan od najbitnijih, ali i najzahtevnijih poslova koje nadređeni moraju da obave, te bi stoga bilo vrlo dobro da se upoznaju sa temama koje će se obrađivati dok bude trajala obuka i kurs - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla.

Izneta je najtoplija preporuka da menadžeri svih sektora pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci za datu oblast držati dok bude trajao kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku.

Za kvalitetno upravljanje nekim preduzećem ili organizacijom neophodna je odgovarajuća komunikacija sa zaposlenima i poslovnim saradnicima, te je zbog toga naznačeno da su direktori firmi, bilo da one pripadaju privatnom ili državnom sektoru, osobe kojima je primarno namenjen kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji.

Budući da se svi zaposleni, bilo da rade u firmama privatnog ili državnog sektora, gotovo svakodnevno u obavljanju posla suočavaju sa potrebom da prisusutvuju ili vode sastanke, valjalo bi da se uključe u specijalizovani seminar za kvalitetno organizovanje poslovnih sastanaka, koji će voditi eminentni stručnjaci i vrlo iskusni predavači.

Izneta je najtoplija preporuka da menadžeri svih nivoa u okviru kompanija kako privatnog, tako i javnog sektora pohađaju predavanja koja će obuhvatiti kurs i obuka - kako da unapredite.

Menadžeri svih specijalnosti u kompanijama privatnog i javnog sektora označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren stručni seminar - kako da postanete dobar lider.

Preporučeno je da HR menadžeri, to jest svi koji su zaduženi za ljudske resurse u kompanijama privatnog i javnog sektora uzmu učešće u nastavi koju će obuhvatiti stručna obuka i kurs - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom.

Svim ljudima koji u okviru svojih kompanija rukovode većim brojem zaposlenih, kao i tim liderima namenjen je stručni kurs i obuka - saznajte sve o vezi između korporativne kulture i poslovnog uspeha.

Menadžeri različitih nivoa definisani su kao osobe kojima je namenjena specijalizovana obuka i kurs - osposobite se za uspešno realizovanje projekata.

Oni koji se nalaze u vrhu menadžmenta kompanija i odlučuju o njihovom kompletnom poslovanju, to jest takozvani top menadžeri, označeni su kao grupa kojoj je primarno namenjena obuka i kurs za donošenje ispravnih poslovnih odluka.

Najtoplije se preporučuje da rukovodioci odgovorni za opšti pravac razvoja oraganizacija, takozvani top menadžeri kako privatnog, tako i javnog sektora pohađaju specijalizovani seminar za usaglašavanje aktivnosti organizacionih celina.

Sve osobe koje u okviru svojih komapanija zauzimaju upravljačke pozicije i imaju zadatak da u odgovarajućim prilikama donose ispravne poslovne odluke trebalo bi da uzmu učešća u nastavi koju će obuhvatiti stručni seminar - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze.

Menadžeri najvišeg nivoa u kompanijama kako privatnog, tako i javnog sektora predstavljaju osobe na koje je pre svega usmeren kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju, budući da oni predstavljaju upravljački vrh odgovoran za rezultate rada i ukupnu efikasnost firme.

Izneta je najiskrenija preporuka da svi direktori kompanija, kako u privatnom, tako i u državnom vlasništvu pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu.

Sve osobe koje se nalaze na rukovodećim položajima u ortačkim, komanditnim, akcionarskim ili društvima sa ograničenom odgovornošću označene su kao ciljna grupa na koju je usmerena specijalizovana obuka i kurs - saznajte sve o metodama donošenja poslovnih odluka.

Svim menadžerima u kompanijama kako privatnog, tako i javnog sektora preporučuje se sa pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati dok se odvija kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projektima.

Menadžeri različitih sektora, posebno projektni menadžeri trebalo bi da se uključe u predavanja koja će obuhvatiti specijalizovani seminar - naučite da pripremate projekte.

Uzevši u obzir činjenicu da se u savremenim uslovima poslovanja mora biti veoma preduzimljiv i snalažljiv, preporučeno je da sve osobe koje se, posredno ili neposredno bave programiranjem pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovana obuka i kurs za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata.

Menadžeri srednjeg nivoa, u koje spadaju oni koji rukovode proizvodnjom, fabrikom, profitnim centrom ili regionalnim distributivnim centrom označeni su kao ciljna grupa za seminar - kako projektovati i unaprediti model poslovanja.

Istaknuta je preporuka da svi vlasnici privatnih firmi, kao i rukovodioci onih u državnom vlasništvu pohađaju specijalizovani seminar o uvođenju kontrolinga u preduzeće, kako bi se upoznali sa tehnikama i alatima koji će im omogućiti da se suoče sa izazovima savremenog poslovanja.

Svi koji u svojim firmama imaju zadatak da rukovode timovima navedeni su kao grupa kojoj je namenjen stručni kurs i obuka - kako da primenite startegiju u upravljanju projektima.

Menadžeri različitih sektora, kao i rukovodioci timova smatraju se grupom na koju je prevashodno usmerena stručna obuka i kurs - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima.

Funkcionalni menadžeri koji su u svojim kompanijama odgovorni za rezultate i aktivnosti određenih organizacionih jedinica, bilo da je u pitanju proizvodnja, nabavka, finansije, ljudski resursi ili neki drugi sektor navedeni su kao osobe kojima je namenjen kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta.

Svi članovi menadžmenta u kompanijama, kao i osobe koje se bave upravljanjem ljudskim resursima valjalo bi da se upoznaju sa temama koje uključuje stručni seminar - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama.

Vlasnici privatnih kompanija, te rukovodioci i menadžeri firmi kako u privatnom, tako i u državnom sektoru navedeni su kao osobe na koje je primarno usmerena stručna obuka i kurs - upoznajte se sa metodom analize vrednosti.

Izneta je najtoplija preporuka da osobe koje se nalaze na vrhu organizacione hijerarhije, takozvani top menadžeri svakako budu obuhvaćene predavanjima koja će, dok traje obuka i kurs za implementaciju Balanced Scorecard - a držati osvedoćeni stručnjaci.

Preporučuje se da osobe koje su u okviru svojih kompanija zadužene za realizaciju ili vođenje odgovarajućih projekata svakako pohađaju specijalizovani seminar o primeni PMI metodologije, budući da će tokom ove edukacije razviti veštine koje će im omogućiti da posao obavljaju znatno kvalitetnije i efikasnije.

Menadžeri srednjeg i višeg nivoa u kompanijama različitog tipa označeni su kao grupa na koju je usmerena specijalizovana obuka i kurs - naučite da upravljate organizacionim promenama.

Menadžeri različitih nivoa, nezavisno od sektora u kome deluju navedeni su kao osobe na koje je primarno usmeren stručni kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju.

Istaknuta je najtoplija preporuka da osobe koje stoje na čelu projektnih i drugih timova u svom radnom okruženju svakako pohađaju specijalizovani seminar za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima.

Zaposleni u državnim organizacijama, kao što su ministarstva različitih resora, agencije, opštine i slične istitucije navedeni su kao osobe na koje je usmerena obuka i kurs - ovladajte tehnikama za prijem gostiju u poslovnom okruženju.

Smatra se da svi koji su zaposleni u sektoru za odnose sa javnošću, to jest u PR službi treba da prisusutvuju predavanjima koja obuhvata stručni kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije.

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji se u okviru svojih kompanija bave timbildingom pohađaju specijalizovani seminar - kako da razvijete svoj stil komuniciranja.

Ocenjeno je da bi za sve koji u svojim kompanijama upravljaju odgovarajućim planiranim aktivnostima bilo veoma korisno da pohađaju predavanja osvedočenih eksperata koja će se održavati dok traje kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima.

Svi koji se u okviru kompanija za koje rade nalaze na menažderskim pozicijama navedeni su kao grupa za koju je kreirana specijalizovana obuka i kurs za sticanje željene poslovne reputacije.

Svi koji u svojim kompanijama zauzimaju istaknute pozicije mogu potencijalno dobiti zadatak da obuče nove zaposlene i uvedu ih u posao, te je stoga vrlo dobro da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte osnove mentoringa.

Menadžeri različitih nivoa, nezavisno od sektora u kome deluju navedeni su kao osobe kojima je pre svih namenjena obuka i kurs - kako da unapredite veštine pregovaranja.

Najtoplije se preporučuje da osobe koje se bave timbildingom ili u toj delatnosti učestvuju na posredan način uzmu učešće u nastavi koju će osvedočeni eksperti držati dok se odvija kurs i obuka - kako da posatnete uspešan fasilitator.

Za kompanije koje se bave prodajom je od izuzetnog značaja da nauče da čuvaju svoje klijente, odnosno kupce, tako da je ova edukacija posebno interesantna za vlasnike takvih firmi, odnosno za lica koja su zadužena za vođenje njihovog poslovanja na opštem nivou.

Veština po kojoj se uspešnim ljudi razlikuju od onih koji to nisu je sasvim sigurno vezana za adekvatno upravljanje raspoloživim vremenom, što je osnova takozvanog Time management - a. Upravo tom temom se i bavi specijalizovani kurs i obuka - pravilno upravljanje vremenom, koja nije namenjena samo zaposlenim licima, već bilo kome ko želi da savlada ovu vrlo jednostavnu tehniku, koja će u velikoj meri poboljšati sve aspekte njegovog života, kako lične, tako i profesionalne.

Ko god uzima učešće u procesu proizvodnje, a u kompanijama različite strukture se smatra osobom, kojoj je namenjen stručni seminar - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa.

Osim za lektore i korektore, te profesore srpskog jezika, specijalizovana obuka i kurs - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom je namenjena i onim licima, čija su zaduženja vezana najpre za sastavljanje različitih pravnih akata, a potom i za proveru njihove sadržine.

Nadležni u kompanijama koje se bave proizvodnjom, a čiji je polje delovanja je vezano za upravljanje tim sektorom, odnosno za upravljanje odeljenjem ljudskih resursa u firmama takvog tipa, svakako bi trebalo da pohađaju ovu specijalno osmišljenu edukaciju.

Zaposlenima najpre na rukovodećim pozicijama u kompanijama različite veličine i strukture, ali i vlasnicima takvih firmi, odnosno nadležnima u sektoru ljudskih resursa je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - osnove poslovnog koučinga (Business coaching).

Sasvim je svejedno da li osoba koja se opredeli ovu edukaciju da pohađa ima znanja iz konkretne oblasti, jer će svakom polazniku profesori, koji bi trebalo specijalizovani seminar - ovladajte osnovama poslovne administracije da vode, preneti sve informacije koje su mu potrebne, da bi nesmetano mogao svoj posao da obavlja po završetku edukacije.

Ukoliko niste imali prilike do sada da se upoznate sa svim prednostima, koje vam može ponuditi društvena mreža LinkedIn, a kako biste maksimalno unapredili svoje poslovanje, onda je najbolje da se odlučite za pohađanje ove stručne edukacije.

Vlasnicima kompanija, odnosno direktorima bilo koje firme, koja želi da poboljša kvalitet svog poslovanja, te da ga upotpuni uz primenu savremenih tehnologija je na prvom mestu namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju.

Koliko je bitno da određena firma dobro posluje, toliko je bitno i da unutrašnja kontrola od strane nadležnog lica u njoj adekvatno funkcioniše.

Jasno je da specijalizovana obuka i kurs - saznajte koje su odgovornosti i obaveze nadležnih u preduzećima po slovu zakona ima precizno određenu temu, pa shodno tome i možemo reći da je primarno ova edukacija namenjena direktorima kompanija, odnosno nadležnim licima.

Primarno nadležni u sektoru ljudskih resursa, ali i svi koji se nalaze na nadređenim pozicijama u preduzećima bi trebalo da pohađaju ovu specijalizovanu edukaciju.

Korist od pohađanja ove edukacije mogu imati svi, koji posluju u oblasti ugostiteljstva, ali i turizma.

Najjednostavnije rečeno, veliku korist od znanja, koja će omogućiti prisutnima specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje komunikacijskih veština u poslovnoj sferi će imati svi koji se trude da unaprede kvalitet najpre svog ličnog poslovnog ugleda.

Osnovno poznavanje rada na računaru se zahteva od svakoga, koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja, a podrazumeva se da bi kandidati morali da znaju samostalno da koriste program koji je predmet ove edukacije.

Sasvim je jasno da tematika ove specijalizovane edukacije na prvom mestu može biti interesantna direktorima sektora finansija, ali i menadžerima koji su u tom odeljenju zaposleni.

Najpre nadležnima u sektoru marketinga, a zatim i svima onima koji su u kompanijama zaduženi za oblast odnosa sa javnošću, odnosno za sprovođenje marketinških i prodajnih aktivnosti je namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja.

Predmet ove specijalizovane edukacije može biti vrlo interesantan direktorima i vlasnicima svih onih kompanija, koje su zainteresovane za prezentovanje tog modela poslovanja, ali i nadležnima u sektoru razvoja takvih preduzeća.

Apsolutno svako ko ima želju da promoviše svoje poslovanje na ovaj način bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar - kako da postanete uspešni na Youtube, jer će od prezentovanih znanja sasvim sigurno imati koristi.

>Dobro je poznato da je izuzetno važno da korisnici usluga, odnosno kupci proizvoda koji plasira određena kompanija budu zadovoljni, te je iz tog razloga preporučljivo da specijalizovani seminar - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga pohađaju svi koji su zaposleni na menadžerskom pozicijama u bilo kojoj kompaniji.

Podrazumeva se da apsolutno svako, ko je zainteresovan za praćenje ove edukacije mora imati makar osnovno znanje rada na računaru, s tim što je očekivano i da zna da koristi makar osnovne funkcije navedenih programa.

Fizičko lice ili ovlašćeni predstavnik neke kompanije, koja želi da poboljša svoje poslovanje pravilnim nastupom na ovoj društvenoj mreži se sasvim sigurno imati značajnu korist od praćenja ove specijalizovane edukacije.

Direktorima i vlasnicima preduzeća, ali i svim onim licima koja se nalaze na čelu pravnog sektora, odnosno osobama koje imaju potrebu ili želju da se sa osnovnim odredbama ovog zakona upoznaju je u principu namenjena edukacija, koju organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Apsolutno niti jedan zahtev nije naveden za sve koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima i njihovom primenom u praksi.

Ne postoji ograničenje za osobe koje zanima tematika ove edukacije, odnosno nije neophodno nikakvo predznanje, osim osnovnog korišćenja računara i znanja rada na internetu.

U pravilniku Obrazovnog centra Akademije Oxford nije naveden niti jedan zahtev, koji bi morao da ispuni neko, koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da rezultate analize tržišta iskoristite za poboljšanje poslovnog procesa.

Jasno je da nadležni u PR sektoru mogu primarno da imaju najviše koristi od tema kojima će se baviti stručni seminar - saznajte kako da unapredite upravljanje sektorom ljudskih resursa u kompanijama. Ipak, to ne znači da i svako drugi, ko ima potrebu da se upozna sa ovom tematikom ili jednostavno želi da proširi.

Prvenstveno nadležnima u sektoru ljudskih resursa, ali i vlasnicima kompanija, licima koja su zaposlena na menadžerskom pozicijama je stručni seminar - saznajte koja je razlika između menadžerske i liderske pozicije u kompaniji namenjen.

Nadležnima u sektoru proizvodnje, ali i uopšteno svima koji se nalaze na čelu kompanija, koje posluju u oblasti trgovine je na prvom mestu namenjen stručni kurs i obuka - saznajte koja su osnovna načela dobre i kvalitetne ponude usluga i dobara.

Najjednostavnije bi bilo reći da korist od tema, kojima se stručni seminar za upoznavanje sa specijalnim metodama i njihovom primenom tokom izrade poslovnog plana bavi imaju svi, koji su prvenstveno zaposleni na menadžerski mestima i to u okviru ma kog preduzeća.

Tematika ove edukacije može da bude interesantna svakom menadžeru, koji želi da unapredi kvalitet svog poslovanja, odnosno da svoje poslovne veštine podigne na viši nivo.

Svima koji su zainteresovani za poboljšanje kvaliteta poslovnog procesa u kompaniji koju vode ili u kojoj su zapsoleni je namenjen stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim funkcijama i klasifikacijom tržišta.

Menadžerima koji su zaduženi za sektor nabavke, ali i uopšteno svima koji su na rukovodećim pozicijama u kompanijama zaposleni je namenjen specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim pojmovima tražnje.

Svako ko poseduje neku firmu ili se nalazi na najvišoj rukovodećoj poziciji bi trebalo da bude upoznat sa tematikom ovog seminara.

Iako zvanično od strane organizatora nije navedeni jedan zahtev, koji bi morali da ispune polaznici ove specijalizovane edukacije, činjenica je da bi veliku korist od praćenja nastave imali svi koji su u sektoru nabavke zaposleni.

Na prvom mestu direktorima kompanija, a zatim i svima koji su u firmama zaposleni na nadležnim pozicijama je namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima.

Tim lideri kao i menadžeri u sektoru prodaje određenih kompanija će imati najveće benefite od tema, kojima se bavi specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama za poboljšanje prodaje i njihovom primenom u praksi.

Privatnim preduzetnicima, kao i vlasnicima ili direktorima preduzeća koji imaju želju ili potrebu da usmere svoje poslovanje na elektronsku trgovinu je navedena edukacija namenjena na prvom mestu.

Nadležnima u odeljenju zaduženom za kontrolu kvaliteta, ali i svima koji su zaposleni na direktorskim pozicijama u različitim kompanijama je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta.

Najjednostavnije bi bilo reći da korist od praćenja ove specijalizovane edukacije može da ima apsolutno svako ko na svom radnom mestu ima obavezu da prezentuje nešto ili kolegama ili potencijalnim kupcima, odnosno korisnicima usluga.

Ko god se nalazi na čelu sektora ljudskih resursa u okviru bilo kog preduzeća ili upravlja timom zaposlenih bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju.

Najpre menadžeri koji se nalaze na čelu sektora ljudskih resursa, ali i svi koji su zaposleni na poziciji tim lidera bi trebalo da pohađaju ovu edukaciju.

Tematika ove specijalizovane edukacije u principu može biti interesantna svima.

U principu svako ko obavlja nadležne funkcije u nekom preduzeću bi trebalo da ima korist od tema, kojima se bavi specijalizovana obuka i kurs - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz minimalni rizik.

Ne samo da bi vlasnici različitih preduzeća, odnosno direktori i uopšteno zaposleni na višim pozicijama trebalo da pohađaju ovu edukaciju, nego i svi koji imaju dodira sa kreiranjem marketinških aktivnosti određene kompanije.

Direktorima kompanija različite veličine i strukture, kao i svima koji su na nadležnim pozicijama u pravnim sektorima zaposleni je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs za rešavanje nedoumica sa aspekta korporativnog i privrednog prava.

Menadžerima svih nivoa je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa pojmom globalizacije sa aspekta menadžmenta.

S obzirom na to da je u pitanju specifična tematika, to će najveću korist od praćenja ove edukacije definitivno imati lica, koja rukovode timovima u kompanijama.

Kao jedini preduslov, koji je naveden za sve koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima jeste poznavanje rada na računaru.

Najpre menadžeri u oblasti ljudskih resursa, ali i svi oni koji su na visokim rukovodećim pozicijama u kompanijama zaposleni spadaju u ciljnu grupu, odnosno u osobe kojima je specijalizovani kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim namenjen.

U današnje vreme je sve više ljudi koji se odlučuju da svoj posao obavljaju od kuće, odnosno online.

Iz naziva ove edukacije se jasno da zaključiti i kome je namenjena.

Znanje iz oblasti informatike, odnosno poznavanje rada na računaru je navedeno kao obavezan zahtev, koji mora ispuniti apsolutno svako koga interesuje stručni kurs i obuka - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta.

Prvenstveno nadležnima u kompanijama, odnosno vlasnicima firmi je namenjen stručni kurs i obuka - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji.

Samim tim što je vrlo široka tema, kojom se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite bavi, te ne postoji nijedan zahtev koji mora polaznik da ispuni, kako bi mu bilo omogućeno nastavu da pohađa, to ko god ima želju može da se prijavi.

Vođe projekata, kao i vlasnici kompanija, odnosno svi koji učestvuju u planiranju poslovnog procesa bi mogli da imaju veliku korist od tematike, kojom se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim bavi.

S obzirom na to da je tematika ove specijalizovane edukacije vrlo precizno određena, to slobodno možemo reći da je primarno stručna obuka i kurs - ovladajte tehnikama profesionalne organizacije poslovnog procesa namenjena menadžerima na svim nivoima.

Jasno je iz naziva ove edukacije da je ciljna grupa polaznika iz sfere menadžmenta.

Prvenstveno vođe timova, ali i menadžeri različitih sektora mogu imati značajnu korist od praćenja ove specijalizovane edukacije.

Svi koji žele da započnu sopstveni posao, a ne znaju kako da to učine imaju mogućnost da tokom pohađanja ovog specijalizovanog kursa nauče sve što je potrebno.

Ako ste zaposleni na poziciji sekretara u nekoj kompaniji ili jednostavno želite da se bavite administrativnim zanimanjem na višem nivou, onda je definitivno specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako da postanete vrhunski office administrator kreiran baš za vas.

Porodični poslovi su sve više aktuelni, jer su mnogi shvatili prednosti takvog načina poslovanja.

Sasvim je jasno iz naziva ove edukacije da tematika kojom se bavi može da bude posebno interesantna svima, koji imaju želju da kvalitet svog poslovanja podignu na viši nivo, te da tako poboljšaju i finansijsku situaciju.

Upravljanje projektima je vrlo specifična oblast i naročito zahtevna, a posebno ako niste upućeni u to kako je najbolje da određeni projekat vodite i uspešno ga sprovedete.

Vlasnicima i direktorima preduzeća, ali i menadžerima odeljenja ljudskih resursa, kao i onima koji su zaduženi za vođenje timova i projekata je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi.

Za uspešnost određene kompanije je na prvom mestu važno da njeni zaposleni budu zadovoljni i da nastoje da poboljšaju kvalitet svog rada. A u tome im svakako mogu pomoći na prvom mestu menadžeri u sektoru ljudskih resursa, a zatim i svi koji su na nadležnim pozicijama zaposleni.

Koliko je u svakodnevnom životu važna usmena komunikacija, isto toliko je važno i pisanim putem pravilno se izražavati.

Naravno da svi koji su na rukovodećim pozicijama u bilo kojoj kompaniji znaju da jedino ako sa puno pažnje budu formirali poslovnu strategiju i ispoštovali sve što su definisali, mogu računati da će se i kvalitet poslovanja njihove kompanije unaprediti.

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji, posredno ili neposredno učestvuju u proizvodnom procesu pohađaju specijalizovani seminar - saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje.

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji u postupku proizvodnje imaju određene rukovodeće funkcije pohađaju specijalizovani seminar - kako da postanete lider proizvodnog pogona.

Osobe koje upravaljaju različitim mašinama navedene su kao grupa na koju je primarno usmerena stručna obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke.

Svim osobama koje u procesu proizvodnje zauzimaju rukovodeće položaje namenjen je specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se nivelišu opterećenja.

Rukovodioci tehničke službe, inženjeri i tehničari angažovani u određenim kompanijama navedeni su kao ciljna grupa za seminar - kako da smanjite troškove održavanja.

Proizvodni menadžeri, tehnolozi, kao i svi koji upravljaju odgovarajućim oblastima u procesu proizvodnje označeni su kao osobe na koje je usmeren specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti.

Naznačeno je da sve osobe koje u procesu proizvodnje obavljaju određene delatnosti treba da pohađaju predavanja koja će, dok traje obuka i kurs - saznajte sve o špageti dijagramu držati vrhunski stručnjaci iz pomenute oblasti.

Preporučuje se svim poslovođama i onima koji upravljaju različitim mašinama da pohađaju stručni seminar - učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa.

Osobe koje zauzimaju rukovodeće položaje u organizacijama različitog tipa označene su kao grupa na koju je usmerena stručna obuka i kurs - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji.

Menadžeri različitih nivoa koji su zaposleni u organizacijama bilo kog tipa trebalo bi da pohađaju predavanja koja uključuje obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama normiranja.

Osobe koje u organizacijama za koje rade zauzimaju odgovarajuće upravljačke pozicije trebalo bi da pohađaju časove koje uključuje specijalizovani kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa.

Osnovna računarska pismenost je obavezujuća za svakoga ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje.

Ako bismo morali precizno da navedemo kome je tačno namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema, onda su to svakako vlasnici preduzeća i direktori, odnosno sve one osobe koje su u okviru bilo kog preduzeća zadužene za vođenje određenog sektora ili cele kompanije.

Bitno je odmah na početku naglasiti da je ova edukacija namenjena apsolutno svakom pojedincu, koji ima interesovanje za konkretnu tematiku, a prvenstveno bi specijalizovani seminar - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi trebalo da pohađaju zaposleni u firmama usmerenim na trgovinsku delatnost.

Iako je u svetu zastupljena u najvećoj mogućoj meri, takozvana BSC metodologija (engl. Balanced ScoreCard), odnosno takozvani Uravnoteženi sistem pokazatelja je u našoj zemlji još uvek u povoju.

Razlika između termina proizvod, odnosno usluga i brend je vrlo važna ukoliko želite da se usredsredite na razvijanje brenda.

Iako postoje različite vrste zakonskih ograničenja, kada je u pitanju telefonska prodaja činjenica je da je ovaj tip prodaje u savremenom svetu izuzetno popularan, a ponajviše zato što savremeni čovek pati od manjka vremena, pa mu dakako odgovara da preko telefona završi sve poslove koje može, a to ide dotle da čak i kupuje određeni proizvod ili se, pak dogovora o korišćenju ponuđene mu usluge.

Uzevši u obzir da u današnje vreme skoro svaka kompanija, ali i samostalni preduzetnik imaju problem da od svojih klijenata ili poslovnih partnera naplate potraživanja, sasvim je za očekivati da se javila potreba da pronađu adekvatan način kako to mogu da urade, a da to bude i dobro i efikasno za njih.

Da bi polaznik mogao da pohađa Kurs Kako upravljati marketingom, koji organizuje Akademija Oxford neophodno je da poseduje određena predznanja, odnosno da je upoznat sa osnovama poslovanja i funkcionisanja marketinga u poslovanju.

Svako ko je imao ili ima dodira sa prodajom dobro zna da je neophodno ove veštine neprekidno nadograđivati, ukoliko i dalje želite da budete uspešan prodavac. Zato je Akademija Oxford i osmislila Kurs Kako poboljšati veštine prodaje, koji će osvetlili neke ne tako često pominjanje oblasti kada je ova oblast u pitanju.

Svaka savremena kompanija koja vodi računa o svom poslovnom imidžu, te teži da ga dovede do perfekcije, mora da u svom poslovanju sprovodi pravila CRM-a (Customer relationship management). To zapravo znači da segment Upravljanja odnosa sa klijentima mora zauzimati vrlo važno mesto u poslovnoj politici određene kompanije.

Uzevši u obzir savremene trendove u poslovanju, sasvim je jasno da mnoge uspešne kompanije teže proširenju poslovnih okvira i van lokalnog tržišta. A da bi u tome uspele, neophodno je da poznaju pravila koja se odnose na Međunarodno poslovanje, odnosno da zaposleni u okviru kompanija poseduju sva znanja koja su neophodna za poslovanje na međunarodnom nivou.

Ako mislite da u potpunosti razumete Vašeg sagovornika kada Vam govori, definitivno ste u pravu. Međutim, šta ako Vaš sagovornik možda baš i nije u potpunosti iskren sa Vama i ako pokušava da sakrije neke važne informacije?

Ako želite da radite posao o kome ste uvek maštali, da uživate u njemu i da budete odlično plaćeni za to što radite, onda je Kurs za organizatora događaja najbolje rešenje.

Možda su i vama, kao i mnogima od nas dosadili pozivi raznih call centar operatera koji žele da vam prodaju jastuke, posteljinu, nakit ili vam daju vaučere za putovanje i slično.

Profesionalni predavači, koji su na prvom mestu uspešni poslovni ljudi sa višegodišnjim radnim iskustvom u brojnim oblastima će se pobrinuti da kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja bude održana u skladu sa predviđenim nastavnim programom.

U savremenom poslovnom svetu je vrlo važno biti upoznat sa novim konceptima poslovanja, a budući da je društveno odgovorno poslovanje jedno od izuzetno važnih pravila u biznisu, to se i obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja upravo na taj segment i odnosi.

Sa osnovnim značenjem pojma brendiranje će imati priliku da se upozna svako ko bude odlučio da pohađa ovaj specijalizovani kurs, a svakako očekujemo da prijavljeni imaju određena interesovanja koja su vezana za dizajniranje, kako bi im bilo lakše da sa uspehom savladaju predviđeni nastavni program.

Mada možemo reći da je na prvom mestu kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku kreirana za poslovne ljude koji žele da usavrše veštine komuniciranja u poslovnom okruženju na kineskom jeziku, neosporna je činjenica i da nastavu može da pohađa apsolutno svako bez obzira da li je trenutno zaposlen ili ne, a ko je zainteresovan da navedene veštine podigne na viši nivo.

Kako je svima verovatno dobro poznat podatak da se portugalski jezik smatra jednim od najbrže rastućih u celom svetu, to i nije za iznenađenje činjenica da sve veći broj poslovnih ljudi teži da ga usavrši, a kako bi mogao nesmetano da ostvaruje saradnju sa izvornim govornicima portugalskog jezika.

Svi poslovni ljudi, ali isto tako i one osobe koje trenutno traže zaposlenje, a uz to imaju želju da savladaju veštine komunikacije na španskom jeziku, mogu da pohađaju specijalizovani kurs, koji u toku cele godine organizuje Akademija Oxford i i to u svim svojim poslovnicama.

Uz to što je u ponudi usluga koje pružamo i korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku, isto tako postoji mogućnost i da svako pojedinačno pohađa nastavu i to ili u našim prostorijama ili preko interneta, a što će svakako pojedinačni polaznik izabrati prilikom upisa.

Bilo ko ko poseduje znanje italijanskog jezika koje odgovara B1 nivou i to prema odredbama Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, ima mogućnost za pohađanje obuke koja se organizuje kako preko interneta, isto tako i u svim poslovnicama Akademije Oxford.

Da bi neko ko posluje sa kompanijama iz Francuske ili, pak ko u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji koristi francuski jezik mogao da se odlično snađe u svakoj situaciji, trebalo bi da pohađa ovu specijalizovanu obuku.

Za pojedince i kompanije, Akademija Oxford u ponudi ima i specijalizovanu obuku i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku, tako da omogućuje svima koji su zainteresovani da steknu dovoljan nivo znanja, a kako bi mogli da ostvaruju nesmetanu komunikaciju sa poslovnim partnerima, te sa zaposlenima u kompaniji i generalno, sa svima koji se engleskim jezikom služe u njihovom poslovnom okruženju.

Kao jedna od komunikacijskih veština koja je u velikoj meri aktuelna u poslovnoj sferi, asertivna komunikacija postaje istovremeno i sve poželjni model komunikacije.

Najvažnije je da svako koga interesuje obuka i kurs - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou zna da je praćenje nastave najpre namenjeno svim onim osobama koje su zaposlene u okviru kompanija različite vrste, a koje svoje poslovanje obavljaju i van granica naše zemlje.

Isključivo se zahteva od svakoga, ko je zainteresovan da ovu stručnu edukaciju pohađa da ima interesovanje za poboljšanje kvaliteta primarno poslovne komunikacije, te da želi da unapredi svoj odnos sa saradnicima u poslu i kvalitet poslovanja.

Na samom početku moramo napomenuti da korist od teme, kojom će se baviti specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate kvalitet komunikacije sa poslovnim partnerima može imati apsolutno svako, bez obzira da li je zaposlen u tom momentu ili ne.

Posebno je važno napomenuti da apsolutno svako, koga interesuje ova specijalizovana obuka nema obavezu da poseduje nikakvu naročitu veštinu, već jednostavno da želi da savlada različite tehnike javnog izlaganja i javnog obraćanja.

Prisustvo na društvenim mrežama bilo koje kompanije ili pojedinca, koji želi da predstavi svoje poslovanje je u današnje vreme naročito važno.

Moramo na samom početku naglasiti da organizator ove stručne edukacije ne zahteva da zainteresovani imaju bilo kakvo predznanje u vezi sa konkretnom temom, odnosno da savladaju neku određenu veštinu.

Naročito je interesantna tema kojom bi trebalo ova edukacija da se bavi, a samim tim što organizator ne zahteva nikakve posebne veštine ili predznanje od zainteresovanih, to smo slobodni i da kažemo da je specijalizovani kurs i obuka - savladajte umeće neverbalne poslovne komunikacije namenjen svima.

Apsolutno svaki pojedinac, koji želi da unapredi i podigne na viši nivo kvalitet komuniciranja sa poslovnim partnerima i sa svojim kolegama, odnosno sa nadležnima u kompaniji, u kojoj je zaposlen, bi trebalo da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju.

Iz naziva ove edukacije je sasvim jasno da je ona namenjena svim onim osobama, koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama.

Ako bi trebalo da navedemo kome je u osnovi namenjen stručni kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama direktne poslovne komunikacije, onda slobodno možemo reći da apsolutno svaki poslovni čovek koji drži do svog imidža treba da pristupi nastavi.

Jedini zahtev koji organizator stavlja preds sva lica, koje su zainteresovana za pohađanje ove stručne edukacije jeste da poseduju osnovnu računarska pismenost.

Svi poslovni ljudi teže da poboljšaju kvalitet svog poslovnog imidža, odnosno kvalitet ličnog, a zatim i poslovanja celokupnog preduzeća, u kome su zaposleni na bilo kojoj radnoj poziciji.

Najbitnije je napomenuti da će korist od pohađanja ove edukacije moći da imaju ne samo lica, koja su u tom momentu zaposlena, nego i apsolutno svaki pojedinac.

Poznat je podatak da isključivo ako jedan tim i uopšteno određeno odeljenje u kompaniji funkcioniše skladno, možemo govoriti o uspešnom poslovanju.

U kojoj meri komunikacija utiče i na lični i na poslovni život, nesumnjivo svi su svesni.

S obzirom na to da institucija, koja je zadužena za organizaciju ove edukacije ne navodi da zainteresovani moraju posedovati određene veštine ili znanja, to napominjemo da je specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite povratne informacije za poboljšanje komunikacije u poslovanju svima namenjen.

Umeće komunikacije posebno u poslovnom svetu mora biti na visokom nivou, da bi i poslovni proces funkcionisao bez ikakvih smetnji, odnosno da bi svi zaposleni mogli da se prijatno osećaju na svom radnom mestu.

Menadžerima svih nivoa, odnosno apsolutno svima koji učestvuju u poslovnim sastancima je u osnovi ova specijalizovana edukacija i namenjena.

Svi poslovni ljudi znaju koliko je važno sa poslovnim partnerima kvalitetno održavati komunikaciju pisanim putem.

Potrebno je samo da zainteresovani za pohađanje ove stručne obuke imaju interesovanje za konkretnu temu, uzevši u obzir da institucija organizatora ne iznosi nikakav zahtev pred njih.

Sasvim je jasno već iz naziva ove specijalizovane edukacije da nastavu treba na prvom mestu da pohađaju zaposleni u oblasti zdravstva.

Iako prema nazivu ove edukacije može da se zaključi da prvenstveno trgovci i zaposleni u sektoru trgovine treba da pohađaju nastavu, gotovo je sigurno da će teme koje obrađuje specijalizovana obuka i kurs za poboljšanje veština komunikacije u oblasti trgovine biti interesantne svima.

Ne postoji nikakvo ograničenje vezano za kandidate, koji žele da pohađaju specijalizovani seminar za primenu NLP tehnika sa ciljem poboljšanja komunikacije u kolektivu.

U pojedinim slučajevima je pisana komunikacija sa poslovnim partnerima i uopšteno sa poslovnim saradnicima mnogo bitnija od direktne.

Kada se za nekoga kaže da pregovara kao diplomata, onda je sasvim sigurno u pitanju osoba koja itekako ima razvijene komunikacione i pregovaračke veštine.

Sasvim se logično nameće da je ova edukacija na prvom mestu namenjena privatnim preduzetnicima, to jest svima koji žele da se upoznaju sa brojnim prednostima, koje nudi takozvano interno preduzetništvo i da ih u svom poslovnom procesu iskoriste na najbolji mogući način.

Vlasnici ili direktori različitih preduzeća, kao i osobe koje se nalaze u top menadžmentu, te koje su zadužene za donošenje važnih poslovnih odluka će imati značajnu korist od tematike, kojom se specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa osnovama Pareto analize bavi.

Najpre će biti neophodno da svako fizičko lice, koje želi da pohađa specijalizovani seminar za uspešno rešavanje radnih sporova, u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford izvrši prijavljivanje.

Bez obzira da li nešto treba da prezentujete online ili je potrebno da prezentaciju proizvoda ili usluge, odnosno poslovanja kompanije predstavite uživo svojim klijentima, neophodno je svakako da ta prezentacija bude što uspešnija.

Ako neko želi da stekne sertifikat za zanimanje, koje se smatra izuzetno perspektivnim, odnosno svako ko želi da unapredi kvalitet svog ličnog poslovanja, ali i poslovanja kompanije, u kojoj je zaposlen, onda je najbolje da pohađa specijalizovani seminar - kako da postanete Work organization specialist (Stručnjak za organizaciju rada).

Trenutno aktuelna situacija, koja je izazvana globalnom pandemijom korona virusa i je itekako uticala na poslovanje mnogih kompanija.

Poznato je da preduzeća, koja i te kako drže do svog poslovanja vode računa o tome da budu upoznata sa trenutno aktuelnom situacijom posebno među konkurencijom.

Trebalo bi odmah na početku napomenuti da samim tim, što je tematika ove stručne edukacije specifična, ipak se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da ima određenog iskustva u korišćenju savremenih sredstava komunikacije.

Svi smo manje ili više svesne činjenice da je digitalno okruženje vrlo važno i to naročito za uspešnost neke kompanije.

U savremenom svetu je sticanje sertifikata za različita zanimanja izuzetno značajno, jer na taj način mnogi ljudi i te kako unapređuju svoju radnu biografiju.

Samo je potrebno da svako ko je zainteresovan da pohađa specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za organizacioni razvoj jednostavno želi da se sa tom temom upozna, budući da Obrazovni centar Akademije Oxford nema nikakav zahtev za zainteresovana lica.

Kompanije koje vode računa o potencijalnim rizicima i te kako obraćaju pažnju na to koga će zaposliti na radnoj poziciji procenitelj rizika.

Menadžment, organizacija rada i poslovne veštine

Bez uspešnog upravljanja određenog firmom, nema dobrog poslovanja. Nesumnjivo da su toga svesni i nadležni u kompanijama da se neprekidno ulažu u edukaciju svojih zaposlenih.

Iako u suštini obuke i kursevi za menadžment, organizaciju rada i poslovne veštine nisu isključivo namenjeni kompanijama, već i pojedincima, mora se priznati da se ipak firme radije odlučuju da određeni broj svojih zaposlenih u okviru konkretne oblasti edukuju.

Zato je važno napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje i organizaciju korporativne nastave, a koja je isključivo namenjena zaposlenima u okviru zainteresovane firme. S obzirom na to da je u pitanju prilično specifična ciljna grupa polaznika, to postoji mogućnost i da časovi budu na njihovom radnom mestu organizovani. Najvažnije je da nadležno lice tog preduzeća ostvari kontakt sa predstavnikom apsolutno bilo koje od preko 35 poslovnica pomenute obrazovne institucije, posle čega će sve detalje u vezi sa organizacijom nastave za zaposlene oni zajedno precizirati.Teme edukacija u ovoj oblasti pokrivaju sve ono, što je bitno za uspešno poslovanje, pa tako zainteresovani mogu da dobiju informacije o tome kako da motivišete zaposlene, a mogu pohađati i stručni seminar za merenje zadovoljstva korisnika usluga. Ponudom je obuhvaćena i specijalizovana obuka i kurs - veštine poslovne komunikacije, kao i edukacija koja omogućuje zainteresovanima da nauče kako da poboljšaju timski rad.

Svi kojima je to interesantno i zbog prirode svog posla treba da budu upoznati sa tom temom, imaju mogućnost i da nauče kako funkcioniše planiranje proizvodnje, zatim koje su osnove socijalnog preduzetništva, a u ponudi su i stručne obuke i kursevi za sprovođenje dobre prakse u rukovođenju timovima za prodaju i za osnove koučinga.

Dostupna je mogućnosti sticanja zvanja finansijski menadžer i kreditni menadžer, a tema jedne od specijalizovanih edukacija u ovoj oblasti je vezana i za vođenje međunarodnog preduzeća.

Stručna obuka i kurs za strategijski menadžment i marketing je takođe u ponudi, kao i za korporativni menadžment i strateško planiranje, test za urbani menadžment i teoriju razvoja.

Postoji mogućnost i sertifikacije za sportskog event menadžera, kao i za zvanje menadžer u maloprodaji.

Po kom principu se vrši vođenje godišnjih razgovora, ali i koje su osnove situacionog rukovođenja, te kako u praksi funkcioniše eksplorativna analiza (Data mining) su sve teme, koje se obrađuju u toku specijalizovanih edukacija u oblasti ljudskih resursa.

A u slučaju da želite da naučite da upravljate distribucijom ili da se specijalzujete za vođenje godišnjih razgovora, to nije nikakav problem, jer Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje specijalizovane edukacije, koje upravo te teme obrađuju. A sem njih, u ponudi je i stručna obuka i kurs - kako povećati produktivnost u proizvodnji.

Kako da maksimalno razbijete potencijal zaposlenih i saznajte kako da upravljate projektima uz primenu savremenih tehnoloških sredstava su takođe teme, sa kojima zainteresovani imaju mogućnost da se upoznaju.

Svakako da treba istaći podatak i da je stručni seminar - saznajte kako da razvijete i uspešno vodite porodični biznis obuhvaćen ponudom.

U ovoj oblasti su zastupljene i specijalizovane obuke i kursevi - pronađite najbolji način da započnete sopstveni biznis sa uspehom, zatim upoznajte se sa internim preduzetništvom i njegovom primenom u praksi i saznajte kako da postanete vrhunski Office administrator, te saznajte kako da unapredite kvalitet poslovnih aktivnosti.

Za slučaj da ste pomislili da je to sve od edukacija u oblasti menadžmenta, moramo vas obradovati i podatkom da je u ponudi mogućnost da naučite kako se nivelišu opterećenja, te da naučite kako funkcioniše postupak strukturnog rešavanja problema i da naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje.

I dalje to nije sve, jer ova oblast obuhvata i stručni seminar - saznajte kako da primenjuje tehnike sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja i upoznajte se sa tehnikama normiranja.

Stručni kurs i obuka - saznajte kako da sklopite trgovinski ugovor uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi je za ljude, koji su u kompanijama koje se bave trgovinom zaduženi za pripremu i potpisivanje ugovora, izuzetno značajna.

A još treba pomenuti i to da je specijalizovani seminar - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji, isto tako dostupan, a ukoliko želite da učinite proizvodnju ekonomičnom pomoću SMED pristupa, to će biti vrlo lako izvodljivo, jer Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje nastavu i koja se baš tom tematikom na prvom mestu bavi.

Bićete u mogućnosti da naučite i kako da smanjite troškove održavanja, ali i da saznate šta je to SIPOC alat za poboljšanje proizvodnog procesa i šta je to Špageti dijagram. Takođe je otvorena mogućnost i da naučite kako se formira tok dodatne vrednosti, te kako da postanete lider proizvodnog pogona, odnosno kako da smanjite troškove održavanja i naučite kako se nivelišu opterećenja.

Treba dodati i to da je u ponudi specijalizovana obuka i kurs - saznajte šta podrazumeva postupak Poka Yoke, ali i saznajte sve o principima ćelijske proizvodnje.

Međutim ni ovo nije sve, pošto pomenuta obrazovna institucija omogućuje zainteresovanima da nauče kako naplatiti potraživanja, kako napraviti brend i kako uspešno upravljati poslovanjem, te kako upravljati marketingom. Naučiće i kako uspešno voditi telefonsku prodaju, zatim uopšteno kako poboljšati veštine prodaje i kako poboljšati odnos sa kupcima, korisnicima usluga.

Specijalizovana obuka i kurs za međunarodno poslovanje je posebno zanimljiva fizičkim licima, kao i seminar za neverbalnu komunikaciju.

Svakako da je dostupan i kurs i obuka za rad u call centru, a otvorena je mogućnost i da zainteresovana lica postanu vlasnici sertifikata za organizatora događaja.

Za oblast menadžmenta je vezano i brendiranje, pa se organizuje odvojena edukacija koja se samo tom temom bavi. A izuzev nje, u ponudi su i stručni kursevi i obuke - osnove društveno odgovornog poslovanja i naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja.

Isto tako treba istaći i mogućnost da zainteresovano lice nauči kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou, te da pohađa stručni seminar - osnove asertivne komunikacije.

U okviru menadžmenta je zastupljena i oblast poslovne komunikacije, a tom prilikom Obrazovni centar Akademije Oxford svakom pojedinačnom polazniku nudi mogućnost da pohađa edukaciju na različitim jezicima. Ne samo da je u ponudi stručna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku, nego i na italijanskom, kineskom i francuskom jeziku. Sem toga, ponudom je obuhvaćena i specijalizovana obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku, zatim na španskom i na portugalskom.

Od svakog pojedinačnog polaznika se očekuje da izvrši prijavljivanje i to ili na broj telefona izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije ili lično ili slanjem određenih informacija na zvaničnu mejl adresu najbližeg predstavništva. Podrazumeva se da će tada navesti svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te informacije za kontakt.

Isključivo ako je prethodno prijavljeno lice lično prisutno u konkretnoj poslovnici, može da bude izvršeno upisivanje, pa će o tome morati posebno svaki kandidat da vodi računa. Uz to se podrazumeva da je u obavezi da priloži i propisanu dokumentaciju, a svakako će ga nadležni u okviru prethodno izabrane poslovnice obavestiti i o tome.

Sertifikati koje će kandidati steći, nakon što bude završen odabrani kurs i obuka za menadžment, organizaciju rada i poslovne veštine može da bude upisan i u radnu biografiju kandidata i u njegov radni dosije. Zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje su u obavezi da izvrše upis stečenog sertifikata, a nakon što to klijent od njih bude zahtevao.

Svakako je važno pomenuti i da određene edukacije u ovoj oblasti podrazumevaju i praktičan rad. Institucija organizatora praksu sprovodi isključivo u saradnji sa najboljima u određenoj branši, to jest sa kompanijama sa kojima ima već uspostavljenu saradnju. Iz tog razloga naglašavamo da će svaki polaznik koji se za takav način pohađanja prakse odluči dobiti sve garancije za njen kvalitet, koje su propisane pravilnikom. Međutim, kako ova obrazovna institucija može da dozvoli i polazniku da on lično odredi gde želi praksu da pohađa u predviđenom trajanju, to nije u mogućnosti i da mu za kvalitet sprovođenja nastave u tom slučaju pruži garancije. Reč je o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford zapravo nije upoznat sa konkretnim preduzećem i sa načinom njegovog poslovanja, pa i nema slobodu da konkretnom polazniku garantuje za kvalitet prakse. U svakom slučaju će kandidat biti tom prilikom dužan da priloži dokument, kojim će dokazati da je pohađao tačno određeni broj sati rada u praktičnom delu.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Menadžment, organizacija rada i poslovne veštine

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje