Stručni kursevi i obuke - Informacione tehnologije

Na prvom mestu mora biti naglašeno da svaka osoba koju interesuje kurs i obuka za Computer system enginnering mora da poseduje radno iskustvo u oblasti inženjeringa, a kako bi mogla da sa razumevanjem prati ovu edukaciju.

Specijalizovani kurs i obuka - Network security and computer forensics ima osnovni cilj da obuči sve koji su zainteresovani da nauče na koji način funkcioniše obezbeđivanje i zaštita informacionih sistema.

Prvo moramo da istaknemo činjenicu da se obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) može tretirati kao odličan način pripreme za polaganje ispita kojima se stiče dobro poznati ESRI sertifikat.

Pre nego što bilo ko odluči da pohađa obuku za mrežnog administratora, neophodno je da stekne osnovno znanje rada sa Microsoft i Linux tehnologijom, na prvom mestu, ali se svakako očekuje i da osoba koju interesuje kurs i obuka za Network administratora ima određeni nivo znanja, kao i iskustva vezano za IT sektor.

Pred svakoga koga interesuje savladavanje znanja vezano za poslove bezbednosti na internetu je svakako iznet zahtev da mora odlično poznavati rad na računaru, tako da svako ko ispunjava ovaj uslov može i da pohađa specijalizovanu obuku, koju su stručnjaci Obrazovnog centra Akademije Oxford osmislili kako bi zainteresovanima omogućili da steknu zvanje Computer Network and Internet security engineer.

Ne samo sticanje znanja potrebnih za rad sa kompjuterskim informacionim sistemima, već specijalizovani kurs i obuka - Computer information systems pruža isto tako mogućnost svakome ko je zainteresovan da na prvom mestu značajno poboljša radnu biografiju, a što će dovesti i do pronalaženja posla koji je odlično plaćen.

Sve više je u današnje vreme zastupljena proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, pa se javila potreba da se sve osobe koje imaju interesovanja za to osposobe da rade sa takozvanim pametnim električnim energetskim sistemima.

Izuzetno je važno na samom početku da naglasimo da je kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems) namenjena osobama koje su stekle visoka zvanja u oblasti ekonomije, odnosno informatike i koje žele da se specijalizuju za rad sa poslovnim informacionim sistemima, a kako bi time doprineli poboljšanju svog finansijskog stanja, jer je dobro poznato da je ova radna pozicija jedna od odlično plaćenih.

Kako su informacione tehnologije svakako zastupljene u savremenom poslovanju i to tako da u većini slučajeva čine osnov poslovanja, onda je u svakom slučaju neophodno i da postoje osobe koje su u okviru neke organizacije zadužene upravo za njihovu stratešku upotrebu.

Kada govorimo o ovom tipu edukacije, moramo istaći da je nastava na prvom mestu namenjena onim osobama koje su zaposlene u IT sektoru neke kompanije, a primarno onima koji u tom odeljenju zauzimaju neku od menadžerskih pozicija.

Sama činjenica da je velika zastupljenost informacionih tehnologija u radu brojnih kompanija, dovodi do toga da se javlja potreba za dodatnom edukacijom zaposlenih u toj oblasti.

Svako ko u svom poslovanju primarno koristi elektronski potpis ili se bavi radom preko interneta bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar - kako da poboljšate elektronsko poslovanje.

Sve je više pravnih subjekata na teritoriji naše zemlje, čiji nadležni nastoje da poslovanje svoje kompanije predstave i na internetu, te shvataju koliko je to važno za poboljšanje njihovog rada.

Sa osnovnim ciljem da nadležnima u ovom sektoru ponudi znanja iz konkretne oblasti je i osmišljena specijalizovana obuka i kurs - poboljšajte bezbednost IT sektora, koja se u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford tokom cele godine organizuje.

Kada čujete da je u današnje vreme neko u potpunosti zadovoljan svojim poslom, kako atmosferom u kancelariji, tako isto i sa saradnicima, te da odlično zarađuje, onda sigurno govorimo o osobi, koja je kvalifikovana za zanimanje QA tester.

Nadležni u pravnom službama u firmama, koje posluju u IT sektoru se nalaze na prvom mestu definisane ciljne grupe polaznika.

Tematika kojom se ova edukacija bavi može biti na prvom mestu interesantna osobama koje su odgovorne u kompanijama za poslove bezbednosti.

Bitno je prvenstveno da vlasnici kompanija, a zatim i lica koja su za upravljanje IT sektorom nadležna budu upoznata sa tematikom, koju obrađuje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje.

Zaposlenima u kompanijama koje prvenstveno posluju na internetu je na prvom mestu namenjen specijalizovani seminar - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu.

Na prvom mestu nadležnima u oblasti ljudskih resursa, ali i svima koji su zaduženi za upravljanje različitim sektorima u firmama je namenjen na prvom mestu specijalizovani seminar - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor.

S obzirom na to da je obaveza svakog pravnog lica da primeni ovu odredbu pravilno da implementira u svoje poslovanje, to slobodno možemo reći da je specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da primenjujete Opštu uredbu i zaštiti podataka u poslovanju na prvom mestu namenjen vlasnicima preduzeća, odnosno direktorima.

Da bi neko mogao da zaista postane najbolji stručnjak u sektoru IT bezbednosti, mora da stekne adekvatna znanja.

Svi koji na neki način imaju dodir sa poverljivim podacima o zaposlenima ili o klijentima bi valjalo da pohađaju ovu edukaciju.

Sa tematikom ove edukacije bi na prvom mestu trebalo da budu upoznati vlasnici i direktori preduzeća, ali i sve ono osobe čija je dužnost u vezi sa podacima zaposlenih.

Jasno je da bi ovoj edukaciji trebalo da pristupe prvenstveno nadležni u kompanijama, koje posluju u oblasti farmaceutske industrije.

Svako ko želi da se upozna sa načinom na koji funkcioniše informaciono - komunikacioni sistem, te želi da ga pravilno implementira u poslovanje firme na čijem čelu se nalazi, odnosno u kojoj je zaposlen, bi trebalo praćenju ove specijalizovane obuke da pristupi.

Nikakav zahtev nije stavljen pred zainteresovane za praćenje ove edukacije, osim osnovne računarske pismenosti i interesovanja za konkretnu tematiku.

Iz samog naziva ove edukacije je sasvim jasno da bi fizička lica, odnosno pojedinci koji imaju dodira sa korišćenjem pomenute aplikacije svakako trebalo da pristupe praćenju ove obuke, a ukoliko žele da podignu na viši nivo poslovanje firme u kojoj su zaposleni.

Na prvom mestu menadžerima IT odeljenja, a zatim i uopšteno svima koji su na višim pozicijama zaposleni je specijalizovani seminar - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća namenjen.

Svi koji se nalaze na čelu različitih preduzeća, odnosno koji su zaduženi za upravljanje sektorom ljudskih resursa i pravnim sektorom u firmam bilo koje strukture, veličine i polja poslovanja, primarno bi trebalo da se upoznaju sa tematikom ove stručne edukacije.

Da bi neko zaista bio u mogućnosti da primenjuje Opštu odredbu o zaštiti podataka, on mora sa njom da bude detaljno upoznat.

Nadležni u sektoru marketinga, odnosno svi koji u određenoj kompaniji imaju dodira sa poverljivim podacima, kako zaposlenih, tako isto i klijenata bi trebalo da pohađaju ovaj stručni kurs.

Svako ko ima dodira na neki način sa informacionim tehnologijama, odnosno sa tim sektorom u konkretnoj kompaniji bi valjalo da pristupi praćenju ove stručne edukacija.

Najbitnije je da se sa temom, kojom se specijalizovana obuka i kurs - postanite specijalista za digitalni marketing bavi upoznaju svi oni pojedinci, koji posluju na internetu, a čije poslovanje primarno usmereno na oblast marketinga.

Prema slovu zakona, pomenuta opšta odredba mora u skladu sa pravilima da bude primenjena, pa je vrlo važno da svako ko sa time ima dodira u praksi pohađa stručni seminar - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka.

Sasvim je sigurno da korist od pohađanja ove obuke na prvom mestu mogu da imaju svi pojedinci, koji su u okviru bilo kog preduzeća zaposleni na menadžerskim pozicijama.

Ne samo nadležnima u preduzećima, odnosno licima koji su vlasnici različitih firmi, nego je specijalizovani kurs i obuka - saznajte kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja namenjen i menadžerima pravnog sektora, odnosno odeljenja ljudskih resursa.

Prvo bi trebalo da nadležni u sektoru pravnih službi kompanija pohađaju ovu edukaciju.

Izuzetnu će korist od pohađanja ove edukacije imati na prvom mestu svi koji su nadležni u odeljenju marketinga u okviru bilo koje kompanije.

Apsolutno svako ko ima dodira sa korišćenjem kompjutera prvenstveno na svom radnom mestu bi mogao da pohađa ovu edukaciju i da od stečenih znanja zaista ima dosta koristi.

Iz naziva ove edukacije se da vrlo jasno zaključiti da je specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa prvenstveno namenjena onim pojedincima, koji su nadležni u PR sektoru, odnosno čija je dužnost da na radnom mestu brinu o online komunikaciji sa potencijalnim klijentima i uopšteno o komunikaciji sa medijima.

S obzirom na to da je tematika ove stručne obuke vezana za rad sa aplikacijama, to se podrazumeva da svako ko je zainteresovan za njeno pohađanje mora imati makar osnovna znanja iz tog segmenta.

Zainteresovani za rad sa videom i zvukom, ali i za upoznavanje sa brojnim alatima koji se koriste prilikom njihovog montiranja bi svakako mogli da se smatraju ciljnom grupom, odnosno osobama kojima je u osnovi specijalizovani seminar - ovladajte osnovama montaže zvuka i videa na prvom mestu i namenjen.

Neophodno je samo da svi koji žele da pohađaju specijalizovana seminar - postanite stručnjak za internet poslovanje jednostavno imaju interesovanje da se sa konkretnom temom upoznaju i to na najbolji mogući način.

Zahteva se da svako fizičko lice koje želi da pohađa specijalizovani seminar - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija ima osnovno znanje korišćenja računara, ali i da je kandidat zainteresovan sa konkretnom tematikom da se detaljnije upozna.

Svim pojedincima koji žele da unaprede poslovanje ili kompanije u kojoj su zaposleni ili svoje lično, a prvenstveno na internetu, odnosno online, je u osnovi i namenjen stručni seminar - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju.

Lica koja su zadužena za zaštitu podataka u preduzećima, ali i uopšteno koja imaju interesovanje za bezbednost u klasičnom smislu i na internetu su pozvana da pohađaju pomenutu obuku.

Bez obzira da li imate ili nemate dodira sa internetom, odnosno sa informacionim tehnologijama uopšteno, gotovo je sigurno da će gradivo koje obrađuje ova specijalizovana edukacija biti od koristi svakom pojedincu.

Svi pojedinci koji žele da se upoznaju sa takozvanom kriptografijom i sa njenom primenom u različitim digitalnim sredstvima komunikacije bi trebalo da se prijave na propisani način za pohađanje ove specijalizovane edukacije.

Najpre IT stručnjaci, ali i apsolutno svi koji imaju interesovanje za umrežavanje računarskih mreža bi trebalo da pohađaju ovaj kurs.

Kvalifikovanim programerima je primarno namenjena ova specijalizovana edukacija, ali i uopšteno svakome ko ima želju da se upozna sa njenom tematikom.

Shodno tematici ove edukacije se i zahteva od prijavljenih da imaju minimum osnovno poznavanje korišćenja računara, a svakako ukoliko bude bilo nekih posebnih zahteva, nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford će ih o tome na vreme informisati.

Potrebno je samo da imaju interesovanje i želju da se upoznaju sam osnovama konkretne analize, odnosno da nauče da koriste alate koji su namenjeni njenoj izradi, te ne bi trebalo da ispune nijedan zahtev, pošto on od strane organizatora nije ni naveden.

Pored osnovnog znanja korišćenje računara, potrebno je da svako ko odluči da pohađa ovu edukaciju ima interesovanje za informacione tehnologije, odnosno za tematiku kojom se u osnovi bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi.

Pored toga što je neophodno da bude upoznat sa korišćenjem naprednih funkcija programa Excel, svako ko želi da pohađa ovaj specijalizovani seminar svakako mora i da bude računarski pismen.

Osnovno poznavanje rada na računaru je navedeno kao zahtev za sve koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte korišćenjem osnovnih funkcija sistema za elektronsko upravljanje dokumentima.

Sasvim je jasno da bi osnovno poznavanje korišćenja računara, na prvom mestu trebalo da ima apsolutno svako koga interesuje stručni kurs i obuka - ovladajte tehnikama projektovanja savremenih softverskih rešenja.

Vrlo je jasno definisana tematika ove stručne edukacije, kao i činjenica da bi svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - savladajte osnove logičkog projektovanja informacionih sistema trebalo da ima napredno znanje korišćenja računara, odnosno specifičnih računarskih programa.

Prvenstveno lica koja su u sektorima zaduženim za zaštitu životne sredine u okviru različitih preduzeća zaposlena bi trebalo da pohađaju ovaj stručni seminar.

Ne samo nadležnima u okviru bilo koje firme, već i osobama koje se bave poslovnom analitikom i različitim vrstama istraživanja je namenjena, na prvom mestu specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa različitim konceptima poslovne analize.

Sasvim sigurno da korist od pohađanja ove edukacije može da ima apsolutno svako, a prvenstveno osobe koje su nadležne u pojedinim sektorima različitih kompanija, te samim tim i zadužene za upravljanje određenim brojem zaposlenih.

Vođe projekata, ali i menadžeri različitih sektora se primarno smatraju ciljnom grupom, to jest osobama kojima je u osnovi namenjen specijalizovani kurs i obuka za sticanje osnovnih znanja o agilnom upravljanju projektima.

U toku cele kalendarske godine će da bude za sve zainteresovane pojedinačne polaznike organizovana specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa osnovama funkcionisanja Internet of Things okruženja.

Najpre nadležnima u sektoru bezbednosti, ali i uopšteno vlasnicima kompanija je na prvom mestu namenjen specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama koje doprinose kvalitetu korporativne bezbednosti.

Osim toga što bi trebalo da bude lepo vaspitan i elokventan, apsolutno svako koga interesuje stručni kurs i obuka - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative bi trebalo i da ima želju da pomaže ljudima na određeni način.

Nije naveden apsolutno niti jedan zahtev od strane institucije organizatora koji je vezan za lica zainteresovana za praćenje ove edukacije.

Potrebno je najpre da budu elokventni svi koje interesuje pohađanje ovog stručnog kursa.

Trebalo bi da svako koga interesuje SEO optimizacija (Search Engine Optimisation), te uopšteno ko želi da se upozna sa ovom sferom marketinga bude upoznat sa informacijom da se specijalizovana obuka i kurs - postanite najbolji SEM menadžer (Search Engine Marketing) organizuje kako za fizička lica, tako isto i za pravna.

Da bi neko mogao da se kvalifikuje za ovo izuzetno moderno zanimanje, potrebno je samo da pokaže interesovanje za tematiku kojom će se baviti specijalizovani kurs i obuka - postanite stručnjak za Blokčejn (Blockchain Developer) i ništa više.

Svakako se očekuje da osobe, koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - postanite vrhunski analitičar IT industrije imaju najpre interesovanje za konkretnu tematiku, a potom i da imaju visok nivo znanja rada na računarima, te da su raspoloženi ta znanja da nadograde.

Biće informisani apsolutno svi koje interesuje da pohađaju specijalizovani seminar - savladajte umeće manuelnog testiranja softvera da se od njih zahteva nešto viši nivo poznavanja rada na računaru, na prvom mestu.

U principu nije neophodno da svako ko odluči da pohađa ovu edukaciju bude upoznat sa osnovama marketinga na internetu, mada se svakako to donekle može smatrati prednošću.

Ukoliko kažemo da je svakom, u suštini namenjena specijalizovana obuka i kurs za rad sa kripto valutama, teško da možemo pogrešiti.

Svaki pojedinac koji ima želju da se upozna sa ovom izuzetno zanimljivom temom je pozvan da pohađa specijalizovani seminar za RPS developera (Robotic Process Automation).

Naziv ove edukacije jasno ukazuje na to da je ona namenjena prvenstveno osobama koje su upoznate sa funkcionisanjem informacionih sistema, odnosno onim licima koja imaju znanje i interesovanje za računare i rad na njima.

Samo osnovna računarska pismenost, odnosno poznavanje korišćenja računara je navedena kao za zvaničan zahtev, a koji moraju u potpunosti da ispoštuju sva lica, koja su zainteresovana za pohađanje ove stručne edukacije.

Neophodno je da imaju najpre osnovno poznavanje korišćenja računara, ali i svakako da žele da se u okviru konkretne oblasti edukuju svi oni, koji su zainteresovani za pohađanje te stručne obuke.

U principu slobodno možemo reći da svako, želju da se upozna sa najboljim načinom za kreiranje reklama i na društvenoj mreži Facebook i na pretraživaču Google spada u osobe, kojima je seminar - specijalizujte se za zanimanje PPC analyst namenjen.

Zanimanje koje je izuzetno interesantno privlači sve veći broj ljudi, a tim pre što svako ko želi da stekne sertifikat i počne da obavlja taj posao ustvari ne mora da ima nikakvo znanje, izuzev što je u obavezi da bude računarski pismen, to jest da zna da koristi određene računarske programe.

Za zaposlene u kompanijama će biti organizovan korporativni seminar po zahtevu, a stručni kurs i obuka - naučite kako u praksi funkcioniše upravljanje elektronskim dokumentima je na raspolaganju fizičkim licima.

Osobe koje su zaposlene u timovima za pružanje IT podrške ili se nalaze na menadžerskim pozicijama u kompanijama koje se takvim poslovima bave, odnosno svi koji žele da postanu članovi tima IT podrške su pozvani da pohađaju ovu stručnu edukaciju.

Pored toga što bi trebalo da imaju osnovno znanje korišćenje računara, svi koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovanim seminar za Amazon Web Services bi naravno trebalo da imaju i želju da se upoznaju sa ovom tematikom.

U principu, s obzirom na to da se radi o upoznavanju sa posebnim programom, odnosno platformom, koja je namenjena za modeliranje, odnosno editovanje elemenata različitih oblika, to podrazumeva da svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka za rad u programu CATIA svakako mora imati iskustva u korišćenju računara na prvom mestu.

Najbitnije je naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford ni u kom slučaju ne zahteva od zainteresovanih za upoznavanje sa ovom tematikom da imaju nikakvo naročito predznanje.

Nisu stavljena nikakva ograničenja, odnosno zahtevi pred osobe, koje su zainteresovane da se upoznaju sa postupkom šifrovanja i sa postupkom takozvane kriptoanalize.

Informacione tehnologije

Ako možemo za neku oblast reći da je na tržištu rada u velikoj meri zastupljena, odnosno da su poslovi iz te struke uvek traženi, onda su to sigurno informacione tehnologije. One nalaze primenu u svakoj sferi, pa zato nije ni čudno što se mnogi odlučuju da pohađaju specijalizovane edukacije za tu oblast, a koje tokom cele godine organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Očekuje se od svih zainteresovanih da poseduju osnovno znanje poznavanja rada na računaru, a ako žele većinu tih edukacija da pohađaju. Naravno da u zavisnosti od teme, kojom se bavi konkretni kurs i obuka za informacione tehnologije zavisi i da li polaznik treba da ima određeno predznanje o toj oblasti ili ne. Podrazumeva se da će dobiti sve potrebne informacije pre toga od nadležnih. Da napomenemo odmah da je tematika ovih edukacija izuzetno interesantna, te da osim doškolovavanja, postoji mogućnost i za sticanje validnih sertifikata za pojedina zanimanja. Tako na primer, svako ko želi može da pohađa stručni seminar za Network administratora, ali i da stekne sertifikat za QA testera.

A u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i stručna obuka i kurs - postanite vrhunski ekspert za bezbednost IT sistema, kao i edukacija tokom koje zainteresovani imaju mogućnost da se obrazuju u oblasti digitalnog marketinga, te da postanu specijalisti za tu oblast. Treba pomenuti i to da je stručni kurs i obuka - postanite stručnjak za internet poslovanje vrlo interesantan, te da nudi brojne mogućnosti za pronalaženje budućeg zaposlenja.Što se tiče ostalih edukacija, moramo izdvojiti stručni seminar za GIS (Geographic Information System), kao i stručni kurs za Computer System Engineering, a kome je ta tema interesantna ima mogućnost da pohađa edukaciju za Network security and Computer forensics.

Sledeće što moraju znati svi, koje interesuju kursevi i obuke za informacione tehnologije jeste da ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima da se upoznaju sa načinom na koji funkcionišu poslovni informacioni sistemi (Business Information Systems), ali i kompjuterski informacioni sistemi (Computer Information Systems).

Zainteresovani mogu naučiti i na koji način funkcionišu Smart Electrical Power Systems, a imaju pravo i da pohađaju edukaciju, tokom koje će naučiti kako da poboljšaju elektronsko poslovanje, odnosno šta podrazumeva strateška upotreba informacionih tehnologija. Trebalo bi pomenuti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost svima koji to žele, da postanu vlasnici sertifikata za zanimanje Computer Network and Internet Security inženjer.

Po kom principu funkcioniše COBIT 5 i upravljanje IT sektora, ali i kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji, te šta je sve potrebno da učinite da poboljšate bezbednost IT sektora su sve teme, koje se tokom posebnih edukacija mogu upoznati.

Zanimljivo je napomenuti i to da zainteresovani mogu naučiti kako da iskoristite prednosti blogovanja za poboljšanje poslovanja, te na koji način da na viši nivo podignu bezbednost u okviru IT sektora. A u ponudi je i stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT).

Kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita je tema tek jedne edukacije, s tim da Obrazovni centar Akademije Oxford može da se pohvali činjenicom da u ponudi ima i stručni seminar - naučite kako u preduzeću funkcioniše kontrola elektronske komunikacije i video nadzor.

Svi koji su zainteresovani mogu da nauče i kako da posle IT katastrofe obezbede nesmetano poslovanje, a dostupne su i obuke i kursevi - saznajte kako da uspešno upravljate podacima o ličnosti sa pravnog aspekta, zatim iskoristite sve prednosti Instagram - a za poboljšanje poslovanja kompanije i naučite pravilno da primenjujete Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju. Tokom specijalizovane obuke će biti predstavljen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, te će zainteresovati imati priliku i da nauče kako se odredbe tog zakona pravilno primenjuju u praksi.

Posebna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti farmaceutskih i zdravstvenih usluga je izuzetno značajna za lica, koja su zaposlena ili u različitim medicinskih ustanova ili u kompanijama koje se bave proizvodnjom lekova.

Imaće priliku zainteresovani i da nauče kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, zatim kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća, a u ponudi je i stručni kurs i obuka za usklađivanje online sadržaja sa odredbama aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ne možemo a da ne pomenemo da je u ponudi i stručna obuka i kurs za upoznavanje sa pravilnim funkcionisanjem IKT sistema u praksi, a ko ima potrebu može da pohađa i stručni seminar - naučite kako se primenjuje Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti u oblasti marketinga.

Između ostalog, ova specijalizovana obrazovna institucija zainteresovanima nudi priliku i da nauče kako praktično funkcioniše IT analiza poslovanja, a zahvaljujući činjenici da se u ponudi nalazi i stručna obuka i kurs - rešite sve nedoumice u vezi sa primenom Opšte odredbe o zaštiti podataka, svi polaznici će imati priliku da nauče i sve što je potrebno kako bi na pravilan način tu odredbu implementirali.

Da bi kvalitet poslovanja bio bolji, potrebno je da zaposleni u sektoru marketinga primarno nauče i kako da odaberu odgovarajuću aplikaciju i primenjuju je sa ciljem poboljšanja poslovanja.

Kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu, zatim kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis su samo pojedine teme, koje uključuju kursevi i obuke za informacione tehnologije.

Svakako da pomenuta obrazovna institucija nudi zainteresovanima i mogućnost da saznaju kako funkcioniše zakonska regulativa prilikom internet brendiranja sadržaja, zatim da nauče kako je regulisana elektronska kontrola i sistem video nadzora sa pravnog aspekta, te kako da osmisle strategiju medijskog i online nastupa.

Interesantno je pomenuti i to da se stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama montaže i zvuka nalazi u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije. A pojedinci kojima je rad sa aplikacijama posebno interesantan, imaju na raspolaganju stručni seminar - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih aplikacija.

Šta treba da preduzmete kako biste sprečili potencijalnu krađu identiteta na internetu je izuzetno interesantna tema, sa kojom će imati prilike da se upozna svako ko odluči da taj kurs pohađa. Isto tako treba pomenuti i da ova obrazovna institucija svim zainteresovanim pojedincima, ali i kompanijama nudi mogućnost da se upoznaju sa sistemom umrežavanja i njegovom analizom, kao i sa osnovama internet i informacionih tehnologija.

Obuhvaćeno je ponudom ove obrazovne institucije i još mnogo edukacija, a među njima se izdvajaju stručni kursevi i obuke - saznajte kako da unapredite poslovanje kroz online komunikaciju, zatim za upoznavanje sa osnovama kriptografije u online komunikaciji, kao i stručna obuka i kurs - saznajte kako da poboljšate poslovanje uz primenu informacionih tehnologija.

Sve te edukacije imaju izuzetno zanimljivu temu, a moramo napomenuti da ova obrazovna institucija naročito vodi računa o stručnom kadru, te da u tom smislu i garantuje za kvalitet prezentovanog gradiva.

U principu će akcenat biti naročito stavljen tokom većine ovih edukacija na praktičan rad, a kako bi svaki polaznik bio na što bolji način upoznat sa tematikom.

Treba pomenuti da se u toku cele kalendarske godine organizuju stručne obuke i kursevi za informacione tehnologije, a svako zainteresovano lice ima obavezu da izvrši prijavu i upiše se prema važećim pravilima.

Zainteresovani će odabrati kako žele prijavu da izvrše, a dobiće informaciju i o tome da je njihovo prisustvo u momentu zvaničnog upisivanja obavezno, te se podrazumeva da će dostaviti i predviđenu dokumentaciju.

Osnovne informacije o sebi svaki kandidat treba da dostavi ili na mejl adresu i to bilo koje od preko 35 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe ima pravo i da prijavljivanje izvrši lično u prostorijama odabranog predstavništva, te da zaposlene u njemu kontaktira putem telefona i tako se prijavi.

Izuzev toga, naglašavamo da konkretna obrazovna institucija nudi i programe prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanja IT struke, kao i stručno osposobljavanje, te kada to predviđa pravilnik i vanredno, odnosno redovno školovanje. Naravno da kandidati mogu pohađati i stručni kurs po izboru, a u svakom slučaju će postati vlasnici validnih sertifikata. Kasnije u skladu sa pravilima oni imaju pravo da zahtevaju od nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da izvrše upis stečenih sertifikata, jer se to u njihovoj nadležnosti i nalazi.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Informacione tehnologije

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje