Kurs i obuka - Kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju da traje

Najbitnije je napomenuti da će korist od pohađanja ove edukacije moći da imaju ne samo lica, koja su u tom momentu zaposlena, nego i apsolutno svaki pojedinac. Pored toga što će specijalizovani kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju fokus staviti primarno na razvijanje pomenutih veština komunikacije u poslu, sve to će polaznici moći i da prenesu na svoj privatni život. Baš zato će biti u prilici da poboljšaju kvalitet međusobne komunikacije sa ukućanima i uopšteno, sa ljudima sa kojima stupaju u interakciju u privatnom životu.

Očekuje se da svaki kandidat izvrši prijavljivanje, a što može učiniti na jedan od tri načina. Naime, može kontaktirati zaposlene u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford putem telefona i izdiktirati osnovne informacije o sebi, to jest prezime i ime, potom datum kada je rođen i svakako broj telefona. Isto to može učiniti i direktno u prostorijama odabranog predstavništva, kada prijavu izvršava lično, te ima mogućnosti da konkretne podatke pošalje na zvaničnu mejl adresu.

U principu je sasvim svejedno na koji način želi kandidat da izvrši prijavu, jer u svakom slučaju dostavlja potpuno iste podatke nadležnima.


A dobiće informaciju i o dokumentima, koja će biti u obavezi da dostavi, onog trenutka kada bude bio vršen zvaničan upis. Takođe će biti predočeno svakom prijavljenom kandidatu da je njegovo prisustvo u trenutku upisivanja obavezno, budući da je tako definisano pravilnikom navedene obrazovne institucije.

Od svakog pojedinca se zahteva da u trenutku prijavljivanja, a najbolje kada bude bio vršen upis, navede kako želi ovu edukaciju da pohađa, odnosno gde.

Prethodno će im biti predočeno da se specijalizovana obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju može pohađati kako individualno, tako isto i u formi grupne, ali i poluinvidiualne nastave. Lokacija održavanja podrazumeva ili jednu od poslovnica navedene obrazovne institucijeili praćenje predavanja online. A sve to znači da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da odabere između ponuđenih opcija, kako bi dobio sve potrebne informacije o načinu na koji će časovi biti organizovani, kao i o obavezama koje u tom slučaju ima.

TESTOVI


Mora znati svaki polaznik, koji odluči da nastavu pohađa u poslovnicama ove obrazovne institucije, da njih ima za sada na više od 30 lokacija. U tom slučaju će časovi biti prema klasičnom principu organizovani, a dodatne informacije o terminima i o ostalim detaljima će biti na raspolaganju svakom kandidatu, pošto se opredeli između ponuđenih opcija u vezi sa organizacijom časova.

Sa bilo koje lokacije ima pravo da pohađa specijalizovani seminar - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju kandidat, koji to odluči da učini online. Potrebno je da koristi sopstveni kompjuter, a podrazumeva se da taj uređaj mora imati tačno definisane performanse, sa čime će ga svakako upoznati nadležni prethodno. Bitno je da stabilna internet konekcija bude obezbeđena u odabranom prostoru, kako bi edukacija na taj način mogla da bude organizovana na visokom nivou kvaliteta. Inače se nastava online sprovodi uz korišćenje posebnog tipa softvera, a njega mora samostalno svaki pojedinačni polaznik da instalira na kompjuter, koji bude odlučio da koristi za pristup nastavi. Dobiće prethodno sve smernice o postupku instalacije programa, a ima mogućnost i da kontaktira članove tima, čija je dužnost da pružaju tehničku podršku kandidatima.

Pošto svaki prijavljeni pojedinac bude odlučio na kojoj lokaciji želi nastavu da pohađa, u obavezi je i da odluči kako će pristupati predavanjima. Na raspolaganju mu je mogućnost da to učini u okviru grupne nastave, u kom slučaju između četvoro i osmoro ljudi treba da pohađaju predavanja. A u ponudi je i poluindividualni i individualni kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju, kada dvoje, odnosno jedan kandidat prati predavanja.

Broj polaznika koji čine jednu grupu je vrlo jasno definisan od strane institucije organizatora. Samim tim i ne čudi što je naveden zahtev za formiranjem grupe, da bi uopšte edukacija po tom principu i mogla da bude organizovana. Dakle, neophodno je da četiri osobe minimum izvrše prijavu u toj poslovnici, jer sve do tog trenutka neće biti moguća organizacija grupne edukacije. Tek posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu da samostalno donese odluku o tome kog datuma će početi edukacija za tu grupu kandidata, kao i o tome u kojim će terminima oni časove da pohađaju i kakva će dinamika u konkretnom slučaju da bude primenjivana. Iako koordinator za nastavu donosi odluku o rasporedu predavanja, on ne definiše trajanje edukacije tog tipa, već to čine nadležni u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Apsolutno sve što koordinator za nastavu bude tom prilikom definisao, ne sme da bude ni u kom slučaju izmenjeno na zahtev polaznika, pa će naravno svako od njih i o tome da bude informisan.

Svaki kandidat koji odluči da nastavu pohađa individualno će imati i mnogo veću slobodu, odnosno upravo će on odlučiti u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom na koji način će časovi da budu organizovani. U suštini, neophodno je da se oni usaglase kako oko datuma početka individualne nastave, isto tako i oko termina u kojima će predavanja da budu održana. Naravno da će odlučiti i o dinamici, u skladu sa kojom će da budu organizovani časovi, što znači da će se usaglasiti i oko toga koliko bi trebalo da traje individualna obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju.

U ponudi ove specijalizovane institucije se nalazi i mogućnost pohađanja nastave u paru. Uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i poluindividualna, potpuno su ista pravila organizacije u tom slučaju kao i kada kurs pohađa samo jedan kandidat, tako da će se dvoje polaznika tada dogovarati sa predavačem i sa ovlašćenim kordinatorom za nastavu oko svih detalja u vezi sa organizacijom nastave u paru.

Posebno moramo istaći i podatak da ova obrazovna institucija nudi mogućnost i organizacije korporativnog kursa. U pitanju je nastava, koju bi trebalo da pohađaju samo radnici neke kompanije, a primenjuju se posebno fleksibilna pravila organizacije. Stvar je u tome da klijent, odnosno nadležno lice u tom preduzeću treba najpre da iznese sve zahteve koje ima organizator, a u vezi sa sprovođenjem nastave. Najbitnije je da oni definišu datum početka edukacije, a potom i da se usaglase oko toga u kojim će terminima časovi da budu organizovani, zatim gde će predavanja pratiti zaposleni i koliko će nastava trajati. Da ne bude zabune, napominjemo da promena mesta održavanja predavanja može biti dozvoljena samo kod korporativnog kursa, a ako za to postoje jasno definisani uslovi. Jednostavno, prostor mora biti adekvatno i uz poštovanje pravila institucije organizatora opremljen, da bi bila dozvoljena izmena lokacija održavanja časova. Trajanje nastave za zaposlene će oni takođe definisati, jer je neophodno da se usaglase i oko rasporeda predviđenog broja časova. Informacije o svim ovim detaljima će zatim biti prosleđene polaznicima na vreme.

Nastavni program stručnog seminara - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju

Predviđeno je nastavnim programom da u toku uvodnog predavanja specijalizovana obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju ponudi prisutnima mogućnost da se najpre teoretski upoznaju sa definicijom takozvane verbalne komunikacije, a posle toga će profesori objasniti i šta se smatra neverbalnom komunikacijom u svakodnevnom životu. Odmah posle toga će profesor objasniti i kako se umeće jedne i druge vrste komunikacije primenjuje u poslovanju i zbog čega je važno da poslovni ljudi o tome vode računa.

Naime, ukoliko savladaju umeće najpre neverbalne komunikacije, oni će tačno znati sa kakvim tipom ličnosti imaju dodira prilikom poslovnih sastanaka ili bilo kakvih drugih poslovnih odnosa. A to će im sasvim sigurno biti od koristi u daljem poslovanju.

Biće predočene i mane kako verbalne, tako i neverbalne komunikacije.

A prva i osnovna mana verbalne komunikacije jeste što učesnici u razgovoru mogu različito shvatiti ono što je izrečeno. Baš iz tog razloga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju bude usmerena na predstavljanje primera. Nakon što polaznici budu na primerima videli kako to sve u praksi funkcioniše, biće im lakše i da stečena znanja primene i u svom radu.

Svakako da će profesori objasniti i kako bi trebalo da izbegnu osnovnu zamku, odnosno da se jasno izraze, kako bi ih poslovni partner na pravi način i razumeo.

Uzevši u obzir da se greške svakako događaju, to će naučiti predavači prisutne i kako da te greške svedu na najmanju moguću meru, pa čak i da ih izbegnu.

Zatim je predviđeno da specijalizovani seminar - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju bude primarno usmeren na predstavljanje primera, koji su vezani za umeće takozvane neverbalne komunikacije. U tom smislu, biće objašnjen govor tela, a profesor će svakako predstaviti i odrednicu, koja je poznata kao negativni govor tela.

Naučiće prisutni i kako da umeće neverbalne komunikacije iskoriste na najbolji mogući način, te da potencijalnim partnerima jasno daju do znanja sve što je potrebno u toku određenog susreta.

Pošto će biti predstavljeni i primeri, podrazumeva se da će posle toga profesori te primere iskoristiti zarad simulacija različitih situacija. A u tim simulacijama će biti obavezni da učestvuju svi prisutni, što će im sasvim sigurno pomoći da primene različite tehnike i u svom poslovnom okruženju, te da na taj način i poboljšaju utisak koji treba da ostave na poslovne partnere.

Gde je i u kojim terminima predviđeno da bude održana stručna obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju?

Najpre moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja ove nastave i fizičkim licima i radnicima kompanija. A u tom smislu se i razlikuje na koji način će biti specijalizovani kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju održan, te se svakako podrazumeva da će i fizička lica i zaposleni u preduzećima na vreme dobiti sve neophodne informacije.

Da naglasimo odmah da su vrlo slobodna pravila, u skladu sa kojima se organizuje edukacija za zaposlene. Zapravo će korporativni seminar biti održan onako kako to odgovara nadležnima u okviru zainteresovanih firmi. Naime, njima je dopušteno da se zajedno sa predstavnikom i to bilo koje od preko 30 poslovnica navedene obrazovne institucije dogovori oko mesta održavanja nastave i načina. Odmah da istaknemo podatak da jedino kada je u pitanju korporativni tip nastave, može doći do izmene u vezi sa lokacijom sprovođenja časova. Misli se na prvom mestu na samu kompaniju, ali isključivo ukoliko u okviru nje postoje optimalni uslovi, to jest prostor koji će biti opremljen onako kako to predviđaju pravila. Podrazumeva se da će nadležno lice dotičnog preduzeća da bude detaljno upoznato i sa tim šta mora prostor da sadrži, kako bi bila dozvoljena organizacija obuke za zaposlene u okviru njega. Sledeće što moraju oni precizirati jeste datum početka edukacije, zatim u kojim će terminima da bude organizovan stručni seminar - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju za zaposlene u preduzećima i kako će biti predviđeni broj predavanja raspoređen. Logično se nameće da će oni na taj način zajedno odlučiti i o trajanju obuke za zaposlene, pa će onda na propisani način i da obaveste o tome sve polaznike, to jest radnike kompanije koji treba predavanja i da pohađaju.

A kada su u pitanju fizička lica, njima je ponuđena mogućnost ne samo da odaberu gde žele nastavu da pohađaju, nego i prema kakvom principu. Da ne bude nepotrebne zabune, naglašavamo da se klasična i online nastava mogu pratiti individualno, u grupi ili u paru, a kroz poluindividualnu obuku.

Očekuje se da u trenutku prijavljivanja svaki kandidat navede svoju odluku o tome gde želi da bude dok predavanja budu trajala, ali i na koji način će ih od svih ponuđenih pohađati. Shodno tome će svako od njih da dobije i informaciju ne samo o datumu početka i o trajanju nastave, odnosno o terminima održavanja časova, već i o tome koje obaveze u konkretnom slučaju kandidat ima.

Kada je u pitanju klasičan princip organizacije nastave, to podrazumeva sprovođenje časova u prostorijama prethodno izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije.

A sa apsolutno bilo kog mesta, odnosno lokacije će kandidat da pohađa nastavu online. U suštini, on može izabrati gde mu najviše odgovara tom prilikom da boravi, ali je u obavezi da sve uslove, koje propisuje institucija organizatora, on tom prilikom obezbedi. Prvenstveno se misli na stabilnu internet konekciju, koja mora da postoji u okviru tog prostora, kao i računar. Da bi online obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju mogla da bude organizovana bez ikakvih poteškoća, potrebno je da polaznik obezbedi kompjuter, čije će karakteristike biti usklađene sa pravilima pomenute obrazovne institucije. Isto tako se podrazumeva da će nadležni u okviru izabrane poslovnice informisati svakog pojedinačnog polaznika i o tome, koje bi performanse trebalo taj kompjuter da ima. Dobiće i precizne informacije o postupku, koji bi trebalo da izvrše samostalno, a koji je vezan za instaliranje namenskog programa za praćenje nastave na taj način. Svakako je važno da kandidati budu informisani i o tome da se u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije nalazi i IT odeljenje. Stručnjaci koji su u okviru tog sektora zaposleni će se potruditi u najkraćem mogućem roku da ponude rešenje bilo kog problema, koji kandidat bude imao dok nastava na taj način bude organizovana ili u toku postupka instaliranja softvera za njeno praćenje.

A i jedan i drugi tip edukacije mogu biti organizovani prema pravilima poluindividualne, zatim grupne i individualne nastave, pa se samim tim podrazumeva da je svaki polaznik u obavezi između te tri opcije da se odluči.

Shodno pravilniku institucije organizatora, jedno lice treba da pohađa individualnu nastavu, dok u grupi treba da ih bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi, a poluindividualna je takozvana nastava u paru i organizuje se za dvoje kandidata.

Na prvi pogled se vidi da je razlika u broju polaznika najbitnija između svih tih opcija, ali kandidati moraju znati da postoje i razlike između organizacije kako grupne nastave, sa jedne strane, tako isto sa druge poluindividualne i individualne.

Da pojednostavimo, isključivo koordinator za nastavu izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije donosi odluku u vezi sa organizacijom nastave u grupi, dok kod poluindividualne i individualne to čine kandidati u dogovoru sa nadležnima.

Uslov za početak nastave u grupi je vezan za formiranje grupe u dotičnoj poslovnici. Onog trenutka kada se četiri osobe minimalno budu zvanično prijavile, dužnost je koordinatora za nastavu da precizira kog datuma će početi grupni kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju. Odmah zatim će on da odluči i o terminima održavanja časova u tom slučaju, kao i o njihovom rasporedu. Međutim, kandidati će prilikom zvaničnog prijavljivanja biti u prilici da dobiju informaciju i o tome koliko bi trebalo grupni seminar da traje. Sve ovo navedeno će oni saznati kasnije, to jest posle prijavljivanja 4 osobe najmanje, jer je tako predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije. Ali će isto tom prilikom biti informisani i o činjenici da se njihovi zahtevi ne smeju uzeti u obzir, a bez obzira koji im prethodno definisani segment ne bude odgovarao. Zapravo se očekuje da svaki član određene grupe ispoštuje ono što koordinator za nastavu bude odredio tom prilikom.

Pomenuli smo ranije da se individualna nastava organizuje isto kao i poluinvidiualna, uz razliku koja je vezana za broj kandidata koji treba da pohađaju predavanja. A pod tim smo mislili da će se u konkretnom slučaju ili jedna osoba ili njih dvoje dogovarati direktno sa nadležnima u odabranom predstavništvu, a prvenstveno se misli na koordinatora za nastavu te poslovnice i na stručnjaka, koji bi trebalo da vodi kako poluindividualni seminar - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju, tako isto i individualni o svemu što je vezano za organizaciju odabranog tipa nastave. Uz to što su u obavezi da se usaglase oko datuma njenog početka, biće neophodno da definišu i u kojim će terminima individualna ili nastava u paru da bude organizovana. A nakon što sve to budu učinili, vrlo je važno i da odluče zajedno kakva će dinamika biti u tom slučaju poštovana. Ustvari će se oni usaglasiti oko tačnog rasporeda časova, što će dovesti do toga da zajedno donose odluku i o trajanju jednog ili drugog tipa.

Koliko će specijalizovani kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju da traje?

Mora najpre biti uzeta u obzir činjenica da fizička lica nastavu imaju pravo da pohađaju na jedan od tri načina, jer je u ponudi poluinvidiualna obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju, kao i grupna i individualna nastava, pa će onda biti i sasvim jasno zašto ranije kandidati ne mogu dobiti informaciju o trajanju ove specijalizovane edukacije.

Različit je princip organizacije, tako da Obrazovni centar Akademije Oxford isključivo prilikom sprovođenja nastave za grupu polaznika ima dozvolu ranije da obavesti članove te grupe o trajanju nastave.

Ističemo da će ukupno dve sedmice pohađati nastavu u grupi zainteresovani kandidati. Ali u skladu sa pravilnikom navedene institucije, svako od njih će naknadno da bude obavešten o tome kako će 8 časova, koliko ih postoji u zvaničnom nastavnom programu ove edukacije, da bude u tom slučaju raspoređeno.

Stvar je u tome da koordinator za nastavu ima obavezu posle formiranja grupe od četiri člana najmanje u određenoj poslovnici da donese odluku ne samo o rasporedu predavanja, nego i o datum početka edukacije, te svakako o terminima u kojima će biti organizovani časovi. Ističemo da sve dok grupa ne bude formirana, on nema pravo ovo da odredi.

Još se u ponudi nalazi mogućnost i da pojedinačni polaznici specijalizovani seminar - kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju pohađaju samostalno ili da to učine u društvu još jednog kandidata. Naglašavamo da se i individualna edukacija i poluindividualna organizuju prema istom principu, a u pitanju su posebno slobodna pravila organizacije. Neophodno je da se ili samo jedan polaznik ili njih dvoje, u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna edukacija, zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranom predstavništvu i sa predavačem dogovore kako će časovi biti organizovani. U tom slučaju će oni definisati sve detalje, pa i dinamiku sprovođenja predviđenog broja časova, te će na taj način odlučiti i o trajanju ove specijalizovane obuke.

Gotovo da se potpuno isti princip primenjuje i kada postoji zahtev da bude organizovana korporativna obuka. Određeni broj zaposlenih će tada predavanja da pohađaju, a obaveza je nadležnih u okviru dotične kompanije da se direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore oko načina organizacije časova, pa i oko njihovog rasporeda. Zahvaljujući takvom principu organizacije, oni zajedno odlučuju i o tome koliko bi trebalo da traje korporativni tip edukacije. Zaposleni koji treba da pohađaju nastavu će dobiti naknadno sve potrebne informacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da maksimalno iskoristite prednosti neverbalne i verbalne komunikacije u poslovnom okruženju da traje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje