Kurs i obuka - Kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa

Samim tim što nije naveden nikakav poseban zahtev pred osobe, koje su zainteresovane da pohađaju stručni seminar - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa, to svako ko želi ima mogućnost i pravo da izvrši prijavu. U suštini bi tematika, kojom se bavi ova stručna edukacija mogla da bude posebno interesantna menadžerima u sektoru ljudskih resursa, bez obzira u kojoj oblasti kompanija da posluje, ali i direktorima kompanija, odnosno njihovim vlasnicima, te uopšteno svima koji su u top menadžmentu zaposleni.

Potrebno je da svaki zainteresovani izvrši prijavu, a tom prilikom moraju biti poštovana pravila institucije organizatora. U suštini to znači da je obaveza svakog kandidata da osnovne podatke o sebi, koji podrazumevaju njegovo ime i prezime, broj telefona i datum rođenja, dostavi u prijavi. Samostalno će odabrati da li će te informacije poslati na zvaničnu mejl adresu najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili će ih izdiktirati predstavnicima institucije organizatora direktno u poslovnici, to jest preko telefona.

A kada sve to bude učinio, biće u obavezi i da se upiše. Određeno je pravilnikom pomenute institucije da upis mora biti organizovan isključivo ukoliko je kandidat lično prisutan, pa će to biti naročito napomenuto svakome od njih. Takođe je neophodno i da odgovarajuću dokumentaciju priloži u tom slučaju, a prethodno će ga nadležni obavestiti i o tome koje su dokumenta u pitanju.


Kada bude vršio prijavljivanje, svaki polaznik treba da odabere i na koji način će nastavu pohađati. U zvaničnoj ponudi se nalazi poluindividualna obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa, individualna i grupna nastava, a svaka od njih može prema pravilniku ove obrazovne institucije da bude organizovana na klasičan način ili putem kompjutera. Između svih tih opcija je u obavezi kandidat da se odluči, kako bi u skladu sa time bio informisan o detaljima vezano za organizaciju nastave.

Važno je da se oformi prvo grupa od minimalno 4 člana u okviru konkretnog predstavništva, da bi nastava prema takvom principu mogla da bude sprovedena. A prilikom prijavljivanja će svaki kandidat o tome biti informisan, jer organizator ne zna kog datuma će tačno nastava početi, budući da isključivo od broja zainteresovanih, to jest prijavljenih to zavisi. Takođe će biti napomenuto polaznicima u tom slučaju da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama ne smeju dozvoliti kod nastave u grupi, već moraju jednostavno prihvatiti sve ono što nadležni budu odredili. Isključivo informacije o trajanju nastave tog tipa oni dobijaju ranije, s obzirom na to da je to u nadležnosti celokupne institucije organizatora i da taj podatak važi za svaku poslovnicu. A posle prijavljivanja dovoljnog broja zainteresovanih će koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu biti dužan da precizira kako datum početka edukacije te vrste, tako isto i termine u kojima će časovi biti održani za tu grupu kandidata i na koji način će da budu raspoređeni, odnosno kakva će dinamika prilikom njihovog sprovođenja da bude poštovana.

Međutim, kada je u pitanju bilo individualni kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa bilo nastava u paru, odnosno takozvana poluindividualna nastava, primenjuju se mnogo slobodnija pravila organizacije. U suštini njih definišu zajedno jedan ili dvoje kandidata, profesor i koordinator za nastavu, jer je tako usklađeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije. A sve to znači da će se oni usaglasiti kao prvo oko datuma početka nastave, koju žele da pohađaju, a posle toga će precizirati i u kojim terminima bi predavanja trebalo da bude organizovana i kakva će tačno dinamika da bude poštovana. S obzirom na to da preciziraju i raspored predavanja, oni zajedno donose odluku i o tome koliko će bilo poluindividualna, bilo individualna obuka da traje.

TESTOVI


Samim tim što se sva tri tipa edukacije mogu organizovati na dva načina se i očekuje od svakog prijavljenog kandidata da izabere gde mu odgovara časove da prati. Na raspolaganju mu je mogućnost da to učini sa bilo koje lokacije online ili da časove pohađa u prostorijama predstavništva institucije organizatora, u kome je prijavljivanje i upisivanje pre toga izvršio.

A u slučaju da odabere opciju učenja na daljinu, njegova je obaveza da za tu priliku obezbedi kompjuter odgovarajućih karakteristika. Predstavnik institucije organizatora će svakog pojedinačnog polaznika tom prilikom informisati o tome koje performanse mora imati konkretni uređaj, da bi nastava online mogla da bude preko njega pohađana, a sve u skladu sa pravilnikom institucije organizatora. Sem toga je u obavezi polaznik i da instalira propisani program na taj uređaj, a to bi trebalo da učini samostalno. Zahteva se da u toku trajanja nastave postoji stabilna veza sa internetom, pa u tom smislu kandidat mora voditi računa o odabiru prostora u kome će da boravi u toku trajanja predavanja. Svakako ima mogućnost da koristi usluge profesionalne tehničke podrške, koja je u okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije dostupna.

Uzevši u obzir da je tema, koju obrađuje specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa izuzetno interesantna za poslovne ljude, to postoji mogućnost da bude organizovana i korporativna nastava. A taj tip edukacije će biti održan po zahtevu klijenata, te može biti dozvoljena i izmena lokacije samo tom prilikom. Naime, ako vlasnik ili direktor određene kompanije bude želeo da svoje radnike upozna sa tematikom ove edukacije, biće neophodno da kontaktira nadležne u okviru bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije, te da se sa njima oko svih detalja usaglasi. Postoji mogućnost i da nastava budu organizovana u okviru zainteresovane kompanije, ali isključivo ako to bude od strane klijenta zahtevano. Najvažnije je da predtavnik zainteresovanog preduzeća bude informisan sa zahtevima institucije organizatora, koji se prvenstveno odnose na opremljenost prostora i da propisane uslove za rad on tom prilikom obezbedi. Usaglasiće se klijent i organizator i oko toga u kojim će terminima zaposleni časove da pohađaju, to jest kog datuma će edukacija početi i koliko će trajati, s obzirom na to da su u obavezi da precizno definišu i prema kakvoj dinamici će biti održani časovi tom prilikom.

Koje teme će obraditi specijalizovani seminar - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa?

Ne bez razloga se smatra da oblast ljudskih resursa mora u svakoj kompaniji funkcionisati besprekorno da bi poslovni proces bio na visokom nivou kvaliteta, te da bi se mogao okarakterisati kao uspešan. Upravo sa tog aspekta će početi specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa.

A u toku uvodnog predavanja će biti objašnjeno prisutnima kako bi trebalo u optimalnim uslovima da funkcioniše sektor ljudskih resursa, da bi se to pozitivno odrazilo na poslovanje kompanije.

Nastavnim programom je predviđeno da posle toga profesor objasni polaznicima i koja su to pravila statistike važna za ovaj sektor i zbog čega bi trebalo da ih nadležni primenjuju.

Pored ostalog, biće reči o tome kako se vrši pravilno klasifikacija poslova, zatim koji aspekti se moraju posmatrati prilikom odabira lica, koje će konkretni posao da vrši.

Posebno ukoliko neko bude zahtevao od nadležnih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford da se organizuje korporativni kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa je važno napomenuti da donekle može biti izvršena izmena u vezi sa programom. Naime, kako u tom slučaju nastavu isključivo radnici zainteresovane firme treba da pohađaju, tako će ova obrazovna institucija izaći u susret nadležnima u toj kompaniji, te prvenstveno primere iz prakse prilagoditi polju poslovanja tog preduzeća. A kada zaposleni budu na primerima shvatili gde greše u svom radu, odnosno prilikom upravljanja sektorom ljudskih resursa, gotovo je sigurno da će sve te greške u radu vrlo brzo ispraviti, što će imati pozitivan efekat i na poslovanje celokupne kompanije, a ne samo tog sektora. Naročito ukoliko je u pitanju preduzeće, u kome je zabeležen trend da kvalitetni zaposleni odlučuju da daju otkaz. Tom prilikom je vrlo važno da nadležni u sektoru ljudskih resursa primene statistiku, te da nakon izvršene profesionalne analize uoče gde greše i da te greške u radu isprave.

Na koji način bi trebalo da bude formirana HR strategija i sa kojim ciljem je sledeća tema, o kojoj bi trebalo profesor vrlo detaljno da govori. Primeri iz prakse se će biti u tom segmentu prikazani, a kako bi polaznici bolje razumeli šta podrazumeva dobro odabrana HR strategija, a šta podrazumeva ona koja to nije.

Ove metode se koriste i kada je potrebno da budu određeni radnici, sa najvišim nivom produktivnosti, pa samim tim i oni koji najviše doprinose kvalitetu poslovanja određene kompanije. Pošto budu teoretski predstavili kako bi trebalo u tom smislu statistika da bude primenjena, predavači će objasniti i kako to treba da izgleda u praksi.

Samim tim što svaka iole ozbiljna kompanija treba da ima i organizacionu kulturu je predviđeno da stručni seminar - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa pruži priliku svakom pojedinačnom polazniku da nauči na koji način može da utvrdi da li osoba, koja se prijavila za određeno radno mesto može da odgovori na zahteve organizacione kulture tog preduzeća.

Definisano je nastavnim programom ove stručne edukacije da u završnom delu profesor objasni koji faktori moraju biti uzeti u obzir, kada se vrši analiza produktivnosti, odnosno zadovoljstva zaposlenih. Svakako će u tom delu profesor govoriti i o tome koje bi novine trebalo uvesti u poslovanje, te na koji način može da bude primenjena statistika da bi bili utvrđeni razlozi za manjak produktivnosti, odnosno da bi ona vremenom bila na višem nivou i to kod svakog zaposlenog.

A nakon što budu završili pohađanje ove specijalizovane edukacije, trebalo bi svi kandidati da i u okviru kompanije, u kojoj su ili zaposleni ili za čije su vođenje zaduženi, primene ova pravila u praksi. Bez ikakve sumnje će se to posebno pozitivno odraziti na kvalitet poslovanja, odnosno na zadovoljstvo zaposlenih i na njihovu produktivnost.

Na kojoj lokaciji će biti organizovana stručna obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa i kada?

Nastava može biti organizovana kako za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, tako isto i isključivo za zaposlene u kompanijama. Baš zato što postoje dve ciljne grupe polaznika, nije moguće dati jedinstveno odgovor na pitanje gde će i u kojim terminima da bude organizovan stručni kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa kojim terminima, jer to zavisi od mnogo faktora.

Najpre da napomenemo da korporativni tip nastave podrazumeva prisustvo isključivo određenog broja zaposlenih u nekom preduzeću. Baš zato što je precizno određena ciljna grupa polaznika, a poznato je i da zaposleni nemaju baš toliko mnogo slobodnog vremena na raspolaganju, to organizator izlazi u susret zahtevima klijenta i omogućuje sprovođenje predavanja i u okviru dotične kompanije. Naravno da klijent može zahtevati i da nastava za zaposlene bude organizovana u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kada se primenjuju pravila organizacije nastave na klasičan način. Ukoliko ipak klijent bude zahtevao promenu u vezi sa lokacijom održavanja časova, njegova će obaveza biti da propisane uslove za rad u tom slučaju obezbedi. A to dalje znači da u okviru odabranog prostora mora postojati sve ono što propisuje pravilnik institucije organizatora, a o čemu će pre toga biti obavešten svaki klijent. Dakle, najpre moraju precizirati na kojoj lokaciji da bude organizovan korporativni seminar - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa, a zatim će definisati i sve ostalo. U suštini to znači da preciziraju i termine održavanja časova i datum početka korporativne edukacije, te se takođe usaglašavaju i oko toga koliko bi nastava trebalo da traje ukupno. Zapravo će definisati raspored časova, odnosno usaglasiće se oko detalja koji se tiču dinamike, koja bi trebalo da bude poštovana prilikom sprovođenja predavanja za zaposlene.

Jednostavnija pravila se primenjuju kada nastavu treba isključivo fizička lica da pohađaju, pa je tada njima data mogućnost da odaberu na kojoj lokaciji žele časove da prate i u formi kog tipa nastave. Jednostavnije rečeno, dostupna je mogućnost da i online i klasičan tip edukacije bude organizovan kako za grupu polaznika, tako isto i u formi individualne ili nastave u paru, to jest takozvane poluindividualne.

Napominjemo da konkretna obrazovna institucija ima predstavništva na brojnim lokacijama u našoj zemlji, tako da u okviru prostorija svake od preko 35 poslovnica polaznik može na klasičan način da pohađa ovu edukaciju.

Na raspolaganju mu je i mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa bude organizovana online, to jest u formi takozvanog učenja na daljinu. Zahteva se u tom slučaju da sopstveni računar koristi kandidat, a kako bi bio u mogućnosti da nastavu prema takvom principu pohađa. Podrazumeva se da taj kompjuter mora imati tačno definisane karakteristike, a prethodno će svaki kandidat dobiti informacije od strane nadležnih i o tome. Namenski softver treba samostalno svaki pojedinačni polaznik na odabrani računar da instalira, a u skladu sa smernicama, koje će mu pre toga dati predstavnici institucije organizatora. Biće obavešteni i o tome da moraju za sve vreme trajanja ove specijalizovane edukacije da osiguraju i optimalne uslove za rad, a što ste primarno odnosi na stabilnu internet konekciju. Iako u principu svaki kandidat u tom slučaju samostalno bira gde želi da boravi dok predavanja traju, on mora posebno da vodi računa i o tome da u odabranom prostoru postoji adekvatna veza sa internetom, kako bi edukacija bez ikakvih smetnji mogla da bude sprovedena. Moramo još napomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost svakom pojedinačnom kandidatu da kontaktira tim za pružanje tehničke podrške, koji funkcioniše u okviru apsolutno svake poslovnice. U principu nema veze da li kandidat naiđe na problem dok pokušava potpuno samostalno da instalira namenski program ili za vreme trajanja nastave, jer će sasvim sigurno da se potrude članovi tog odeljenja da pomognu svakom pojedinačnom polazniku da razreši konkretnu poteškoću, a kako bi mogao da nastavi bez ikakvih smetnji nastavu onlajn da pohađa.

Bez obzira da li izabere mogućnost da predavanja pohađa online ili na klasičan način, svaki kandidat ima opciju da specijalizovani seminar - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa pohađa u formi poluindividualne, grupne ili individualne nastave. A upravo od te njegove odluke će i zavisiti kako termini održavanja časova i trajanje edukacije, tako isto i datum njenog početka.

Na potpuno isti način će biti organizovana i individualna edukacija i ona, koju treba u isto vreme da pohađaju dvoje kandidata, a koja je poznata pod nazivom poluindividualna. Broj polaznika je zapravo i jedina razlika u ta dva slučaja, jer jedan kandidat treba da pohađa individualnu nastavu, a poluindividualnu dvoje njih. Fleksibilna se pravila u oba slučaja primenjuju, a njih zajedno definišu sa jedne strane polaznici, a sa druge koordinator za nastavu prethodno izabrane poslovnice i stručnjak, koji bi individualni ili poluindividualni vid edukacije trebalo da vodi. Jednostavno rečeno, svi oni će se usaglasiti najpre oko toga kog datuma će da počne nastava u paru ili individualna obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa. Posle toga je njihova obaveza da definišu i u kojim će terminima polaznici časove da pohađaju, kao i kakva će biti dinamika poštovana u tom slučaju, što znači da će na taj način odrediti i koliko bi ukupno trebalo da traje konkretni tip nastave.

U velikoj meri su drugačija pravila organizacije, koja se poštuju u slučaju grupne nastave. Tačno određeni broj polaznika treba predavanja da pohađaju, pa je samim tim i naveden zahtev da najpre minimalan broj njih moraju prijavu izvršiti, kako bi zvanično bila formirana grupa. A s obzirom na to da je predviđeno pravilnikom da od četvoro do osmoro ljudi treba da pohađaju u tom slučaju nastavu, to znači da tek posle prijavljivanja minimalnog broja kandidata, grupni vid edukacije može da bude organizovan u okviru konkretne poslovnice. Naravno da će o tome biti informisan svaki pojedinačni polaznik, budući da nadležni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora ne mogu reći unapred kog datuma će edukacija te vrste da počne, pošto to zavisi od broja zainteresovanih. Posle toga će biti u obavezi koordinator za nastavu tog predstavništva da definiše i sve ostale detalje, a prvenstveno se misli na datum početka nastave u grupi. Takođe je neophodno da odredi i u kojim se terminima da budu organizovana u konkretnom slučaju predavanja i na koji način će da bude raspoređen prethodno tačno određeni broj časova. Međutim, iako koordinator za nastavu ima obavezu sve to da odredi, on nema nadležnost u definisanju trajanja nastave u grupi. Jedino tu informaciju će dobiti svaki kandidat u momentu prijavljivanja, jer se ona definiše na nivou celokupne institucije organizatora i važi za svaku poslovnicu. Kako se grupni kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa organizuje po vrlo strogo definisanim pravilima, zahteva se od svakog kandidata da se pridržava u potpunosti svega onoga što ovlašćeno lice bude definisalo. Zapravo to znači da se zahtevi polaznika u vezi sa izmenom bilo kog segmenta u tom slučaju ne smeju prihvatiti, jer je to u suprotnosti sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije. Podrazumeva se da će prijavljeni kandidat, koji bude odlučio nastavu prema takvom principu da pohađa, biti precizno informisan i o ovome.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa?

Svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da u trenutku kada vrši prijavljivanje za pohađanje ove stručne edukacije obavesti zaposlene u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome na koji način želi stručni seminar - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa da pohađa.

Samim tim što se nastava može organizovati na tri načina, data je prilika svakom pojedinačnom polazniku da izabere da li mu odgovara princip koji podrazumeva individualna edukacija ili onaj koji se primenjuje prilikom organizacije poluindividualne, odnosno nastave u grupi. Shodno tome koju opciju izabere će polaznik imati mogućnost da definiše koliko će nastava trajati ili će informacije o tome da dobije od strane nadležnih.

Da pojednostavimo sve navedeno, kandidati koji odluče da predavanja pohađaju u formi grupne edukacije će biti u momentu zvaničnog prijavljivanja informisani o tome da nastava traje ukupno 10 dana u tom slučaju.

A kako je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da posle oformljena grupe od najmanje četiri člana ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice institucije organizatora donosi odluku o rasporedu časova, ali i o svim ostalim detaljima, to podrazumeva da će svaki član te grupe da dobije kasnije informaciju o dinamici sprovođenja predavanja.

Ono što bi trebalo svaki polaznik da zna jeste da se ukupno 15 časova nalazi u nastavnom programu ove stručne obuke.

Svi oni kandidati kojima odgovara princip, koji podrazumeva individualna obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa, odnosno koji odluče da nastavu pohađaju u paru će biti u prilici da kasnije saznaju koliko će ona trajati. Da ne bude zabune, moramo napomenuti da važe prilično slobodna pravila organizacije u tom slučaju, uzevši u obzir da polaznici treba da se o tačnom rasporedu predavanja dogovore sa predstavnicima institucije organizatora, a što su u ovom slučaju profesor i koordinator za nastavu. Svakako će tom prilikom definisati kojom bi dinamikom trebalo da budu organizovani časovi, a odrediće i datum početka nastave i u kojim će terminima da budu održana predavanja.

Slična pravila organizacije će biti primenjena i kada se nastava organizuje u formi takozvane korporativne, a u kom slučaju će isključivo tačno definisani broj radnika nekog preduzeća časove da pohađa. Upravo će nadležno lice tog preduzeća biti u obavezi da se o rasporedu predavanja, ali i o lokaciji njihovog održavanja, zatim o datumu početka korporativne obuke i o terminima sprovođenja časova, biti u obavezi da se usaglasi sa zvanično ovlašćenim predstavnikom ma koje poslovnice institucije organizatora. Sve te informacije će nakon dogovora biti prosleđene na propisani način svakom radniku te kompanije, koji treba da pristupi ovoj stručnoj obuci.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u oblasti ljudskih resursa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje