Kurs i obuka - Kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije

Isključivo se zahteva od svakoga, ko je zainteresovan da ovu stručnu edukaciju pohađa da ima interesovanje za poboljšanje kvaliteta primarno poslovne komunikacije, te da želi da unapredi svoj odnos sa saradnicima u poslu i kvalitet poslovanja. Jednostavno govoreći, organizator ne zahteva da polaznik ima bilo kakve posebne veštine, već samo da ima želju da se upozna sa postupkom motivacije pojedinaca, jer na taj način doprinosi poboljšanju kvaliteta poslovanja i na ličnom i na opštem planu.

S obzirom na to da postoji mogućnost nastavu da pohađaju i fizička lica i zaposleni u kompanijama, to su prisutne i određene razlike u načinu organizacije časova. Naravno da će svaki pojedinačni kandidat dobiti precizna obaveštenja o svemu tome, kao što će detaljno biti informisan i vlasnik određenog preduzeća, a koji je zainteresovan za organizaciju korporativnog kursa.

Bitno je da svako koga interesuje specijalizovani seminar - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije, a kada su u pitanju fizička lica, ispoštuje u potpunosti pravilo organizatora i izvrši prijavu.


U principu svaki pojedinačni kandidat bira da li će prijavljivanje izvršiti elektronskim putem, to jest da li će na mejl adresu poslati osnovne informacije o sebi ili će to učiniti lično, odnosno preko telefona. Moramo napomenuti da je u principu sasvim svejedno kako će izvršiti prijavljivanje, jer u svakom slučaju mora dostaviti podatke, koji podrazumevaju prezime i ime kandidata, potom datum njegovog rođenja i svakako kontakt informacije, a prvenstveno se misli na broj telefona.

Nakon što zainteresovano lice to bude učinilo na propisan način, dobiće informacije od nadležnih o postupku upisivanja. Naime, naveden je zahtev da lično bude prisutan svaki pojedinačni polaznik u momentu zvaničnog upisa u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora. U tom slučaju on je u obavezi da priloži propisanu dokumentaciju, a podrazumeva se da će ga nadležni u samoj poslovnici informisati o dokumentima koja mora dostaviti prilikom upisa na vreme.

Kada budu pojedinačni polaznici vršili prijavljivanje, to jest kada budu pristupali zvaničnom upisu u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, zahteva se i da navedu kako će časove pohađati, odnosno gde.

TESTOVI


Naime, u ponudi pomenute obrazovne institucije se nalazi kako klasična, tako isto i online obuka i kurs - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije, te se podrazumeva da svaki polaznik bira gde želi časove da pohađa. A kada su u pitanju termini u kojima će predavanja da budu organizovana, važi isto pravilo da svaki kandidat bira između nekoliko ponuđenih mogućnosti. U principu se radi o tome da kako online, tako i klasična edukacija mogu biti organizovane ili istovremeno za grupu polaznika ili za samo jednu osobu, te za njih dvoje u isto vreme. Da pojednostavimo, ponudom je obuhvaćena kako grupna edukacija, isto tako i individualna i poluindividualna, odnosno takozvana nastava u paru. Budući da postoje i dve opcije za mesto održavanja nastave i tri za način sprovođenja predavanja, to je naročito važno da svaki pojedinačni polaznik prilikom zvaničnog upisa izabere između svih njih, posle čega će ga nadležni informisati o detaljima koji su vezani za organizaciju nastave.

U suštini je najjednostavniji princip koji se primenjuje kada sprecijalizovani seminar kandidat odluči da pohađa na klasičan način. Bitno je da on u dogovorenim terminima bude prisutan lično u okviru izabranog predstavništva, jer se u tom slučaju edukacija u prostorijama poslovnice i organizuje. Podrazumeva se da će termini održavanja časova tom prilikom svakako zavisiti od odluke svakog kandidata u vezi sa time kako želi nastavu da pohađa.

Da napomenemo i to da svaki polaznik ima mogućnosti da časove prati i online. A njegova obaveza je u tom slučaju da koristi sopstveni kompjuter, s tim što konkretni uređaj mora da ima tačno definisane performanse, da bi edukacija na taj način bila organizovana bez ikakvih poteškoća. Prethodno će nadležni u okviru izabranog predstavništva informisati svakog polaznika i o tome, a posebno će biti ukazano na činjenicu da mora biti osiguran kvalitet internet konekcije za sve vreme trajanja nastave online. Naime, iako se dozvoljava pojedincima da izaberu gde žele da borave dok predavanja budu po tom principu pohađali, moraju posebno obratiti pažnju i na kvalitet internet konekcije u izabranom prostoru. Inače se nastava onlajn organizuje preko specijalnog softvera, a podrazumeva se da njega mora svaki pojedinačni polaznik samostalno pre početka nastave da instalira na izabrani računar. Svakako će od strane nadležnih svako od njih prethodno da bude informisan o tome kako bi trebalo da funkcioniše postupak instalacije programa. Zapravo se zahteva da kroz taj proces svaki pojedinačni polaznik prođe samostalno, jer uopšte nije reč o zahtevnom postupku. Važno je da apsolutno svako od njih ima na umu i činjenicu da u okviru svakog predstavništva navedene institucije postoji IT sektor, a koji zapošljava vrhunske stručnjake u toj oblasti. Svrha postojanja tog odeljenja jeste pružanje tehničke podrške kandidatima kad god je to potrebno. U suštini se polaznici mogu tim stručnjacima obratiti i ako imaju problem dok pokušavaju da instaliraju program i ako na njega naiđu dok traje nastava.

Moraju znati svi prijavljeni i to da se kako online nastava, tako isto i klasična mogu organizovati i za samo jednu osobu i za grupu polaznika i za dvoje njih u isto vreme, budući da se u ponudi nalazi kako individualni kurs i obuka - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije, tako isto i grupna nastava i ona koja je poznata kao poluindividualna, a kada dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju. Baš iz tog razloga se ne može reći unapred u kojim terminima bi trebalo časovi da budu organizovani, jer to isključivo zavisi od vrste edukacije koju konkretni kandidat odluči da pohađa.

U svakom slučaju je najvažnije naglasiti da u grupi treba da bude prisutno od četvoro do osmoro ljudi najviše, s tim da individualnu nastavu pohađa samo jedan kandidat, a da u slučaju organizacije poluindividualne edukacije predavanjima treba dvoje njih u isto vreme da prisustvuju.

Ipak, iako razlika u broju polaznika jeste osnovna, postoji i sasvim dovoljno razlike u načinu organizacije nastave. Odmah da napomenemo da se individualna i poluindividualna edukacija, praktično organizuju na potpuno istovetan način, dok samo prilikom sprovođenja nastave u grupi važe drugačija pravila.

Vrlo je jednostavan princip predviđen za sprovođenje predavanja kada im prisustvuje samo jedna osoba ili dvoje njih u isto vreme. Naime, tada bi trebalo svaki kandidat ponaosob da se sa nadležnima u odabranom predstavništvu pomenute obrazovne institucije dogovori oko svega što je vezano za sprovođenje individualne nastave. U slučaju organizacije poluindividualnog kursa se o tim detaljima dogovaraju dvoje polaznika i to sa nadležnim predavačem, koji će voditi individualni ili poluindividualni tip edukacije i sa koordinatorom za nastavu, koji je u okviru te poslovnice nadležan. Najjednostavnije rečeno, oni će tom prilikom da se usaglase ne samo oko datuma početka poluindividualne ili individualne nastave, nego će isto tako precizirati i termine održavanja časova u konkretnom slučaju, kao i njihov raspored. A na taj način će se oni usaglasiti i oko ukupnog trajanja onog tipa edukacije, koji su odabrali da pohađaju.

Mnogo su složenija i ujedno strožija pravila prema kojima bi trebalo da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije za grupu kandidata. Prethodno smo pomenuli da u jednoj grupi treba da bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi, ali svako od njih mora znati da je formiranje grupe od minimum 4 člana navedeno kao obaveza, odnosno zahtev za organizaciju edukacije te vrste u okviru konkretne poslovnice. Da pojednostavimo, nastava za grupu polaznika ne može da bude organizovana u svakom predstavništvu konkretne obrazovne institucije, već isključivo u okviru onoga u kome postoji dovoljan broj zainteresovanih, to jest u kome je zvanično formirana grupa od minimum 4 člana. A sa tom informacijom će svakako biti upoznati svi koji budu vršili prijavu, jer se zahteva da oni budu strpljivi i pričekaju zvanično kreiranje grupe. Bitno je napomenuti i to da informaciju o trajanju nastave tog tipa dobija svaki prijavljeni kandidat ranije, a posle formiranja grupe će saznati i kog datuma bi trebalo edukacija da počne. Zapravo će ovlašćeno lice u toj poslovnici, to jest koordinator za nastavu precizirati tom prilikom i termine održavanja časova i naravno odrediće raspored predavanja, pa će zatim svakog pojedinačnog polaznika o tome i obavestiti. Vrlo je bitno napomenuti i podatak da se apsolutno nijedan zahtev kandidata u vezi sa izmenom i to bilo kog segmenta organizacije ne sme u tom slučaju prihvatiti. Tako recimo ako polaznik bude od nadležnih zahtevao da se promene termini održavanja časova ili datum početka edukacije,a koji je prethodno definisan od strane zvaničnog koordinatora za nastavu, to ne sme biti prihvaćeno, jer je u suprotnosti sa pravilima pomenute obrazovne institucije.

Kada nadležni u okviru bilo koje kompanije budu želeli da određenom broju svojih zaposlenih ponude mogućnost da se u u okviru konkretne oblasti edukuju, biće organizovan takozvani korporativni seminar - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije. U tom slučaju će organizator naročito obratiti pažnju na zahteve klijenta, koje će naravno ispuniti u najvećoj mogućoj meri. Iz tog razloga i naglašavamo da bi korporativna obuka trebalo da bude organizovana baš onako kako to budu zahtevali nadležni u okviru zainteresovane kompanije. U suštini je princip organizacije vrlo jednostavan, zato što se u tom slučaju dozvoljava vlasniku ili direktoru te firme, odnosno njenom nadležnom predstavniku da zajedno sa ovlašćenim licem u okviru jedne od poslovnica precizira i kako će časovi za određeni broj zaposlenih biti organizovani i na kojoj lokaciji. Da ne bi bilo apsolutno nikakvih nedoumica, moramo naglasiti da samo kada je u pitanju korporativna obuka, pomenuta obrazovna institucija dozvoljava izmenu mesta održavanja nastave. U tom smislu može biti omogućeno zaposlenima da časove pohađaju i u okviru firme, u kojoj rade, ali samo ako za to postoje adekvatni i propisani uslovi. Inače je predviđeno pravilnikom da svaki klijent pre toga dobije informaciju o obavezama, koje ima vezano za opremljenost samog prostora, a kako bi edukacija mogla u njemu bez ikakvih smetnji da bude organizovana. Ne samo da će se oni dogovoriti o lokaciji održavanja nastave, već će precizno definisati i kog datuma bi trebalo časovi da počnu za taj broj zaposlenih. Isto tako je u skladu sa pravilima predviđeno i da se oni usaglase oko rasporeda predavanja, to jest oko dinamike prema kojoj će predviđeni broj časova da bude organizovan, što podrazumeva da će na taj način da se dogovore i oko trajanja obuke namenjene zaposlenima. Pored svega ovoga je definisano da se klijent i organizator moraju usaglasiti i oko termina održavanja časova, a zatim u skladu sa pravilima informisati i svakog zaposlenog, koji bi trebalo predavanja da pohađa o ovim detaljima, a prvenstveno o tome na kom mestu će nastava da bude organizovana i kog datuma bi trebalo da počne.

Kojim temama će se baviti specijalizovani kurs i obuka - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije?

Šta se podrazumeva pod pojmom motivacija u poslovnoj sferi je prva tema sa kojom će stručna obuka i kurs - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije upoznati prisutne. U tom smislu će predavač govoriti o tome zbog čega je važno imati kvalitetan odnos i sa saradnicima i sa poslovnim partnerima, te kako bi trebalo komunicirati sa njima, da bi bio povećan njihov radni učinak, jer će sve to itekako imati pozitivan uticaj na poslovanje samog sektora u kome su oni zaposleni, ali i celokupne kompanije.

S obzirom na to da je dobro poznat podatak da motivacija mora biti prisutna u poslovanju, ali i u svakodnevnom životu, profesor će objasniti i zašto bi trebalo redovno insistirati na tome. A pod tim se misli na insistiranje u smislu poboljšanja radnog učinka svakog člana tima, a za šta su prvenstveno zadužena nadležna lica.

Međutim, suprotno uobičajenom mišljenju, motivaciju bi trebalo uvrstiti i među kolege, tako da će definitivno svi koji budu odlučili da pohađaju ovu edukaciju biti na dobitku ukoliko budu primenjivali konkretne tehnike.

Sa različitim teorijama motivacije će biti upoznat svako, ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije. Potrudiće se profesor da predoči one teorije, koje su najpoznatije trenutno i koje se najčešće u praksi primenjuju.

Najpre će biti govora o takozvanoj Maslovljevoj hijerarhiji potreba, zatim o teoriji motivacije koja je poznata kao teorija dva faktora, a čiji tvorac je Frederik Herzberg.

Isto tako je predviđeno programom da polaznici nauče i šta podrazumeva takozvana trodimenzionalna teorija prepisivanja, te da se upoznaju i sa teorijom koja je poznata kao Havtornov efekat.

A nakon što budu osnovne karakteristike svake od tih teorija predstavljene polaznicima ovog specijalizovanog kursa, podrazumeva se da će profesor ponuditi i odgovarajuće praktične primere u tom slučaju. Na taj način će svaki kandidat dobiti priliku da razume kada se koja teorija primenjuje i koji su pozitivni efekti svake od njih. Takođe će profesori objasniti i da li neka od tih teorija može da ima bilo kakav efekat, koji se može smatrati negativnim.

Posle svega toga je predviđeno da kandidatima bude objašnjeno i koje su to strategije, koje bi trebalo da primene za poboljšanje motivisanosti i kolega i uopšteno članova određenog kolektiva, te poslovnih saradnika. U tom smislu će stručni kurs i obuka - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije ponuditi kandidatima mogućnost da nakon stečenih teorijskih znanja, izvrše jednu vežbu. A u principu će biti njihova obaveza tada da na osnovu zadatih parametara odluče koja strategija je najbolja za primenu i da nakon toga učestvuju u razgovoru o urađenim zadacima. Tom prilikom je vrlo važno da uzme učešće svaki pojedinačni kandidat, te da jasno iznese šta smatra dobrim u svom radu, a gde procenjuje da je načinio grešku. Baš iz tog razloga i može da se smatra da svako ko bude završio ovu edukaciju, a u vrlo kratkom roku nakon toga ima mogućnost da poboljša ne samo kvalitet komunikacije sa članovima svog tima i nadređenima u dotičnoj firmi, već i sa partnerima u poslu. Upravo zahvaljujući tome će biti u mogućnosti da na viši nivo podigne kvalitet poslovanja celokupnog preduzeća, što će svakako biti od koristi svima koji su u njemu zaposleni.

Na kom mestu i kada će biti organizovana stručna obuka i kurs - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije?

Iako se akcenat ove edukacije stavlja na nastavu namenjenu fizičkim licima, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i korporativni kurs i obuka - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije.

Ističemo da zainteresovani u okviru bilo kog preduzeća imaju pravo da zahtevaju organizaciju korporativne edukacije, a bitno je napomenuti da u tom slučaju isključivo zaposleni u toj firmi treba da pohađaju predavanja. Maksimalno će biti zahtevi klijenata u tom slučaju ispoštovani, pa čak organizator dozvoljava i izmenu mesta održavanja nastave. Stvar je u tome da u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni, mogu biti organizovani časovi, a ako to nadležno lice konkretne kompanije bude zvanično zahtevalo od ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije. Svakako da mora biti odabran prostor, čije karakteristike su odgovarajuće i koji poseduje sve što je potrebno za nesmetano odvijanje nastave. Pored svega toga, klijent i organizator bi trebalo da se usaglase i oko termina u kojima će časovi biti održani u tom slučaju, kao i oko tačnog datuma početka korporativne edukacije. Podrazumeva se da je njihova obaveza i da se usaglase oko rasporeda predavanja, a što posebno dovodi do toga da oni zajedno odlučuju i koliko bi ukupno korporativni tip nastave trebalo u tom slučaju da traje.

Valjalo bi pomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave i za fizička lica. Uzevši u obzir da može biti organizovan online i kurs na klasičan način, kao i da za oba tipa edukacije važi pravilo da ih polaznici mogu pohađati u paru, individualno ili u grupi, trebalo bi da je mnogo jasnije zbog čega se zahteva da svaki pojedinačni polaznik navede informaciju o tome za koji tip nastave se odlučio. U suštini su pravila vrlo jednostavna, jer svaki pojedinačni polaznik bira kako želi nastavu da pohađa (u okviru poluindividualne, grupne ili poluindividualne) i gde će to učiniti, jer je u ponudi i klasična i online edukacija.

A ono što moraju znati svi kandidati jeste da specijalizovana obuka i kurs - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije, koja je namenjena grupi polaznika, ne može biti organizovana u okviru svakog predstavništva. Da budemo precizni, uslov o formiranju grupe od četiri člana najmanje je naveden od strane organizatora, tako da svaki prijavljeni kandidat mora da sačeka ispunjenje konkretnog zahteva. Međutim, ponekad može doći i do nejasnoća, zato što zaposleni u svakoj poslovnici moraju pričekati formiranje grupe, a što u određenim slučajevima potraje i duži vremenski period. Svakako se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik i o tim detaljima da bude informisan. Najvažnije je da svako od njih ima na umu činjenicu da će informacije o trajanju grupne nastave dobiti kada bude vršio zvanično prijavljivanje, uzevši u obzir da se to određuje prethodno od strane nadležnih i da se primenjuje u svakom predstavništvu navedene institucije. A informacije koje će biti predočene naknadno svakom pojedinačnom polazniku su vezane za datum početka edukacije, termine održavanja časova i naravno njihov raspored. Naime, stvar je u tome da koordinator za nastavu o svemu tome donosi odluku i saopštava je na za to tačno određeni način polaznicima. Međutim, on ne može to učiniti dok ne bude osnovni uslov za organizaciju nastave u grupi ostvaren. Radi se o tome da svaka grupa može imati od četiri do osam članova, pa zato i treba prvo da bude formirana, to jest minimalan broj kandidata moraju u toj poslovnici prvo da izvrše zvanično prijavljivanje. A to ustvari podrazumeva da četiri osobe u toj poslovnici minimum moraju da izvrše prijavu u skladu sa pravilima. Zapravo tek posle toga koordinator za nastavu je u obavezi da oformi jednu grupu u okviru tog predstavništva i naravno da sve pomenute detalje precizira. Istakli bismo i to da ono što on bude odredio precizno ne sme da bude izmenjeno, tako da se u tom smislu zahtevi kandidata ne smeju uzeti u obzir.

Primenjuju se mnogo slobodnija pravila, kada kandidat odluči da nastavu pohađa individualno ili u paru. Naime, na potpuno isti način će biti organizovana i individualna i poluindividualni kurs i obuka - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije, s tim što postoji razlika u broju polaznika. Ustvari jedno lice pohađa individualnu, a poluindividualnoj treba da pristupe dvoje njih u isto vreme. Upravo će u tom slučaju jedan polaznik ili dvoje njih da preciziraju način organizacije časova direktno sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica. Da ne bude zabune, moramo napomenuti da kandidat tada ima obavezu, odnosno dvoje njih ukoliko je u pitanju poluindividualni seminar, da preciziraju sa koordinatorom za nastavu u tom predstavništvu i sa stručnjakom, koji bi trebalo edukaciju da vodi, kako će predavanja da budu organizovana. Ne samo da će se oni zajedno dogovoriti oko datuma početka jednog ili drugog tipa nastave, nego će definisati i termine u kojima bi jedan ili dvoje kandidata trebalo časove da pohađaju. Sem toga, u obavezi su i da se usaglase oko rasporeda predavanja, a što u suštini znači da će se oni dogovoriti i oko trajanja jednog ili drugog tipa nastave.

Mesto održavanja ove specijalizovane edukacije isključivo zavisi od želje svakog pojedinačnog kandidata. A na raspolaganju je mogućnost da časove pohađa prema klasičnom principu, kada oni bivaju organizovani u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije ili putem interneta.

Svako ko se za drugu ponuđenu varijantu bude opredelio bi trebalo da u tom slučaju preko sopstvenog kompjutera predavanja pohađa. Ističemo da odgovarajuće performanse konkretni kompjuter mora imati, da bi edukacija koja se organizuje onlajn mogla da bude sprovedena na visokom nivou kvaliteta. Zahteva se i da svaki polaznik u tom slučaju instalira softver, koji je propisan od strane institucije organizatora i preko koga će nastava tom prilikom i da bude sprovedena. Sve smernice i informacije o postupku instalacije programa će biti na raspolaganju pojedincima na vreme. A osim toga moraju znati i da pomenuta obrazovna institucija zapošljava i IT stručnjake, čija je dužnost pružanje tehničke podrške zainteresovanima. Naravno da veza sa internetom mora da bude kvalitetna za sve vreme trajanja ove specijalizovane edukacije, te se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik obratiti pažnju i na taj, inače izuzetno značajan detalj.

Klasičan princip organizacije nastave se odnosi na praćenje predavanja u okviru predstavništva navedene institucije. Naime, konkretna obrazovna institucija posluje na brojnim lokacijama širom naše zemlje, tako da u više od 30 poslovnica može biti organizovan stručni kurs i obuka - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije na klasičan način. Zato i jeste posebno naglašeno da, praktično govoreći kandidat bira gde želi predavanja da pohađa. U suštini je vrlo lako pronaći predstavništvo koje je najbliže svakom stanovniku naše zemlje, pa je potrebno da u prethodno precizno određenim terminima bude prisutan tokom predavanja. Podrazumeva se da su namenske prostorije u okviru svake poslovnice sa puno pažnje opremljene, a kako bi kvalitet nastave bio na što višem nivou.

Koliko bi trebalo stručni seminar - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije da traje prema programu?

Biće neophodno da u momentu kada pojedinačni polaznik vrši prijavu odluči i kako će nastavu pohađati, jer će na osnovu tih podataka i moći da sazna koliko će ukupno trajati specijalizovani kurs i obuka - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije.

Ovde moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford izuzev grupnog tipa edukacije, pojedinačnim polaznicima nude mogućnost i da časove pohađaju u formi poluindividualne nastave, odnosno da predavanjima pristupaju potpuno samostalno, jer je i individualni tip edukacije u ponudi.

Uzevši u obzir da se ta tri tipa nastave nalaze u ponudi ove obrazovne institucije, te da se na različite načine organizuju, to postoji mogućnost i da svaka od njih traje drugačije.

Radi se o tome da kada kandidat odluči da časove pohađa u okviru individualne nastave treba zajedno sa nadležnim licem u okviru konkretnog predstavništva i sa stručnjakom, koji bi trebalo u tom slučaju obuku da vodi, precizira kako će predviđenih 12 časova da bude raspoređeno. Jednostavnije rečeno, oni će se usaglasiti tom prilikom oko dinamike sprovođenja časova, te će samim tim i definisati na koliko dana će oni biti raspoređeni, što dovodi do toga da zajedno odlučuju i o trajanju individualne nastave.

Potpuno isti princip važi i kada pojedinačni polaznik odluči da časove pohađa u formi poluindividualne nastave, a razlika je samo u tome što dvoje ljudi tada predavanja treba da prate. Dakle, dvoje kandidata će tada da se dogovore sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice kako oko dinamike sprovođenja časova, isto tako i oko datuma početka poluindividualne nastave i naravno da će tom prilikom precizirati u kojim terminima će predavanja da budu organizovana.

Međutim, nastava u grupi podrazumeva potpuno drugačiji princip organizacije. Najjednostavnije bi bilo reći da koordinator za nasstavu u okviru predstavništva pomenute obrazovne institucije, a u kome je pre toga oformljena grupa od 4 osobe najmanje, odlučuje o rasporedu časova. Zapravo na nivou svih poslovnica je prethodno definisano da će grupna obuka i kurs - kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije trajati ukupno mesec dana. A svakako će kasnije polaznici dobiti sve potrebne informacije o pomenutim detaljima.

Inače se u ponudi nalazi i korporativni seminar, a tada zaposleni u okviru određenog preduzeća predavanja treba da pohađaju. S obzirom na to da je prisutan prilično fleksibilan princip organizacije, to se nadležnima u okviru te kompanije dopušta da sa predstavnicima institucije organizatora preciziraju kako će časovi biti organizovani. Samim tim će oni zajedno i da odluče na koliko dana će definisani broj časova da bude raspoređen, odnosno koliko će korporativni kurs da traje. U suštini to znači da nastava može trajati i kraće i duže nego kada je u pitanju grupni tip edukacije za pojedinačne polaznike.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da motivišući saradnike poboljšate kvalitet komunikacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje