Kurs i obuka - Kako da postanete analitičar za investicije

Ne postoji nikakav naročit zahtev, koji je iznet od strane organizatora pred osobe, koje žele da pohađaju stručni seminar - kako da postanete analitičar za investicije. Zato možemo slobodno da navedemo da svi, koji su zainteresovani da se sa konkretnom tematikom na što bolji način upoznaju, imaju pravo da izvrše prijavu prema pravilima i naravno da se posle toga upišu.

S obzirom na to da se svi kandidati prvo moraju prijaviti, oni će odmah posle toga dobiti i neophodne podatke, a koji se tiču kako samog procesa upisa, tako isto i celokupne organizacije nastave.

Da budemo precizni, u toku cele godine u svakoj od preko 35 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji može da bude izvršeno prijavljivanje. A isto tako zainteresovani imaju mogućnost i da prijavu izvrše elektronskim putem ili da konkretno predstavništvo kontaktiraju preko telefona.


Kada je u pitanju elektronski način prijavljivanja, to podrazumeva slanje podataka o svakom pojedinačnom polazniku na mejl konkretne obrazovne institucije. A osim imena i prezimena, svako od njih ima obavezu i da navede kog datuma je rođen, kao i da ostavi broj telefona, kako bi mogao da ga kontaktira zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice.

Ne samo da imaju obavezu da dostave svu neophodnu dokumentaciju, svi kandidati će biti u obavezi i da lično budu prisutni u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije, a kako bi upis bio izvršen uz poštovanje svih rpavila.

Takođe bi valjalo i da izabere da li će časove pohađati na uobičajeni način ili onlajn, budući da je u ponudi i jedan i drugi način organizacije. A očekuje se i da svaki prijavljeni kandidat odabere na koji način će stručna obuka i kurs - kako da postanete analitičar za investicije da bude organizovana (individualna, grupna ili poluindividualna nastava).

TESTOVI


Predviđeno je se edukacija organizuje u prostorijama svake poslovnice navedene institucije, a tom prilikom će nastava da bude održana prema klasičnom principu.

Sem toga, otvorena je i mogućnost da kandidat odluči da nastavu pohađa online. U tom slučaju je iznet zvaničan zahtev da svaki kandidat treba da obezbedi kompjuter, kao i da u skladu sa važećim pravilima institucije organizatora, potpuno samostalno izvrši instaliranje namenskog softvera. A baš se taj program i koristi za pristupanje predavanjima. Ko god se od njih baš najbolje snašao tokom postupka instalacije, ima apsolutno pravio da zahteva pomoć od IT stručnjaka, koji su u okviru te poslovnice navedene obrazovne institucije zaposleni u okviru IT sektora. Pored svega ovoga, mora osigurati polaznik i nesmetano odvijanje nastave, to jest ima obavezu da boravi u adekvatnom prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom.

Inače je i za jedan i za drugi vid edukacije predviđeno da pojedinačni kandidati biraju i na koji način žele nastavu da prate, a u smislu da se opredeljuju između poluindividualne, individualne i grupne edukacije. Izuzev jasno uočljive razlike u broju polaznika između svih njih, predviđen je i nešto drugačiji princip organizacije.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka - kako da postanete analitičar za investicije, navedena obrazovna institucija predviđa da u jednoj grupi sme da bude prisutno od četvoro polaznika najmanje, pa do osmoro najviše. A individualna edukacija je namenjena isključivo jednom polazniku, dok bi dvoje kandidata trebalo da pohađaju poluindividualnu edukaciju, koja je inače takođe poznata i kao nastava u paru, jer dvoje njih predavanja u isto vreme prate.

Da istaknemo i to da se oformljenje konkretne grupe od minimalnog broja članova svakako najpre zahteva, a što znači da zvaničnu prijavu najmanje četvoro kandidata moraju da izvrše u okviru jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije. Isključivo onda kada navedeni zahtev bude bio ostvaren, koordinator za nastavu te poslovnice definiše na prvom mestu kog datuma će grupni tip nastave da počne, te isto tako definiše i dinamiku po kojoj će časovi da budu održati, ali isto tako precizira i u kojim terminima. Neophodno je da svi koji čine određenu grupu znaju i to da je princip organizacije ove vrste nastave naročito strog, što znači da u slučaju da nekom polazniku bilo šta ne odgovara, on nema pravo da traži izmenu, to jest njegov zahtev ne sme da bude prihvaćen.

Zato se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije i nalazi individualni, ali i poluindividualni seminar - kako da postanete analitičar za investicije. Individualnu nastavu će pohađati samostalno, a takozvana nastava u paru ili poluindividualna, uključuje prisustvo dvoje polaznika. Tom prilikom će biti ostavreni svi zahtevi polaznika, a koji se odnose kako na termine i dinamiku sprovođenja predavanja, tako isto i na datum početka odabranog tipa kursa. Upravo o svemu tome će se on usaglasiti kako sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice, tako i sa predavačem, koji će voditi individualnu nastavu. Ako je u pitanju poluindividualna edukacija, tada se i jedan i drugi polaznik o svim pomenutim detaljima dogovaraju sa nadležnima u okviru prethodno odabrane poslovnice.

Moramo istaći i informaciju da takozvana korporativna obuka prema zahtevu, isto tako može da bude organizovana. Naročito se tom prilikom vodi računa da zahtevi klijenata budu ispunjeni što je moguće više, kako bi i nastava bila organizovana primarno onako kako to odgovara polaznicima i njihovim nadređenima. Potrebno je da koordinator za nastavu određenog predstavništva institucije organizatora zajedno sa vlasnikom zainteresovane kompanije, to jest sa njenim zvanično ovlašćenim predstavnikom, precizno definiše u kojim terminima će časovi da budu organizovani, ali i u skladu sa kakvom dinamikom. Podrazumeva se da će oni zajedno odrediti i kog datuma bi trebalo specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete analitičar za investicije da počne, a može biti edukacija organizovana i na drugoj lokaciji. Ako klijent zahteva da njegovi radniuci predavanja pohađaju u okviru samog preduzeća, te obezbedi propisane uslove za rad, o čemu će pre toga da bude informisan, biće dozvoljena izmena lokacije doržavanja korporativne, to jest nastave koja je namenjena zaposlenima.

Koje teme će obraditi stručni seminar - kako da postanete analitičar za investicije?

U okviru uvodnog predavanja je predviđeno nastavnim programom da profesor objasni polaznicima koje poslove tačno treba da obavlja analitičar za investicije. U tom smislu će biti reči o tome da se od njega zahteva na prvom mestu da odlično poznaje kako ekonomiju, tako isto i finansije, te da bi trebalo i da je u potpunosti ovladao svim onim informacijama, koje su izuzetno značajne za način na koji funkcioniše i lokalno i svetsko tržište.

Svakako će profesor da objasni i zbog čega je izuzetno važno da analitičar investicija zna da koristi različite računarske programe i koji su to, te zbog čega poslodavci od njega zahtevaju ne samo osnovnu računarsku pismenost, već i napredno korišćenje programa, a koje bi on trebalo u radu da koristi.

Vremenom bi trebalo da lice, koje želi da se kvalifikuje da ovaj posao, nauči i na koji način bi trebalo da razmišlja i na osnovu čega da donosi zaključke, koji će gotovo uvek da budu ispravni.

S obzirom na to da analitičari investicija imaju obavezu na prvom mestu da se bave različitim proračunima i analizama, to je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete analitičar za investicije omogući svakom polazniku da se upozna upravo sa onim analizama, sa kojima će se u praksi najčešće i sretati.

Naravno da ako Obrazovni centar Akademije Oxford bude organizovao korporativni tip nastave, a u slučaju da to klijent bude zahtevao, profesor će se potruditi da u što većoj meri prilagodi i primere i zahteve ove edukacije polaznicima.

Naime, tokom onog časa kada prisutni budu bili u obavezi da izvrše određenu analizu, a na osnovu informacija, koje će im prethodno dati predavač, te će i da iznesu svoje mišljenje, takođe će sve to da bude vezano za polje delovanja kompanije, u okviru koje su polaznici korporativne edukacije zaposleni. Potpuno smo uvereni da će to i nadležnima u toj kompaniji i radnicima sigurno koristiti u budućnosti, jer će na taj način zahvaljujući primeni stečenih znanja poboljšati posredno i kvalitet poslovanja firme, u okviru koje su zaposleni.

A nakon što budu izvršili adekvatnu analizu, odnosno proračun, analitičari investicija imaju obavezu i da iznesi svoje mišljenje klijentu, koj ih je tom prilikom i angažovao. U suštini je njihova osnovna uloga da pružaju stručan savet onim osobama, koje su raspoložene za određena finansijska ulaganja, ali još uvek ne znaju gde. Tada na scenu stupa ovaj stručnjak, te se trudi da pomogne klijentima da dobro ulože svoj novac.

Najbitnije je da svi koji odluče da pohađaju ovu stručnu edukaciju znaju da će imati pravo u toku završnog predavanja da učestvuju u diskusiji o svim temama, koje su pre toga obrađene.

A isto tako se podrazumeva i da će stručni kurs i obuka - kako da postanete analitičar za investicije omogućiti svakom polazniku da iznese svoje mišljenje o određenoj temi, odnosno da postavi pitanje predavaču, a u slučaju da možda neko od polaznika nije u potpunosti razumeo ono o čemu je profesor govorio.

Zahvaljujući i teorijskom delu ove edukacije i praktičnom, odnosno izradi zadataka, ali i primerima, koje će u toku edukacije takođe da predstavi profesor, svaki kandidat bi trebalo da u potpunosti ovlada tim analizama, tako da ih može potpuno samostalno i uspešno i da u praksi i da primeni.

Gde i kada će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete analitičar za investicije?

Važno je da svako fizičko lice, to jest pojedinac, a koji je zainteresovan za upoznavanje sa tematikom ove stručne edukacije, ima na umu da on lično bira gde želi da pohađa stručni seminar - kako da postanete analitičar za investicije, ali i na koji način želi da prati predavanja.

Jednostavnije govoreći, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi nekoliko vrsta edukacija, s tim da svaka od njih može biti organizovana kako online, to jest u formi učenja na daljinu, tako isto i prema principu, koji se smatra klasičnim i podrazumeva organizaciju nastave u prostorijama jedne od brojnih poslovnica pomenute obrazovne institucije.

Svakako pre nego što objasnimo detalje u vezi sa principom organizacije nastave za pojedinačne polaznike, posebno moramo istaći informaciju da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave i isključivo za određeni broj zaposlenih u okviru bilo koje kompanije. A s obzirom na to da je grupa polaznika u tom slučaju specifična, jer su svi oni članovi kolektiva određene firme, to će biti u najvećoj meri poštovani zahtevi klijenta, to jest nadležnih u okviru konkretnog preduzeća. Neophodno je da oni sve zahteve iznesu predstavniku jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije, te da se sa njim oko svih detalja usaglase. Na prvom mestu se misli na preciziranje datuma početka korporativne obuke, kao i na definisanje detalja vezano za to na kojoj lokaciji će da bude specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete analitičar za investicije organizovan. Naravno da se misli na prostorije dotične kompanije, ali isključivo ukoliko je u pitanju prostor čije karakteristike odgovaraju zahtevima institucije organizatora. Prethodno će nadležni u okviru konkretnog preduzeća da dobiju sve potrebne informacije o detaljima vezano za opremljenost prostora, kako bi mogli u potpunosti te zahteve da ispoštuju i da bi nastava za zaposlene upravo tu i mogla da bude organizovana. Ističemo i to da će se predstavnik dotične kompanije dogovarati sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica i o tome kako će časovi biti raspoređeni, to jest u kojim će terminima da budu organizovani. Iz tog razloga i naglašavamo da će radnici dobiti sve informacije o tome tek posle njihovog dogovora, a svakako će saznati i koliko bi ukupno obuka u tom slučaju trebalo da traje, zato što će se oni usaglasiti i oko rasporeda ukupnog broja časova.

Kao što smo već pomenuli, fizička lica biraju i gde će nastavu pohađati i kako, to jest na koji način, pa tek posle toga i dobijaju precizne informacije o načinu organizacije časova. Da sve to po jednostavimo, naglašavamo da se i klasična i online nastava, mogu organizovati kako za grupu polaznika, isto tako i za samo jedno lice, a postoji mogućnost i da dvoje kandidata u isto vreme časove pohađaju. Zapravo se radi o tome da klasična i nastava online mogu biti organizovane kroz grupnu, individualnu i poluindividualnu edukaciju.

Kako se sve te opcije u zvaničnoj ponudi pomenute obrazovne institucije nalaze, to će biti naglašeno svakom kandidatu prilikom prijavljivanja da je njegova obaveza da odluči i gde želi da boravi dok prati časove i na koji način od svih ponuđenih će to učiniti. Pošto sve to bude naveo nadležnima, biće informisan i o detaljima, odnosno o obavezama koje mora ispuniti.

Ukoliko polazniku odgovara praćenje nastave u grupi, to znači da ima strpljenja da sačeka formiranje grupe, odnosno prijavljivanje četiri osobe najmanje u toj poslovnici. S obzirom na to da je pravilnikom definisano da od četvoro kandidata minimalno, pa do osmoro njih maksimalno prate predavanja u tom slučaju, potpuno je jasno zašto se zahteva da grupa najpre bude oformljena. Praktično govoreći, sve dok četiri osobe najmanje ne izvrše prijavu, ne postoji mogućnost da u toj poslovnici bude organizovana grupna obuka i kurs - kako da postanete analitičar za investicije. Svi koji prijavu budu izvršili i naveli da tako nastavu žele da pohađaju će, naravno biti precizno informisani i o tome. A nakon što grupa bude bila kreirana u tom predstavništvu, obaveza je koordinatora za nastavu, to jest ovlašćenog lica, da definiše kako će časovi biti organizovani. Jednostavno, on određuje datum početka nastave, ali odlučuje i o terminima u kojima će časovi biti održani za tu grupu polaznika i o rasporedu. Međutim, nadležni u okviru institucije organizatora imaju obavezu da prethodno definišu koliko će ukupno trajati nastava, koja se u toj formi organizuje, tako da je taj podatak dostupan zainteresovanima već u trenutku prijavljivanja i primenjuje se za svako predstavništvo navedene obrazovne institucije. Najbitnije je da kandidati, koji budu želeli nastavu prema ovom principu da prate, imaju na umu da nije dozvoljeno menjati ništa od onoga što organizator bude definisao. Jednostavno se očekuje da članovi konkretne grupe u potpunosti prihvate sve zadate uslove.

Ako nekome ne odgovara u potpunosti da nastavu pohađa na taj način, ima mogućnost da to učini ili u okviru takozvane poluindividualne ili potpuno samostalno, a kojom prilikom će biti organizovana individualna nastava. Moramo napomenuti da se potpuno istovetna pravila primenjuju i u jednom i u drugom slučaju, a praktično je jedina razlika između poluindividualne i individualne edukacije u broju osoba, koje treba predavanja da pohađaju. Kako je okarakterisana kao nastava u paru, to je poluindividualna namenjena za dvoje kandidata, dok specijalizovani seminar - kako da postanete analitičar za investicije, koji se organizuje u formi individualne nastave, podrazumeva prisustvo samo jedne osobe. Biće primenjena posebno slobodna pravila organizacije u oba slučaja. Naime, radi se o tome da je polaznicima dozvoljeno tada da se oko načina, na koji će časovi biti organizovani, potpuno samostalno dogovore kako sa nadležnim predavačem, odnosno sa stručnjakom koji bi trebalo da vodi ili poluindividualni ili individualni kurs, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, a u poslovnici u kojoj su se pre toga prijavili i upisali. Ne samo da će oni odlučiti o tome kog datuma bi konkretni tip edukacije trebalo da počne, nego je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da definišu i u kojim će terminima časovi da budu održani. A izuzev toga, svi oni su u obavezi i da preciziraju koliko će ukupno nastava da traje, jer treba da se usaglase i oko toga na koliko će dana biti raspoređen ukupan broj časova, koji su definisani u zvaničnom nastavnom programu.

A nakon što pojedinačni polaznik odluči da li će časove pohađati samostalno, u paru ili u grupi, njegova je obaveza i da se opredeli gde želi nastavu da pohađa. Na raspolaganju se nalaze dve opcije, tako da bira između učenja na daljinu i organizacije časova na klasičan način.

Takozvano učenje na daljinu je zapravo vezano za praćenje predavanja putem računara, a u tom slučaju svaki kandidat ima mogućnost da izabere lokaciju koja mu odgovara. Naime, specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete analitičar za investicije će u tom slučaju biti organizovan preko namenske platforme, to jest programa, koji će kandidati instalirati na sopstveni računar. S obzirom na to da je sam postupak instalacije softvera okarakterisan kao vrlo jednostavan, to se i očekuje od svakog prijavljenog kandidata da bez ikakvih smetnji samostalno taj program i instalira. U svakom slučaju se podrazumeva da će prethodno precizno da bude informisan od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije i o svim detaljima, koji su vezani za postupak instalacije softvera. Naravno da će svakom prijavljenom kandidatu, a koji bude odlučio da nastavu na taj način pohađa, biti dostupna i mogućnost da zahteva pomoć od IT stručnjaka, koji su zaposleni u sektoru tehničke podrške. Posebno ističemo da taj sektor postoji u svakoj poslovnici, tako da kandidati nemaju razloga za brigu ako naiđu na bilo kakvu poteškoću u toku postupka instalacije programa. A isto tako se podrazumeva da oni mogu kontaktirati odeljenje tehničke podrške i ako im nešto ne bude bilo jasno dok budu predavanja online pohađali. Kako je vrlo važno da edukacija bude sprovedena kvalitetno, to se i zahteva da kandidat prvo obezbedi kompjuter odgovarajućih performansi, a zatim i da osigura kvalitet internet veze, u okviru konkretnog prostora.

Moramo istaći i to da nastava može biti organizovana i na klasičan način. A s obzirom na to da ova specijalizovana obrazovna institucija posluje na mnogobrojnim lokacijama u celoj Srbiji, vrlo je jednostavno zainteresovanima da pronađu poslovnicu, u okviru koje će prema klasičnom principu predavanja da pohađaju.

Koliko će stručni kurs i obuka - kako da postanete analitičar za investicije ukupno da traje?

Kada budu izvršili prijavljivanje u skladu sa pravilima, te se opredelili kako žele nastavu da pohađaju, svi polaznici će dobiti informaciju i o tome koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete analitičar za investicije.

Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da isključivo kada je u pitanju nastava za grupu polaznika, Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo ranije, odnosno prilikom prijavljivanja i upisivanja kandidata da im da informaciju o trajanju nastave. A to se dozvoljava samo zato što isključivo u slučaju organizacije nastave za grupu kandidata, ova obrazovna institucija definiše i trajanje.

S obzirom na to da se ukupno 12 časova u zvaničnom programu, prema kome se navedena edukacija organizuje, nalazi, to je određeno da će ona trajati ukupno tri nedelje.

Svakako je trenutno aktuelnim pravilnikom institucije organizatora određeno da posle formiranja grupe od četiri člana najmanje u okviru bilo koje poslovnice, obavezu ima koordinator za nastavu da definiše i raspored časova, odnosno da odluči o tome u skladu sa kakvom dinamikom će prethodno tačno određeni broj časova u tom slučaju da bude raspoređen. Podrazumeva se da će tada on odlučiti i o datumu početka nastave za tu grupu kandidata, a zatim će na propisani način o svemu tome svakoga od njih pojedinačno da obavesti.

U ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i mogućnost da fizička lica nastavu pohađaju u paru ili samostalno. A uzevši u obzir da se i poluindividualni seminar - kako da postanete analitičar za investicije i individualni organizuju drugačije nego nastava u grupi, to podrazumeva da trajanje definišu polaznici direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu. Naime, oni se dogovaraju o rasporedu predviđenih 12 časova programa, ali i o svim drugim detaljima, pa će na taj način oni direktno sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem i da definišu koliko će ukupno trajati poluindividualni ili individualni kurs.

Određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji takođe mogu pohađati ovu obuku. A prema posebno fleksibilnim pravilima će biti organizovan korporativni kurs, jer će organizator sve zahteve klijenata u tom slučaju maksimalno da ispoštuje. Baš iz tog razloga i napominjemo da radnici, koji treba edukaciju da prate, informacije o njenom trajanju dobijaju tek pošto i taj detalj budu definisali njihovi nadležni sa nadležnima u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Ne samo da će se oni dogovoriti i o dinamici sprovođenja predavanja, odnosno o trajanju korporativne obuke, već će isto tako i da se usaglase oko tačnog datuma njenog početka, kao i o terminima održavanja časova i o lokaciji, na kojoj će za taj broj zaposlenih nastava da bude organizovana. Sve te informacije će biti na raspolaganju zaposlenima, odnosno osobama koje korporativni seminar treba da pohađaju i to vrlo brzo pošto budu bile definisane.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete analitičar za investicije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje