Kurs i obuka - Kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti)

Samo osnovna računarska pismenost, odnosno poznavanje korišćenja računara je navedena kao za zvaničan zahtev, a koji moraju u potpunosti da ispoštuju sva lica, koja su zainteresovana za pohađanje ove stručne edukacije.

Bitno je da svaki pojedinačni polaznik bude upoznat sa činjenicom da je njegova obaveza prijavu da izvrši, a sve uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora.

Omogućeno je zainteresovanima da u toku cele kalendarske godine izvrše zvanično prijavljivanje za pohađanje ove specijalizovane obuke, a posle toga moraju i da se upišu.


Iako upis mora biti izvršen isključivo u prisustvu svakog ranije prijavljenog kandidata, svako od njih može odabrati i na koji način želi prijavu za pohađanje nastave da izvrši. Naime, dostupna je opcija prijavljivanja elektronskim putem, to jest slanja zahtevanih podataka na mejl adresu, ali i mogućnost koja podrazumeva dostavljanje tih informacija putem telefona. Isto tako je dozvoljeno i da zainteresovani prijavu izvrše ličnim dolaskom u jednu od poslovnica navedene obrazovne institucije.

S obzirom na to da je zvaničnom ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćena i stručna obuka i kurs - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti), koja je namenjena i fizičkim, ali i pravnim licima, to podrazumeva da će svi zainteresovani na vreme da dobiju vrlo precizne informacije o načinu organizacije časova. Naravno da se razlikuje princip organizacije nastave za fizička lica i za zaposlene u preduzećima.

Da bi bili ostvareni zahtevi klijenata u vezi sa organizacijom korporativne nastave, najpre nadležni u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije sa svim tim zahtevima moraju i da budu detaljno upoznati. Zato se i zahteva da direktor ili vlasnik zainteresovane firme, to jest osoba koja poseduje adekvatna ovlašćenja, ostvari kontakt sa predstavnikom jedne od poslovnica, te da se sa njim i dogovori oko načina organizacije nastave u tom slučaju. Najbitnije je da oni definišu gde će taj broj radnika predavanja da pohađaju. Svakako moraju znati i to da isključivo kada je u pitanju edukacija, koju treba određeni broj radnika neke kompanije da pohađaju, može da dođe do izmene lokacije. U okviru same kompanije će u tom slučaju biti organizovani časovi, ali isključivo ako se klijent potrudi da obezbedi prostor, koji će zadovoljiti sve zahteve institucije organizatora. Pre toga će nadležno lice u okviru odabranog predstavništva da obavesti detaljno klijenta o tome šta neizostavno mora da se nađe u okviru tih prostorija, a da bi bilo omogućeno prethodno tačno navedenom broju radnika da pohađaju bez ikakvih smetnji u njemu edukaciju. Samo ako klijent bude sve te uslove obezbedio, promena mesta održavanja nastave će u tom slučaju da bude dozvoljena. Nakon što budu klijent, to jest ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i organizator zajedno odlučili o tome na kojoj lokaciji će zaposleni časove da pohađaju, biće neophodno i da se usaglase oko svih ostalih segmenata. A to znači u suštini da su u obavezi da odrede i kog datuma će početi korporativni tip nastave i u kojim će terminima da budu organizovana predavanja, ali i u skladu sa kakvom dinamikom. Sama činjenica da oni zajedno odlučuju o rasporedu časova, to jest da imaju obavezu precizno da odrede i dinamiku prema kojoj će biti predavanja organizovana, dovodi do toga da zajedno odlučuju i o tome koliko će ukupno korporativni kurs i obuka - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) da traje.

TESTOVI


Drugačija pravila važe u slučaju kada ovu stručnu obuku treba da pohađaju užička lica, a svaki prijavljeni kandidat će precizno sa njima da bude na vreme sa svim potrebnim detaljima upoznat. Naime, zahteva se od svakog pojedinačnog polaznika da upravo kada bude vršio prijavljivanje, on svakako navede i da li je odlučio nastavu da pohađa online ili u okviru jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Isto tako je potrebno i da se izjasni po pitanju toga da li mu odgovara časove da pohađa samostalno, u grupi ili u prisustvu još jednog kandidata, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi kako individualna i grupna, isto tako i poluindividualna nastava.

Sve informacije o načinu organizacije časova u okviru grupne, odnosno individualne i poluindividualne nastave će da budu na vreme svakom pojedinačnom polazniku na raspolaganju. Isto tako će biti informisan i o obavezi koju ima u slučaju praćenja nastave online, odnosno one koja podrazumeva klasičan princip organizacije.

Slobodno možemo da kažemo da se najstrožija pravila organizacije primenjuju onda kada se sprovodi specijalizovani seminar - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) za grupu polaznika. Upravo ta pravila definišu nadležni u okviru institucije organizatora, a njih mora da prihvati u potpunosti svaki pojedinačni polaznik, zato što se zahtevi klijenata koji se odnose na izmene ne prihvataju u tom slučaju. Ipak, mnogo je važnije da svaki pojedinačni polaznik, a koji bude želeo nastavu u formi grupne da pohađa, bude informisan o tome da se unapred ne određuje kog datuma će početi edukacija u tom slučaju, već samo koliko će trajati. Podatak o trajanju nastave u grupi će biti na raspolaganju svakom pojedinačnom polazniku kada se bude prijavljivao, pošto to isključivo nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford određuju i ta informacija se primenjuje da apsolutno svaku grupu, a potpuno svejedno u okviru koje poslovnice je ona formirana. Inače je pravilnikom pomenute obrazovne institucije određeno i da nastava za grupu polaznika ne može da bude organizovana u okviru svakog predstavništva konkretne obrazovne institucije, pošto časovi na taj način mogu da budu organizovani isključivo ukoliko se za to stvore propisani uslovi. A to znači da grupa mora zvanično najpre da bude oformljena, što podrazumeva da minimalno četvoro kandidata u okviru konkretnog predstavništva najpre prijavu moraju izvršiti. Potrebno je da napomenemo i to nastavu u tom slučaju treba tačno određeni broj ljudi da pohađaju, a na nivou celokupne institucije organizatora je predviđeno da to bude od četvoro do osmoro njih maksimalno. Moramo svakako napomenuti još jednom da sve do trenutka dok dovoljan broj polaznika prijavu ne izvrše, nadležni u okviru same poslovnice nemaju mogućnost da zainteresovane informišu o tome kog datuma će da počne specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) u tom slučaju. Već smo rekli da će podatak o trajanju nastave kandidati dobiti u momentu prijavljivanja, a posle formiranja grupe će saznati i sve ostale potrebne detalje. Zapravo će ovlašćeni koordinator za nastavu tada definisati najpre kog datuma će edukacija da počne, a potom će doneti odluku i o terminima održavanja časova, te se podrazumeva i da će definisati na koji način će da bude u tom slučaju raspoređen ukupan nastavni fond, koji je programom predviđen. Svaki član konkretne grupe će biti informisan i o tome da se promene ne dozvoljavaju, pa samim tim ni zahtevi kandidata neće u tom smislu smeti da budu prihvaćeni.

Mogu pojedinačni polaznici da odluče i nastavu da pohađaju na drugačiji način, jer se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i poluindividualni i individualni tip edukacije. A pravila organizacije kod nastave u grupi su sasvim drugačija, nego kada se održava obuka za grupu polaznika, te se smatraju i mnogo slobodnijim. Postoji razlika između poluindividualne i individualne nastave, a ona se tiče isključivo broja polaznika, koji treba predavanja u konkretnom slučaju da pohađaju. Zapravo, dvoje njih treba da pristupe predavanjima kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije, a samo će jedan kandidat nastavu pohađati ako se organizuje u formi individualne. Važno je da se u tom slučaju svako od njih dogovori, odnosno da precizira detalje sa ovlašćenim licem u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora i sa onim stručnjakom, koji bi trebalo nastavu da vodi. Odrediće svakako oni zajedno tom prilikom i kog datuma bi trebalo edukacija da počne, a zatim će se dogovoriti i oko rasporeda časova i termina, u kojima će da budu organizovana predavanja. Napominjemo da zahvaljujući takvom principu organizacije kursa, oni zajedno donose odluku o tome koliko će ukupno izabrani tip nastave traje. Baš zbog takvog načina organizacije se lako može dogoditi i da poluindividualni ili individualni tip nastave traju kraće ili pak, duže nego grupni vid edukacije.

Odabraće svaki pojedinačni polaznik posle toga i na kojoj lokaciji želi predavanja da pohađa, jer se u ponudi nalazi kako online kurs i obuka - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti), tako isto i klasičan tip edukacije.

Svaki pojedinačni polaznik koji se bude odlučio za prvu ponuđenu opciju, to jest za praćenje nastave online ima obavezu u tom slučaju da za pristup predavanjima koristi sopstveni računar. Svakako je vrlo važno i da bude uređaj odgovarajućih performansi, a podrazumeva se da će nadležni u okviru izabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije da informišu svakog prijavljenog kandidata o tome koje obaveze on u konkretnom slučaju ima. A pod tim se prvenstveno misli na obezbeđivanje stabilne veze sa internetom i to u toku celokupne obuke, koja se organizuje online. Sve to se zahteva zbog kvaliteta edukacije, a koji u svakom slučaju mora biti na zahtevanom nivo. Moramo napomenuti i to da apsolutno svaki polaznik ima obavezu tom prilikom i da tačno definisanu vrstu programa instalira na računar, koji bude odlučio da koristi za pristup predavanjima. Polaznik bi trebalo da bez ikakvih poteškoća instalira konkretni tip softvera, a neophodne informacije o tome će mu pre toga biti dostupne od strane nadležnih u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Ukoliko se u tom slučaju ne snađe ili ima neko pitanje u toku trajanje nastave online, slobodan je i da kontaktira zaposleni u odeljenju tehničke podrške, a koje postoji u svakoj poslovnici ove specijalizovane obrazovne institucije.

Otvorena je mogućnost i da svaki pojedinačni polaznik nastavu na uobičajeni način pohađa. Jednostavno rečeno, to znači da će on predavanjima pristupati u okviru odabranog predstavništva. U obavezi smo da naglasimo i to da na više od 35 lokacija posluje Akademija Oxford, pa je i prilično verovatno da će svaki polaznik vrlo lako naći poslovnicu koja se u njegovoj neposrednoj blizini i nalazi.

Šta izučava stručna obuka i kurs - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti)?

U toku uvodnog predavanja je predviđeno nastavnim programom da svakom pojedinačnom polazniku specijalizovani seminar - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) omogući da sazna zbog čega je zaštita privatnosti izuzetno značajna u današnje vreme. Naravno da će profesor objasniti i koji podaci moraju posebno da budu čuvani i na koji način.

S obzirom na to da je i nedavno donesen zakonom uvedena obaveza za sva pravna lica da angažuju kvalifikovane stručnjake, koji će se baviti upravo zaštitom podataka ličnosti, odnosno privatnosti, to će biti predočeno svakom pojedinačnom kandidatu da bi trebalo prilično lako da uspe i posao da pronađe, a posle sticanja sertifikata za ovo zanimanje.

Ne samo da je stručnjak za zaštitu privatnosti angažovan u okviru državnih institucija, već i u mnogim privatnim firmama, a koje zbog prirode svog posla imaju dodira sa podacima klijenata. Prema nastavnom planu je predviđeno da treba da bude prezentovan i pojam ekonomije podataka, kao i da svaki polaznik bude upoznat sa osnovnim zakonima, koji se odnose upravo na zaštitu podataka. Naravno da će u tom segmentu biti predstavljeni osnovni pojmovi i njihovo značenje, kao i najznačajnije odredbe konkretnog zakona.

Svakako da će akcenat, stručni kurs i obuka - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) staviti i na prezentovanje kaznenih odredbi, odnosno sankcija, koje će biti izvršene ako određeno pravno lice ne bude u potpunosti poštovalo trenutno važeći zakon.

Šta podrazumeva mapiranje toka podataka i kako bi trebalo u praksi da funkcioniše je izuzetno značajna tema, koja će biti predstavljena svim polaznicima ove stručne obuke. A tom prilikom će oni dobiti i zadatak da primene u praksi stečena teorijska znanja, te da tako nauče da pravilno mapiraju tok podataka.

Moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu može organizovati i korporativni tip nastave. A ako tada nadležni u okviru dotične firme budu smatrali da je to potrebno, zadatak može biti prilagođen i polju poslovanja kompanije, u okviru koje su polaznici zaposleni, a sa ciljem da im bude olakšano shvatanje tematike ovog stručnog kursa.

Na koji način funkcioniše u praksi politika privatnosti, te koje sve tehničke mere moraju biti preduzete će posle toga saznati polaznici ove stručne obuke.

Očekuje se od svakog pojedinačnog kandidata da postavi pitanje profesoru, ukoliko bilo šta od gradiva ne bude u potpunosti razumeo, a primarno u toku završnog predavanja, budući da bi ono trebalo da bude interaktivno.

Kada će biti organizovan specijalizovani seminar - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) i na kojoj lokaciji?

Pored toga što ova stručna edukacija može da bude organizovana isključivo za pojedinačne polaznike, moramo napomenuti i to da se specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) takođe po zahtevu može održati i u formi takozvane korporativne nastave, a kada će isključivo zaposleni u okviru određenog preduzeća biti u prilici časove da pohađaju.

Kada je reč o korporativnom tipu edukacije, važe specifična i izuzetno slobodna pravila organizacije, a njih zajedno definišu predstavnik institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica i ovlašćeno lice zainteresovane kompanije. Da pojednostavimo, oni će se usaglasiti kako oko datuma početka nastave za zaposlene, tako i oko termina, odnosno dinamike održavanja časova. U obavezi su da se tom prilikom usaglase isto tako i oko lokacije, na kojoj će predavanja da budu održana. Ovo sve moramo pojasniti, te navesti i da isključivo kada je u pitanju korporativni tip nastave, može da bude dozvoljeno menjanje lokacije održavanja časova. Naravno da u okviru same kompanije mora biti izabran prostor, čije karakteristike odgovaraju u potpunosti zahtevima institucije organizatora. Nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća će da dobiju sve neophodne informacije o tome kako treba da bude opremljen taj prostor, a da bi bez ikakvih smetnji zaposleni mogli u okviru njega da pohađaju predavanja. Svako od njih će zatim da dobije precizne informacije kako o datumu početka ove edukacije, tako i o trajanju, a zatim i o mestu održavanja nastave i o rasporedu predavanja, to jest o terminima njihovog održavanja.

Inače će biti informisani pojedinačni polaznici o tome da stručna obuka i kurs - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) za njih može biti organizovana kako prema klasičnom principu, tako isto i putem računara. Međutim, to nije sve, pošto Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima čak tri tipa edukacije za fizička lica, budući da se i online i klasična nastava mogu pratiti u okviru individualne, grupne i poluindividualne.

U trenutku zvaničnog prijavljivanja bi trebalo svako od njih nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije da navede ne samo gde će da boravi dok traju predavanja, nego i na koji način želi da ih pohađa. Zatim će i da dobije sve informacije o načinu organizacije časova, ali i o tome koje obaveze mora u konkretnom slučaju svaki kandidat da ispuni.

Najjednostavniji je princip koji se primenjuje kada predavanja treba da pohađa jedan polaznik ili dvoje njih, to jest kada se organizuje individualna ili poluindividualna nastava. Različit je samo broj osoba koje pohađaju predavanja, uzevši u obzir da jedno lice prati individualni, a dvoje njih poluindividualni seminar - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti). Naime, apsolutno svaki polaznik će u tom slučaju da ima pravo direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru izabrane poslovnice da definiše na koji način će časovi biti organizovani. Naravno da se očekuje tom dogovoru da prisustvuje i stručnjak, koji bi trebalo poluindividualni ili individualni tip nastave da vodi. Izuzev preciziranja detalja o datumu početka konkretnog tipa obuke, potrebno je da tom prilikom oni usaglase stavove i oko termina održavanja časova, ali i da definišu njihov raspored, pa će na taj način da odrede i koliko bi ukupno trebalo da traje edukacija, koju su odabrali da pohađaju.

Možemo reći sasvim slobodno da su mnogo strožija pravila koja se primenjuju prilikom organizacije nastave, koju će pohađati grupa polaznika. Naime, u tom slučaju isključivo nadležni u instituciji organizatora donose odluku o svim detaljima, s tim što ne mogu unapred navesti kog datuma će edukacija tog tipa da počne. Radi se o tome da u okviru određenog predstavništva mora prvo grupa da bude formirana, da bi bio ispunjen uslov, koji je neophodan. Dakle, tek nakon što najmanje četiri osobe budu zvanično prijavljivanje izvršile u okviru tog predstavništva, ovlašćeni koordinator za nastavu će imati pravo da odredi kog datuma će da počne grupni kurs i obuka - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti), ali i sve ostale detalje.Zvaničnim pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da tek posle kreiranja grupe od minimum četiri člana u toj poslovnici može da bude organizovana nastava prema takvom principu, a takođe je određeno da osmoro njih najviše imaju pravo u tom slučaju časove da pohađaju. Zapravo na taj način ova obrazovna institucija uspeva da nastavu u grupi maksimalno kvalitetno organizuje, jer se radi u malim grupama. Čim budu izvršili prijavu i naveli nadležnima da nastavu žele na taj način da pohađaju, kandidati će saznati i koliko je predviđeno u tom slučaju da traje edukacija. Nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije su u obavezi da sve to definišu prethodno i da o tome obaveste svakog zainteresovanog polaznika. A predviđeno je da će naknadno svaki član određene grupe da dobije i dodatne informacije kako o datumu početka i o terminima održavanja časova, tako isto i o rasporedu. U pitanju su informacije koje nisu promenljive, jer je tako predviđeno pravilima navedene obrazovne institucije. Naravno da će svaki član određene grupe o tome da bude ranije obavešten, uzevši u obzir da se zahtevi kandidata u vezi sa izmenama onoga što koordinator za nastavu bude odredio, ne prihvataju u tom slučaju.

Isto tako je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da bi svaki prijavljeni kandidat trebalo prilikom zvanične prijave da donese odluku i o tome na kojoj lokaciji želi da boravi dok časove pohađa. U ponudi je kako online obuka i kurs - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti), tako isto i mogućnost da nastava bude organizovana na klasičan način.

Princip koji podrazumeva učenje na daljinu omogućuje polaznicima da lično odaberu gde im odgovara da budu, odnosno da borave dok predavanja prate, zato što im pristupaju preko specijalnog programa, koji će da instaliraju na sopstveni računar pre toga. U svakom slučaju moraju izabrati adekvatnu lokaciju, to jest onu u okviru koje je dostupna stabilna veza sa internetom, jer je to navedeno od strane organizatora kao jedan od osnovnih zahteva za pristupanje nastavi na taj način.Naime, moraju propisani uslovi da budu ispoštovani, jer je izuzetno važno da na visokom nivou bude kvalitet edukacije koja se organizuje online. Takođe će dobiti informacije i o tome da je njihova dužnost posebnu vrstu programa na izabrani računar da instaliraju, a sve to neposredno pre početka nastave. Sve informacije o načinu instaliranja samog softvera će biti ranije na raspolaganju prijavljenima, te će im biti predočena i činjenica da ova obrazovna institucija nudi mogućnost svim polaznicima i da koriste usluge tehničke podrške. Zato ako im je nešto nejasno u vezi sa postupkom instalacije softvera ili sa načinom organizacija nastave prema tom principu, trebalo bi da IT stručnjake, zaposlene u tom odeljenju kontaktiraju, pa da od njih zatraže i pomoć rešavanju konkretnih poteškoća.

Postoji opcija i da edukacija bude organizovana na klasičan način, a u kom slučaju kandidati treba časove da pohađaju u prostorijama poslovnice, koju pre toga izaberu. A uzevši u obzir da ova obrazovna institucija u svakom većem gradu širom Srbije, ali isto tako i u mnogim manjim gradovima posluje, to će vrlo lako kandidati da pronađu predstavništvo, koji im je fizičke najbliže i u okviru njega da pohađaju predavanja na klasičan način.

Koliko je predviđeno da stručni kurs i obuka - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) traje?

Zvaničnom ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je navedeno da fizička lica imaju obavezu u trenutku zvaničnog prijavljivanja da donesu odluku i jasno je zatim saopšte nadležnima, a o tome na koji način im odgovara da specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) bude organizovana. Pre toga će dobiti informaciju o tome da nastavu mogu pohađati na jedan od tri načina, jer je u ponudi kako grupni tip edukacije, tako i poluindividualna i individualna nastava. A s obzirom na to da se svaki vid obuke organizuje prema jasno definisanim pravilima, koja su donekle drugačije, to se i trajanje edukacije razlikuje od slučaja do slučaja.

Tako na primer, kada je u pitanju individualna nastava, a u kom slučaju samo jedno lice treba časove da pohađa, dato je pravo kandidatima da se o trajanju nastave dogovore sa nadležnima. Neophodno je u tom slučaju da oni preciziraju zajedno sa koordinatorom za nastavu u poslovnici, u sklopu koje su pre toga izvršili prijavu i upis, a potom i sa nadležnim profesorom, na koliko dana će 15 časova nastavnog programa da bude raspoređeno. Tom prilikom je važno da se oni usaglase i oko svega ostalog vezano za organizaciju nastave, a što primarno podrazumeva definisanje datuma početka individualne obuke i termina u kojima će da budu organizovani časovi u konkretnom slučaju.

Prilikom pohađanja nastave u paru se zahteva prisustvo dve osobe u isto vreme. A potpuno isti princip organizacije važi u tom slučaju kao i kada jedna osoba predavanja pohađa, to jest kada se organizuje individualna nastava. Dakle, dvoje polaznika će imati obavezu da sa ovlašćenim predstavnicima konkretne poslovnice institucije organizatora, odnosno sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu te poslovnice odrede kako će časovi biti organizovani, kao i kog datuma će nastava u paru početi, ali i kojim tempom će predavanja biti organizovana i u kojim terminima. Upravo zato nije moguće unapred dati informaciju o tome koliko će u konkretnom slučaju stručni seminar - kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti) trajati, jer sve zavisi od njihovog dogovora.

U slučaju da fizičko lice odluči časove da pohađa u formi grupne nastave, informacije o trajanju edukacije će imati već prilikom prijavljivanja. Reč je o tome da se primenjuju drugačija pravila organizacije, pa nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije imaju obavezu ranije i da odrede koliko će tom prilikom da traje. Predviđenih 15 časova programa će biti raspoređeno na mesec dana u slučaju grupne nastave i to se primenjuje u okviru svake poslovnice. Vrlo brzo pošto četiri osobe najmanje budu prijavu izvršile će kordinator za nastavu biti obavezan da definiše i ostale detalje, a na prvom mestu se misli na određivanje datuma početka grupne obuke i na definisanje termina, u kojima bi polaznici predavanja trebalo u tom slučaju da pohađaju.

Prilično su slobodna pravila organizacije i prilikom sprovođenja korporativnog kursa, a kada tačno određeni broj zaposlenih u nekoj firmi treba da pohađaju časove. Nadležno lice te kompanije je u obavezi da zajedno sa predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora tom prilikom precizira i gde će nastava biti organizovana i na koji način, to jest na koliko dana će biti raspoređen definisani broj časova. A upravo to znači da oni zajedno donose odluku i o tome koliko će ukupno da traje korporativni kurs. Naknadno će sve te informacije zaposlenima, to jest onima koji bi trebalo predavanja da pohađaju, biti prosleđene i to na propisani način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete Data protection officer (stručnjak za zaštitu privatnosti)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje