Stručni kursevi i obuke - Ljudski resursi (HR)

Najpre je predviđeno da svi koji su u pravnoj službi bilo koje kompanije zaposleni pohađaju specijalizovani seminar - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja, jer će imati prilike da se detaljno upoznaju sa osnovama uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, tako da će i svoj posao moći bolje da obavljaju.

Prvenstveno vlasnicima kompanija, a zatim i direktorima, kao i nadležnima bilo u službi ljudskih resursa ili u pravnoj službi, odnosno svima koji su na rukovodećim pozicijama zaposleni je prvenstveno namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako što bolje organizovati radno vreme.

Da bi bilo ko ko želi da pohađa ovu edukaciju to mogao da učini, mora posedovati osnovno znanje korišćenja programa Microsoft Excel.

Uz to šta bi tema kojom se bavi specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika mogla da bude interesantna nadležnima u službi ljudskih resursa, ovu edukaciju mogu pohađati i menadžeri, ali i lica koja su zadužena za vođenje pravne službe kompanija, te svi ostali koji imaju želju da se upoznaju sa različitim alatima i tehnikama, koje će im pomoći da umanje posledice zamene radne snage iz bilo kog razloga.

Naravno da bi nadležna lica u pravnom sektorom bilo kog preduzeća trebalo da pristupe praćenju ove specijalizovane edukacije, mada je u osnovi kurs i obuka - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona namenjen svima koji nalaze ovu temu interesantnom.

Prvenstveno nadležnima u odeljenju ljudskih resursa i to u okviru bilo kog preduzeća je namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza.

Posebno će biti interesantna tematika ove edukacije nadležnima u odeljenju ljudskih resursa, ali i vlasnicima kompanija različite veličine, odnosno strukture, tako da možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji upravo njima i namenjena.

Posebno je važno da nadležni u kompanijama, ali i oni koji su zaduženi za nadzor odeljenja ljudskih resursa pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce, pošto će tako stečena znanja uticati na kvalitet njihovog rada u budućnosti, odnosno na uspešnost poslovanja konkretnog preduzeća u kome su zaposleni.

S obzirom na to da je tema ove edukacije specifična, odnosno da može biti prvenstveno interesantna nadležnima u firmama, to jest vlasnicima preduzeća, ali i osobama koje su zaposlene u javnom sektoru, odnosno u odeljenju ljudskih resursa, to navodimo da je stručni kurs i obuka - upoznajte se sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije prvenstveno tim licima namenjen.

Činjenica da je važno u poslovanju ponašati se u skladu sa pravilima je izuzetno bitno za uspešnost svakog pojedinca, ali i same kompanije koju predstavlja.

Na prvi pogled je jasno da je specijalizovana obuka i kurs za pravilnu organizaciju nestandardnog radnog vremena i vršenje adekvatne preraspodele na prvom mestu interesantna osobama, koje su nadležne u sektoru ljudskih resursa, mada Obrazovni centar Akademije Oxford ne navodi nikakvo ograničenje vezano za veštine, koje polaznici moraju da poseduju, tako da smo slobodni da kažemo da ovu edukaciju može da prati ko god to želi.

Prvenstveno svima koji su u brojnim javnim ustanovama zaposleni na rukovodećim pozicijama je namenjena specijalizovana obuka i kurs za primenu osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama.

Članovi tima pravnih službi, ali i svi koji su zaposleni na nadležnim pozicijama u bilo kom preduzeću bi trebalo da pohađaju navedenu edukaciju.

Ko god ima želju i volju da nauči na koji način se obavlja posao profesionalnog trenera, ima mogućnost da to učini pohađanjem ove specijalno osmišljene edukacije.

Ciljna grupa, odnosno osobe kojima je specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene namenjena, bi svakako trebalo da budu one osobe koje su zaposlene na rukovodećim pozicijama u kompanijama različite veličine, ali je poželjno da ovu edukaciju primarno prate svi oni čije je radno mesto vezano za odeljenje ljudskih resursa u kompaniji koja je ili državna ili privatna.

Radno mesto mentora je vrlo zahtevno, jer se od svake osobe koja je primarno zadužena da nove kandidate uvede u posao ne zahteva samo visok nivo profesionalnih znanja, već i izuzetno visok prag tolerancije, kao i strpljenje, te je svakako neophodno da osoba koju interesuje obuka i kurs - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao ima i naročito veliku želju da stečena znanja na najbolji način prenese zainteresovanima.

Pored toga što je seminar za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa namenjen licima koja su zaposlena upravo u odeljenju ljudskih resursa u okviru određene kompanije, predviđeno je da nastavu prate i sve one osobe koje su, uopšteno zaposlene na menadžerskim pozicijama i to u različitim sektorima neke firme.

Apsolutno svako ko je zaposlen u odeljenju ljudskih resursa i to na bilo kojoj od viših radnih pozicija bi trebalo da stekne znanja koja se odnose na umeće kontrolinga u toj oblasti. Svakako se podrazumeva da je specijalizovani kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) namenjena i svakom pojedincu koji ima želju ili potrebu da stekne znanja u toj sferi.

Ne samo da bi osobe zaposlene u sektoru ljudskih resursa trebalo da pohađaju seminar - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve, već se smatra da znanja koja taj tip edukacije nudi, mogu da apsolutno svakome pomognu, a bez obzira da li je ta osoba zaposlena ili nije.

Nevezano za to da li je neko zaposlen na menadžerskoj poziciji u kompaniji kojaposluje u bilo kojoj oblasti ili je, pak njegovo radno mesto vezano za oblast odeljenja ljudskih resursa, trebalo bi svakako da pohađa seminar za profesionalnog trenera. Takođe je preporučeno da ovoj edukaciji prisustvuje svaka osoba koja je u okviru neke firme dužna da nove kandidate uvodi u posao...

Pored sertifikovanih računovođa, odnosno osoba koje su u kompanijama zadužene za obračun zarada, specijalizovani seminar - kako unaprediti sistem zarada bi trebalo da pohađaju i svi oni koji su u bilo kojoj firmi zaposleni u odeljenju menadžmenta, to jest koji su zaduženi za upravljanje kako celokupnom kompanijom, tako i njenim sektorima.

Primarno je seminar - kako izbeći i sprečiti mobing namenjen licima koja su u nekoj organizaciji zadužena za rukovođenje, to jest onima čije je radno mesto u oblasti visokog menadžmenta. Uz to se podrazumeva i da u pomenutoj oblasti mogu da se edukuju svi koji imaju želju da se upoznaju sa pojmom mobinga u poslovanju, odnosno koji žele da nauče na koji način se on može izbeći i sprečiti.

Ciljna grupa, to jest osobe kojima je obuka i kurs - kako se vrši sistematizacija radnih mesta namenjen su svakako oni koji su u kompanijama različite strukture angažovani na onim poslovima koji se odnose na izradu pravilnika, a koji je vezan za unutrašnju organizaciju kompanije, trebalo bi da ovoj edukaciji pristupe i svi oni koji su u određenoj firmi zaduženi za poslove vezane za unutrašnju organizaciju.

Sa pravilima koja su vezana za funkcionisanje takozvanog performans menadžmenta, odnosno sa postupkom koji se primenjuje kada je potrebno upravljati radnim učinkom zaposlenih, može da se upozna svako ko je zainteresovan da ovaj seminar pohađa.

Moramo napomenuti da se obuka i kurs - kako upravljati zamorom zaposlenih organizuje ne samo na uobičajen način, a kada polaznici predavanja treba da prate direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, nego isto tako postoji i mogućnost organizacije nastave online.

Sva ona lica koja su u okviru bilo koje kompanije, na prvom mestu zadužena da pružaju podršku svojim kolegama su pozvana da pohađaju specijalizovani seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremni kurs.

Specijalizovani seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremni kurs je osmišljen sa puno pažnje, a kako bi svim onim licima koja su zainteresovana za pružanje usluga medijacije i to primarno u slučaju mobinga, pružio osnovna znanja, koja će kasnije moći da nadograđuju.

Osobe koje su imale priliku da pohađaju osnovni nivo obuke za medijatora, kao i svi koji su u određenoj firmi zaposleni u sektoru ljudskih resursa, a fokusirani su na pružanje podrške kolegama su pozvani da pohađaju stručni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo).

U savremenom poslovnom svetu je, sasvim sigurno pojačana potreba za dodatnim obučavanjem zaposlenih lica, tako da seminar za planiranje obučavanja zaposlenih primarno nastoji da menadžerima ljudskih resursa, odnosno trenerima u različitim kompanijama, ali i uopšteno svim onim osobama koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama, omogući da nauče kako funkcioniše pravilno planiranje obuka koje bi zaposleni trebalo da pohađaju.

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i stručno osposobljavanje za sertifikovanog HR menadžera, a ova pripremna obuka i kurs je namenjena prvenstveno osobama koje su u odeljenju ljudskih resursa u nekoj kompaniji zaposlene na menadžerskim pozicijama i koje su primarno zadužene za organizaciju celokupnog poslovnog procesa u toj firmi.

Stručno osposobljavanje, odnosno pripremna obuka za sva lica koja žele da se sertifikuju za saradnika za radne odnose je dostupna u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Kao osnovna ciljna grupa kojoj je specijalizovani seminar - primena Zakona o radu u praksi namenjen se navode prvenstveno direktori, odnosno poslodavci, kao i sva ona lica koja su u nekoj firmi zadužena za donošenje odluka vezano kako ya odgovornost i obaveze zaposlenih, tako i za njihova prava.

Ovlašćeno lice bilo koje kompanije, odnosno ona osoba koja je zadužena za upravljanje njome, kao i svako ko posluje kao privatni preduzetnik bi, svakako trebalo da pohađa specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa.

Kandidati kojima je namenjen stručni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana svakako su privatni preduzetnici ili direktori u kompanijama koje se nalaze u procesu privatizacije, to jest koje su već privatizovane ili loše posluju, ali i nadležna lica u firmama koje su primarno usmerene na zapošljavanje stranih državljana.

Bilo koje lice koje ima želju da se upozna sa ovom tematikom, a kako bi na taj način izvršilo uticaj na kvalitet svog ličnog poslovanja, pa samim tim i kompanije koja ga zapošljava, bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih.

Sve one osobe koje u kompanijama različite strukture imaju zaduženje da primenjuju odredbe Zakona o radu Republike Srbije, ali i različite propise koji su prvenstveno vezani za zasnivanje radnog odnosa, ali i ona lica koja su zaposlena na rukovodećim pozicijama...

Ovlašćeni predstavnik bilo koje organizacije koja ima potrebu da svoje zaposlene uputi na privremeni rad u inostranstvu, odnosno nadležno lice u kompanijama koji imaju poslovnice van granica naše zemlje ili spadaju u red kompanija, čija je ispostava u na teritoriji Republike Srbije bi trebalo da pohađaju specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.

Bilo koji predstavnik pravnog lica ili preduzetnika, odnosno zaposleni u državnim organima primarno, a koga interesuje na koji način funkcioniše profesionalna rehabilitacija, to jest kako se vrši, u skladu sa oredbama aktuelnog zakona, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, je pozvan da se prijavi za pohađanje specijalizovane obuke, koju na preko 20 lokacija u Srbiji organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

U ciljnu grupu, odnosno osobe kojima je primarno namenjen stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača su svrstani kako predstavnici različitih kompanija i poslodavci, tako i lica koja su zaposlena u odeljenju ljudskih resursa, ali i osobe sa završenim Pravnim fakultetom, to jest pravnici i advokati, te svi oni koji imaju interesovanja da se edukuju u navedenoj oblasti.

Na prvom mestu je stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju osmišljen kako bi zvanično ovlašćena lica u različitim kompanijama, ali i privatne preduzetnike uputio u pravilnu primenu konkretnog zakona.

Ko god u nekoj kompaniji ima obavezu da definiše kako prava, tako isto i obaveze, ali i odgovornosti zaposlenih ili, pak ona osoba koja je zadužena za rukovođenje nekom kompanijom, to jest privatni preduzetnik bi svakako trebalo da pohađa specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih.

Prvenstveno je specijalizovani kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora namenjena onim osobama koje su zadužene za vođenje određene firme, to jest koje su u sklopu svog radnog mesta dužne da vode računa o takozvanim opštim aktima...

Apsolutno svaki privatni preduzetnik, kao i ona osoba koja je u određenoj firmi zadužena za poslove rukovođenja je pozvana da pohađa specijalizovani seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, a primarno je najvažnije da se svako ko ima interesovanje da konkretnu oblast savlada prijavi na jedan od propisanih načina, pa zatim i da lično dođe u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u bilo kom gradu, kako bi mogao i zvanično da bude upisan.

Radnici koji su u sklopu neke kompanije zaposleni u specijalizovanim službama koje su zadužene za regulisanje prava zaposlenih na obavezno penzijsko, odnosno invalidsko osiguranje bi obavezno trebalo da pohađaju stručni seminar za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prvenstveno svim onim licima koja su na čelu sektora ljudskih resursa u kompanijama, ali i svima koji su zaduženi za odabir kadrova je namenjena specijalizovana obuka i kurs - kako do najboljeg kandidata IT struke.

Primarno bi ovu specijalizovanu obuku trebalo da pohađaju direktori preduzeća, odnosno lica koja su zaposlena na rukovodećim pozicijama, te svi oni čija je radna obaveza da vode određeni tim radnika ili, pak celo odeljenje ljudskih resursa.

Iako se može reći da je specijalizovani kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava namenjen apsolutno svakome, kome je ta tema zanimljiva, moramo naglasiti da se preporučuje da edukaciju pohađaju upravo oni stručnjaci, koji vode odeljenje ljudskih resursa, kao i oni koji se nalaze na čelu pravnih službi ma kog preduzeća.

Da bi mogli adekvatno da upravljaju odeljenjem ljudskih resursa, neophodno je da stručnjaci čija su to zaduženja, svakako budu detaljno upoznati sa ovom, inače vrlo interesantnom temom.

Budući da je glavna tema, kojom se bavi i specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata naročito interesantna nadležnima u odeljenju ljudskih resursa, to slobodno možemo istaći da je edukacija na prvom mestu njima i namenjena.

Zaposlenima koji su zaduženi za upravljanje odeljenjem ljudskih resursa, ali i direktorima firmi, te svakome ko ima dodira sa konkretnim tipom dokumentacije je, na prvom mestu namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove.

Budući da je tematika ove edukacije vezana za funkcionisanje konkretnog sektora, očekuje se da joj prisustvuju prvenstveno nadležni u odeljenju ljudskih resursa, a svakako se preporučuje da specijalizovani seminar - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije pohađaju vlasnici preduzeća, odnosno njihovi direktori.

Svaki pojedinac koji želi svoju poslovnu karijeru da nastavi u sektoru ljudskih resursa, odnosno onaj koji zbog prirode svog posla mora da stekne zvaničan sertifikat za ovo zanimanje bi trebalo navedenu edukaciju da pohađa.

S obzirom na to da je tema, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite da utičete na radnike koji su skloni konfliktima i problematičnom ponašanju izuzetno zanimljiva, to slobodno možemo reći da svako ko ima želju može edukaciji da pristupi.

Da bi nadležni u odeljenju ljudskih resursa, odnosno osobe koje su u kompanijama različite strukture i veličine zadužene za vođenje službe računovodstva i knjigovodstva mogle na najbolji mogući način da kontrolišu troškove, koje zakon predviđa za zaposlene, potrebno je da pohađaju stručni seminar - kako da kontrolišete i vratite novac uložen u radnike.

Uopšteno rečeno, najpre je osobama koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako izvršiti procenu učinka zaposlenih i postaviti ciljeve za naredni period.

Na prvom mestu svima onima koji su u kompanijama zaposleni najpre na menadžerskim pozicijama, a zatim i osobama koje su vlasnici firmi ili zaduženi za njihovo upravljanje je namenjen specijalizovani seminar - poboljšajte disciplinu u kolektivu.

Samim tim što je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora, to je jasno da je u pitanju edukacija koja je primarno namenjena zaposlenima u pravnom sektoru određenog preduzeća, odnosno onima koji su zaduženi za vođenje IT sektora.

Nadležni u sektoru ljudskih resursa, ali i u odeljenjima kompanija koja su zadužena za pravne poslove bi trebalo da budu informisani o temama, kojima se bavi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa pravilima o naknadi štete.

Samim tim što nije naveden nikakav poseban zahtev pred osobe, koje su zainteresovane da pohađaju stručni seminar - kako da poboljšate poslovanje primenom pravila statistike u o oblasti ljudskih resursa, to svako ko želi ima mogućnost i pravo da izvrši prijavu.

Ljudski resursi (HR)

Odabir kandidata za zaposlenje, te uopšteno upravljanje sektorom ljudskih resursa je izuzetno važno za kvalitet poslovanja određene kompanije i njenu uspešnost. Baš zato i jeste značajno da posebno nadležni u sektoru ljudskih resursa različitih preduzeća budu upoznati sa trendovima u upravljanju ovim sektorom, te da im u tom smislu bude obezbeđena dodatna edukacija. Zato slobodno možemo reći da su stručni kursevi i obuke u oblasti ljudskih resursa (HR) upravo namenjeni takvim kandidatima. Naravno da nastavu mogu pohađati i pojedinačni polaznici i zaposleni u kompanijama, jer postoji mogućnost organizacije korporativne nastave.

Kako uspešno uvesti nove kandidate u posao, te na koji način treba vršiti upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa, ali i kako pravilno postaviti poslovne ciljeve i kako unaprediti sistem zarada su sve teme odvojenih edukacija u oblasti ljudskih resursa (HR).

Organizuje se i stručni seminar - postanite uspešan trener, a pojedinci koji žele imaju mogućnost i da steknu sertifikat za profesionalnog trenera.A u slučaju da želite da naučite da pravilno ocenjujete zaposlene, odnosno kako funkcioniše controlling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling), dovoljno je da kontaktirate nadležne u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi ste se prijavili i upisali.

Kako se vrši sistematizacija radnih mesta, odnosno kako upravljati zamorom zaposlenih, te kako izbeći i sprečiti mobbing, ali i kako vršiti planiranje i obučavanje zaposlenih su, isto tako teme specijalizovanih obuka u ovoj oblasti.

Oblast medijacije je posebno zastupljena, pa su tako u ponudi stručni kursevi i obuke za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka, zatim za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) i za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka.

Specijalizovani seminar za Performance manadžment, takođe može da pohađa svako ko želi, a ima mogućnosti da nauči kako u praksi funkcioniše planiranje obučavanja zaposlenih.

Pojedinci koji žele da postanu sertifikovani HR menadžeri treba da izvrše prijavu i to ili putem telefona ili lično u prostorijama izabranog predstavništva, odnosno na mejl. Važno je da izaberu opciju koja im više odgovara i da navedu svoje ime i prezime, kao i broj telefona i datum rođenja u toj prijavi.

A s obzirom na to da je u skladu sa pravilnikom konkretne obrazovne institucije navedeno da lično mora prisustvovati zvaničnom upisu svaki kandidat, koji pre toga ispoštuje pravilo i izvrši prijavu, to će on o tom detalju i biti informisano od srane nadležnih u izabranoj poslovnici. Sem toga, dobiće tom prilikom informaciju i o svim onim dokumentima, koja bi trebalo da pripremi za upis i lično ih donese u odabrano predstavništvo.

Moramo napomenuti i to da se specijalizovani kursevi i obuke u oblasti ljudskih resursa (HR) organizuju za fizička lica u formi individualne, grupne i poluindividualne nastave, kao i da polaznici mogu izabrati da li će časove pohađati online, to jest putem računara ili u jednoj od poslovnica institucije organizatora, kada se primenjuju pravila klasične organizacije nastave.

Iako većina edukacija u ovoj oblasti uključuje samo teoretski deo, ima i onih koje podrazumevaju i praksu. A praksa će biti organizovana u saradnji sa proverenim institucijama, odnosno sa fizičkim licima, što znači da će biti garantovano svakom kandidatu za kvalitet praktične nastave u tom slučaju. Biće ponuđena opcija zainteresovanima i da oni lično, a potpuno samostalno pronađu kompaniju, u kojoj će moći definisani broj radnih sati prakse da pohađaju. Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford sa tom kompanijom ili pojedincem ne sarađuje, neće biti u prilici da polazniku pruži odgovarajuće garancije za kvalitet praktične nastave. Podrazumeva se da će svaki kandidat, koji tu opciju bude izabrao, svakako biti informisan i o tome.

Uz sve do sada pomenute edukacije, moramo naglasiti da je dostupan i stručni seminar za primenu odredbi Zakona o radu u praksi, odnosno za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, kao i za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih. Još treba istaći i to da to specijalizovane obuke i kursevi za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana, ali i za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa u ponudi.

Svako fizičko lice koje želi da postane sertifikovani saradnik za radne odnose, ima mogućnost da u poslovnicama ove obrazovne institucije pohađa pripremnu nastavu.

A da bi primena odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, odnosno primena odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača bila izvršena u skladu sa pravilima, nadležni moraju biti upoznati i sa tom tematikom. Kako stručne obuke ove obrazovne institucije obrađuju i te teme, njima je značajno olakšano.

Na koji način se vrši primena odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji, te kako funkcioniše primena odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i primena odredbi Zakona o radu sa aspekta prava zaposlenih su sve teme, koje se u okviru pojedinačnih kurseva obrađuju.

Saznaće zainteresovani i kako do najboljeg kandidata IT struke, a biće im omogućeno da pohađaju i stručni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora.

Dodaćemo i to da će zainteresovani biti u prilici da saznaju kako u praksi funkcioniše primena Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora, odnosno radno pravo i primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Budu li želeli da se upoznaju sa time kako se mogu zaštititi osetljive kategorije zaposlenih, odnosno kako da uspešno obavljate kadrovske poslove i kako da kontrolišete i vratite novac uložen u radnike, biće u mogućnosti, jer su to isto teme koje obrađuju stručni kursevi i obuke u oblasti ljudskih resursa (HR).

Isto tako je u ponudi i mogućnost da nauče kako da rešite pravna nedoumice u okviru IT sektora, a biće u prilici da pohađaju i stručni seminar - zakonska regulativa u oblasti povreda radne discipline i obaveza zaposlenih.

Jedna od tema, koje obrađuje specijalizovani kurs i obuka u oblasti ljudskih resursa (HR) jeste vezana za kontrolu zaposlenih bez povrede njihovih prava, a bićete u prilici i da naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata, odnosno da naučite kako da utičete na radnike koji su skloni konfliktima i problematičnom ponašanju, te da naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije.

Postoji opcija i da zainteresovano lice stekne sertifikat za saradnika u HR odeljenju, te da se upozna sa time kako u praksi treba da budu primenjena pravila o naknadi štete. Još treba napomenuti i to da je u ponudi i specijalizovani kurs i obuka - poboljšajte disciplinu u kolektivu, ali isto tako i stručni seminar za upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o mirnom rešavanju sporova.

Zašto je važno poštovati pravila poslovnog bontona, te kako u praksi funkcioniše primena osnovnih odredbi Zakona o zaposlenima u javnim službama i pravilno organizovanje standardnog radnog vremena i vršenja adekvatne preraspodele su izuzetno interesantne teme, koje će u okviru pojedinačnih obuka da budu obrađivanje.

Svako fizičko lice ima mogućnost i da se upozna sa obavezama poslodavaca vezano za vođenje propisane evidencije, kao i sa kaznenim odredbama Zakona o radu za poslodavce.

Dobiće informacije o i o tome kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja, odnosno kako što bolje organizovati radno vreme, jer se i te teme u okviru stručnih kurseva obrađuju.

Ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford su obuhvaćeni i kursevi i obuke - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanja otkaza, odnosno naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji. Isto tako svako ko želi će biti u mogućnosti i da nauči kako da pripremi potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona.

Specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacija radnika, ali i naučite da primenjuje te Excel u oblasti ljudskih resursa su teme, koje će u okviru odvojenih edukacija takođe da budu obrađivanje.

Već smo pomenuli da svaki pojedinačni kandidat treba da izvrši prijavu i upiše se, te da izabere gde i kako će nastavu pohađati, kako njen teoretski, tako isto i praktični deo. Ali moramo naglasiti i to da se stručne obuke i kursevi u oblasti ljudskih resursa po zahtevu mogu organizovati i isključivo za zaposlene u preduzećima. Pravila korporativne nastave će u tom slučaju biti primenjena, što će dovesti do toga da predstavnik zainteresovane kompanije treba da kontaktira nadležno lice u okviru bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije, a kako bi sa njim precizirao gde će da bude nastava namenjena zaposlenima organizovana i prema kom principu.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Ljudski resursi (HR)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje